Tài liệu miễn phí Khoa học xã hội

Download Tài liệu học tập miễn phí Khoa học xã hội

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Ứng dụng Marketing trong kinh doanh XBP tại Công ty CP phát hành sách TP Hồ Chí Minh – FAHASA giai đoạn 2010 - 2012

Do điều kiện thời gian và kiến thức có hạn nên bài khóa luận đi sâu làm rõ một số vấn đề sau: Hệ thống hóa về mặt cơ sở lý luận Marketing trong KPXBP nói chung và vai trò của Marketing trong KDXBP đối với FAHASA nói riêng. Phân tích,đánh giá thực trạng ứng dụng Marketing của FAHASA giai đoạn 2010 – 2012 để thấy những thuận lợi, khó khăn, những tồn tại, bất cập.

9/6/2018 11:07:31 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Thị trường sách văn học dịch trên địa bàn Hà Nội từ 2010 đến nay

Mục đích nghiên cứu của khóa luận này là nhằm nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của thị trường sách văn học dịch đối với doanh nghiệp xuất bản phẩm và với xã hội, để từ đó đưa ra một số giải pháp góp phần phát triển và mở rộng thị trường sách văn học dịch một cách phù hợp và có hiệu quả.

9/6/2018 11:07:22 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh xuất bản phẩm tại công ty cổ phần sách và thiết bị giáo dục Trí Tuệ

Đề tài tập trung nghiên cứu việc ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm cụ thể ở đây là sách của công ty Trí Tuệ. Phản ánh trung thực những thành quả cùng hạn chế của việc ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh sách của công ty từ đó đề xuất một số giải pháp .

9/6/2018 11:07:13 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà xuất bản Thế Giới trong hai năm 2012-2013

Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu về tình hình hoạt động kinh doanh của Nhà xuất bản Thế Giới trong hai năm 2012-2013 từ đó tìm ra nguyên nhân, đưa ra những đánh giá và giải pháp thích hợp cho sự phát triển của Nhà xuất bản.

9/6/2018 11:07:03 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Ảnh hưởng của sách văn học dịch tới lối sống của sinh viên Hà Nội hiện nay

Bài nghiên cứu đi sâu vào tìm hiểu về sự biến động của thị trường sách văn học dịch, nhu cầu sử dụng sách văn học dịch, đặc biệt nghiên cứu sự tác động của sách văn học dịch tới lối sống của sinh viên. Qua đó, đưa ra những biện pháp để ngăn chặn những tác động xấu của sách văn học dịch đối với giới trẻ.

9/6/2018 11:06:54 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Hoạt động kinh doanh đồ chơi trẻ em ở Hà Nội trong những năm gần đây

Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hóa về mặt lý luận hoạt động kinh doanh đồ chơi trẻ em. Đề tài đi sâu phân tích vai trò và tác động của nó đối với các em, đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đồ chơi trẻ em.

9/6/2018 11:06:44 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Các biện pháp xúc tiến tiêu thụ ở Công ty Cổ phần sách dân tộc - Nhà xuất bản Giáo dục năm 2009 - 2010

Nhà xuất bản Giáo dục là một Nhà xuất bản có lịch sử lâu đời và đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực kinh doanh xuất bản phẩm. Nhà xuất bản có trên 60 công ty con trải dài khắp các tỉnh thành của đất nước.

9/6/2018 11:06:36 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Tình hình kinh doanh sách tham khảo của công ty sách Dân Tộc trong hai năm 2009 – 2010

Đề tài khẳng định hơn nữa vai trò của sách tham khảo đối với đời sống xã hội và đối với công ty, đi sâu phân tích hoạt động kinh doanh sách tham khảo trong hai năm 2009 – 2010 của công ty sách Dân Tộc đồng thời đưa ra những kiến nghị thúc đẩy hơn nữa hoạt động kinh doanh sách tham khảo.

9/6/2018 11:06:24 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ của Công ty cổ phần sách Văn Việt

Mục đích nghiên cứu đề tài: Dựa trên những kiến thức về mặt lý luận đã được học tập tại trường cùng với kiến thức đã quan sát và học hỏi, em muốn đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả mở rộng thị trường cho Công ty.

9/6/2018 11:06:14 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp trong doanh nghiệp PH XBP hiện nay

Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu và phân tích thực trạng việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp tại một số doanh nghiệp PH XBP trên địa bàn Hà nội hiện nay. Đưa ra một số giải pháp,đề xuất nhằm hoàn thiện việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập.

