Tài liệu miễn phí Khoa học xã hội

Download Tài liệu học tập miễn phí Khoa học xã hội

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Hoạt động tiêu thụ XBP của Công ty cổ phần PHS Hồ Chí Minh FAHASA – chi nhánh tại Hà Nội năm 2010-2011

Bài khoá luận được nghiên cứu dựa trên cơ sở phương pháp luận chủ nghĩa Mác - Lênin, các phương pháp phân tích, thống kê, tổng hợp, so sánh…phương pháp thu thập thông tin như quan sát, điều tra, thu thập, tổng hợp các tài liệu về ngành thông qua các báo, tạp chí, báo cáo nội bộ… để giải quyết vấn đề đặt ra.

9/6/2018 11:25:37 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Hoạt động tiêu thụ xuất bản phẩm qua mạng internet của nhasachtritue.com từ khi thành lập đến năm 2010

Mục đích nghiên cứu: Xuất phát từ tính cấp thiết của đề tài, thông qua nghiên cứu hoạt động tiêu thụ XBP qua mạng Internet của Nhasachtritue.com. Từ đó để có những hiểu biết cụ thể hơn về hình thức tiêu thụ này và có thể tìm ra đặc điểm, nội dung và những giải pháp tốt hơn nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ XBP qua mạng Internet ngày càng phát triển hơn nữa.

9/6/2018 11:25:28 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm của Nhà xuất bản Kim Đồng

Nghiên cứu hoạt động kinh doanh của Nhà xuất bản Kim Đồng để biết được việc thực hiện các chiến lược tổng hợp cho quá trình kinh doanh của Nhà xuất bản đạt được tới đâu, đánh giá được các điều kiện nội cảnh và ngoại cảnh cụ thể của Nhà xuất bản.

9/6/2018 11:25:18 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Thị trường sách tham khảo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện nay

Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu và đánh giá thị trường sách tham khảo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện nay trên mọi mặt như: cung – cầu hàng hóa, giá cả, cạnh tranh… Từ đó có một đánh giá sơ bộ về thị trường sách tham khảo tại Thanh Hóa, những ưu điểm nên phát huy và hạn chế cần khắc phục. Qua đó, đóng góp một vài ý kiến chủ quan của mình nhằm phát triển thị trường sách tham khảo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

9/6/2018 11:25:04 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Hoạt động tiêu thụ sách giáo khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam năm học 2013-2014

Mục đích nghiên cứu: Khẳng định vị trí, tầm quan trọng của hoạt động tiêu thụ sách giáo khoa trong nền kinh tế hiện nay – hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực văn hóa, tinh thần và trí tuệ. Đưa ra một số đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả tiêu thụ sách giáo khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam.

9/6/2018 11:24:55 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Hoạt động phát triển mạng lưới bán lẻ của Công ty CP PHS TP Hồ Chí Minh FAHASA ở Miền Bắc năm 2008 – 2009

Dựa trên những kiến thức lý luận đã tiếp thu ở trường và qua kết quả kinh doanh, những tồn tại trên thực tế của việc phát triển mạng lưới bán lẻ của FAHASA tại miền Bắc năm 2008 – 2009, em có thể tìm ra phần nào những giải pháp thiết thực để nâng cao hiệu quả phát triển mạng lưới bán lẻ của FAHASA tại miền Bắc trong những năm sắp tới.

9/6/2018 11:24:45 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Thị trường ebook tại Hà Nội năm 2008 - 2009

Mục đích nghiên cứu: Góp phần khẳng định vai trò của thị trường ebook đối với xã hội và sự phát triển khoa học công nghệ cũng như kinh tế của quốc gia trên cơ sở nghiên cứu thực trạng thị trường ebook và đưa ra một số giải pháp có thể nhằm phát triển thị trường ebook trong thời gian tới.

