Tài liệu miễn phí Khoa học xã hội

Download Tài liệu học tập miễn phí Khoa học xã hội

Bài tiểu luận: Triết học phật giáo và ảnh hưởng tư tưởng của nó tới đời sống tâm lý con người Việt Nam

Bài tiểu luận: Triết học phật giáo và ảnh hưởng tư tưởng của nó tới đời sống tâm lý con người Việt Nam gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Sự hình thành và phát triển của phật giá, tư tưởng triết học của phật giáo, ảnh hưởng tư tưởng của triết học phật giáo tới đời sống tâm lý con người Việt Nam

8/30/2018 5:41:21 AM +00:00

Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc

Mục tiêu chính của tiểu luận là: Làm rõ được thực chất, nội dung và động lực của vấn đề dân tộc thuộc địa, nêu lên được mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp. Phân tích được tính chất, nhiệm vụ, mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc đồng thời chỉ ra những quan điểm của Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc.

8/30/2018 5:41:21 AM +00:00

Tiểu luận: Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tác động đến nền quốc phòng Việt Nam

Tiểu luận Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tác động đến nền quốc phòng Việt Nam trình bày các nội dung chính như: Bối cảnh lịch sử cuộc cách mạng công nghiệp, khái niệm và nguồn gốc về CMCN 4.0, những sản phẩm, lĩnh vực chủ yếu của CMCN 4.0,...Mời các bạn cùng tham khảo!

8/30/2018 5:41:10 AM +00:00

Đề tài: Thực trạng bạo lực gia đình, nguyên nhân, giải pháp tại phường Tân Tiến thành phố Buôn Ma Thuột

Đề tài Thực trạng bạo lực gia đình, nguyên nhân, giải pháp tại phường Tân Tiến thành phố Buôn Ma Thuột nghiên cứu và phản ảnh cuộc sống mà chị em phụ nữ trên địa bàn phường đã và đang cam chịu, nhằm tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp trong xã hội, giúp người dân có cơ hội nhìn nhận đúng hơn vai trò của người phụ nữ và thực trạng nạn bạo hành trong mỗi gia đình ở địa phương.

8/30/2018 5:41:07 AM +00:00

Bài dự thi: Tìm hiểu luật trẻ em

Bài dự thi Tìm hiểu luật trẻ em sẽ giúp các em nắm được Luật trẻ em được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII, hành vi bị nghiêm cấm, trẻ em có các quyền và bổn phận gì,...

8/30/2018 5:41:07 AM +00:00

Báo cáo: Hội chứng nghiện Facebook của giới trẻ hiện nay

Nội dung của báo cáo trình bày về thực trạng sử dụng Facebook của sinh viên hiện nay, tác động của Facebook đối với sinh viên và các giải pháp để giúp các bạn sinh viên sử dụng Facebook một cách có hiệu quả.

8/30/2018 5:40:59 AM +00:00

Báo cáo Giới thiệu chương trình chăm sóc và phát triển trẻ thơ toàn diện

Nội dung của báo cáo trình bày về chương trình chăm sóc và phát triển trẻ thơ toàn diện vùng dân tộc thiểu số, các chương trình can thiệp trong chăm sóc và phát triển trẻ thơ toàn diện, chương trình giáo dục cha mẹ và cộng đồng, cách tiếp cận chương trình và các mô hình can thiệp.

8/30/2018 5:39:31 AM +00:00

Báo cáo tự đánh giá: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên giai đoạn 2011-2015

Nội dung của báo cáo trình bày về sứ mạng và mục tiêu của trường đại học, tổ chức và quản lý, chương trình đào tạo, hoạt động đào tạo, đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên, người học, nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ, hoạt động hợp tác quốc tế, thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác, tài chính và quản lý tài chính của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên giai đoạn 2011-2015.

8/30/2018 5:39:30 AM +00:00

Báo cáo Kỷ yếu hội thảo: Chủ động, tích cực đổi mới quản lý giáo dục và hoạt động dạy học trong trường phổ thông năm học 2016 - 2017

Nội dung của báo cáo trình bày những bài luận chính của hội thảo về vấn đề chủ động, tích cực đổi mới quản lý giáo dục trong trường phổ thông và vấn đề chủ động, tích cực đổi mới hoạt động dạy học trong trường phổ thông.

8/30/2018 5:39:30 AM +00:00

Luận án tiến sĩ: Quan hệ Campuchia - Việt Nam (1993 - 2010)

Nội dung của luận án trình bày về những nhân tố tác động tới quan hệ Campuchia - Việt Nam (1993 - 2010), quan hệ Campuchia - Việt Nam trên các lĩnh vực (1993 - 2010), nhận xét và đánh giá về quan hệ Campuchia - Việt Nam (1993 - 2010).

