Tài liệu miễn phí Khoa học xã hội

Download Tài liệu học tập miễn phí Khoa học xã hội

Khoá luận tốt nghiệp Đại học: Tổ chức hoạt động trải nghiệm với chủ đề “Nốt nhạc trái cây” nhằm phát triển năng lực thực nghiệm cho học sinh

Cấu trúc khoá luận gồm phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, mục lục và phụ lục, khoá luận tốt nghiệp có 3 chương: Chương 1 - Cơ sở lí luận và thực tiễn của đề tài; Chương 2 - Thiết kế hoạt động trải nghiệm với chủ đề “nốt nhạc trái cây”; Chương 3 - Dự kiến thực nghiệm sư phạm. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 7:30:15 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp Đại học: Thiết kế bài giảng điện tử sử dụng trong dạy học phần Điện tích điện trường lớp 11

Nội dung chính của đề tài là nghiên cứu về lí luận và cách sử dụng bài giảng điện tử. Nghiên cứu sử dụng bài giảng E-learning, một số công cụ thiết kế bài giảng điện tử. Điều tra thực trạng về việc sử dụng bài giảng điện tử trong việc dạy học chương Điện tích. Điện trường và các ứng dụng của nó trong việc dạy học chương này. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 7:29:34 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp Đại học: Thiết kế dạy học chủ để STEM “Guồng đưa nước lên nương”

Nhiệm vụ của đề tài là nghiên cứu về lí luận và cách sử dụng mô hình giáo dục STEM. Nghiên cứu cách thức thiết kế và tổ chức dạy các chủ đề STEM “Guồng đưa nước lên nương”. Đề xuất tiêu chí đánh giá biểu hiện năng lực sáng tạo của HS khi học chủ đề STEM “Guồng đưa nước lên nương”. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 7:29:04 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp Đại học: Thực hành: khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do dựa vào hoạt động học tập trải nghiệm” cho học sinh trong môn Vật lý lớp 10 THPT

Đề tài này nghiên cứu, đề xuất biện pháp học tập trải nghiệm cho học sinh thông qua thiết kế bài dạy: “Thực hành: khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do” trong môn Vật lý lớp 10 THPT. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của khoá luận này.

10/15/2021 7:28:27 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp Đại học: Thiết kế bài giảng điện tử sử dụng trong dạy học phần Động lực học lớp 10

Cấu trúc khóa luận gồm có 3 chương: Chương 1 - Cơ sở lí luận và thực tiễn về việc sử dụng e-learning trong dạy học chương Động lực học; Chương 2 - Tổ chức dạy học chương Động lực học với sự hỗ trợ của bài giảng điện tử; Chương 3 - Dự kiến thực nghiệm sư phạm. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 7:28:00 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp Đại học: Xây dựng tiến trình dạy học chủ đề tích hợp “Không khí và sự sống” cho học sinh trung học phổ thông

Khoá luận này nghiên cứu và hệ thống lý thuyết các quan điểm về dạy học tích hợp. Xây dựng tiến trình dạy học chủ đề tích hợp “Không khí và sự sống“ nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn cho học sinh THPT. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 7:27:25 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp Đại học: Thiết kế bài giảng điện tử dạy học phần Sóng cơ

Nhiệm vụ của đề tài là nghiên cứu về lí luận về bài giảng điện tử, thiết kế, sử dụng bài giảng điện tử. Nghiên cứu sử dụng một số công cụ thiết kế bài giảng điện tử. Nghiên cứu nội dung phần “Sóng cơ”. Điều tra việc sử dụng bài giảng điện tử trong việc dạy học phần “Sóng cơ”. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 7:26:35 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp Đại học: Phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua bài “Từ trường” lớp 11- THPT

Bố cục của khoá luận gồm phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, khóa luận được chia thành 3 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận và thực tiễn của phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông; Chương 2 - Một số biện pháp phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông thông qua bài “Từ trường” Vật lý 11 - trung học phổ thông; Chương 3 - Thực nghiệm sư phạm. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 7:26:09 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp Đại học: Thiết kế hoạt động STEM với thử thách tạo ra Nam châm điện từ pin điện hóa

