Tài liệu miễn phí Khoa học xã hội

Download Tài liệu học tập miễn phí Khoa học xã hội

Đề tài: Phân tích quan điểm của Đảng về xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Vai trò của giới trẻ trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc trong điều kiện hội nhập quốc tế

Đề tài trình bày khái niệm - tính chất - biểu hiện nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; các đặc trưng của nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; quan điểm của Đảng về xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; mục tiêu của việc xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và vai trò của giới trẻ trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc trong điều kiện hội nhập quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:29:45 AM +00:00

Đề tài: Quan điểm của đảng về xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay và vai trò của sinh viên kinh tế đối với quá trình xây dựng thể chế này

Nội dung trình bày của đề tài: Quá trình đổi mới nhận thức về nền kinh tế thị trường, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, vai trò của sinh viên kinh tế trong quá trình xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:29:45 AM +00:00

New ways to learn

Mời các bạn cùng theo dõi bài thuyết trình để tham khảo thêm những cách học thú vị và hiệu quả cho bản thân mình nhé. Hi vọng đây là tài liệu hữu ích cho các bạn khi cần.

8/30/2018 5:29:45 AM +00:00

Bài tập lớn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam: Phân tích quan điểm của Đảng về nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Trình bày suy nghĩ của nhóm về vai trò của giới trẻ trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay

Nội dung báo cáo đề tài gồm: Phân tích quan điểm của Đảng về xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; trình bày suy nghĩ về vai trò của giới trẻ trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:29:45 AM +00:00

Đề bài: Phân tích cấu trúc hệ thống chính trị nước ta hiện nay. Trình bày suy nghĩ của nhóm về văn hóa chính trị của giới trẻ hiện nay

Đề tài gồm 2 nội dung báo cáo chính: Hệ thống chính trị của Việt Nam và văn hóa chính trị trong giới trẻ hiện nay. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết của hai vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:29:45 AM +00:00

Chủ đề: Bản chất của Tư Bản, Sự phân chia của tư bản thành tư bản bất biến và tư bản khả biến. Ý nghĩa đối với nền kinh tế Việt Nam

Tài liệu trình bày về bản chất của tư bản, sự phân chia tư bản thành tư bản bất biến và khả biến và ý nghĩa của nó. Hi vọng đây là tài liệu hữu ích cho những bạn cần. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:29:44 AM +00:00

Kế hoạch Tổ chức khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của công dân đối với dịch vụ công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2013

Khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của công dân đối với dịch vụ công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nhằm xác định mức độ hưởng thụ lợi ích của công dân từ dịch vụ công, phát huy quyền làm chủ và tham gia xây dựng chính quyền nhà nước của nhân dân. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết của bản kế hoạch. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:29:44 AM +00:00

Bài thu hoạch kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Dưới đây là bài thu hoạch kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Hi vọng đây là tài liệu hữu ích cho bạn khi cần. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:29:41 AM +00:00

Bài tập nhóm An sinh xã hội: Tìm hiểu và nghiên cứu về trợ cấp tuổi già

An sinh xã hội, đặc biệt là trợ cấp tuổi già, là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu của các quốc gia. Đề tài được thực hiện để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:29:40 AM +00:00

Tiểu luận: Phương án xử lý vi phạm trong lĩnh vực xây dựng nhà ở không tuân thủ theo đúng trình tự thủ tục hướng dẫn của cơ quan chuyên môn

Đề tài được kết cấu thành 03 phần như sau: lời mở đầu, nội dung xử lí tình huống (trong phần này sẽ mô tả tình huống cụ thể, sau đó phân tích nguyên nhân, hậu quả và đưa ra cơ sở, căn cứ để xử lý tình huống) và lời kiến nghị của tác giả. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:29:26 AM +00:00

Báo cáo tổng kết: Công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2009-2014 phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2014-2019

Bài báo cáo đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2009-2014 và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2014-2019. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:29:26 AM +00:00

