Tài liệu miễn phí Sinh học

Download Tài liệu học tập miễn phí Sinh học

Dẫn liệu bước đầu về thành phần loài động vật đáy tại sông Trường Giang, tỉnh Quảng Nam

Bài viết đánh giá tổng thể được hiện trạng nguồn tài nguyên, vùng phân bố của động vật đáy làm cơ sở khoa học để đề xuất các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học, quy hoạch nuôi trồng thủy sản, nhóm nghiên cứu đã tiến hành điều tra, khảo sát và bước đầu đưa ra dẫn liệu về thành phần loài động vật đáy tại khu vực này.

5/20/2021 4:00:43 PM +00:00

Nghiên cứu đa dạng ve sầu và rầy (Homoptera: Auchenorrhyncha) tại khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai

Tổng số có 36 loài ve sầu và rầy (6 loài ve sầu và 30 loài rầy) thuộc 9 họ, viz. Họ Achilidae, Aphrophoridae, Cercopidae, Cicadidae, Cicadellidae, Cixiidae, Dictyopharidae, Fulgoridae và Ricaniidae, đã được ghi nhận cho khu bảo tồn thiên nhiên và văn hóa Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai, miền Nam Việt Nam. Trong đó, 12 loài được xác định tên loài. Một loài mới được ghi nhận cho khu hệ động vật Việt Nam, đó là Philagra fusiformis Walker.

5/20/2021 4:00:37 PM +00:00

Đặc điểm phân tử vùng gen rpoC của loài trắc (Dalbergia Cochinchinensis Pierre) và sưa đỏ (Dalbergia Tonkinensis Prain) ở Việt Nam và ứng dụng phân loại

Bài viết này trình bày đoạn gen rpoC dài khoảng 600 bp của hai loài Dalbergia cochinchinensis và Dalbergia tonkinensis của Việt Nam được giải trình tự và phân tích, hỗ trợ cho phân loại học hình thái cũng như bổ sung cơ sở dữ liệu về di truyền cho hai loài cây gỗ quý của Việt Nam.

5/20/2021 4:00:31 PM +00:00

Kết quả khảo sát thực vật nổi ở khu vực trạm đa dạng sinh học Mê Linh và vùng phụ cận

Bài viết tìm hiểu về đa dạng các nhóm thực vật nổi khu vực trạm và lân cận là một phần trong đánh giá đa dạng sinh học phục vụ quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Vĩnh Phúc là điều rất cần thiết.

5/20/2021 4:00:24 PM +00:00

Khu vực phân bố và vấn đề bảo tồn hai loài bò tót (Bos Gaurus), Sơn dương (Capricornis Sumatraensis) ở vườn quốc gia Chư Yang Sin, tỉnh Đắk Lắk

Bài viết này trình bày kết quả điều tra, xác định một số khu phân bố với các sinh cảnh của hai loài Bò tót và Sơn dương cần chú trọng bảo tồn; đồng thời mô tả những vấn đề làm cơ sở để phân tích xác định giải pháp giám sát, bảo tồn hai loài thú lớn nói trên, tại VQG Chư Yang Sin.

5/20/2021 4:00:18 PM +00:00

Đa dạng thực vật phù du trong ao nuôi tôm sinh thái tỉnh Cà Mau

Bài viết nhằm đánh giá thành phần loài và mật độ thực vật phù du làm cơ sở thức ăn tự nhiên cho tôm nuôi trong mô hình tôm sinh thái. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

5/20/2021 4:00:11 PM +00:00

Thành phần loài và mật độ quần xã giáp xác lớn (Macrocrustacea) ở sông Ba Lai, tỉnh Bến Tre

Nghiên cứu này với mong muốn cung cấp thông tin khoa học về thành phần loài và mật độ phân bố của quần xã giáp xác đáy trên toàn sông Ba Lai, từ đó làm cơ sở cho các nghiên cứu xa hơn về tác động chi phối của các yếu tố môi trường trong trầm tích tới sự phân bố quần xã giáp xác đáy trong điều kiện sông Ba Lai.

