Tài liệu miễn phí Khoa học xã hội

Download Tài liệu học tập miễn phí Khoa học xã hội

Bài thu hoạch Kết quả học tập Nghị quyết hội nghị Trung ương 5 khóa XII

Qua học tập Nghị quyết hội nghị Trung ương 5 khóa XII, bản thân đã nhận thức sâu sắc những vấn đề cốt lõi của Nghị quyết như sau: Nhận thức sâu sắc nhất của cá nhân đối với các Nghị quyết của Trung ương, quan điểm và trách nhiệm cá nhân đối với các dự thảo, đề xuất,...

8/30/2018 5:42:35 AM +00:00

Bài thu hoạch Kết quả học tập Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa XII

Qua học tập Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa XII, bản thân đã nhận thức sâu sắc những vấn đề cốt lõi của Nghị quyết như sau: Nhận thức sâu sắc nhất của cá nhân đối với các Nghị quyết của Trung ương, quan điểm và trách nhiệm cá nhân đối với các dự thảo, đề xuất,...

8/30/2018 5:42:35 AM +00:00

Tiểu luận: Đổi mới chế định Chủ tịch nước ở nước ta trong cơ chế hiện nay

Nội dung chính của bài tiểu luận gồm có 5 phần: Sự hình thành chế định nguyên thủ quốc gia, chế định Chủ tịch nước; Vị trí pháp lý Chủ tịch nước; Thẩm quyền của Chủ tịch nước; Vị trí của Chủ tịch nước trong bộ máy nhà nước; Chế định Chủ tịch nước trong thời kỳ đổi mới.

8/30/2018 5:42:22 AM +00:00

Tiểu luận: Hoàn thiện chức năng giám sát của Quốc hội Việt Nam

Nội dung chính của bài tiểu luận Hoàn thiện chức năng giám sát của Quốc hội Việt Nam này gồm có 5 phần: Vị trí, tính chất của Quốc hội Việt Nam; Chức năng của Quốc hội và mối quan hệ giữa các chức năng đó, chức năng giám sát, hoạt động giám sát của Quốc hội; Thực tiễn và phương hướng hoàn thiện.

8/30/2018 5:42:22 AM +00:00

Tiểu luận: Một số giải pháp hoàn thiện các hình thức hoạt động của Chính phủ Việt Nam theo pháp luật hiện hành

Nội dung chính của bài tiểu luận gồm có 4 phần: Thông qua phiên họp Chính phủ; Thông qua hoạt động của Thủ tướng Chính phủ; Thông qua hoạt động của Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; Một số giải pháp hoàn thiện các hình thức hoạt động của Chính phủ Việt Nam theo pháp luật hiện hành.

8/30/2018 5:42:22 AM +00:00

Tiểu luận: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân

Nội dung chính của bài tiểu luận Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân này gồm có 2 phần: Vị trí của Tòa án nhân dân trong bộ máy nhà nước; Những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân.

8/30/2018 5:42:22 AM +00:00

Bài thuyết Trình: Trà đạo Nhật Bản

Bài thuyết Trình Trà Đạo Nhật Bản của môn Cơ sở văn hóa Nhật Bản do nhóm Goh Li Ling biên soạn và trình bày sẽ giúp các bạn biết thêm về tập tục văn hóa về trà đạo của Nhật Bản. Mời các bạn cùng tham khảo!

8/30/2018 5:42:22 AM +00:00

Tiểu luận: So sánh doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam

Tiểu luận So sánh doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam gồm các nội dung chính được trình bày như sau: I. Sự khác biệt giữa Doanh nghiệp Việt Nam và Doanh nghiệp Nhật Bản, những nét độc đáo của văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản, sự phong phú của một nền văn hóa đa dạng đa chủng loại,...

