Tài liệu miễn phí Sinh học

Download Tài liệu học tập miễn phí Sinh học

Góp phần nghiên cứu phân loại họ ráng màng Hymenophyllaceae ở Việt Nam

Bài viết vận dụng hệ thống trên vào việc nghiên cứu phân loại họ Ráng màng Hymenophyllaceae ở Việt Nam thông qua phương pháp so sánh hình thái ngoài kinh điển dựa trên đối chiếu mẫu vật với Bản tên hợp lệ (Protologue).

5/20/2021 3:50:29 PM +00:00

Thành phần loài và mật độ động vật nổi trong hệ thống kênh rạch nội thành thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết tìm hiểu sự biến động khu hệ động vật nổi trong các kênh rạch nội đô của thành phố là biện pháp hữu hiệu trong bảo tồn đa dạng sinh học thủy sinh vật, đồng thời những số liệu đa dạng sinh học của các nhóm loài thủy sinh vật sẽ là cơ sở cho việc đánh giá chất lượng môi trường nước kênh rạch bằng phương pháp sinh học.

5/20/2021 3:50:21 PM +00:00

Một số kết quả nghiên cứu chi rum (Poikilospermum zipp. Ex miq.) trong họ gai (Urticaceae juss.) ở Việt Nam

Bài viết đề cập đến đặc điểm chung của chi Poikilospermum, lập khoá định loại các loài, mô tả đặc điểm hình thái và phân bố của từng loài trong chi Poikilospermum ở Việt Nam.

5/20/2021 3:50:14 PM +00:00

Nghiên cứu thành phần, sự xuất hiện của các loài ong có ngõi đốt (Hymenoptera: Aculeata) sử dụng bẫy tổ ở bãi giữa sông Hồng, Hà Nội

Bài viết đưa ra thành phần và sự xuất hiện của các loài ong có ngòi đốt sử dụng bẫy tổ (trap-nest) tại Bãi giữa Sông Hồng, Hà Nội, đây là dải đất được hình thành giữa hai nhánh của Sông Hồng, đƣợc xem như một sinh quần nông nghiệp cách biệt với khu đô thị và khu nông nghiệp tập trung.

5/20/2021 3:50:07 PM +00:00

Danh sách loài và hiện trạng mẫu rong biển lưu trữ tại bảo tàng Hải dương học

Bài viết tiến hành đánh giá lại hiện trạng mẫu rong biển trưng bày tại bảo tàng là rất quan trọng, đây là tiền đề cho việc đề xuất phương án phục chế, bổ sung một số mẫu rong biển cho Bảo tàng Hải dương học.

5/20/2021 3:50:01 PM +00:00

Đặc điểm hình thái và phân loại các chi của họ ban (Hypericaceae Juss.) ở Việt Nam

Bài viết thông qua đối tượng nghiên cứu là các đại diện của họ Ban - Hypericaceae Juss. ở Việt Nam trong tự nhiên và các mẫu tiêu bản được lưu giữ tại các Phòng tiêu bản của các cơ quan nghiên cứu khoa học từ đó trình bày kết quả phân loại các chi của họ Ban ở Việt Nam.

5/20/2021 3:49:54 PM +00:00

Đặc điểm hình thái các loài trong chi cồng (Calophyllum L.) - Họ bứa (Clusiaceae lindl.) ở Việt Nam

Nội dung của bài viết này là tìm hiểu đặc điểm hình thái, sinh học sinh thái, mẫu chuẩn, mẫu nghiên cứu, phân bố và giá trị sử dụng (nếu có) của các loài thuộc chi Cồng ở Việt Nam.

5/20/2021 3:49:48 PM +00:00

Nghiên cứu họ mua (Melastomataceae juss.) tại khu bảo tồn thiên nhiên Phia Oắc - Phia Đén, tỉnh Cao Bằng

Nội dung của bài viết này nhằm mô tả đặc điểm nhận dạng, mẫu chuẩn, sinh học và sinh thái, phân bố, mẫu nghiên cứu và giá trị sử dụng (nếu có) của các loài trong họ Mua (Melastomataceae Juss.) có phân bố tại Khu BTTN Phia Oắc - Phia Đén, tỉnh Cao Bằng.

5/20/2021 3:49:41 PM +00:00

Đặc điểm hình thái hạt phấn và phân loại chi luân rô - Cyclacanthus (họ ô rô - Acanthaceae) ở Việt Nam

Bài viết tiến hành nghiên cứu phân loại thực vật bằng phương pháp so sánh hình thái là thông dụng và phổ biến từ trước tới nay. Ngày nay, ngoài các phương pháp hiện đại được áp dụng thì vẫn không thể thiếu phương pháp hình thái so sánh. Việc phân loại bằng các đặc điểm hình thái ngoài đôi khi còn nghi ngờ thì dùng đặc điểm hình thái hạt phấn là một đặc điểm bổ trợ thêm cho phân loại là cần thiết.

