Tài liệu miễn phí Khoa học xã hội

Download Tài liệu học tập miễn phí Khoa học xã hội

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý hoạt động thực tập của sinh viên Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng quản lý hoạt động thực tập (QLHĐTT) của sinh viên Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, luận văn đề xuất những biện pháp quản lý hữu hiệu góp phần nâng cao hiệu quả TT của sinh viên, gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường – sinh viên với đơn vị tiếp nhận TT để nâng cao chất lượng đào tạo.

10/5/2018 10:39:29 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý hoạt giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng quản lý hoạt động GDNGLL tại các trường PTDTNT trên địa bàn tỉnh Kon Tum, đề xuất các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng hoạt động GDNGLL, đáp ứng mục tiêu phát triển toàn diện nhân cách cho học sinh các trường PTDTNT.

10/5/2018 10:39:19 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

Mục đích nghiên cứu: Đề xuất các biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động NCKH của sinh viên đáp ứng yêu cầu phát triển của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.

10/5/2018 10:39:09 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Sinh học của học sinh các trường Trung học cơ sở quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Mục đích nghiên cứu: Đề tài đưa ra biện pháp quản lý để góp phần tích cực vào đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:38:59 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý hoạt động đánh giá học sinh tiểu học trên địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng trong bối cảnh hiện nay

Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động đánh giá học sinh tiểu học trên địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng đáp ứng yêu cầu về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay.

10/5/2018 10:38:48 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh trung học phổ thông tỉnh KonTum

Mục đính nghiên cứu: Đề xuất các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục SKSS cho học sinh tại các trường THPT tỉnh KonTum. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:38:38 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý giáo dục phòng ngừa bạo lực học đường cho học sinh THCS trên địa bàn thành phố Kon Tum

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng công tác quản lý giáo dục phòng ngừa bạo lực học đường ở các trường THCS để nhận diện ra được điểm mạnh, hạn chế của vấn đề, từ đó đề xuất các biện pháp quản lý của Hiệu trưởng đối với hoạt động giáo dục phòng ngừa bạo lực học đường ở các trường THCS trên địa bàn thành phố Kon Tum.

10/5/2018 10:38:29 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Xây dựng tập thể sư phạm trường THPT trên địa bàn huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai theo hướng tổ chức biết học hỏi

Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu lý luận và đánh giá thực trạng xây dựng TTSP các trường THPT trên địa bàn huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, từ đó đề xuất các biện pháp xây dựng TTSP các trường này theo hướng TCBHH. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:38:20 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp tại các trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Kon Tum

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, khảo sát thực tế, đánh giá thực trạng công tác CNL của GVCN, đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả QL công tác CNLCNL tại các trường PTDTNT trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

10/5/2018 10:38:11 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Hàm sinh bởi các ước số và một số bài toán liên quan

Trong luận văn này tôi sẽ trình bày những tính chất của hàm sinh bởi các ước số và các bài toán ứng dụng quan trọng liên quan của hàm sinh bởi các ước số. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung luận văn.

10/5/2018 10:38:03 AM +00:00

Tiểu luận Lịch sử các học thuyết kinh tế: Học thuyết kinh tế của adam smith

Tiểu luận Lịch sử các học thuyết kinh tế: Học thuyết kinh tế của adam smith trình bày về đôi nét về Adam Smith, đặc điểm phương pháp luận của Adam Smith và những lý luận kinh tế cơ bản của Adam Smith. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:34:05 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý hoạt động thực tập nghề làm bánh của học sinh Trường nghiệp vụ nhà hàng, thành phố Hồ Chí Minh

Mục đích nghiên cứu của luận văn là nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn từ đó đề xuất các biện pháp nhằm quản lý, tổ chức điều khiển hoạt động thực tập nghề làm bánh của học sinh trường Nghiệp vụ Nhà hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

9/25/2018 7:29:03 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Các giải pháp nhằm tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cho sinh viên trường Cao đẳng kinh tế - tài chính Thái Nguyên

Mục đích nghiên cứu: Luận giải cơ sở lý luận, thực tiễn về quản lý GDCT, đề xuất những biện pháp quản lý GDCT cho cán bộ, nhân viên nhằm nâng cao chất lượng công tác GDCT và chất lượng tổng hợp của Công ty TECAPRO hiện nay.