8/30/2018 5:42:22 AM +00:00

Tiểu luận: So sánh bộ máy nhà nước theo Hiến Pháp 1946 và Hiến Pháp 1959

Bài tiểu luận này có 7 phần được trình bày như sau: Hoàn cảnh ra đời của bộ máy nhà nước (BMNN); Các cấp hành chính của BMNN theo Hiến pháp 1946 và Hiến pháp 1959; Hệ thống các cơ quan thành lập của BMNN theo Hiến pháp 1946 và Hiến pháp 1959; Điểm khác biệt nữa trong BMNN theo Hiến pháp 1946 so với Hiến pháp 1959 là về nguyên thủ quốc gia; Con đường hình thành hệ thống các cơ quan quyền lực; Nguyên tắc tổ chức và hoạt động;

8/30/2018 5:42:22 AM +00:00

Tiểu luận: Tìm hiểu về vị trí, vai trò của Chính phủ trong hệ thống hành chính Nhà nước

Nội dung chính của bài tiểu luận Tìm hiểu về vị trí, vai trò của Chính phủ trong hệ thống hành chính Nhà nước gồm có 4 phần: Lịch sử hình thành và phát triển của Chính phủ Việt Nam; Cơ cấu tổ chức của Chính phủ; Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ; Hạn chế và phương hướng.

8/30/2018 5:42:22 AM +00:00

Tiểu luận: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của kỳ họp Quốc hội Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Nội dung chính của bài tiểu luận Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của kỳ họp Quốc hội Việt Nam trong giai đoạn hiện nay gồm có 3 phần: Khái quát chung về kỳ họp Quốc hội; Thực trạng hiệu quả hoạt động của kỳ họp Quốc hội hiện nay; Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của kỳ họp Quốc hội trong giai đoạn hiện nay.

8/30/2018 5:42:22 AM +00:00

Tiểu luận: Thực trạng và hướng hoàn thiện trong tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân

Nội dung chính của bài tiểu luận gồm có 4 phần: Vị trí, tính chất, chức năng của Uỷ ban nhân dân; Cơ cấu, tổ chức của Uỷ ban nhân dân; Hoạt động của Ủy ban nhân dân; Những thực trạng và hướng hoàn thiện trong tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân.

8/30/2018 5:42:22 AM +00:00

Chuyên đề tốt nghiệp: Công tác thư viện, thiết bị tại trường Tiểu học số 1 – Nậm Tăm – Sìn Hồ - Lai Châu

Mục đích nghiên cứu là: Thực tập là cơ hội để sinh viên tiếp xúc với thực tế ứng dụng kiến thức đã học vào thực tế, tại thư viện trường tiểu học số 1 Nậm Tăm – Sìn hồ - Lai châu, cơ quan thông tin. Qua đó sinh viên có thể củng cố kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và có định hưỡng rõ ràng hơn về nghề nghiệp, đồng thời giúp sinh viên có cơ hội học hỏi kinh nghiệm của các anh chị đi trước và giúp sinh viên tự tin khi bước vào làm việc sau này.

8/30/2018 5:42:21 AM +00:00

Tiểu luận: Giải pháp phòng chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ đảng viên ở đơn vị cơ sở hiện nay

Ý nghĩa của tiểu luận là Kết quả nghiên cứu của tiểu luận giúp cho mỗi cá nhân nắm vị trí, vai trò, thực trạng và một số giải pháp cơ bản phòng chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ đảng viên ở đơn vị cơ sở hiện nay. Trên cơ sở đó nâng cao nhận thức trách nhiệm, tích cực chủ động trong đấu tranh phòng chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong chính bản thân và trong đội ngũ cán bộ đảng viên ở đơn vị cơ sở hiện nay Tiểu luận có thể dùng làm tài liệu tham khảo, phục vụ nghiên cứu và giảng dạy.

8/30/2018 5:42:21 AM +00:00

Tiểu luận: Một số vấn đề Thông tin trong quản lý Hành chính nhà nước - thực trạng và giải pháp

Tiểu luận Một số vấn đề Thông tin trong quản lý Hành chính nhà nước - thực trạng và giải pháp” nhằm tìm hiểu và đưa ra những nhận xét đúng đắn hơn, một cách nhìn sâu rộng hơn về vấn đề này nhằm góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc nói chung, chính sách phát triển công nghệ thông tin, quản lý thông tin nói riêng.

