Tài liệu miễn phí Thủ tục hành chính

Download Tài liệu học tập miễn phí Thủ tục hành chính

Thủ tục đăng ký thay đổi tên tàu biển Việt Nam (B-BGT-017434-TT)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI (Kèm theo Quyết định số 2756/QĐ-BGTVT ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

8/30/2018 12:43:47 AM +00:00

Thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu tàu biển (B-BGT-017475-TT)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI (Kèm theo Quyết định số 2756/QĐ-BGTVT ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

8/30/2018 12:43:47 AM +00:00

Thủ tục đăng ký thay đổi cơ quan đăng ký tàu biển khu vực (B-BGT-017630-TT)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI (Kèm theo Quyết định số 2756/QĐ-BGTVT ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

8/30/2018 12:43:47 AM +00:00

Thủ tục đăng ký tạm thời tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam (B-BGT-017604-TT)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI (Kèm theo Quyết định số 2756/QĐ-BGTVT ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

8/30/2018 12:43:47 AM +00:00

Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế (B-BGT-107481-TT)

Tham khảo tài liệu 'cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế (b-bgt-107481-tt)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:43:47 AM +00:00

Thủ tục Cấp Chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG BÌNH (LĨNH VỰC XÂY DỰNG) (Ban hành kèm theo Quyết định số 3359/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

8/30/2018 12:43:47 AM +00:00

Thủ tục Cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá (trong trường hợp chứng chỉ bị rách, nát hoặc mất)

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá (trong trường hợp chứng chỉ bị rách, nát hoặc mất)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:43:47 AM +00:00

Thủ tục Báo cáo của Chủ đầu tư về chất lượng công trình xây dựng

Tham khảo tài liệu 'thủ tục báo cáo của chủ đầu tư về chất lượng công trình xây dựng', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:43:47 AM +00:00

Thủ tục Báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng

Tham khảo tài liệu 'thủ tục báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:43:47 AM +00:00

Thủ tục Lấy ý kiến về thiết kế cơ sở các dự án nhóm B, C sử dụng các nguồn vốn không phải là vốn ngân sách

Tham khảo tài liệu 'thủ tục lấy ý kiến về thiết kế cơ sở các dự án nhóm b, c sử dụng các nguồn vốn không phải là vốn ngân sách', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:43:47 AM +00:00

Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hoá; công trình tượng đài, quảng cáo, tranh hoành tráng; những công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nướ

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp i, cấp ii; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hoá; công trình tượng đài, quảng cáo, tranh hoành tráng; những công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình thuộc dự án và các công trình khác do ubnd cấp tỉnh quy định', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:43:47 AM +00:00

Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng tạm thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp giấy phép xây dựng tạm thuộc thẩm quyền của ubnd cấp tỉnh', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:43:47 AM +00:00

Thủ tục: Tiếp nhận và quản lý giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG (Kèm theo Quyết định số 3477/QĐ-CT ngày 07 tháng 12 năm 2011)

8/30/2018 12:43:47 AM +00:00

Thủ tục: Báo cáo của chủ đầu tư về chất lượng công trình xây dựng Trình tự thực hiện

Tham khảo tài liệu 'thủ tục: báo cáo của chủ đầu tư về chất lượng công trình xây dựng trình tự thực hiện', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:43:47 AM +00:00

Thủ tục: Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp Du lịch nước ngoài tại Việt Nam (Trong trường hợp: Thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của doanh nghiệp du lịch nước ngoài từ một nước sang một nước khác; Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện đến

Tham khảo tài liệu 'thủ tục: cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại việt nam (trong trường hợp: thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của doanh nghiệp du lịch nước ngoài từ một nước sang một nước khác; thay đổi địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện đến một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác; thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập,

8/30/2018 12:43:47 AM +00:00

Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp Du lịch nước ngoài tại Việt Nam (trong trường hợp Giấy phép bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu huỷ)

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại việt nam (trong trường hợp giấy phép bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu huỷ)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:43:47 AM +00:00

Thủ tục: Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch

Tham khảo tài liệu 'thủ tục: đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:43:47 AM +00:00

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức được nhận quyền sử dụng đất theo kết quả hoà giải thành về tranh chấp đất đai được Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền công nhận; thoả thuận trong hợp đồng thế chấp, bảo lãnh để xử lý nợ; quyết định

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức được nhận quyền sử dụng đất theo kết quả hoà giải thành về tranh chấp đất đai được uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền công nhận; thoả thuận trong hợp đồng thế chấp, bảo lãnh để xử lý nợ; quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai; quyết định hoặc bản án của toà án nhân dân, quyết định thi hành án của

8/30/2018 12:36:00 AM +00:00

Cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng để bán

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng để bán', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:36:00 AM +00:00

Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

Tham khảo tài liệu 'đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức trong nước, người việt nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:36:00 AM +00:00

Xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

Tham khảo tài liệu 'xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức trong nước, người việt nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:36:00 AM +00:00

Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký cho đối tượng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

Tham khảo tài liệu 'đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký cho đối tượng là tổ chức trong nước, người việt nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:36:00 AM +00:00

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp; sửa chữa sai sót trong nội dung đăng ký thế chấp cho đối tượng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

Tham khảo tài liệu 'đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp; sửa chữa sai sót trong nội dung đăng ký thế chấp cho đối tượng là tổ chức trong nước, người việt nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:36:00 AM +00:00

Thủ tục cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất dưới 3.000 m3/ngày đêm

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Kèm theo Quyết định số: 1512 /QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)

8/30/2018 12:36:00 AM +00:00

Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Tham khảo tài liệu 'cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:36:00 AM +00:00

Kiểm tra xác nhận hoàn thành các dự án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản

Tham khảo tài liệu 'kiểm tra xác nhận hoàn thành các dự án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:36:00 AM +00:00

Thẩm định và phê duyệt dự án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản

Tham khảo tài liệu 'thẩm định và phê duyệt dự án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:36:00 AM +00:00

Thủ tục thẩm định Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Kèm theo Quyết định số: 1512 /QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)

8/30/2018 12:36:00 AM +00:00

Cấp giấy xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:36:00 AM +00:00