5/20/2021 4:00:02 PM +00:00

Đa dạng sinh học hệ thực vật trên các núi đá vôi Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

Đề tài nghiên cứu này được thực hiện nhằm khảo sát tính đa dạng của hệ thực vật, quần xã và các sinh cảnh của chúng. Phân tích các kết quả thu thập được gắn với mục đích cung cấp cơ sở cho công tác bảo tồn đa dạng thực vật trên các hệ sinh thái núi đá vôi ở Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

5/20/2021 3:59:56 PM +00:00

Một số kết quả nghiên cứu về thực vật hạt trần tại vườn quốc gia Kon Ka Kinh, tỉnh Gia Lai

Bài viết nghiên cứu nhằm bổ sung hoàn chỉnh danh lục thực vật rừng tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh nói chung và thực vật hạt trần nói riêng cần có những nghiên cứu điều tra về đa dạng sinh học thường xuyên của các cán bộ bảo tồn Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh.

5/20/2021 3:59:50 PM +00:00

Đa dạng di truyền vùng gen ty thể COII-16SrRNA một số loài tuyến trùng sần rễ Meloidogyne spp. ký sinh cây cà phê ở tỉnh Đắk Lắk

Bài viết đánh giá các đặc tính di truyền để ứng dụng trong phân loại là rất hữu ích. Do vậy, nghiên cứu này chúng tôi cung cấp đa dạng di truyền vùng gen COII-16SrRNA của 3 loài M. incognita, M. javanica và M. arenaria ký sinh cây cà phê ở Tây nguyên.

5/20/2021 3:59:43 PM +00:00

Bước đầu nghiên cứu sự đa dạng của các loài bọ xít bắt mồi thuộc phân họ harpactorinae (Heteroptera: Reduviidae) tại một số sinh cảnh ở khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, tỉnh Gia Lai

Bài viết tiến hành nghiên cứu sự đa dạng của các loài bọ xít bắt mồi thuộc phân họ Harpactorinae ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng nhằm bổ sung các dẫn liệu cho khu hệ bọ xít ở vùng này nói riêng và vùng Tây Nguyên nói chung.

5/20/2021 3:59:37 PM +00:00

Đa dạng sinh học của chi nấm Marasmius tại vườn quốc gia Ba Vì, thành phố Hà Nội

Bài viết này trình bày đặc điểm đa dạng và phong phú của chi nấm Marasmius tại Vườn Quốc gia Ba Vì nhằm cung cấp những dẫn liệu cho việc bảo tồn đa dạng sinh học nơi đây, đặc biệt là các loài nấm có giá trị kinh tế.

5/20/2021 3:59:30 PM +00:00

Một số dẫn liệu về di cư của các loài chim thuộc bộ sẻ Passeriformes tại khu vực bãi giữa sông Hồng, Hà Nội

Bài viết tiến hành nghiên cứu các đặc tính di cư là cần thiết nhằm đưa ra được các kiến nghị đối với các cơ quan chức năng ngăn chặn các hiện tượng săn bắt trái phép, duy trì quần thể của các loài chim di cư thuộc bộ sẻ.

5/20/2021 3:59:23 PM +00:00

Thành phần loài và đặc điểm phân bố của một số loài bọ xít (Hemiptera) ở vùng đệm vườn quốc gia Ba Vì, Hà Nội

Bài viết này đưa ra kết quả điều tra thành phần loài bọ xít và đặc điểm phân bố của chúng trên các sinh cảnh của các tuyến điều tra ở vùng đệm Vườn Quốc gia Ba Vì.

5/20/2021 3:59:16 PM +00:00

Dẫn liệu bước đầu về thành phần loài trùng bánh xe (Rotifera) ở khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bài viết đã tiến hành hai đợt khảo sát vào tháng 3 (mùa khô) và tháng 8 (mùa mưa) năm 2016. Các mẫu luân trùng được thu thập định tính từ 8 điểm thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bằng lưới 50 µm.