8/30/2018 5:39:30 AM +00:00

Báo cáo kết quả Diễn đàn việc làm Việt Nam

Nội dung báo cáo trình bày kết quả của 6 chủ đề chính được lựa chọn đưa ra thảo luận: chiến lược việc làm Việt Nam trong khuôn khổ tăng trưởng và hội nhập, luật lao động, đối thoại xã hội và tính cạnh tranh, sự linh hoạt và an sinh xã hội trong thị trường lao động, kĩ năng vì ngày mai, xúc tiến việc làm gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, việc làm và tác động của toàn cầu hóa.

8/30/2018 5:39:30 AM +00:00

Báo cáo tóm tắt Già hóa trong Thế kỷ 21: Thành tựu và thách thức

Nội dung của báo cáo tóm tắt Già hóa trong Thế kỷ 21: Thành tựu và thách thức trình bày về những tiến bộ quan trọng đã đạt được tại nhiều nước trên thế giới trong việc thông qua các chính sách, chiến lược, kế hoạch và luật pháp mới về già hóa.

8/30/2018 5:39:30 AM +00:00

Đề án: Xây dựng và phát triển hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2011-2020

Nội dung đề án trình bày tổng quan về hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp trên thế giới và trong nước; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và kinh phí tổ chức thực hiện.

8/30/2018 5:39:27 AM +00:00

Khai thác khoáng sản và giảm nghèo: Mối quan hệ trái chiều và một số vấn đề chính sách

Nội dung của báo cáo trình bày về một số đánh giá bước đầu của Trung tâm Con người và Thiên nhiên về vai trò và mối quan hệ giữa khai thác khoáng sản và giảm nghèo ở Việt Nam dựa trên các kết quả phân tích thực nghiệm và khảo sát hiện trường.

8/30/2018 5:39:27 AM +00:00

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: Hiệu quả của đọc hiểu phân tầng với sự phát triển kỹ năng đọc hiểu của sinh viên chuyên ngữ năm nhất trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Nội dung của đề tài trình bày về đọc hiểu mở rộng và đọc hiểu phân tầng, chiến thuật đọc hiểu, đánh giá tài liệu đọc hiểu phân tầng, đánh giá về việc giảng dạy chiến thuật đọc hiểu, các khó khăn sinh viên gặp phải từ tài liệu đọc hiểu phân tầng và việc dạy chiến thuật đọc hiểu, ý kiến của sinh viên về việc áp dụng tài liệu đọc hiểu phân tầng và việc dạy chiến thuật đọc hiểu.

8/30/2018 5:39:24 AM +00:00

Luận án tiến sĩ ngôn ngữ học: Câu đảo ngữ tiếng Anh và tiếng Việt

Nội dung của luận án tiến sĩ ngôn ngữ học Câu đảo ngữ tiếng Anh và tiếng Việt trình bày tổng quan nghiên cứu vấn đề câu đảo ngữ tiếng Anh và tiếng Việt và cơ sở lý thuyết của luận án, câu đảo ngữ tiếng Anh, câu đảo ngữ tiếng Việt, so sánh câu đảo ngữ tiếng Anh và câu đảo ngữ tiếng Việt.

8/30/2018 5:39:24 AM +00:00

Báo cáo Chỉ số Thông thạo Anh ngữ EF EPI

Nội dung của báo cáo Chỉ số Thông thạo Anh ngữ EF EPI trình bày kết quả của chương trình Kiểm tra mức độ sử dụng tiếng Anh thành thạo, mang đến một thước đo tiêu chuẩn mang tính toàn cầu về việc kiểm tra mức độ thành thạo trong việc sử dụng tiếng Anh của người lớn.

8/30/2018 5:39:24 AM +00:00

Báo cáo thực tập năm 2 tại trường trung học cơ sở Nguyễn Gia Thiều, Quận Tân Bình

Báo cáo thực tập năm 2 tại trường trung học cơ sở Nguyễn Gia Thiều, Quận Tân Bình trình bày các nội dung chính như: Nêu kết quả tìm hiểu thực tế của trường nơi thực tập, những thuận lợi, khó khăn của bản thân, những công việc được giao, nêu những điều đã thu nhận được qua đợt thực tập,...

8/30/2018 5:39:23 AM +00:00

Báo cáo Đề án trường Đại học Việt - Nhật

Nội dung của báo cáo trình bày về đề án trường Đại học Việt – Nhật; giới thiệu về tổ chức, quy mô, quản lí và vận hành của trường Đại học Việt – Nhật; đặc điểm đào tạo và nghiên cứu của trường Đại học Việt – Nhật, vị trí, cơ sở vật chất, quản lí, vận hành và tài chính của trường Đại học Việt – Nhật, xuất phát điểm của Đại học Việt – Nhật, kế hoạch xây dựng và kết quả dự kiến của Đại học Việt – Nhật.

8/30/2018 5:39:23 AM +00:00

Báo cáo cập nhật giáo dục đại học

Nội dung báo cáo trình bày những quan sát về giáo dục đại học trong các ngành khoa học nông nghiệp, kỹ thuật xây dựng, khoa học máy tính, điện điện tử viễn thông, khoa học môi trường, vật lý và giao thông vận tải tại một số trường đại học tại Việt Nam.