8/30/2018 5:42:21 AM +00:00

Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài: Ý thức, trách nhiệm của học sinh, sinh viên khoa Văn Hóa trường Đại Học Hạ Long về phòng chống tệ nạn ma túy học đường

Mục tiêu nghiên cứu: Từ nghiên cứu thực tiễn đề ra biện pháp nâng cao nhận thức của sinh viên về ma túy giúp cho các bạn sinh viên sẽ có cái nhìn bao quát hơn, khách quan hơn về sự hiểu biết về ma túy. Trang bị những kiến thức đầy đủ về ma túy không chỉ giúp các bạn hiểu rõ về những tác hại của nó, biết cách bảo vệ mình và người thân trước hiểm họa ma túy.

8/30/2018 5:42:16 AM +00:00

Luận văn: Giáo dục đạo đức cho học sinh cá biệt lớp 2B tại trường tiểu học San Thàng

Mục đích của đề tài là: Đánh giá thực trạng giáo dục đạo đức học sinh ở lớp, ở trường thông qua đó đề ra một số biện pháp giáo dục đạo đức học sinh một cách có hiệu quả, hướng dẫn học sinh có thói quen đi thưa về trình, biết lễ phép với người lớn, biết vâng lời ông bà, cha mẹ, thầy cô. Không nói tục, chửi thề…ý thức hơn trong học tập,...

8/30/2018 5:42:16 AM +00:00

Đề tài: Xu hướng phân tầng xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta hiện nay

Mục tiêu của đề tài: Trên cơ sở phân tích lý luận và thực trạng phân tầng xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế, đề tài đưa ra một số dự báo xu hướng về sự biến đổi của phân tầng xã hội nước ta từ nay đến năm 2010; trên cơ sở đó, góp phần tổng kết lý luận và đề xuất một số kiến nghị, giải pháp lên các cấp lãnh đạo, quản lý nhằm phát huy mặt tích cực đồng thời hạn chế mặt tiêu cực của phân tầng xã hội, đưa đất nước đi đến một thời kỳ phát triển năng động - dân chủ, công bằng, ổn định xã hội và phát triển bền vững.

8/30/2018 5:42:16 AM +00:00

Luận văn: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kỹ năng mềm cho Sinh viên tại Trường Đại học Thương mại

Luận văn Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kỹ năng mềm cho Sinh viên tại Trường Đại học Thương mại gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Tổng quan nghiên cứu đề tài, tóm lược một số vấn đề lý luận về kỹ năng mềm, phương pháp nghiên cứu và kết quả phân tích thực trạng kỹ năng mềm của sinh viên Thương Mại, đề xuất hoàn thiện kỹ năng mềm cho SV ĐHTM.

8/30/2018 5:42:16 AM +00:00

Tiểu luận: Kỹ thuật thảo luận nhóm

Nội dung của bài tiểu luận bao gồm 6 phần được trình bày như sau: Giới thiệu về phương pháp thảo luận nhóm, các hình thức thảo luận nhóm, các bước thực hiện thảo luận nhóm, ưu điểm và khuyết điểm, những yếu tố ảnh hưởng đến cuộc thảo luận nhóm, những trường hợp nên và không nên sử dụng kỹ thuật thảo luận nhóm.

8/30/2018 5:42:16 AM +00:00

Tiểu luận: Kỹ năng ứng xử với đồng nghiệp

Bài tiểu luận với đề tài: Kỹ năng ứng xử với đồng nghiệp gồm có 2 chương được trình bày như sau: Tổng quan lý luận chung về kỹ năng giao tiếp trong quản lý, thực trạng các kỹ năng ứng xử đồng nghiệp trong công sở và giải pháp.

8/30/2018 5:42:16 AM +00:00

Chuyên đề tốt nghiệp: Nâng cao chất lượng đào tạo nghề của các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Mục đích nghiên cứu của đề tài là: Làm rõ thực trạng đào tạo nghề trên các mặt: quy mô đào tạo, cơ cấu đào tạo, chất lượng đào tạo, tìm ra những bất cập hiện nay về đào tạo nghề ở thành phố Đà Nẵng, đưa ra những quan điểm và giải pháp nhằm phát triển công tác đào tạo nghề cho người lao động ở thành phố Đà Nẵng.