5/20/2021 3:49:35 PM +00:00

Đặc điểm hình thái và phân loại chi bạch hạc - Rhinacanthus nees (họ ô rô Acanthaceae) ở Việt Nam

Bài viết tiến hành mô tả đặc điểm chi, xây dựng khóa định loại loài và mô tả đặc điểm các loài, cung cấp các thông tin về mẫu chuẩn, sinh học sinh thái, phân bố và mẫu nghiên cứu của các loài thuộc chi này.

5/20/2021 3:49:28 PM +00:00

Phân tích quan hệ di truyền của một số loài lan tại Việt Nam

Bài viết sử dụng chỉ thị là ITS, matK và psbA-trnH để đánh giá mối quan hệ di truyền giữa các loài lan kim tuyến và một vài loài khác trong họ lan, đồng thời so sánh giữa phương pháp phân loại bằng hình thái và di truyền phân tử.

5/20/2021 3:49:22 PM +00:00

Giun tròn (Nemtoda potts, 1932) ký sinh ở các loài thú bộ ăn thịt (Carnivora) ở Việt Nam

Ở Việt Nam, thành phần loài giun tròn ký sinh ở động vật trên cạn trong đó có các loài thú thuộc bộ Ăn thịt (Carnivora) đã được bắt đầu nghiên cứu từ những năm bảy mươi của thế kỷ XIX; các nghiên cứu này được đẩy mạnh trong những năm cuối của nửa thế kỷ XX. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

5/20/2021 3:49:14 PM +00:00

Đa dạng thành phần loài cá ở vườn quốc gia bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

Hệ thống sông suối ở Vườn quốc gia đa số là những suối nhỏ, dốc, nền đá và nước trong. Các suối chính gồm suối Ðác Huýt chảy dọc theo biên giới Việt Nam – Campuchia, Ðác Sa, Ðác Ka, và suối Ðác K'me. Do đặc trưng về địa hình đã tạo cho khu hệ cá nơi đây có những nét đặc trưng riêng. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thấy kết quả nghiên cứu nào công bố về thành phần loài cá của vườn.

5/20/2021 3:49:08 PM +00:00

Đa dạng sinh học khu hệ cá vườn chim Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Bài viết tiến hành nghiên cứu đa dạng sinh học khu hệ cá vườn chim Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu được tiến hành từ tháng 3, 6, 12/2011 và 2016 ở các kênh rạch thuộc vườn chim Bạc Liêu.

5/20/2021 3:49:01 PM +00:00

Chi sâm – Panax L. (họ ngũ gia bì - Araliaceae) ở Việt Nam

Bài viết này giới thiệu đặc điểm của chi Sâm – Panax L., khóa định loại đến loài và giới thiệu các loài thuộc chi ở Việt Nam. Để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

5/20/2021 3:48:54 PM +00:00

Lựa chọn hệ thống phân loại để sắp xếp các chi họ ngũ gia bì (Araliaceae juss.) ở Việt Nam

Bài viết tiến hành nghiên cứu hệ thống để sắp xếp các taxon họ Araliaceae ở Việt Nam, Bài báo này giới thiệu một số hệ thống trên thế giới và lựa chọn hệ thống để sắp xếp các chi trong họ Araliaceae ở Việt Nam.

5/20/2021 3:48:48 PM +00:00

Đặc điểm hình thái và phân tử loài tuyến trùng Pratylenchus zeae graham, 1951 ký sinh cây cà rốt ở Đông Anh, Hà Nội

Bài viết cung cấp dẫn liệu về hình thái, hình thái lƣợng và phân tử của quần thể loài tuyến trùng P. zeae ký sinh trên cây cà rốt ở Đông Anh - Hà Nội, so sánh với một số quần thể P. zeae và các loài gần gũi của giống Pratylenchus ở Việt Nam.

5/20/2021 3:48:39 PM +00:00

Ghi nhận mới loài Lasianthus cambodianus pit. thuộc họ cà phê (Rubiaceae juss.) cho hệ thực vật Việt Nam

Bài viết đã xây dựng khóa định loại lưỡng phân cho các loài thuộc nhánh Xú hương và mô tả đặc điểm hình thái của loài Lasianthus cambodianus Pit. ở Việt Nam, kèm theo thông tin về mẫu chuẩn, sinh học và sinh thái, phân bố, mẫu nghiên cứu, hình ảnh và hình vẽ của loài.

5/20/2021 3:48:33 PM +00:00

Danh lục các loài vi khuẩn lam có tế bào dị hình (Heterocytous cyanobacteria) trong đất trồng ở Việt Nam theo hệ thống phân loại của J. Komárek (2013)

Bài viết này cập nhật danh lục các loài vi khuẩn lam có tế bào dị hình phân bố trong đất trồng ở Việt Nam (Võ Hành và Đỗ Thị Trường, 2001; Hồ Sỹ Hạnh, 2010; Phung et al. (1992); Dương Đức Tiến (1996); Nguyễn Lê Ái Vĩnh và Võ Hành, 2001) theo hệ thống phân loại của Komárek (2013).