Mục đích nghiên cứu cứu của đề tài là xây dựng cơ sở lý luận về giáo dục STEM. Thiết kế hoạt động STEM với thử thách làm Nam châm điện từ nguồn pin điện hóa – Vật Lý 11. Xây dựng rubric đánh giá năng lực của HS. Dự kiến kết quả thực nghiệm sư phạm. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 7:25:40 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp Đại học: Phát triển năng lực đề xuất và lựa chọn giải pháp cho học sinh thông qua bài “Khúc xạ ánh sáng” lớp 11-THPT

Nhiệm vụ của đề tài là nghiên cứu về mặt lý luận các công trình, tài liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu. Nghiên cứu thực trạng phát triển năng lực đề xuất và lựa chọn giải pháp cho học sinh THPT. Đề xuất một số biện pháp phát triển năng lực đề xuất và lựa chọn giải pháp cho học sinh THPT. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 7:25:15 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp Đại học: Dạy học dự án hướng nghiệp nghề bác sĩ

Cấu trúc của đề tài gồm phần mở đầu và kết luận, khóa luận có ba chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận và thực tiễn của dạy học dự án nhằm hướng nghiệp cho học sinh; Chương 2 - Xây dựng và tổ chức hoạt động dạy học dự án với nghề bác sĩ; Chương 3 - Dự kiến thực nghiệm sư phạm. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 7:24:50 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp Đại học: Thiết kế một số chủ đề dạy học trong chương trình Sinh học 11 theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Bài nghiên cứu được thực hiện nhằm thiết kế được một số chủ đề dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh thuộc nội dung trong chương trình Sinh học 11. Bước đầu đánh giá được hiệu quả của việc dạy học theo chủ đề trong việc định hướng phát triển năng lực người học. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 7:24:07 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp Đại học: Thiết kế một số chủ đề dạy học trong chương trình Sinh học 10 theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Mục tiêu nghiên cứu của khoá luận là thiết kế một số chủ đề dạy học trong chương trình Sinh học 10 theo định hướng phát triển năng lực học sinh để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học Sinh học 10 nói riêng và Sinh học THPT nói chung. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 7:23:26 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp Đại học: Thiết kế và tổ chức dạy học chuyên đề Công nghệ vi sinh vật trong xử lí ô nhiễm môi trường (Theo chương trình giáo dục phổ thông mới môn Sinh học)

Khóa luận này nghiên cứu cơ sở lý luận về chuyên đề dạy học, thiết kế chuyên đề, tổ chức dạy học theo chuyên đề xử lí ô nhiễm môi trường bao gồm các khái niệm, quá trình hình thành, các tác nhân và vai trò của VSV. Điều tra thực trạng thiết kế và tổ chức chuyên đề ứng dụng công nghệ vi sinh vật trong xử lí ô nhiễm môi trường trong trường THPT. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 7:22:41 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp Đại học: Thiết kế và tổ chức dạy học chuyên đề vệ sinh an toàn thực phẩm (Theo chương trình giáo dục phổ thông mới môn Sinh học)

Nhiệm vụ của khoá luận này là nghiên cứu cơ sở lý luận dạy học theo chuyên đề, tài liệu về vệ sinh an toàn thực phẩm. Điều tra thực trạng thiết kế và tổ chức dạy học theo chuyên đề ở trường phổ thông. Thiết kế tài liệu chuyên đề Vệ sinh an toàn thực phẩm. Thiết kế hoạt động dạy học chuyên đề Vệ sinh an toàn thực phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 7:21:50 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp Đại học: Thiết kế và tổ chức dạy học chuyên đề Công nghệ enzim (Theo chương trình giáo dục phổ thông mới môn Sinh học)