9/6/2018 11:24:36 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Thực trạng sách lậu trên địa bàn Hà Nội năm 2012

Bài khóa luận chủ yếu nghiên cứu về thực trạng sách lậu trên địa bàn Hà Nội năm 2012. Trên cơ sở đó đề ra một số giải pháp nhằm hạn chế sách lậu trên thị trường trong thời gian tới.

9/6/2018 11:24:27 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Tìm hiểu việc vận dụng các tham số Marketing hỗn hợp trong kinh doanh xuất bản phẩm tại công ty TNHH Đầu tư và phát triển Tân Việt từ năm 2009 - 2011

Bài khóa luận góp phần làm sáng tỏ một số khái niệm về Marketing hỗn hợp và việc vận dụng các tham số đó tại công ty Tân Việt. Trên cơ sở nghiên cứu đó sẽ đưa ra 1 số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty.

9/6/2018 11:24:18 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Văn hóa đọc của người dân thủ đô Hà Nội hiện nay

Mục đích nghiên cứu đề tài: Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn nhằm hệ thống hoá lý luận về văn hóa đọc . Đề ra một số giải pháp nhằm xây dựng và phát triển văn hóa đọc của người dân trên địa bàn Hà Nội hiện nay theo đúng chủ chương, đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước.

9/6/2018 11:24:09 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Hoạt động kinh doanh sách tham khảo của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hà Nội trong 2 năm 2012-2013

Ngoài phần mở đầu và kết luận, bài khóa luận bao gồm có 3 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận về kinh doanh sách tham khảo Chương 2 - Tình hình kinh doanh sách tham khảo của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hà Nội trong 2 năm 2012-2013. Chương 3 - Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh sách tham khảo của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hà Nội trong thời gian tới. Mời các bạn tham khảo!

9/6/2018 11:24:00 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Thị trường sách tham khảo dành cho học sinh Trung học phổ thông trên địa bàn Thủ đô Hà Nội hiện nay

Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu thực trạng thị trường sách tham khảo dành cho học sinh Trung học phổ thông trên địa bàn Thủ đô Hà Nội hiện nay nhằm đưa ra những đánh giá khách quan để từ đó đề xuất một số giải pháp giúp thị trường sách tham khảo dành cho học sinh Trung học phổ thông trên địa bàn Thủ đô Hà Nội có thể phát triển một cách ổn định.

9/6/2018 11:23:50 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Hoạt động xúc tiến tiêu thụ xuất bản phẩm tại Nhà xuất bản Tri Thức năm 2012-2013

Đề tài sẽ đi vào tìm hiểu cơ sở lí luận chung về các biện pháp xúc tiến tiêu thụ trong cơ chế thị trường và tình hình tiêu thụ nói chung của các Nhà xuất bản trong đó đặc biệt đi sâu vào tìm hiểu thực trạng hoạt động xúc tiến tiêu thụ ở Nhà xuất bản Tri Thức từ năm 2012-2013.

9/6/2018 11:23:41 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Hoạt động phát hành tạp chí Cầu Vồng tại công ty cổ phần in và truyền thông Gia Long năm 2012 -2013

Do thời gian và kiến thức còn hạn chế bài khóa luận chỉ tập chung vào 3 vấn đề sau: Cơ sở lý luận về phát hành tạp chí, nội dung của việc phát hành tạp chí. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phát hành của tạp chí Cầu Vồng tại công ty cổ phần in và truyền thông Gia Long. Mời các bạn tham khảo!

9/6/2018 11:23:33 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Vận dụng các tham số của Marketing hỗn hợp tại công ty cổ phần sách Alpha hiện nay

Bài khoá luận mong muốn được đóng góp một phần nhất định cho việc nghiên cứu cụ thể và hệ thống về cơ sở lí luận và những tham số cơ bản của Marketing hỗn hợp. Đặc biệt, việc nghiên cứu đề tài này sẽ giúp doanh nghiệp kinh doanh xuất bản phẩm nhận thấy tầm quan trọng của hoạt động Marketing.