5/20/2021 3:48:26 PM +00:00

Điều tra thành phần loài giáp xác lớn (Malacostraca) và thân mềm (Mollusca) ở trạm đa dạng sinh học Mê Linh và vùng phụ cận

Bài viết này công bố danh mục thành phần, phân bố và tình trạng bảo tồn các loài giáp xác lớn (Malacostraca) và thân mềm (Mollusca) của Trạm Đa dạng Sinh học Mê Linh và vùng phụ cận dựa trên các mẫu vật thu đƣợc ở năm 2016 và năm 2017.

5/20/2021 3:48:20 PM +00:00

The genus pycnarrhena miers ex hook. F. & thomson (Menispermaceae) in flora of Vietnam

In this paper, updated morphological description and illustrations are provided along with notes on distribution, ecology and phenology of the species have been provided.

5/20/2021 3:48:13 PM +00:00

The genus Cocculus DC. (Menispermaceae) in the flora of Vietnam

In this paper, the morphological redescription and illustrations are provided along with notes on distribution, ecology, phenology and specimens examined of species.

5/20/2021 3:48:07 PM +00:00

Sử dụng mã vạch ADN trong việc định loại loài hồng trâu (Capparis versicolor griff.)

Bài viết trình bày kết quả sử dụng trình tự gene rpoC1 trong việc định loại mẫu Hồng trâu (Capparis versicolor Griff.) được thu thập tại Tương Dương, Nghệ An. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

5/20/2021 3:48:01 PM +00:00

Phân loại các loài chi chân bìm Erycibe roxb. ở Việt Nam

Bài viết xây dựng khoá định loại, mô tả đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái, mẫu chuẩn, phân bố, mẫu nghiên cứu, giá trị sử dụng (nếu có) của các loài trong chi Chân bìm (Erycibe Roxb.) ở Việt Nam.

5/20/2021 3:47:55 PM +00:00

Chi riềng - Alpinia roxb. (họ gừng – Zingiberaceae) ở Việt Nam

Bài viết tiến hành phân tích các đặc điểm hình thái của cơ quan sinh dưỡng (thân, lá, rễ củ,...) và quan trọng là cơ quan sinh sản (hoa, quả), chúng tôi đã tiến hành mô tả đặc điểm chung của chi và xây dựng được khóa phân loại 30 loài trong chi Riềng ở Việt Nam.

5/20/2021 3:47:49 PM +00:00

Urceola huaitingii (Chun & Tsiang) D. J. middleton (Apocynaceae) – Loài bổ sung cho hệ thực vật Việt Nam

Bài viết trên cơ sở phân tích các đặc điểm hình thái và tham khảo các tài liệu chúng tôi đã xây dựng đƣợc khoá định loại cho 9 loài của chi Mộc tinh (Urceola Roxb.) ở Việt Nam. Khóa định loại đã chỉ rõ sự phân biệt của loài Mộc tinh lạng sơn - Urceola huaitingii (Chun & Tsiang) D. J. Middleton với các loài còn lại. Đây là loài bổ sung cho hệ thực vật Việt Nam.

5/20/2021 3:47:42 PM +00:00

Chi san – Paspalum L. (họ cỏ - Poaceae) ở Việt Nam

Bài viết này giới thiệu đặc điểm của chi San – Paspalum L., khóa định loại đến loài và giới thiệu các loài thuộc chi ở Việt Nam. Để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

5/20/2021 3:47:36 PM +00:00

Thành phần loài lưỡng cư (Amphibia) và bò sát (Reptilia) ở khu vực đèo Pha Đin, tỉnh Sơn La và tỉnh Điện Biên

Bài viết dựa vào kết quả khảo sát thực địa trong năm 2016 và 2017 tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La và huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên chúng tôi lần đầu tiên cung cấp danh sách thành phần loài và thảo luận về đặc điểm phân bố, giá trị bảo tồn của khu hệ LCBS ở khu vực đèo Pha Đin.

5/20/2021 3:47:30 PM +00:00

Thành phần loài ve giáp (Acari: Oribatida) tại sinh cảnh rừng tự nhiên, rừng trồng và vùng phụ cận vườn quốc gia Ba Vì

Nghiên cứu này sẽ cung cấp một số dẫn liệu về nhóm ve giáp (Oribatida) ở một số sinh cảnh vườn quốc gia Ba Vì và vùng phụ cận. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

5/20/2021 3:47:24 PM +00:00

Nghiên cứu một số nhóm động vật đất ở thôn Đông Mai, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, Hưng Yên

Nghiên cứu được tiến hành tại làng Đông Mai, xã Chỉ Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên. Các điểm lấy mẫu Collembola là khu vực xung quanh lò nấu chì mới và khu vực đất nông nghiệp (ruộng trồng lúa) xung quanh lò nấu chì mới.

5/20/2021 3:47:17 PM +00:00