Tài liệu miễn phí Khoa học xã hội

Download Tài liệu học tập miễn phí Khoa học xã hội

Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Quản lý đánh giá kết quả học tập của học sinh trung cấp theo tiếp cận năng lực

Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn quản lý đánh giá KQHT của học sinh trung cấp theo tiếp cận năng lực và đề xuất các giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng quản lý đánh giá KQHT. Mời các bạn tham khảo!

1/12/2020 7:14:20 PM +00:00

Dissertation summary of educational doctor: Managing competency-based asessment of study results by technical secondary students

Research purposes Researching theoretical basis and practice of managing competency-based asessment of study results by technical secondary students and proposing management solutions to improve the management quality of assessing students’ study results.

1/12/2020 7:14:01 PM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Quản lý đánh giá kết quả học tập của học sinh trung cấp theo tiếp cận năng lực

Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn quản lý đánh giá KQHT của học sinh trung cấp theo tiếp cận năng lực và đề xuất các giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng quản lý đánh giá KQHT. Mời các bạn tham khảo!

1/12/2020 7:13:45 PM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở theo tiếp cận năng lực

Mục đích nghiên cứu: Dựa trên kết quả nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý hoạt động bồi dưỡng GV THCS theo tiếp cận năng lực các tỉnh vùng ven Hà Nội, đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng GV THCS nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ GV THCS, đáp ứng mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục THCS nước ta trong giai đoạn hiện nay.

1/12/2020 7:13:29 PM +00:00

Summary of the thesis of educational science doctor: Managing lower secondary teachers’ in-service training activities towards competency approach

Basing on theoretical study of managing lower secondary teachers’ in-service training activities towards competency approach and current analysis of this issue in provinces surrounding Hanoi, the author proposed management measures to improve the quality of lower secondary teachers, meeting goal of the basic and comprehensive renewal of our lower secondary education in the current period.

1/12/2020 7:13:11 PM +00:00

Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở theo tiếp cận năng lực

Mục đích nghiên cứu: Dựa trên kết quả nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý hoạt động bồi dưỡng GV THCS theo tiếp cận năng lực các tỉnh vùng ven Hà Nội, đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng GV THCS nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ GV THCS, đáp ứng mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục THCS nước ta trong giai đoạn hiện nay.

1/12/2020 7:12:13 PM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Quản lý nghiên cứu khoa học tại các cơ sở bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục

Mục đích nghiên cứu Đề xuất các giải pháp quản lý NCKH tại các CSBD CBQLGD nhằm nâng cao hiệu quả NCKH, đặc biệt là, các KQNC của đề tài NCKH cấp cơ sở tại các CSBD CBQLGD áp dụng được vào thực tiễn.

1/12/2020 7:11:26 PM +00:00

Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Quản lý nghiên cứu khoa học tại các cơ sở bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục

Mục đích nghiên cứu: Đề xuất các giải pháp quản lý NCKH tại các CSBD CBQLGD nhằm nâng cao hiệu quả NCKH, đặc biệt là, các KQNC của đề tài NCKH cấp cơ sở tại các CSBD CBQLGD áp dụng được vào thực tiễn.

1/12/2020 7:10:38 PM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Dạy học toán ở trường THPT theo hướng phát triển NLGQVĐTT thông qua việc khai thác và sử dụng các tình huống TT

Trên cơ sở nghiên cứu NLGQVĐTT và DH toán nhằm phát triển NLGQVĐ mà đề xuất cách thức khai thác các BTCTHTT và xây dựng một số biện pháp sư phạm phát triển NLGQVĐTT cho HS qua việc sử dụng các bài toán đó trong DH toán ở trường THPT.

1/12/2020 7:09:11 PM +00:00

Tiểu luận môn Triết học: Nhân tố con người trong sự phát triển LLSX và chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao - Huỳnh Phạm Phúc Nhung

Nội dung của tiểu luận trình bày khái niệm LLSX và vai trò nhân tố con người trong LLSX; chiến lược phát triển giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực theo hướng chất lượng cao. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

1/12/2020 7:08:44 PM +00:00

Luận án Tiến sĩ Nhân học: Trang phục truyền thống hiện nay của người Lô Lô Hoa ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

Mục đích nghiên cứu: Nhận diện những đặc trưng về trang phục truyền thống đang tồn tại hiện nay của người Lô Lô Hoa ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Trên cơ sở đó, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị của trang phục truyền thống của nhóm Lô Lô Hoa trong bối cảnh hiện nay.

1/12/2020 6:51:38 PM +00:00

Tiểu luận: Phân tích việc thực hiện trách nhiệm xã hội của Công ty PepsiCo trong hoạt động kinh doanh trên thế giới nói chung và ở thị trường Việt Nam nói riêng

Qua việc phân tích những chỉ trích từ cộng đồng đối với sản phẩm PepsiCo và việc thực hiện Trách nhiệm xã hội của công ty PepsiCo trong việc sản xuất và cung ứng sản phẩm phục vụ nhu cầu xã hội chúng ta sẽ thấy được tầm quan trọng của việc thực hiện trách nhiệm xã hội của công ty và từ đó đề ra những giải pháp nhằm hoàn thiện hơn trong việc xây dựng đạo đức của công ty, cũng như là việc thực hiện trách nhiệm của công ty đối với xã hội.