Đề tài này nghiên cứu cơ sở lí luận về phương pháp dạy học chuyên đề định hướng phát triển năng lực của học sinh. Điều tra thực tế về tổ chức dạy học chuyên đề ở trường phổ thông. Xác định nội dung kiến thức và kỹ năng cần đạt được trong chuyên đề Công nghệ enzim. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 7:21:06 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp Đại học: Thiết kế và tổ chức dạy học chuyên đề Dinh dưỡng khoáng – tăng năng suất cây trồng và nông nghiệp sạch (Theo chương trình giáo dục phổ thông mới môn Sinh học)

Nội dung chính của đề tài là nghiên cứu cơ sở lí luận về phương pháp dạy học chuyên đề định hướng phát triển năng lực của học sinh. Điều tra thực tế về tổ chức dạy học chuyên đề Dinh dưỡng khoáng - tăng năng suất cây trồng và nông nghiệp sạch ở một số trường phổ thông. Biên soạn chuyên đề Dinh dưỡng khoáng - tăng năng suất cây trồng và nông nghiệp sạch theo chương trình giáo dục phổ thông môn Sinh học. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 7:20:27 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp Đại học: Thiết kế và tổ chức dạy học chuyên đề Một số bệnh dịch và cách phòng chống (Theo chương trình giáo dục phổ thông mới môn Sinh học)

Khoá luận này nghiên cứu lí thuyết về phương pháp luận nghiên cứu khoa học, dạy học theo chuyên đề, tài liệu bệnh dịch. Điều tra GV và HS về thực trạng dạy và học theo chuyên đề ở trường THPT. Thiết kế tài liệu chuyên đề: Một số bệnh dịch ở người và cách phòng chống. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 7:19:39 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp Đại học: Biểu tượng cây cầu – từ đời sống văn hóa đến ca dao trữ tình người Việt

Nội dung chính của khoá luận là bổ sung và nâng cao kiến thức về biểu tượng văn hóa, văn học thông qua việc tiếp cận một biểu tượng độc đáo – biểu tượng cây cầu. Đây là một trong những biểu tượng có ý nghĩa quan trọng trong đời sống của người Việt nói chung, cư dân sông nước nói riêng. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 1:07:45 AM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp Đại học: Tìm hiểu giá trị thơ văn yêu nước của Phan Văn Trị

Bài nghiên cứu được thực hiện nhằm góp phần làm phong phú vốn tri thức về thơ văn yêu nước chống Pháp nửa cuối thế kỉ XIX nói riêng và văn học chống ngoại xâm của dân tộc nói chung. Góp phần tích cực cho công tác giảng dạy văn học sau này. Đối với bản thân, khắc sâu tinh thần yêu nước, lòng tự hào tự tôn dân tộc. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 1:07:37 AM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp Đại học: Thời gian nghệ thuật trong ca dao thề nguyền người Việt

Nhiệm vụ của khoá luận là khảo sát yếu tố thời gian nghệ thuật trong ca dao thề nguyền và phân tích các biểu hiện của nó thông qua các công thức, từ ngữ chỉ thời gian; thấy được các nội dung biểu đạt của thời gian nghệ thuật trong việc diễn tả các sắc thái tình cảm của con người. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 1:07:30 AM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp Đại học: Nghiên cứu yếu tố kì ảo qua cách sử dụng từ điệp âm trong Truyền kì mạn lục của Nguyễn Dữ

Mục đích nghiên cứu của đề tài là khảo sát, phân tích lý giải những biểu hiện của yếu tố kì ảo thông qua cách sử dụng từ điệp âm trong tác phẩm Truyền kì mạn lục của Nguyễn Dữ và tìm ra những giá trị thẩm mĩ đặc sắc mà những yếu tố kì ảo đó mang lại. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 1:07:20 AM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp Đại học: Hiện thực chiến tranh và số phận con người trong tiểu thuyết của Nguyễn Trí Huân