5/20/2021 3:59:10 PM +00:00

Dẫn liệu ban đầu về thành phần loài trùng chân giả có vỏ (Testate amoebae) trong các thủy vực tại một số tỉnh phía Nam Việt Nam

Bài viết tiến hành thử nghiệm amip ở Việt Nam vẫn còn kém. Trong công trình này, chúng tôi đã nghiên cứu thành phần loài của amip tinh hoàn ở các vùng nước các tỉnh miền Nam Việt Nam. Từ 191 mẫu, đã xác định được tổng số 109 loài, giống, dạng thuộc 16 chi, 9 họ. 61 loài mới đối với Việt Nam. Các chi giàu loài nhất là Difflugia (49), Arcella (25) và Centropyxis (14). Sự xuất hiện của từng loài cũng đã được tính toán.

5/20/2021 3:59:03 PM +00:00

Hiện trạng các loài cây bị đe dọa tại khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Bài viết đưa ra hiện trạng của các loài cây bị đe dọa ở Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa nhằm mục đích đặt nền móng cho việc bảo tồn chúng tại Khu bảo tồn thiên nhiên này.

5/20/2021 3:58:57 PM +00:00

Hiện trạng tính đa dạng thực vật tại tỉnh Bắc Kạn

Bài viết tiến hành xây dựng cơ sở khoa học để bảo tồn và phát triển các loài thực vật quý hiếm nói riêng và hệ thực vật nói chung, việc nghiên cứu hiện trạng các loài thực vật quý hiếm tại tỉnh Bắc Kạn là thực sự cần thiết.

5/20/2021 3:58:51 PM +00:00

Dẫn liệu bước đầu về thành phần loài và phân bố của phù du (Ephemeroptera: Insecta) ở nước tại suối Tây Thiên, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

Bài viết được nghiên cứu dựa trên các kết quả nghiên cứu, bài báo cung cấp những dẫn liệu đầu tiên về thành phần loài cũng như phân bố theo tính chất dòng chảy của phù du tại suối nêu trên. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

5/20/2021 3:58:44 PM +00:00

Đa dạng thành phần loài chi Amanita ở vườn quốc gia Kon Ka kinh tỉnh Gia Lai - Việt Nam

Bài viết tiến hành nghiên cứu sự phân bố của chi nấm độc Amanita ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh thuộc khu vực Tây Nguyên là hết sức cần thiết góp phần làm tăng thêm sự hiểu biết của con người về nghiên cứu và sử dụng nấm ở vùng núi cao khu vực Tây Nguyên.

5/20/2021 3:58:37 PM +00:00

Một số đặc điểm sinh sản của cầy vòi hương (Paradoxurus Hermaphroditus Pallas, 1777) trong điều kiện nuôi nhốt

Bài viết tiến hành nghiên cứu đặc điểm sinh học, trong đó có đặc điểm sinh sản của cầy vòi hương trong điều kiện nuôi nhốt là hết sức cần thiết, là cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo về việc ứng dụng sinh học nhằm cải thiện thành tích sinh sản hướng tới bảo tồn bền vững loài.

5/20/2021 3:58:31 PM +00:00

Nghiên cứu hình thái đá tai của ấu trùng và cá con loài cá căng (Terapon jarbua) ở cửa sông Ka Long, Việt Nam

Bài viết tiến hành mô tả hình thái đá tai trong giai đoạn ấu trùng và cá con của loài cá căng (Terapon jarbua), từ đó giúp bổ sung dữ liệu trong định loại ấu trùng, cá con loài cá này ở Việt Nam.