Tiểu luận: Khảo sát, đánh giá về vai trò của văn phòng trong công tác hoạch định của UBND huyện Núi Thành

Đề tài được thực hiện nghiên cứu nhằm mục tiêu tìm hiểu về vai trò của văn phòng trong công tác hoạch định, đồng thời đưa ra giải pháp để nâng cao vai trò của văn phòng trong công tác hoạch định của UBND huyện Núi Thành. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:29:18 AM +00:00

Tiểu luận Triết học: Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội và sự vận dụng của Đảng ta trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước hiện nay

Đề tài Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội và sự vận dụng của Đảng ta trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước hiện nay được thực hiện nhằm hướng đến mục đích để hiểu rõ thêm về nội dung, những giá trị của học thuyết hình thái kinh tế - xã hội và việc vận dụng nó vào công cuộc xây dựng đất nước ta hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:28:04 AM +00:00

Luận văn tốt nghiệp: Hiện trạng môi trường tự nhiên côn đảo các biện pháp tổng hợp bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa

Luận văn nghiên cứu với mục tiêu nhằm xây dựng cơ sở số liệu về hiện trạng môi trường, định hướng bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, tránh những nguy cơ ô nhiễm môi trường tối đa cho nhân dân trong vùng; phục vụ công tác quy hoạch môi trường của tỉnh và các vùng kinh tế trọng điểm; xây dựng các biện pháp quản lý, bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên của tỉnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:26:25 AM +00:00

Luận văn tốt nghiệp: Quan hệ an ninh Mỹ - Nhật thời hậu chiến tranh lạnh (1992-1999)

Luận văn Quan hệ an ninh Mỹ - Nhật thời hậu chiến tranh lạnh (1992-1999) trình bày về các nội dung: sơ lược về mối quan hệ an ninh Mỹ-Nhật trong thời Chiến tranh lạnh, tình hình quan hệ quốc tế ở châu Á -Thái Bình Dương thời hậu Chiến tranh lạnh, Mỹ - Nhật thay đổi phương châm phòng vệ mới thời hậu Chiến Tranh lạnh, phân tích Phương châm phòng vệ mới Mỹ - Nhật. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:26:25 AM +00:00

Luận văn tốt nghiệp: Tìm hiểu một số phương pháp giáo dục đạo đức và sự tiến bộ về đạo đức của trẻ trong mô hình S.O.S Gò Vấp

Luận văn Tìm hiểu một số phương pháp giáo dục đạo đức và sự tiến bộ về đạo đức của trẻ trong mô hình S.O.S Gò Vấp nhằm tìm hiểu một số phương pháp giáo dục đạo đức và thực trạng tiến bộ đạo đức ở làng trẻ mồ côi SOS hơn là đưa ra những phương pháp mới. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:26:25 AM +00:00

Luận văn tốt nghiệp: Tìm hiểu một số phương tiện giáo dục đạo đức cho trẻ lứa tuổi mầm non

Luận văn nghiên cứu một số cơ sở lí luận về việc giáo dục đạo đức cho trẻ lứa tuổi mầm non, nghiên cứu vai trò của một số phương tiện giáo dục đạo đức cho trẻ mầm non, từ kết quả nghiên cứu rút ra một số kết luận cần thiết cho việc giáo dục đạo đức cho trẻ lứa tuổi mầm non ở các trường mầm non. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:26:25 AM +00:00

Luận văn tốt nghiệp: Cái bi và nghệ thuật bi kịch của Shakespear qua các vở bi kịch Rômeo - Juliet, Hămlet, Otenlô, vua Lear, Macbeth

Luận văn Cái bi và nghệ thuật bi kịch của Shakespear qua các vở bi kịch Rômeo - Juliet, Hămlet, Otenlô, vua Lear, Macbeth trình bày về các nội dung: cơ sở xã hội lịch sử thời đại Phục Hưng, cái bi và nghệ thuật bi kịch của Shakespeare. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:26:24 AM +00:00

