Tài liệu miễn phí Thủ tục hành chính

Download Tài liệu học tập miễn phí Thủ tục hành chính

Thành lập hoặc giải thể cơ sở Bảo trợ xã hội công lập và ngoài công lập

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG- TB&XH (Ban hành kèm theo Quyết định số 672/QĐ-CT ngày 20 tháng 3 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Cấp, cấp lại và điều chính giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người cao tuổi

Tham khảo tài liệu 'cấp, cấp lại và điều chính giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người cao tuổi', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ (Kèm theo Quyết đinh số 673/QĐ-CT ngày 20 tháng 3 năm2012)

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh

Tham khảo tài liệu 'cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người việt nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b khoản 1 điều 29 luật khám bệnh, chữa bệnh', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh

Tham khảo tài liệu 'cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người việt nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g khoản 1 điều 29 luật khám bệnh, chữa bệnh', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện trên địa bàn quản lý của Sở Y tế (trừ các bệnh viện thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng) và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện trên địa bàn quản lý của sở y tế (trừ các bệnh viện thuộc thẩm quyền của bộ y tế và bộ quốc phòng) và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chuyên khoa', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép hoạt động đối với phòng chẩn trị y học cổ truyền', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Cấp giấy phép hoạt động đối với Nhà Hộ Sinh

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép hoạt động đối với nhà hộ sinh', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng xét nghiệm

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép hoạt động đối với phòng xét nghiệm', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế cấp xã

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế cấp xã', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

Tham khảo tài liệu 'cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức, nhân sự hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn

Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức, nhân sự hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn (Áp dụng cho các cơ sở khám bênh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở y tế và bệnh viện tư nhân, bệnh viện trực thuộc các bộ, ngành khác đã được Bộ trưởng Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động)

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước

HỦ TỤC HÀNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH (Kèm theo Quyết định số 675/QĐ-CT ngày 20 tháng 3 năm 2012)

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC VĂN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ (GỌI TẮT LÀ UBND CẤP HUYỆN) (Ban hành kèm theo Quyết định số: 700/QĐ-UBND ngày 28 tháng 03 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

Tham khảo tài liệu 'thủ tục công nhận lại “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Thủ tục xin phép đoàn ra

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH KIÊN GIANG (Ban hành kèm theo Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Thủ tục xin phép đoàn vào

Tham khảo tài liệu 'thủ tục xin phép đoàn vào', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Thủ tục cấp hộ chiếu công vụ, hộ chiếu ngoại giao trong nước

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp hộ chiếu công vụ, hộ chiếu ngoại giao trong nước', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Thủ tục xin gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu trong nước

Tham khảo tài liệu 'thủ tục xin gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu trong nước', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Thủ tục xin cấp công hàm

Tham khảo tài liệu 'thủ tục xin cấp công hàm', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00