9/6/2018 11:23:24 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Hoạt động kinh doanh lịch tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật 2011-2013

Mục đích của nghiên cứu đề tài “Hoạt động kinh doanh lịch tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật 2011-2013” nhằm đánh giá thực trạng của hoạt động kinh doanh lịch tại NXB Chính trị quốc gia – Sự thật, những tích cực và hạn chế của hoạt động kinh doanh lịch tại NXB từ năm 2011- 2013. Đưa ra một số kiến giải để không ngừng nâng cao hơn nữa hiệu quả của hoạt động kinh doanh lịch trong cả nước nói chung và NXB nói riêng.

9/6/2018 11:23:16 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Vận dụng các tham số Marketing hỗn hợp trong kinh doanh xuất bản phẩm tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Văn hóa Đinh Tị

Khóa luận Nghiên cứu thực trạng vận dụng các tham số marketing hỗn hợp trong hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Văn hóa Đinh Tị. Đề xuất những giải pháp mang tính khả thi giúp cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Văn hóa Đinh Tị vận dụng có hiệu quả các tham số của marketing hỗn hợp trong hoạt động kinh doanh của mình, đảm bảo mục tiêu kinh doanh và thỏa mãn xuất bản phẩm cho toàn xã hội.

9/6/2018 11:23:06 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Nghiên cứu thị trường sách văn học dịch Nhật Bản trong những năm 2006 -2012

Mục đích của đề tài là góp phần hệ thống hóa lý luận về thị trường sách văn học dịch Nhật Bản. Từ cơ sở nghiên cứu lý luận, người nghiên cứu có thể có cái nhìn tổng quan về thị trường sách văn học dịch Nhật Bản, tìm hiểu được công tác quản lý, đồng thời phân tích và đánh giá đúng thực trạng thị trường hiện nay.

9/6/2018 11:22:57 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Hoạt động kinh doanh Văn hóa phẩm của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sách Việt Nam trong 2 năm 2012 – 2013

Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hóa trên cơ sở lý luận về Văn hóa phẩm và tình hình kinh doanh Văn hóa phẩm từ đó thấy được vai trò cũng như tác động của nó đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sách Việt Nam và xã hội. Nghiên cứu thực trạng kinh doanh Văn hóa phẩm của Công ty trong hai năm 2012-2013. Đề ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh Văn hóa phẩm. Mời các bạn tham khảo!

9/6/2018 11:22:48 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Thị trường sách điện tử ở Hà Nội trong giai đoạn hiện nay

Nghiên cứu thị trường sách điện tử tại Việt Nam nhằm khảo sát thị trường sách điện tử hiện tại của Việt Nam, đánh giá cơ hội và thách thức của các nhà xuất bản, các doanh nghiệp tham gia phát hành xuất bản phẩm đồng thời tìm đáp án để trả lời cho câu hỏi “ liệu sách điện tử có trở thành một xu thế tất yếu trong tương lai” và các doanh nghiệp nên làm gì trước sự thay đổi này?

9/6/2018 11:22:39 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Chiến lược sản phẩm của công ty cổ phần Alphabooks

Trên cơ sơ nghiên cứu lý luận và thực tiễn trong hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần Alphabooks về việc tổ chức chiến lược sản phẩm của công ty trong những năm vừa qua, từ đó em xin đóng góp một số ý kiến từ đề tài nghiên cứu này làm cho chiến lược sản phẩm của công ty có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

9/6/2018 11:22:30 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Thị trường lịch bloc năm 2014 trên địa bàn Hà Nội

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài “Thị trường lịch bloc năm 2014 trên địa bàn Hà Nội” nhằm đánh giá về thực trạng của hoạt động kinh doanh lịch bloc năm 2014 tại Hà Nội, những tích cực và hạn chế của thị trường lịch bloc năm 2014. Đưa ra một vài giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh và phát triển thị trường lịch trong năm tới.