Luận văn tốt nghiệp: Đằng sau bức màn huyền thoại trong Thần khúc của Đantê

Luận văn trình bày về các nội dung: tình hình xã hội - văn học và sự ra đời tác phẩm , công lý cuộc sống đằng sau bức màn huyền thoại của tác phẩm, tình yêu - cội nguồn và chân lý cuối cùng trên hành trình vươn tới sự hoàn thiện của con người. Mời các bạn cùng tham khảo luận văn Đằng sau bức màn huyền thoại trong Thần khúc của Đantê để tìm hiểu nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:26:24 AM +00:00

Luận văn tốt nghiệp ĐHSP: Gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh trong thời kì đổi mới hiện nay

Luận văn không chỉ nghiên cứu lý luận chung về vấn đề gia đình mà còn đi sâu vào tìm hiểu vấn đề gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh trong thời kì đổi mới; trong đó, nó chỉ ra những thực trạng và tìm ra những giải pháp cũng như đưa ra những kiến nghị để tăng cường sự ổn định của gia đình ở thành phố Hổ Chí Minh hiện nay. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:26:24 AM +00:00

Luận văn tốt nghiệp: Nguyễn du và Truyện Kiều trong cảm hứng thơ của người đời sau (từ năm 1930 đến nay)

Từ những bài thơ lấy cảm hứng từ Nguyễn Du và Truyện Kiều, luận văn trình bày được tình cảm của bạn đọc đời sau đối với nhân cách chói ngời của Nguyễn Du, đối với sự hấp dẫn của Truyện Kiều; luận văn cũng phần nào lý giải được sự sống bất diệt của Nguyễn Du và Truyện Kiều trong lòng người đọc ngàv nay dẫu đã trải qua hàng trăm năm với biết bao thế hệ, giúp bạn đọc hiểu rõ Nguyễn Du hơn, hiểu rõ Truyện Kiều hơn. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:26:24 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp đại học: Phương pháp giáo dục đối với thanh thiếu niên phạm pháp tại trường Giáo dưỡng số 4 tỉnh Đồng Nai

Luận văn khảo sát thực trạng sử dụng các phương pháp giáo dục đối với thanh thiếu niên phạm pháp tại trường Giáo dưỡng số 4 - Tỉnh Đồng Nai trên cơ sở đó phân tích những khó khăn khách quan và chủ quan gây ảnh hưởng đến việc sử dụng các phương pháp giáo dục để từ đó đưa ra các ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục tại trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:26:24 AM +00:00

Luận văn tốt nghiệp: Biện pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Hà

Mục tiêu Luận văn tốt nghiệp: Biện pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Hà bên cạnh việc củng cố những kiến thức đã học trong trường em muốn ứng dụng lý thuyết vào thực tế thông qua tình hình tuyển dụng nhân sự của công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Hà nơi em thực tập. Từ đó em mong muốn đóng góp một số kiến thức của mình vào việc hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty.

8/30/2018 5:26:14 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp đại học ngành Thông tin - Thư viện: Nâng cao hiệu quả phục vụ người dùng tin tại thư viện trường Đại học Ngoại thương Hà Nội đáp ứng sự nghiệp đổi mới giáo dục đại học của đất nước

Trên cơ sở tìm hiểu thực trạng công tác phục vụ người dùng tin, khóa luận phân tích đánh giá thực trạng công tác phục vụ người dùng tin ở Thư viện Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội về ưu, nhược điểm, những thuận lợi và khó khăn và đưa ra một số kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ bạn đọc nhằm thỏa mãn một cách tối ưu nhu cầu thông tin của người dùng tin tại Trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:26:08 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Tiến trình tái khởi động quan hệ Nga - Mỹ từ 2009 đến 2012: Hướng triển khai và kết quả

