Tài liệu miễn phí Khoa học xã hội

Download Tài liệu học tập miễn phí Khoa học xã hội

Tiểu luận Triết học: Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của xã hội, sự vận dụng của Đảng ta trong đổi mới đất nước

Tiểu luận nghiên cứu mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của xã hội, sự vận dụng của Đảng ta trong đổi mới đất nước; mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết hơn nội dung.

5/20/2020 5:54:41 AM +00:00

Tiểu luận Nghiên cứu thực tế cuối khóa Chương trình trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tiểu luận nghiên cứu việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở cấp xã; mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

5/20/2020 5:45:33 AM +00:00

Tiểu luận môn Ngôn ngữ học đối chiếu: Đối chiếu thành ngữ mang cấu trúc so sánh có yếu tố chỉ loài chó trong tiếng Pháp và tiếng Việt

Tiểu luận phân tích những thành ngữ so sánh có yếu tố chỉ loài chó về sự tương đồng và khác biệt giữa tiếng Pháp và tiếng Việt; phản ánh như thế nào đến sống tinh thần và văn hóa của Pháp và Việt Nam thông qua ngôn ngữ.

5/20/2020 4:49:53 AM +00:00

Tiểu luận: Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong việc phát triển lý luận ở Việt Nam hiện nay

Tiểu luận trình bày phạm trù thực tiễn và lý luận thực tiễn; phạm trù thực tiễn và lý luận thực tiễn; vai trò nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn với việc phát triển lý luận ở việt nam hiện nay. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận.

5/20/2020 4:01:23 AM +00:00

Tiểu luận: Dư luận xã hội có vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa, đấu tranh hạn chế các sai lệch xã hội

Tiểu luận trình bày bản chất dư luận xã hội; bản chất dư luận xã hội; cách ứng xử của nhà quản lý trước một sai lệch xã hội; tìm giải pháp thích hợp để hạn chế, khắc phục sai lệch xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

5/20/2020 4:01:17 AM +00:00

Bài kiểm tra giữa kỳ 2 môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Bài kiểm tra giữa kỳ 2 môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam với một số nội dung phân tích đường lối kháng chiến độc lập tự chủ của Đảng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; vai trò của hậu phương miền Bắc đối với thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước...

5/20/2020 3:02:30 AM +00:00

Luận văn: Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng viên tại chi bộ Hàng Nón, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Luận văn làm rõ vai trò của ĐV trên địa bàn phường nói riêng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng ta; Phân tích, đánh giá thực trạng thanh niên trên địa bàn phường và công tác phát triển Đảng viên trong thanh niên của các Đảng ủy phường Hàng Gai từ năm 2016 đến nay.

5/19/2020 10:17:28 PM +00:00

Tiểu luận: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc trong việc thực hiện chính sách đại đoàn kết tôn giáo Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu của tiểu luận trên cơ sở đó tổng kết những thành tựu, nêu lên những hạn chế, rút ra những kinh nghiệm về việc vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc đoàn kết các tôn giáo ở Việt Nam, đồng thời đề xuất những giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện đoàn kết các tôn giáo.

5/19/2020 8:43:17 PM +00:00

Tiểu luận môn Chính sách đối ngoại II: Hình ảnh kẻ thù dưới góc độ ý thức hệ và lợi ích quốc gia trên báo Nhân dân giai đoạn 1975-1978

Tiểu luận này nhóm nghiên cứu sẽ đi sâu phân tích hình ảnh “kẻ thù” dưới góc nhìn của ý thức hệ và lợi ích quốc gia trong giai đoạn 1975- 1978, một giai đoạn được coi là nhạy cảm. Bằng cách sử dụng các phương pháp: phân tích, định lượng và định tính qua các bài viết trên trang báo Nhân Dân để làm rõ hơn về tình hình các sự kiện, cái nhìn từ bao quát đến cụ thể về hành động của Mỹ cũng như Trung Quốc – Cam-Pu-Chia đối với Việt Nam và những bài học sâu sắc trong việc thiết lập quan hệ với các nước để biến từ “thù” sang “bạn”.

5/19/2020 7:05:01 PM +00:00

Tiểu luận môn Chính sách đối ngoại II: Hình ảnh “bạn” của người Việt Nam trên tạp chí Cộng sản giai đoạn 1975-1979

Nội dung của tiểu luận trình bày một số tiêu chí chọn bạn; phân tích chi tiết các mối quan hệ bạn bè của Việt Nam; một vài nhận xét và đánh giá.