9/25/2018 7:28:36 PM +00:00

Luận văn Tiến sỹ Tôn giáo học: Người công giáo Bắc bộ và Nam bộ với kháng chiến chống thực dân Pháp

Mục đích của luận án là Phân tích, chứng minh một cách hệ thống và toàn cảnh về sự kiện người Công giáo tại Bắc Bộ và Nam Bộ tham gia kháng chiến chống lại sự tái chiếm Việt Nam của thực dân Pháp (1945-1954).

9/18/2018 9:50:31 PM +00:00

Luận án Tiến sĩ Văn học Việt Nam: Ảnh hưởng văn học dân gian trong truyện thiếu nhi Việt Nam 1975-2010

Để thực hiện đề tài này, luận án đặt ra những nhiệm vụ nghiên cứu sau: tìm hiểu lịch sử vấn đề nghiên cứu để xác định tính mới của đề tài. Nhận diện, phân tích dấu ấn văn học dân gian trong truyện thiếu nhi đương đại. Lý giải nguyên nhân làm nên hiện tượng tương tác, dung hợp giữa truyện thiếu nhi Việt Nam 1975-2010 với văn học dân gian; phân tích phương thức tiếp nhận văn học dân gian của truyện thiếu nhi Việt Nam giai đoạn này và đánh giá hiệu ứng thẩm mĩ mà văn học dân gian đã đưa đến cho các tác phẩm. Mời các bạn cùng xem và tham khảo.

9/18/2018 9:38:22 PM +00:00

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Văn học Việt Nam: Ảnh hưởng văn học dân gian trong truyện thiếu nhi Việt Nam 1975-2010

Tóm tắt luận án: Ảnh hưởng văn học dân gian trong truyện thiếu nhi Việt Nam 1975-2010 có nội dung gồm 4 chương. Chương 1: tổng quan vấn đề nghiên cứu. Chương 2: ảnh hưởng văn học dân gian trong truyện thiếu nhi Việt Nam 1975-2010 - nhìn từ cảm hứng nghệ thuật, cốt truyện và môtip. Chương 3: ảnh hưởng văn học dân gian trong truyện thiếu nhi Việt Nam 1975-2010 - nhìn từ hình tượng nhân vật, không gian nghệ thuật và thời gian nghệ thuật. Chương 4: phương thức tiếp nhận văn học dân gian của truyện thiếu nhi Việt Nam 1975-2010. Mời các bạn cùng xem và tham khảo.

9/18/2018 9:38:07 PM +00:00

Tóm tắt luận án Tiến sĩ: Mối liên hệ giữa đa trí năng và chiến thuật học từ vựng tiếng Anh của sinh viên Đại học

Tóm tắt luận án: Mối liên hệ giữa đa trí năng và chiến thuật học từ vựng tiếng Anh của sinh viên Đại học có nội dung gồm 5 chương. Chương 1 là chương mở đầu giới thiệu lý do, mục đích nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu và cấu trúc của luận án. Chương 2 trình bày những cơ sở lý luận. Chương 3 giới thiệu về phương pháp nghiên cứu được sử dụng. Chương 4 bàn về các kết quả nghiên cứu cũng như những thảo luận từ những kết quả đó và kết thúc bằng chương 5 kết luận và ngầm định cho việc dạy và học. Mời các bạn cùng xem và tham khảo.

