Tài liệu miễn phí Thủ tục hành chính

Download Tài liệu học tập miễn phí Thủ tục hành chính

Thủ tục Đăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (đích danh)

HỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1875/QĐ-BTP NGÀY 05/8/2009 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG CỦA BỘ TƯ PHÁP BỊ BÃI BỎ (Ban hành kèm theo Quyết định số 4425/QĐ-BTP ngày 12/12/2011 của Bộ Tư pháp )

8/30/2018 12:43:49 AM +00:00

Thủ tục Đăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (không đích danh)

Tham khảo tài liệu 'thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (không đích danh)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:43:49 AM +00:00

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động cho tổ chức con nuôi nước ngoài

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp giấy phép hoạt động cho tổ chức con nuôi nước ngoài', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:43:49 AM +00:00

Thủ tục Gia hạn giấy phép hoạt động cho tổ chức con nuôi nước ngoài

Tham khảo tài liệu 'thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động cho tổ chức con nuôi nước ngoài', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:43:49 AM +00:00

Thủ tục Sửa đổi giấy phép hoạt động cho tổ chức con nuôi nước ngoài

Tham khảo tài liệu 'thủ tục sửa đổi giấy phép hoạt động cho tổ chức con nuôi nước ngoài', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:43:49 AM +00:00

Thủ tục Đăng ký nuôi con nuôi tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Tham khảo tài liệu 'thủ tục đăng ký nuôi con nuôi tại cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:43:49 AM +00:00

Thủ tục Công dân Việt Nam nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi

Tham khảo tài liệu 'thủ tục công dân việt nam nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:43:49 AM +00:00

Thủ tục: Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch (Trường hợp thẻ hướng dẫn viên bị mất hoặc bị hư hỏng)

Tham khảo tài liệu 'thủ tục: cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch (trường hợp thẻ hướng dẫn viên bị mất hoặc bị hư hỏng)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:43:48 AM +00:00

Thủ tục: xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác

Tham khảo tài liệu 'thủ tục: xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:43:48 AM +00:00

Thủ tục: Tái thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch- hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác

Tham khảo tài liệu 'thủ tục: tái thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch- hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:43:48 AM +00:00

Thủ tục: Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 3 sao cho khách sạn, làng du lịch

Tham khảo tài liệu 'thủ tục: xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 3 sao cho khách sạn, làng du lịch', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:43:48 AM +00:00

Thủ tục: Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 3 sao cho khách sạn, làng du lịch

Tham khảo tài liệu 'thủ tục: thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 3 sao cho khách sạn, làng du lịch', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:43:48 AM +00:00

Thủ tục: Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 4 sao, 5 sao cho khách sạn, làng du lịch

Tham khảo tài liệu 'thủ tục: xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 4 sao, 5 sao cho khách sạn, làng du lịch', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:43:48 AM +00:00

Thủ tục thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 4 sao, 5 sao cho khách sạn, làng du lịch

Tham khảo tài liệu 'thủ tục thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 4 sao, 5 sao cho khách sạn, làng du lịch', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:43:48 AM +00:00

Thủ tục : Xếp hạng khách sạn 1 sao đến 2 sao

Tham khảo tài liệu 'thủ tục : xếp hạng khách sạn 1 sao đến 2 sao', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:43:48 AM +00:00

Thủ tục : Tái thẩm định, xếp hạng lại khách sạn 1 sao đến 2 sao

Tham khảo tài liệu 'thủ tục : tái thẩm định, xếp hạng lại khách sạn 1 sao đến 2 sao', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:43:48 AM +00:00

Thủ tục: Thẩm định xác nhận xe ô tô đạt tiêu chuẩn chuyên vận chuyển khách du lịch

Tham khảo tài liệu 'thủ tục: thẩm định xác nhận xe ô tô đạt tiêu chuẩn chuyên vận chuyển khách du lịch', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:43:48 AM +00:00

Thủ tục cấp biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:43:48 AM +00:00

Thủ tục cấp biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:43:48 AM +00:00

Thủ tục cấp giấy chứng nhận hoạt động cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp giấy chứng nhận hoạt động cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:43:48 AM +00:00

Thủ tục xin gia hạn giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Tham khảo tài liệu 'thủ tục xin gia hạn giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:43:48 AM +00:00

Thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận hoạt động cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bị mất)

Tham khảo tài liệu 'thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận hoạt động cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (trong trường hợp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bị mất)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:43:48 AM +00:00

Thủ tục xin đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (Trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ, người đứng đầu, nội dung hoạt động)

Tham khảo tài liệu 'thủ tục xin đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ, người đứng đầu, nội dung hoạt động)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:43:48 AM +00:00

Thủ tục cấp giấy chứng nhận hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp giấy chứng nhận hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:43:48 AM +00:00

Thủ tục xin gia hạn giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Tham khảo tài liệu 'thủ tục xin gia hạn giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:43:48 AM +00:00

Thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Trình tự thực hiện

Tham khảo tài liệu 'thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình trình tự thực hiện', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:43:48 AM +00:00

Thủ tục xin đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Tham khảo tài liệu 'thủ tục xin đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:43:48 AM +00:00

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng xe ôtô của thương nhân nhập khẩu ôtô

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI (Kèm theo Quyết định số 2756/QĐ-BGTVT ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

8/30/2018 12:43:47 AM +00:00

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI (Kèm theo Quyết định số 2756/QĐ-BGTVT ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

8/30/2018 12:43:47 AM +00:00

Đăng ký có thời hạn tàu biển Việt Nam (B-BGT-017095-TT)

Tham khảo tài liệu 'đăng ký có thời hạn tàu biển việt nam (b-bgt-017095-tt)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:43:47 AM +00:00