9/6/2018 11:05:47 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Xúc tiến tiêu thụ sách thiếu nhi ở nhà xuất bản Kim Đồng trong 02 năm 2008 – 2009

Trên cơ sở hệ thống hóa một số lý luận cơ bản về xúc tiến tiêu thụ sách trong nền kinh tế hội nhập quốc tế, khóa luận nghiên cứu vấn đề thực tiễn xúc tiến tiêu thụ sách thiếu nhi ở nhà xuất bản Kim Đồng và đề xuất một số giải pháp để hoạt động này có hiệu quả hơn.

9/6/2018 11:05:32 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Hoạt động tiêu thụ Sách giáo khoa tại Công ty cổ phần Sách và thiết bị trường học Nghệ An trong 2 năm 2010 – 2011

Bài khóa luận tập trung nghiên cứu vấn đề thực tiễn hoạt động tiêu thụ Sách giáo khoa ở Công ty cổ phần Sách và TBTH Nghệ An và đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả của hoạt động này.

9/6/2018 11:05:22 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu thụ xuất bản phẩm tại Công ty cổ phần văn hóa và truyền thông Nhã Nam

Mục đích: Nhận diện Công ty cổ phần văn hóa và truyền thông Nhã Nam và vấn đề nâng cao hiệu quả hoạt độngtiêu thụ tại Công ty Nhã Nam. Từ đó đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ của Công ty Nhã Nam.

9/6/2018 11:05:12 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Hoạt động kinh doanh sách văn học nghệ thuật của Nhà xuất bản Văn học từ 2007 đến 2009

Đề tài tập trung nghiên cứu thực tiễn hoạt động kinh doanh (xuất bản – phát hành) sách văn học nghệ thuật của nhà xuất bản văn học từ năm 2007 đến năm 2009 nhằm làm rõ những thành công cũng như hạn chế trong việc kinh doanh mặt hàng sách này.

9/6/2018 11:05:01 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Hoạt động phát hành xuất bản phẩm của Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ

Khóa luận sẽ tìm hiểu cơ sở lý luận về hoạt động phát hành Xuất bản phẩm từ đó đi sâu tìm hiểu thực trạng hoạt động phát hành sách ở Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ.

9/6/2018 11:04:52 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Nghiên cứu hoạt động kinh doanh mặt hàng Văn hóa phẩm tại Nhà sách Trí Tuệ 2 năm 2013-2014

Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hóa trên cơ sở lý luận về mặt hàng văn hóa phẩm và tình hình kinh doanh mặt hàng VHP, từ đó thấy được vai trò của việc kinh doanh loại mặt hàng này đối với nhà sách và xã hội. Mời các bạn tham khảo!

9/6/2018 11:04:43 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm hiện nay

Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu và nâng cao kiến thức về pháp luật trong hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm. Tìm hiểu thực trạng vi phạm pháp luật và xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh xuất bản hiện nay. Tìm ra phương pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả chấp hành pháp luật, kiểm soát tình hình vi phạm phạm pháp luật trong kinh doanh xuất bản phẩm. Mời các bạn tham khảo!

9/6/2018 11:04:34 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Thị trường sách tham khảo trên địa bàn Thủ đô Hà Nội trong hai năm 2011 – 2012

Đề tài nghiên cứu thực trạng thị trường sách tham khảo trên địa bàn Thủ đô Hà Nội trong hai năm 2011 - 2012 thông qua nhu cầu tiêu dùng và khả năng đáp ứng tiêu dùng. Mời các

9/6/2018 11:04:24 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Tình hình kinh doanh văn hóa phẩm của Công ty cổ phần Phát hành sách TP. Hồ Chí Minh chi nhánh tại Hà Nội trong hai năm 2010 –2011

Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hóa trên cơ sở lý luận về văn hóa phẩm và kinh doanh văn hóa phẩm. Từ đó thấy được vai trò cũng như tác động của chúng đối với công ty và xã hội. Nghiên cứu thực trạng kinh doanh văn hóa phẩm của công ty. Đề ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh văn hóa phẩm cho công ty trong thời gian tới.

9/6/2018 11:04:14 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Kỹ năng bán hàng tại Tổng công ty sách Việt Nam trong thời kỳ hội nhập

Bài khóa luận được chia làm 3 chương: Chương 1 - Khái quát chung về kỹ năng bán hàng. Chương 2 - Thực trạng sử dụng kỹ năng bán XBP ở Tổng công ty sách Việt Nam (thông qua trung tâm xuất bản phẩm 44 Tràng Tiền). Chương 3 - Nhận xét chung và giải pháp nâng cao kỹ năng bán XBP ở Tổng công ty sách Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

9/6/2018 11:04:06 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Hoạt động kinh doanh sách báo nhập khẩu ở Công ty xuất nhập khẩu sách báo (Xunhasaba) trong xu thế hội nhập của Việt Nam

Đề tài tập trung nghiên cứu hoạt động kinh doanh sách báo nhập khẩu của Công ty XUNHASABA, từ đó có cái nhìn tổng quát cũng như những phân tích, đánh giá về hoạt động này một cách khách quan trong điều kiện hội nhập hiện nay.