1/12/2020 8:41:47 AM +00:00

Tiểu luận môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Nội dung tiểu luận trình bày quá trình đổi mới nhận thức về kinh tế thị trường; tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận.

1/12/2020 6:47:21 AM +00:00

Đề tài: Nâng cao hiệu lực quản lý từ phòng đến trường góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học trên địa bàn huyện Tân Uyên

Thông qua nghiên cứu thực tiễn và lý luận nhằm đề xuất tăng cường một số biện pháp quản lý, chỉ đạo từ Phòng đến Trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục Tiểu học trên địa bàn huyện Tân Uyên; Qua đó giúp cho cán bộ quản lý các trường học nắm được một số biện pháp cơ bản trong quản lý, chỉ đạo quá trình dạy học và giáo dục học sinh tại cơ sở cho phù hợp với điều kiện và đối tượng học sinh. Giúp cán bộ quản lý các trường có được phương pháp quản lý nhà trường hiệu quả.

1/12/2020 6:40:27 AM +00:00

Báo cáo điều tra lao động Việt Nam

Báo cáo này sẽ trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra Lao động và Việc làm trong quý 4 năm 2017, nhằm cung cấp các thông tin về lao động và việc làm cho người sử dụng. Do phạm vi thu thập thông tin liên quan đến thị trường lao động của những người từ 15 tuổi trở lên hiện đang sống tại Việt Nam, vì vậy các chỉ tiêu về lao động và việc làm trong Báo cáo sẽ chủ yếu được tính cho nhóm người từ 15 tuổi trở lên.

1/12/2020 6:39:52 AM +00:00

Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019: Tổ chức thực hiện và kết quả sơ bộ

Tổng điều tra năm 2019 đã được thực hiện thành công, đặc biệt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giai đoạn thu thập thông tin tại địa bàn giúp nâng cao chất lượng, minh bạch quá trình sản xuất thông tin thống kê và rút ngắn thời gian công bố kết quả Tổng điều tra. Thành công của Tổng điều tra trước hết là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, cấp ủy, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị; sự chỉ đạo, điều hành hiệu quả của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp; đồng thời là kết quả làm việc cần cù và vượt qua khó khăn của các điều tra viên thống kê, tổ trưởng điều tra, giám sát viên và sự ủng hộ tích cực của nhân dân trong cả nước.

1/12/2020 6:39:21 AM +00:00

Kết quả Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 2016

Tổng quan mức sống dân cư Việt Nam năm 2016, với các nội dung sau đây: Một số đặc điểm nhân khẩu học cơ bản liên quan đến mức sống; giáo dục; y tế và chăm sóc sức khoẻ; việc làm và thu nhập. Mời các bạn tham khảo!

1/12/2020 6:32:07 AM +00:00

Luận văn tốt nghiệp: Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm về nhận biết và tách một số chất vô cơ trong chương trình hóa học THPT

Luận văn xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm về nhận biết và tách một số chất vô cơ trong chương trình hóa học THPT nhằm đánh giá kết quả học tập của học sinh một cách chính xác hơn, tạo hứng thú cho học sinh trong quá trình học tập môn hóa học. Góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả của dạy học hóa học ở trường phổ thông, đánh giá một cách khách quan kết quả học tập của học sinh, phân loại học sinh. Góp phần bổ sung hoàn thiện hệ thống phương pháp kiểm tra đánh giá kiến thức của học sinh nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả và đánh giá được một cách khách quan kết quả học tập.

11/29/2019 3:37:29 PM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Khóa học môi trường: Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi sử dụng đất lên quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên nước của Hồ Núi Cốc và lưu vực sông Công

Mục tiêu tổng thể Làm rõ cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn tác động của biến đổi sử dụng đất đến nhu cầu sử dụng nước, tải lượng các chất gây ô nhiễm môi trường nước, phục vụ công tác quản lý tổng hợp lưu vực sông Công theo định hướng phát triển bền vững. Mời các bạn tham khảo!

11/29/2019 7:25:00 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Biến đổi khí hậu: Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến môi trường địa chất khu vực thành phố Hồ Chí Minh

Mục đích của luận án: Làm sáng tỏ và dự báo sự biến đổi về một số phương diện quan trọng của môi trường địa chất khu vực Tp.HCM trước tác động của BĐKH – NBD theo các kịch bản nước biển dâng khác nhau. Mời các bạn tham khảo!

11/29/2019 7:24:39 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sỹ Triết học: Quan niệm đạo đức học trong chủ nghĩa hiện sinh

Mục đích của luận văn là làm rõ nội dung của quan niệm đạo đức học trong chủ nghĩa hiện sinh, nhìn nhận những giá trị và hạn chế của nó từ quan niệm mác xít. Mời các bạn tham khảo!

