Tài liệu miễn phí Thủ tục hành chính

Download Tài liệu học tập miễn phí Thủ tục hành chính

Thủ tục: kiểm định cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thuỷ nội địa

Tham khảo tài liệu 'thủ tục: kiểm định cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thuỷ nội địa', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:52:16 AM +00:00

Thủ tục: Chấp thuận xây dựng cảng thuỷ nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài. - Phạm vi: Đối với cảng thuỷ nội địa nằm trên tuyến đường thủy nội địa địa phương

Tham khảo tài liệu 'thủ tục: chấp thuận xây dựng cảng thuỷ nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài. - phạm vi: đối với cảng thuỷ nội địa nằm trên tuyến đường thủy nội địa địa phương', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:52:16 AM +00:00

Thủ tục: Công bố cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài. - Phạm vi: Đối với cảng thuỷ nội địa nằm trên tuyến đường thủy nội địa địa phương

Tham khảo tài liệu 'thủ tục: công bố cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài. - phạm vi: đối với cảng thuỷ nội địa nằm trên tuyến đường thủy nội địa địa phương', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:52:16 AM +00:00

Thủ tục: Công bố lại cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài

Tham khảo tài liệu 'thủ tục: công bố lại cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:52:16 AM +00:00

Thủ tục: Chấp thuận mở bến khách ngang sông

Tham khảo tài liệu 'thủ tục: chấp thuận mở bến khách ngang sông', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:52:16 AM +00:00

Thủ tục: Cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông

Tham khảo tài liệu 'thủ tục: cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:52:16 AM +00:00

Thủ tục: Cấp lại giấy phép hoạt động bến khách ngang sông

Tham khảo tài liệu 'thủ tục: cấp lại giấy phép hoạt động bến khách ngang sông', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:52:16 AM +00:00

Thẩm định điều kiện sản xuất thuốc từ dược liệu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC DƯỢC - MỸ PHẨM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH THANH HÓA (Ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

8/30/2018 12:52:15 AM +00:00

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu đã được thẩm định điều kiện sản xuất thuốc (do bị mất)

Tham khảo tài liệu 'cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu đã được thẩm định điều kiện sản xuất thuốc (do bị mất)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:52:15 AM +00:00

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu đối với trường hợp bổ sung phạm vi kinh doanh

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu đối với trường hợp bổ sung phạm vi kinh doanh', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:52:15 AM +00:00

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu đã được thẩm định điều kiện sản xuất thuốc

Tham khảo tài liệu 'gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu đã được thẩm định điều kiện sản xuất thuốc', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:52:15 AM +00:00

Công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất, lưu hành tại Việt Nam

Tham khảo tài liệu 'công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất, lưu hành tại việt nam', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:52:15 AM +00:00

Xét duyệt dự trù mua thuốc gây nghiện cho cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc, cơ sở y tế, cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo chuyên ngành Y Dược, trung tâm cai nghiện trên địa bàn

Tham khảo tài liệu 'xét duyệt dự trù mua thuốc gây nghiện cho cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc, cơ sở y tế, cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo chuyên ngành y dược, trung tâm cai nghiện trên địa bàn', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:52:15 AM +00:00

Xét duyệt dự trù mua thuốc hướng tâm thần, tiền chất cho cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc, cơ sở y tế, cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo chuyên ngành Y - Dược, trung tâm cai nghiện trên địa bàn

Tham khảo tài liệu 'xét duyệt dự trù mua thuốc hướng tâm thần, tiền chất cho cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc, cơ sở y tế, cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo chuyên ngành y - dược, trung tâm cai nghiện trên địa bàn', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:52:15 AM +00:00

Cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm (Được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Điều 27 Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế)

Tham khảo tài liệu 'cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm (được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại điều 27 thông tư số 06/2011/tt-byt ngày 25/01/2011 của bộ y tế)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:52:15 AM +00:00

Thủ tục tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học phổ thông

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH PHÚ YÊN (Ban hành kèm theo Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 17/01/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên)

8/30/2018 12:52:15 AM +00:00

Quy trình thực hiện cấp phép nhận quản lý học sinh tiểu học ngoài giờ lên lớp

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH PHÚ YÊN (Ban hành kèm theo Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 17/01/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên)

8/30/2018 12:52:15 AM +00:00

Thủ tục miễn, giảm học phí trực tiếp cho học sinh Trung học phổ thông tại các trường công lập

Tham khảo tài liệu 'thủ tục miễn, giảm học phí trực tiếp cho học sinh trung học phổ thông tại các trường công lập', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:52:15 AM +00:00

Thủ tục cấp bù học phí cho học sinh Trung học phổ thông đối tượng được miễn, giảm học phí học tại các trường ngoài công lập

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp bù học phí cho học sinh trung học phổ thông đối tượng được miễn, giảm học phí học tại các trường ngoài công lập', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:52:15 AM +00:00

Thủ tục hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp cho học sinh Trung học phổ thông tại các trường học

Tham khảo tài liệu 'thủ tục hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp cho học sinh trung học phổ thông tại các trường học', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:52:15 AM +00:00

Quy trình thực hiện có ý kiến về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học

Tham khảo tài liệu 'quy trình thực hiện có ý kiến về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:52:15 AM +00:00

Quy trình thực hiện đăng ký mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Tham khảo tài liệu 'quy trình thực hiện đăng ký mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:52:15 AM +00:00

Quy trình thực hiện xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học đến từ tỉnh, thành phố khác và xin học lại vào lớp đầu cấp THPT

Tham khảo tài liệu 'quy trình thực hiện xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học đến từ tỉnh, thành phố khác và xin học lại vào lớp đầu cấp thpt', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:52:15 AM +00:00

Quy trình thực hiện chuyển học sinh học trường chuyên sang trường khác

Tham khảo tài liệu 'quy trình thực hiện chuyển học sinh học trường chuyên sang trường khác', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:52:15 AM +00:00

Thủ tục hành chính về công tác Tiếp công dân

Tham khảo tài liệu 'thủ tục hành chính về công tác tiếp công dân', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:52:15 AM +00:00

Thủ tục giải quyết đơn tố cáo

Tham khảo tài liệu 'thủ tục giải quyết đơn tố cáo', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:52:15 AM +00:00

Thủ tục hành chính về giải quyết khiếu nại lần đầu

Tham khảo tài liệu 'thủ tục hành chính về giải quyết khiếu nại lần đầu', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:52:15 AM +00:00

Thủ tục hành chính xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo

Tham khảo tài liệu 'thủ tục hành chính xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:52:15 AM +00:00

Thủ tục Cấp bản sao Văn bằng tốt nghiệp THPT từ sổ gốc

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH PHÚ YÊN (Ban hành kèm theo Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 17/01/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên)

8/30/2018 12:52:15 AM +00:00

Thủ tục Điều chỉnh chi tiết hộ tịch trong văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và cấp lại bản sao văn bằng chứng chỉ từ sổ gốc

Tham khảo tài liệu 'thủ tục điều chỉnh chi tiết hộ tịch trong văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và cấp lại bản sao văn bằng chứng chỉ từ sổ gốc', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:52:15 AM +00:00