9/18/2018 9:37:46 PM +00:00

Luận án: Thiết kế, tổng hợp một số sensor huỳnh quang từ dẫn xuất của cyanine và coumarin để xác định biothiol và Hg(II)

Luận án: Thiết kế, tổng hợp một số sensor huỳnh quang từ dẫn xuất của cyanine và coumarin để xác định biothiol và Hg(II) được thực hiện với nhiệm vụ nghiên cứu là: nghiên cứu thiết kế, tổng hợp, đặc trưng và ứng dụng sensor L từ dẫn xuất của cyanine dựa trên phản ứng tạo phức và phản ứng trao đổi phức, nhằm phát hiện các biothiol và ion Hg(II). Nghiên cứu thiết kế, tổng hợp, đặc trưng và ứng dụng sensor AMC từ dẫn xuất của coumarin phát hiện các biothiol, dựa trên phản ứng cộng Michael. Mời các bạn cùng xem và tham khảo.

9/18/2018 9:37:15 PM +00:00

Luận án Tiến sĩ Ngôn ngữ học: Từ ngữ chỉ bộ phận cơ thể người trong tục ngữ, ca dao tiếng Hán và tiếng Việt dưới góc nhìn ngôn ngữ học tri nhận

Luận án tập trung giải quyết những nhiệm vụ cơ bản như: hệ thống hóa các vấn đề NNHTN làm cơ sở lí thuyết trực tiếp cho đề tài; thống kê, phân loại, phân tích các ADYN và HDYN BPCTN. Mô tả miền ý niệm BPCTN trong tiếng Hán và tiếng Việt, xác lập hệ thống ánh xạ và xây dựng mẫu ADYN, HDYN, xác lập sơ đồ hình ảnh, sơ đồ tâm lan tỏa cho các từ ngữ chỉ BPCTN và các biểu thức ngôn ngữ điểm mẫu trong tục ngữ ca dao người Hán và tiếng Việt. Sau khi mô tả hệ thống ánh xạ, mẫu ADYN, HDYN, xác lập sơ đồ tâm lan tỏa, sơ đồ hình ảnh của các từ ngữ chỉ BPCTN qua tục ngữ ca dao tiếng Hán và tiếng Việt, tiến hành so sánh đối chiếu những điểm này trong hai ngôn ngữ.

9/18/2018 9:34:31 PM +00:00

Tóm tắt luận án Tiến sĩ: Từ ngữ chỉ bộ phận cơ thể người trong tục ngữ, ca dao tiếng Hán và tiếng Việt dưới góc nhìn ngôn ngữ học tri nhận

Tóm tắt luận án: Từ ngữ chỉ bộ phận cơ thể người trong tục ngữ, ca dao tiếng Hán và tiếng Việt dưới góc nhìn ngôn ngữ học tri nhận có nội dung gồm 4 chương. Chương 1: tổng quan về đề tài nghiên cứu và cơ sở lý thuyết. Chương 2: ẩn dụ ý niệm và hoán dụ ý niệm miền bộ phận cơ thể người trong tục ngữ và ca dao tiếng Hán. Chương 3: ẩn dụ ý niệm và hoán dụ ý niệm miền bộ phận cơ thể người trong tục ngữ và ca dao tiếng Việt. Chương 4: những điểm tương đồng và dị biệt của ẩn dụ ý niệm, hoán dụ ý niệm miền bộ phận cơ thể người trong tục ngữ, ca dao tiếng Hán và tiếng Việt. Mời các bạn cùng xem và tham khảo.

9/18/2018 9:34:17 PM +00:00

Tóm tắt luận án Tiến sĩ: Vấn đề phát triển năng lực cá nhân con người Việt Nam trong điều kiện hội nhập Quốc tế hiện nay

Tóm tắt luận án: Vấn đề phát triển năng lực cá nhân con người Việt Nam trong điều kiện hội nhập Quốc tế hiện nay có nội dung gồm 4 chương. Chương 1: tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài. Chương 2: phát triển năng lực cá nhân con người Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế - một số vấn đề lý luận. Chương 3: phát triển năng lực cá nhân con người Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế thời gian qua - thực trạng và vấn đề đặt ra. Chương 4: quan điểm và giải pháp cơ bản nhằm phát triển năng lực cá nhân con người Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay.