11/29/2019 6:26:40 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Nghệ thuật sân khấu: Hình tượng người lính trong kịch múa việt nam về đề tài chiến tranh cách mạng qua hai vở kịch múa đất nước và nhân sinh

Mục đích nghiên cứu: Chọn lọc, phân tích đánh giá hai vở kịch múa Việt Nam về đề tài chiến tranh cách mạng, từ đó tìm ra những thủ pháp nghệ thuật cũng như cách thức sử dụng ngôn ngữ múa trong việc xây dựng hình tượng người lính. Mời các bạn tham khảo!

11/29/2019 6:25:11 AM +00:00

Luận văn Thạc sỹ Xã hội học: Ý kiến của người dân về hành vi ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang

Luận văn có mục đích nghiên cứu tìm hiểu ý kiến của người dân về hành vi ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang. Từ đó đưa ra những kiến nghị giải pháp để nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường.

11/29/2019 6:24:48 AM +00:00

Luận văn Thạc sỹ Luật học: Tội cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng - Tình hình, nguyên nhân và phòng ngừa

Mục đích nghiên cứu của đề tài là trên cơ sở nghiên cứu tình hình, nguyên nhân và điều kiện làm phát sinh tình hình tội CGTS trên địa bàn TP Đà Nẵng, luận văn hướng tới mục đích đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường phòng ngừa loại tội phạm này. Mời các bạn tham khảo!

11/29/2019 6:24:30 AM +00:00

Luận án Tiến sỹ Ngữ Văn: Truyện truyền kỳ Việt Nam thời trung đại - Diện mạo và đặc trưng nghệ thuật

Luận án không nhằm trình bày giá trị nội dung, hình thức nghệ thuật của từng tác phẩm riêng lẻ mà chủ yếu đi sâu nghiên cứu phương thức phản ánh hiện thực của văn học truyền kỳ nói chung, những giai tầng xã hội mà văn học truyền kỳ phản ánh cùng đặc trưng nghệ thuật thể loại truyền kỳ. Mục đích của việc nghiên cứu này là nhằm phục dựng diện mạo, nêu bật những giá trị của thể loại truyền kỳ, qua đó góp phần nêu lên những đặc trưng nghệ thuật của thể loại.

11/29/2019 6:23:41 AM +00:00

Luận văn Thạc sỹ Dân tộc học: Hiện tượng thờ cúng Hồ Chí Minh: Quá trình hình thành, đặc điểm thờ cúng và bản chất tôn giáo

Mục đích của khóa luận này là Nghiên cứu này hướng đến viêc̣ nhận diện được quá trình hình thành, đặc điểm thờ cúng và bản chất tôn giáo của hiện tượng thờ cúng Hồ Chí Minh ở Việt Nam hiện nay. Mời các bạn tham khảo!

11/29/2019 6:23:32 AM +00:00

Luận án Tiến sỹ Triết học: Ảnh hưởng quan niệm của Nho giáo về gia đình đối với việc xây dựng gia đình văn hóa ở nông thôn đồng bằng sông Hồng hiện nay

Trên cơ sở làm rõ lý luận và thực trạng ảnh hưởng quan niệm của Nho giáo về gia đình đến việc xây dựng gia đình văn hóa ở nông thôn đồng bằng sông Hồng hiện nay, luận án đề xuất một số nguyên tắc và giải pháp chủ yếu nhằm phát huy ảnh hưởng tích cực, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực góp phần xây dựng gia đình văn hóa ở nông thôn đồng bằng sông Hồng. Mời các bạn tham khảo!

11/29/2019 6:22:48 AM +00:00

Luận án Tiến sỹ Luật học: Kiểm soát giao dịch có khả năng tư lợi trong công ty đại chúng theo pháp luật Việt Nam

Mục đích nghiên cứu của luận án là đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về kiểm soát các giao dịch có khả năng tư lợi trong công ty đại chúng ở Việt Nam trong thời gian tới.

11/29/2019 6:21:18 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Tâm lý học: Sự thích ứng với hoạt động học tập đào tạo theo tín chỉ của sinh viên trường Đại học Hà Hoa Tiên

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở làm rõ các biểu hiện trong hoạt động học tập đào tạo theo tín chỉ của sinh viên Đại học Hà Hoa Tiên qua đó chỉ ra được mức độ thích ứng của sinh viên khi áp dụng đào tạo theo tín chỉ. Từ đó, đề xuất một số biện pháp, kiến nghị nhằm nâng cao khả năng thích ứng với hoạt động đào tạo theo tín chỉ đối với sinh viên nhà trường.

11/29/2019 6:20:57 AM +00:00

Chuyên đề thuyết trình Ô nhiễm trắng

Mục đích của chuyên đề thuyết trình nhằm cung cấp thông tin để cán bộ Đảng viên hiểu rõ hơn về vấn đề ô nhiễm trắng, từ đó thay đổi nhận thức, hành động trong việc kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm trắng.

11/29/2019 1:25:39 AM +00:00