Đề tài Tiến trình tái khởi động quan hệ Nga - Mỹ từ 2009 đến 2012: Hướng triển khai và kết quả với mục tiêu làm rõ những nét cơ bản trong tiến trình tái khởi động quan hệ Nga - Mỹ từ năm 2009 đến 2012, bao gồm nội dung và hướng triển khai ưu tiên, đồng thời đánh giá kết quả của tiến trình này sau ba năm thực hiện. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:26:01 AM +00:00

Nội dung sinh hoạt chuyên môn theo định hướng phát triển năng lực: Hệ thống bôi trơn

Mục tiêu Nội dung sinh hoạt chuyên môn theo định hướng phát triển năng lực: Hệ thống bôi trơn nhằm chuẩn bị kỹ năng kiến thức giúp các em biết được nhiệm vụ của hệ thống bôi trơn; cấu tạo chung của hệ thống bôi trơn cưỡng bức; nguyên lý làm việc của hệ thống bôi trơn cưỡng bức. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

8/30/2018 5:26:01 AM +00:00

Tiểu luận: Tư tưởng triết học Việt Nam

Tiểu luận: Tư tưởng triết học Việt Nam trình bày khái quát chung về mối quan hệ giữa văn hóa, triết lý và triết học trong tiến trình phát triển tư tưởng của dân tộc; nguồn gốc, đối tượng và nội dung cơ bản của tư tưởng triết học Việt Nam; đặc điểm của tư tưởng triết học Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

8/30/2018 5:26:00 AM +00:00

Phiếu mô tả hồ sơ dạy học dự thi dạy học tích hơp của giáo viên: Tích hợp giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả qua xử lí một số tình huống thực tế khi vận hành động cơ đốt trong bằng vận dụng kiến thức phần “ Động cơ đốt trong” Công nghệ 11

Mục tiêu Phiếu mô tả hồ sơ dạy học dự thi của giáo viên: Tích hợp giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả qua xử lí một số tình huống thực tế khi vận hành động cơ đốt trong bằng vận dụng kiến thức phần “ Động cơ đốt trong” Công nghệ 11 nhằm giúp học sinh vận dụng được các kiến thức về động cơ đốt trong vào thực tế đời sống, phát huy tính tích cực và phát triển năng lực sáng tạo của học sinh trong học tập đồng thời thông qua dự án giáo dục về ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho học sinh.

8/30/2018 5:26:00 AM +00:00

Bài dự thi Em yêu lịch sử xứ Thanh

Bài dự thi Em yêu lịch sử xứ Thanh trình bày về nội dung các câu hỏi như: Người xưa có câu: “Vua xứ Thanh, thần xứ Nghệ”. Vùng Ái Châu (tức Thanh Hóa ngày nay) được xem là cái nôi sản sinh ra vua chúa Việt. Bằng những kiến thức lịch sử đã học, em hãy trình bày hiểu biết của mình về một trong các vị vua, chúa xứ Thanh mà em yêu thích nhất; học giả người Pháp L.Bơdatxie nhận xét: “Công trình này là một trong những tác phẩm đẹp nhất của nền kiến trúc Việt Nam” (Phan Đại Doãn: Những bàn tay tài hoa của cha ông - NXB Giáo dục 1988). Ngày 27 - 06 - 2011, Tổ chức UNESCO đã chính thức công nhận công trình này là Di sản văn hóa thế giới. Đó là công trình nào? Em hãy đóng vai một hướng dẫn viên du lịch để giúp cộng đồng hiểu biết về công trình này,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

8/30/2018 5:25:05 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp đại học: Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục thể chất ở các trường trung học cơ sở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh

Khóa luận được thực hiện với mục tiêu nhằm xác định được thực trạng quản lí hoạt động giáo dục thể chất ở các trường trung học cơ sở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh, đề xuất những biện pháp quản lí hoạt động giáo dục thể chất, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh ở các trường trung học cơ sở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:25:02 AM +00:00