5/19/2020 7:04:54 PM +00:00

Tiểu luận Lịch sử Đảng: Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Nội dung nghiên cứu của tiểu luận bao gồm các nội dung: khái quát về xã hội Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời; phong trào đấu tranh của nhân dân ta trước khi Đảng ra đời; quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

5/19/2020 6:21:06 PM +00:00

Tiểu luận: Hình thức chính thể của một số nước trên thế giới

Tiểu luận tập trung nghiên cứu và làm sáng tỏ hình thức chính thể, các yếu tố của hình thức chính thể, phân loại hình thức chính thể và hình thức chính thể của một số nước. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

5/4/2020 8:52:49 AM +00:00

Tiểu luận: Thực trạng hành vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự an toàn xã hội tại xã Trùng Khánh huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn, nguyên nhân và giải pháp giảm thiểu tình trạng trên

Tiểu luận nhằm nhận thức được tầm quan trọng, ý nghĩa lý luận và ý nghĩa thực tiễn của vấn đề tôi mong muốn việc tham gia nghiên cứu đề tài này tại địa phương tôi thực tập để làm rõ phần nào những mặt hạn chế còn tồn tại trong công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an ninh, an toàn xã hội, để từ đó đưa ra những kiến nghị, phương hướng cải thiện thực trạng, nâng cao chất lượng quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

3/30/2020 9:57:24 AM +00:00

Tóm tắt luận văn ngành Quản lý văn hóa: Ẩm thực vỉa hè một nét văn hóa độc đáo ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Luận văn tìm hiểu về một số cơ sở lý luận về văn hóa và văn hóa ẩm thực Việt Nam. Khảo sát, mô tả, phân tích về ẩm thực vỉa hè tạo nên nét văn hóa độc đáo ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Kiến nghị một số giải pháp, đề xuất để giữ gìn và phát triển ẩm thực vỉa hè.

3/30/2020 9:02:46 AM +00:00

Tiểu luận môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin: nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của công nhân ở các khu công nghiệp thành phố Cần Thơ hiện nay thực trạng và giải pháp

Nội dung của tiểu luận bao gồm: cơ sở lý luận về giai cấp công nhân, đời sống vật chất và tinh thần của công nhân ở các khu công nghiệp; thực trạng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của công nhân ở các khu công nghiệp thành phố; những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của công nhân ở khu công nghiệp thành phố Cần Thơ hiện nay.

3/29/2020 11:57:42 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Chính trị học: Vấn đề giảng dạy môn Giáo dục công dân cho học sinh Trung học phổ thông trên địa bàn quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở lý luận về giáo dục bộ môn Giáo dục công dân và làm rõ thực trạng giảng dạy môn GDCD các trường Trung học phổ thông trên địa bàn quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh, luận văn đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy các trường trung học phổ thông ở quận 7 - TP HCM.

3/29/2020 3:34:20 PM +00:00

Tiểu luận học phần Phân loại tài liệu theo DDC 23: Công tác phân loại tài liệu theo DDC 23 tại Thư viện trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh

tiểu luận căn cứ vào nội dung của tài liệu mà xác định cho nó một ký hiệu chính xác trong bảng phân lọai, giúp cho bạn đọc nhanh chóng tìm thấy những tài liệu cần thiết. Xây dựng mục lục phân loại để giới thiệu toàn bộ thành phần nội dung kho tài liệu trong thư viện.

1/13/2020 9:55:23 AM +00:00

Tiểu luận Triết học: Ảnh hưởng học thuyết Âm dương, Ngũ hành đến đời sống văn hóa tinh thần người Việt Nam hiện nay

Tiểu luận tìm hiểu ảnh hưởng của học thuyết Âm dương, Ngũ hành đến đời sống văn hoá tinh thần người Việt. Trên cơ sở đó xây dựng các giải pháp để phát huy giá trị tích cực và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của học thuyết này nhằm xây dựng đời sống văn hoá Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc.

1/13/2020 9:54:33 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trung tâm học tập cộng đồng

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn phát triển đội ngũ CBQL TTHTCĐ, đề xuất các giải pháp phát triển đội ngũ này nhằm góp phần tăng cường hiệu quả hoạt động cũng như duy trì, củng cố và phát triển bền vững TTHTCĐ.