9/6/2018 11:03:56 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Giá trị văn hóa thể hiện trong các ấn phẩm lịch hiện nay

Mục đích của bài nghiên cứu là chỉ ra các giá trị văn hóa và vai trò to lớn chúng đối với đời sống. Đề ra một số giải pháp nhằm phát huy các giá trị văn hóa trong các ấn phẩm lịch hiện nay.

9/6/2018 11:03:47 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu Tư và Phát triển Tân Việt năm 2011

Mục đích nghiên cứu của khóa luận là: Hệ thống cơ sở lý luận về phân tích hoạt động kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và phát triển Tân Việt. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động kinh doanh của công ty.

9/6/2018 11:03:37 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Hoạt động khai thác mặt hàng sách của Công ty Cổ phẩn Phát hành sách TP.HCM – chi nhánh Hà Nội

Mục tiêu của đề tài: Tìm hiểu lý luận chung về hoạt động khai thác, nghiên cứu, đánh giá thực trạng hoạt động khai thác mặt hàng sách tại Công ty cổ phần Phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh FAHASA – Chi nhánh Hà Nội; tìm ra những ưu điểm, những hạn chế và nguyên nhân để từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động khai thác mặt hàng sách tại công ty.

9/6/2018 11:03:27 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Thực trạng hoạt động phát hành sách giáo khoa tại công ty Sách - Thiết bị và xây dựng trường học Hà Nội trong hai năm 2009-2010

Mục đích nghiên cứu: Nhằm tìm hiểu những ưu, nhược điểm trong hoạt động phát hành sách giáo khoa tại công ty Sách-Thiết bị và xây dựng trường học Hà Nội trong hai năm 2009 - 2010 và đề xuất hướng khắc phục để ngày càng cải thiện và nâng cao hoạt động này trong thời gian tới.

9/6/2018 11:03:16 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Nghiên cứu thị trường sách văn học dịch ở thủ đô Hà Nội trong hai năm 2007 - 2008

Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hóa lý luận về thị trường sách văn học dịch. Thông qua thu thập thông tin, số liệu, nghiên cứu thực trạng về thị trường sách văn học dịch ở Hà Nội và công tác quản lý thị trường sách văn học dịch. Đề xuất những giải pháp để phát triển thị trường sách văn học dịch theo định hướng.

9/6/2018 11:03:06 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Hoạt động mở rộng thị trường tiêu thụ xuất bản phẩm của Công ty Cổ phần phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh – FAHASA những năm gần đây

Dựa trên những kiến thức về mặt lý luận đã được học ở trường cùng với kiến thức thực tế đã quan sát và học hỏi được, em muốn nghiên cứu thực trạng mở rộng thị trường tiêu thụ xuất bản phẩm từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho Công ty.

9/6/2018 11:02:58 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Hoạt động kinh doanh Văn hóa phẩm của Công ty HABECO trong 2 năm 2012-2013

Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hóa trên cơ sở lý luận về Văn hóa phẩm và tình hình kinh doanh Văn hóa phẩm từ đó thấy được vai trò cũng như tác động của nó đối với Công ty và xã hội. Nghiên cứu thực trạng kinh doanh Văn hóa phẩm của Công ty. Mời các bạn tham khảo!

9/6/2018 11:02:49 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Hoạt động phát hành tạp chí trong vài năm gần đây

Khóa luận góp phần đưa ra một số điểm mới về mặt lý luận trong việc phát hành tạp chí. Từ đó, nhìn nhận ở nhiều góc độ khác nhau, đưa ra được những nhận xét, quan điểm về lĩnh vực này để triển khai trong thực tế. Là tài liệu tham khảo, so sánh với các đề tài có liên quan.

9/6/2018 11:02:39 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Hoạt động mở rộng thị trường tiêu thụ Xuất bản phẩm của công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam

Mục đích nghiên cứu là nhằm tìm hiểu công tác mở rộng thị trường tiêu thụ XBP của công ty cổ phần văn hóa Phương Nam trong 3 năm 2008, 2009, 2010; đánh giá những mặt đạt được, tìm hiểu những hạn chế và nguyên nhân từ đó đưa ra được những đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả mở rộng thị trường tiêu thụ XBP cho công ty cổ phần văn hóa Phương Nam trong thời gian tới.

9/6/2018 11:02:28 AM +00:00