Đề tài Hiện thực chiến tranh và số phận con người trong tiểu thuyết của Nguyễn Trí Huân với mong muốn làm rõ những đóng góp mới mẻ của Nguyễn Trí Huân về hiện thực chiến tranh và con người trong tiểu thuyết Năm 1975, họ đã sống như thế và Chim én bay. Từ đó càng nhận thức rõ hơn vị trí văn học sử của nhà văn trong đời sống văn học Việt Nam sau 1975. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 1:07:12 AM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp Đại học: Tìm hiểu giá trị nội dung và nghệ thuật truyện Hoa tiên của Nguyễn Huy Tự

Đề tài này nghiên cứu về thời đại Nguyễn Huy Tự trên hai phương diện lịch sử, xã hội và văn hóa tư tưởng, từ đó nhìn nhận những căn cứ quan trọng có tác động đến tác giả. Tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp Nguyễn Huy Tự cùng những vấn đề liên quan đến tác phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 1:07:01 AM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp Đại học: Tây hành nhật ký – tác phẩm du ký chữ Hán của Phạm Phú Thứ

Bài nghiên cứu được thực hiện nhằm góp phần tìm hiểu thêm một tác phẩm thuộc thể loại du ký, chỉ ra đặc điểm nội dung, nghệ thuật của tập Tây hành nhật ký. Qua những đặc điểm về nội dung và nghệ thuật của Tây hành nhật ký, khẳng định vị trí, vai trò của tập du ký nói riêng và thể tài du ký nói chung trong giai đoạn văn học trung đại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 1:06:52 AM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp Đại học: Hoài niệm tuổi thơ trong hồi kí Tuổi thơ im lặng của Duy Khán

Mục đích của Khóa luận là tập trung nghiên cứu về hoài niệm tuổi thơ của nhà văn Duy Khán trong hồi ki Tuổi thơ im lặng. Từ đó, nhận diện về đặc trưng của thể loại hồi kí. Đồng thời, Khóa luận tiếp tục khẳng định đóng góp của Duy Khán đối với thể loại hồi kí trên văn đàn Việt Nam đương đại. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 1:06:44 AM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp Đại học: Chất thơ trong truyện dài của Nguyễn Nhật Ánh

Bài nghiên cứu tập trung làm rõ Chất thơ trong truyện dài của Nguyễn Nhật Ánh. Từ đó, góp thêm tiếng nói khẳng định tài năng cũng như đóng góp của nhà văn đối với nền văn đương đại nói chung cũng như mảng văn học viết cho thiếu nhi nói riêng. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 1:06:31 AM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp Đại học: Tế cấp bát điều của Nguyễn Trường Tộ từ góc nhìn thể loại

Cấu trúc khóa luận gồm phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phần nội dung của khóa luận được chia thành 3 chương: Chương 1 - Những vấn đề chung; Chương 2 - Nội dung điều trần trong Tế cấp bát điều; Chương 3 - Nghệ thuật văn chính luận trong Tế cấp bát điều. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 1:06:20 AM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp Đại học: Đặc điểm hát ru người Việt

Nội dung chính của đề tài là khai thác một cách có hệ thống tư liệu về hát ru người Việt, từ đó chỉ ra những biểu hiện độc đáo nhất của hát ru người Việt trên cả hai phương diện: nội dung và nghệ thuật. Nâng cao khả năng tư duy và tiếp cận các phương pháp nghiên cứu khoa học phục vụ cho công tác nghiên cứu và giảng dạy sau khi tốt nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 1:06:12 AM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp Đại học: Thân phận trẻ thơ trong tiểu thuyết Côi cút giữa cảnh đời của Ma Văn Kháng

Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài là làm rõ thân phận trẻ thơ trong mối quan hệ với gia đình, nhà trường và các mối quan hệ khác. Chỉ ra và phân tích kĩ lưỡng về tác dụng của một số yếu tố về hình thức nghệ thuật trong tiểu thuyết Côi cút giữa cảnh đời. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 1:06:04 AM +00:00