8/30/2018 5:42:15 AM +00:00

Tiểu luận: Cung ứng dịch vụ văn hóa ở Việt Nam

Nội dung chính của bài tiểu luận với đề tài “Cung ứng dịch vụ văn hóa ở Việt Nam” trình bày 3 nội dung chính: Tổng quan về cung ứng dịch vụ công về văn hóa, thực trạng cung ứng dịch vụ công về văn hóa ở Việt Nam, một số giải pháp nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công về văn hóa.

8/30/2018 5:42:14 AM +00:00

Tiểu luận: Cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường

Bài tiểu luận trình bày sự cần thiết phải cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường ở nước ta đồng thời sẽ chỉ ra cho mọi người thấy được thực trạng của vấn đề vệ sinh môi trường ở nước ta hiện nay như thế nào để rồi cùng đưa ra những giải pháp thích hợp nhằm ngăn chặn cũng như là để bảo vệ cảnh quan đô thị, cảnh quan nông thôn hay nói theo cách khác thì là bảo vệ chính môi trường sống của tất cả chúng ta…

8/30/2018 5:42:14 AM +00:00

Tiểu luận: Cung ứng dịch vụ y tế ở Việt Nam

Bài tiểu luận với đề tài Cung ứng dịch vụ y tế ở Việt Nam trình bày 3 nội dung chính: Khái quát chung về y tế, thực trạng cung ứng dịch vụ y tế ở nước ta hiện nay, nguyên nhân của việc cung ứng dịch vụ y tế ở nước ta, những định hướng và biện pháp khắc phục những khó khăn của ngành y tế.

8/30/2018 5:42:14 AM +00:00

Tiểu luận: Dịch vụ công trên địa bàn Vĩnh Phúc

Bài tiểu luận với đề tài Dịch vụ công trên địa bàn Vĩnh Phúc trình bày 2 nội dung chính: Thực trạng các dịch vụ công ở nông thôn Vĩnh Phúc, định hướng phát triển dịch vụ công ở nông thôn và giải pháp thực hiện cho giai đoạn tới.

8/30/2018 5:42:14 AM +00:00

Tiểu luận: Thực trạng cung ứng dịch vụ giáo dục tại Singapore

Bài tiểu luận với đề tài Thực trạng cung ứng dịch vụ giáo dục tại Singapore gồm có 2 chương được trình bày như sau: Cơ sở lý luận, thực trạng cung ứng dịch vụ giáo dục tại Singapore.

8/30/2018 5:42:14 AM +00:00

Tiểu luận: Thực trạng về vấn đề hoạt động xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bài tiểu luận này được trình bày một cách đa chiều về loại hình dịch vụ giao thông công cộng ­xe Buýt trên địa bàn Thành Phố Hà Nội, để từ đó cùng nhau có những tư duy và quan điểm đề xuất giải pháp góp phần thúc đẩy sự phát triển của giao thông công cộng của Hà Nội và tô điểm thêm nét đẹp cho bức tranh Thủ đô.

8/30/2018 5:42:14 AM +00:00

Tiểu luận: Xã hội hóa dịch vụ y tế tại TPHCM - Thực trạng và giải pháp

Bài tiểu luận với đề tài “Xã hội hóa dịch vụ y tế – thực trạng và giải pháp” được tác giả thực hiện nhằm tìm hiểu và đưa ra những nhận xét đúng đắn hơn, một cách nhìn sâu rộng hơn. Nhằm góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc nói chung, chính sách phát triển y tế nói riêng và cụ thể hơn nữa là chính sách xã hội hóa dịch vụ y tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Và nhất là góp phần vào mục tiêu phát triển đất nước, xây dựng một tổ quốc xã hội chủ nghĩa dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh - một xã hội mà mọi người sống trong ấm no, hạnh phúc, đời sống được nâng cao nhất là trong việc chăm sóc sức khỏe.

8/30/2018 5:42:14 AM +00:00

Tiểu luận: Lạm Phát Việt Nam 2011 – Thực trạng, giải pháp và cái nhìn về tương lai

Tiểu luận Lạm Phát Việt Nam 2011 – Thực trạng, giải pháp và cái nhìn về tương lai trình bày các nội dung chính như sau: Tình hình lạm phát ở Việt Nam 2011, đánh giá tình hình lạm phát 7 tháng đầu năm 2011, nguyên nhân lạm phát tại Việt Nam,...

8/30/2018 5:42:10 AM +00:00