1/12/2020 7:20:33 PM +00:00

Summary of doctoral thesis: Developing manager teams of Community Learning centers

On the basis of theoretical and practical research of developing CLC manager teams, proposing solutions for team development, contributing to enhance operational efficiency as well as maintaining, strengthening and sustainably developing CLCs.

1/12/2020 7:20:13 PM +00:00

Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trung tâm học tập cộng đồng

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn phát triển đội ngũ CBQL TTHTCĐ, đề xuất các giải pháp phát triển đội ngũ này nhằm góp phần tăng cường hiệu quả hoạt động cũng như duy trì, củng cố và phát triển bền vững TTHTCĐ.

1/12/2020 7:19:13 PM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Đánh giá thực trong đánh giá năng lực tiếng Anh giao tiếp của sinh viên đại học ngành ngôn ngữ Anh

Mục đích nghiên cứu của luận án: Đề xuất qui trình và các biện pháp ứng dụng ĐGT vào đánh giá NLTAGT của SV đại học ngành Ngôn ngữ Anh, góp phần nâng cao chất lượng của hoạt động đánh giá NLTAGT tại các trường ĐH ở nước ta

1/12/2020 7:18:58 PM +00:00

Summary of doctoral thesis of science education: Authentic assessment of english majored undergraduates’ english proficiency

This study aims to provide a procedure and specific measures that can be used in the authentic assessment of English-majored undergraduates’ English proficiency in order to increase the validity, reliability and comprehensiveness of assessment activities.

1/12/2020 7:18:47 PM +00:00

Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Đánh giá thực trong đánh giá năng lực tiếng Anh giao tiếp của sinh viên đại học ngành ngôn ngữ Anh

Mục đích nghiên cứu của luận án: Đề xuất qui trình và các biện pháp ứng dụng ĐGT vào đánh giá NLTAGT của SV đại học ngành Ngôn ngữ Anh, góp phần nâng cao chất lượng của hoạt động đánh giá NLTAGT tại các trường ĐH ở nước ta

1/12/2020 7:17:49 PM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Rèn luyện kỹ năng phát triển chương trình giáo dục nhà trường cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non trình độ cử nhân sư phạm

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, luận án xây dựng nội dung và quy trình RLKN PTCTGD nhà trường (cấp độ nhóm lớp) cho SV ngành GDMN, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trình độ cử nhân sư phạm. Mời các bạn tham khảo!

1/12/2020 7:17:35 PM +00:00

Summary of doctoral thesis of science education: Training skills of curiculum develop base on school for students in preschool education major with a bachelor's degree in pedagogy

On the basis of theoretical and practical research, the thesis builds the content and process of training skill of curriculum development base on preschool schools (group level) for students in preschool education major, contributing to improving the quality of training

1/12/2020 7:17:18 PM +00:00

Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Rèn luyện kỹ năng phát triển chương trình giáo dục nhà trường cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non trình độ cử nhân sư phạm

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, luận án xây dựng nội dung và quy trình RLKN PTCTGD nhà trường (cấp độ nhóm lớp) cho SV ngành GDMN, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trình độ cử nhân sư phạm. Mời các bạn tham khảo!

1/12/2020 7:16:22 PM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Dạy học Hình học Trung học cơ sở theo hướng vận dụng thuyết Đa trí tuệ

Mục đích nghiên cứu: Đề xuất một số biện pháp DH Hình học THCS theo hướng vận dụng thuyết Đa trí tuệ, góp phần nâng cao hiệu quả DH môn Toán THCS. Mời các bạn tham khảo!

1/12/2020 7:16:08 PM +00:00

Summary of doctor’s thesis in education: Teaching Geometry at secondary schools in the direction of applying Multiple Intelligence theory

Purpose of the research: Proposing some methods of teaching geometry at the secondary schools in the direction of applying MI theory, contributing to improving the effectiveness of teaching Maths at the Secondary Schools (SS).

1/12/2020 7:15:53 PM +00:00

Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Dạy học Hình học Trung học cơ sở theo hướng vận dụng thuyết Đa trí tuệ

Mục đích nghiên cứu: Đề xuất một số biện pháp DH Hình học THCS theo hướng vận dụng thuyết Đa trí tuệ, góp phần nâng cao hiệu quả DH môn Toán THCS. Mời các bạn tham khảo!

1/12/2020 7:15:06 PM +00:00