8/30/2018 5:39:23 AM +00:00

Đề tài: Thực trạng và giải pháp giảm nghèo ở xã Ia Bang, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai giai đoạn 2011 - 2015

Đề tài nghiên cứu để làm rõ thực trạng của việc tổ chức thực hiện chính sách giảm nghèo ở xã Ia Bang, trên cơ sở đó đưa ra những kiến nghị và giải pháp chủ yếu về mặt quản lý để nâng cao hiệu quả của chính sách giảm nghèo, góp phần thực hiện thành công chương trình giảm nghèo trên địa bàn xã.

8/30/2018 5:39:22 AM +00:00

Nghiên cứu chuyên đề: Nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới

Nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân phân đâu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” của cán bộ, chiến sĩ trong quân đội là yêu cầu khách quan của sự nghiệp xây đựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quỵ, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; là trách nhiệm của thế hệ cán bộ, chiến sĩ hom nay với Tồ quốc, với Đảng và Nhân dân.

8/30/2018 5:39:19 AM +00:00

Báo cáo: Giảng dạy và thực hành ngoại ngữ với mạng xã hội học tập Edmodo

Nội dung báo cáo trình bày về các đường hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là cách tiếp cận theo thuyết văn hóa-xã hội để xây dựng cộng đồng thực hành tiếng; đồng thời chia sẻ những ứng dụng cụ thể của mạng xã hội học tập Edmodo vào hoạt động dạy bốn kỹ năng thực hành ngoại ngữ nghe, nói, đọc, viết và phương pháp khuyến khích, quản lý sinh viên tự học qua mô hình học tập kết hợp.

8/30/2018 5:39:11 AM +00:00

Kỷ yếu hội nghị: Bàn về chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên hệ chính quy

Nội dung kỷ yếu trình bày về hội nghị bàn về chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên hệ chính quy và các bài viết về thực trạng việc học và thi chứng chỉ năng lực ngoại ngữ không chuyên của sinh viên.

8/30/2018 5:39:11 AM +00:00

Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Hiện nay, với những bùng nổ của công nghệ và đổi mới đã nhanh chóng làm thay đổi sân chơi của ngành du lịch và lữ hành thì điều cực kỳ quan trọng là phải xác định được những xu thế thị trường nhằm xây dựng các kế hoạch dài hạn nắm bắt sự tăng trưởng của thị trường. Những xu thế này có những động lực mạnh và có thể tác động tới những cơ hội sẵn của tỉnh Quảng Ninh và những rủi ro mà tỉnh cần phải xử lý.

8/30/2018 5:39:10 AM +00:00

Đề tài: Giá trị văn chương của bài thơ của vua Lê Thánh Tông ở núi Bài thơ (Quảng Ninh)

Mời các bạn cùng tham khảo Giá trị văn chương của bài thơ của vua Lê Thánh Tông ở núi Bài thơ (Quảng Ninh) dưới đây, nói về bài thơ của vua Lê Thánh Tông được phiên dịch thơ, dịch nghĩa và dịch theo thể lục bát,...

8/30/2018 5:39:09 AM +00:00

Bài thuyết trình: Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nnguyên

Bài thuyết trình Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nnguyên gồm có 4 phần với nội dung sau: Giới thiệu, những vấn đề chung, đặc trưng cơ bản của cồng chiêng Tây Nguyên, tiềm năng phát triển và những giải phát để gìn giữ và phát triển không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Mời các bạn cùng tham khảo!

8/30/2018 5:39:09 AM +00:00

Đề tài: Gốm phù lãng làng gốm cổ truyền Việt Nam

Đề tài Gốm phù lãng làng gốm cổ truyền Việt Nam trình bày các nội dung sau: Sơ lược về lịch sử làng gốm, quy trình sản xuất gốm, nét đẹp độc đáo của gốm phù lãng, những nghệ nhân nổi tiếng, hiện trạng phát triển của làng nghề gốm, giải pháp phát triển gốm phù lãng,...Mời các bạn cùng tham khảo!

8/30/2018 5:39:09 AM +00:00

Tiểu luận: Sự vận dụng sáng tạo nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác-Lênin của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam

Tiểu luận Sự vận dụng sáng tạo nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác-Lênin của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam giúp các bạn nhận thức một cách sâu sắc được tính tất yếu của công cuộc đổi mới, đồng thời thấy được phương hướng vận dụng nguyên tắc này trong quá trình đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta hiện nay.

8/30/2018 5:39:09 AM +00:00

Đề tài: Đánh giá kỹ năng giao tiếp của sinh viên năm 2 đại học ngân hàng TP.HCM

Đề tài Đánh giá kỹ năng giao tiếp của sinh viên năm 2 đại học ngân hàng TP.HCM với mục đích chi tiết hóa vấn đề về kỹ năng giao tiếp của sinh viên, từ đó có phương pháp rõ ràng, thích hợp vói hoàn cảnh cụ thể, khách quan.Mời các bạn cùng tham khảo!

8/30/2018 5:37:30 AM +00:00