5/20/2021 3:58:24 PM +00:00

Đặc điểm hình thái các loài thuộc họ cá đối (Mugilidae) ở cửa sông Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

Việc định loại các loài cá Đối trong họ cá Đối Mugilidae gặp nhiều khó khăn. Trong các khoá định loại trước đây đều sử dụng dấu hiệu là màng mỡ mắt phát triển hoặc kém phát triển (Harrison & Senou, 1997; Nguyễn Văn Hảo, 2005; Trần Việt Thanh và Phan Kế Long, 2015); tuy nhiên dấu hiệu này rất khó sử dụng để định loại một loài nếu không có sự so sánh với các loài khác. Bài viết tiến hành so sánh đặc điểm hình thái và xây dựng khóa định loại cho các loài cá đối ở khu vực nghiên cứu.

5/20/2021 3:58:18 PM +00:00

Geographic variation in skull size and shape of Crocidura dracula (Mammalia: Soricidae) in Vietnam

This study aims to elucidate geographic variation of C. dracula by comparing 23 craniodental measurements of the specimens from six localities on the mainland and island of Vietnam. We used principal component analysis (PCA) in order to evaluate variation in the size and shape of C. dracula.

5/20/2021 3:58:12 PM +00:00

Mô tả bốn loài sán lá đơn chủ thuộc họ Diplectanidae và Mazocraeidae ký sinh trên cá biển ở khu vực rừng ngập mặn Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

Trong nghiên cứu này, 4 loài sán lá đơn chủ gồm Calydiscoides flexuosus (Yamaguti, 1953) Young, 1969; Diplectanum blairense Gupta & Khanna, 1974; Murraytrema pricei Bychowsky, 1977 (họ Diplectanidae) và Neomazocraes dorosomatis (Yamaguti, 1938) Price, 1943 (họ Mazocraeidae) lần đầu tiên được phát hiện ký sinh trên cá biển Việt Nam.

5/20/2021 3:58:06 PM +00:00

Thành phần loài tảo lục (Chlorophyta) ở hồ Tàu Voi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Nghiên cứu thành phần loài tảo lục ở hồ Tàu Voi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh được thực hiện vào tháng 10 năm 2015, tháng 1 và tháng 5 năm 2016. Chúng tôi đã xác định được 46 loài và phân loài tảo lục.

5/20/2021 3:57:59 PM +00:00

Dẫn liệu ban đầu về thành phần loài vi tảo trong một số thủy vực thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

Bài viết này tiến hành giới thiệu những kết quả nghiên cứu bước đầu về thành phần loài vi tảo trong một số thủy vực ở Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

5/20/2021 3:57:53 PM +00:00

Đặc điểm thức ăn và tập tính ăn của cá heo Ông sư (Orcaella Brevirostris Gray, 1866) trong điều kiện nuôi nhốt

Bài viết trình bày một số kết quả nghiên cứu về đặc điểm thức ăn và tập tính ăn của loài cá heo Ông sư (Orcaella brevirostris Gray, 1866) vùng biển quần đảo Bà Lụa, Kiên Giang trong điều kiện nuôi nhốt.

5/20/2021 3:57:44 PM +00:00

Ghi nhận mới các loài thuộc họ thằn lằn bóng (Scincidae) ở tỉnh Phú Yên

Bài viết tiến hành ghi nhận bổ sung 4 loài thuộc họ Thằn lằn bóng (Scincidae) cho khu hệ bò sát của tỉnh Phú Yên, bao gồm: Lygosoma bowringii, L. quadrupes, Scincella cf. melanosticta và Tropidophorus microlepis.

5/20/2021 3:57:38 PM +00:00

Đa dạng và biến động số lượng các loài kiến (Hymenoptera: Formicidae) ở một số sinh cảnh khác nhau tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 11 năm 2014 đến tháng 11 năm 2015 tại thành phố Lạng Sơn bằng phương pháp đặt bẫy cạm bẫy. Ba sinh cảnh đã được lựa chọn, bao gồm rừng mưa tự nhiên thường xanh, rừng trồng thông và rừng hỗn giao trên đá vôi, với 15 bẫy được đặt trong mỗi sinh cảnh.

5/20/2021 3:57:31 PM +00:00