9/6/2018 11:22:21 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Xuất bản phẩm, Nghiên cứu thị trường sách thiếu nhi tại Hà Nội trong 2 năm 2010- 2011

Bài khóa luận góp phần hệ thống những vấn đề cơ bản và thực trạng của thị trường sách thiếu nhi tại Hà Nội trong 2 năm 2010- 2011. Qua đó đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, phát huy những mặt tích cực đẩy lùi hạn chế đối với thị trường sách đặc thù này.

9/6/2018 11:22:11 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Kênh phân phối của Công ty Cổ phần Phát hành sách Hà Tây năm 2009 – 2010

Mục đích của khi nghiên cứu đề tài này là đi sâu vào phân tích, đánh giá thực trạng kênh phân phối của Công ty Cổ phần Phát hành sách Hà Tây, những điểm và nhược điểm, tìm hiểu phương hướng của Công ty CP PHS Hà Tây để đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện kênh phân phối và duy trì lợi thế cạnh tranh của Công ty Cổ phần Phát hành sách Hà Tây trên thị trường hiện nay.

9/6/2018 11:22:02 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Phát hành sách Lý luận - Chính trị của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật trong 5 năm 2007 - 2011

Mục đích của đề tài: Phân tích tầm quan trọng của sách Lý luận - Chính trị và hoạt động phát hành sách Lý luận - Chính trị đối với xã hội nói chung và đối với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật nói riêng. Đánh giá thực trạng hoạt động phát hành sách Lý luận - Chính trị của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật trong 5 năm 2007 - 2011. Mời các bạn tham khảo!

9/6/2018 11:21:53 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Hoạt động tiêu thụ xuất bản phẩm tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên sách Việt Nam trong 2 năm 2011 – 2012

Mục đích của khóa luận là tìm hiểu thực trạng hoạt động tiêu thụ xuất bản phẩm tại Công ty SAVINA trong thời gian qua, tìm ra những ưu điểm, những hạn chế và nguyên nhân của những thành công và hạn chế đó. Từ đó, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu thụ xuất bản phẩm ở Công ty SAVINA trong thời gian tới.

9/6/2018 11:21:43 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Thị trường sách thiếu nhi ở Hà Nội từ năm 2010 đến năm 2013

Mục tiêu của đề tài: Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận về thị trường sách thiếu nhi, khẳng định vai trò quan trọng của thị trường này đối với các nhà xuất bản, các doanh nghiệp kinh doanh xuất bản phẩm. Đánh giá những mặt mạnh, yếu của thị trường sách thiếu nhi. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện thị trường sách thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay.

9/6/2018 11:21:34 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Hoạt động quảng cáo trong kinh doanh xuất bản phẩm của Công ty cổ phần Tiền Phong

Mục đích của đề tài là nghiên cứu cơ sở lý luận về Quảng cáo trong kinh doanh xuất bản phẩm. Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động quảng cáo tại Công Ty Cổ Phần Tiền Phong. Từ đó đề xuất những giải pháp cho hoạt động quảng cáo của Công ty để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

9/6/2018 11:21:25 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Tình hình kinh doanh sách báo nhập khẩu của công ty XUNHASABA năm 2011

Ngoài lời nói đầu và kết luận thì bài viết gồm 3 chương: Chương 1 - Nhận thức chung về hoạt động kinh doanh sách báo nhập khẩu. Chương 2 - Thực trạng kinh doanh sách báo nhập khẩu của công ty XUNHSABA năm 2011. Chương 3 - Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh sách báo nhập khẩu tại công ty XUNHSABA trong những năm tới. Mời các bạn tham khảo!

9/6/2018 11:21:15 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Hà Tây 2013

Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích nhắc lại những lí luận về phân tích hoạt động kinh doanh, đồng thời đưa ra những giải pháp tăng cường hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp.

9/6/2018 11:21:06 AM +00:00