9/18/2018 9:30:48 PM +00:00

Tổng hợp các mẫu tiểu luận tình huống quản lý nhà nước về giáo dục

TaiLieu.VN xin giới thiệu đến các bạn bộ Tổng hợp tiểu luận tình huống quản lý nhà nước về giáo dục dưới đây do chúng tôi tổng hợp và biên soạn. Việc tham khảo những bài tiểu luận này sẽ giúp các bạn có được những giải pháp thiết thực để cùng tham gia giải quyết, tháo gỡ vướng mắc và đồng thời góp phần nâng cao chất lượng môi trường giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo!

9/6/2018 2:06:27 PM +00:00

Tổng quan hoạt động nghiên cứu khoa học về Nam Bộ giai đoạn 2006-2008 của Trường ĐH KHXH&NV - Đại học Quốc gia TP.HCM

Bài viết cho một cái nhìn tổng quan về hoạt động NCKH của Trường ĐH KHXH& NV – Đại học Quốc gia TP.HCM giai đoạn 2006-2008, đặc biệt là những vấn đề về Nam Bộ. Giai đoạn này, Trường ĐH KHXH&NV có các hoạt động khoa học phù hợp với chiến lược trung hạn của Đại học Quốc gia TPHCM giai đoạn 2005-2010; có những đóng góp mới cho khoa học, có giá trị về lý luận lẫn thực tiễn để giải quyết các vấn đề trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước, đặc biệt là khu vực Nam Bộ. Các hoạt động NCKH của Trường đều gắn với đào tạo, đồng thời cũng gắn kết với các viện/trung tâm nghiên cứu, các trường đại học khác; đóng góp vào việc phát triển các nguồn lực của Trường, của khu vực phía Nam và cả nước.

9/6/2018 1:34:31 PM +00:00

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ ngành Văn học Việt Nam: Trước tác của Phan Mạnh Danh trong bối cảnh hiện đại hóa văn học Việt Nam

Bài tóm tắt nêu lên các vấn đề như: Nhìn nhận một cách khách quan và đầy đủ toàn bộ cuộc đời và văn nghiệp của Phan Mạnh Danh. Chỉ rõ thế ứng xử của Phan Mạnh Danh trong bối cảnh hiện đại hóa văn học Việt Nam. Hoạt động sáng tác văn chương và biên soạn sách của ông nhằm mục đích duy trì và bảo tồn những giá trị văn hóa cổ truyền, khác với xu thế thời cuộc lúc bấy giờ. Để tìm hiểu rõ hơn về nội dung, mời các bạn cùng xem và tham khảo.

9/6/2018 11:50:10 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Giá trị văn hóa truyền thống trong các ấn phẩm lịch của Việt Nam hiện nay

Mục tiêu của đề tài: Hệ thống hóa một số khái niệm như: Lịch, Văn hóa truyền thống, Giá trị văn hóa truyền thống. Nghiên cứu thực tế giá trị văn hóa truyền thống biểu hiện trong các ấn phẩm lịch xuất bản ở Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

9/6/2018 11:26:37 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Tình hình kinh doanh xuất bản phẩm của Công ty cổ phần sách Apha trong hai năm 2008-2009

Nghiên cứu tình hình kinh doanh xuất bản phẩm của Công ty Alphabooks để có cái nhìn tổng quát về hoạt động kinh doanh của Alphabooks trong hai năm 2008- 2009. Đồng thời đi sâu tìm hiểu quá trình tổ chức hoạt động kinh doanh sách của Công ty và làm nổi bật những thế mạnh của Công ty trên thị trường.

9/6/2018 11:26:28 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Văn hóa doanh nghiệp trong doanh nghiệp kinh doanh XBP tại Hà Nội

Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu thực trạng văn hóa doanh nghiệp của các doanh nghiệp PHXBP hiện nay. Đưa ra một số giải pháp, đề xuất nhằm hoàn thiện việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp trong thời kì hội nhập.

9/6/2018 11:26:20 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm của chi nhánh Công ty Cổ phần Phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh tại Hà Nội từ năm 2009 -2010

Ngoài phần lời mở đầu, kết luận, bài nghiên cứu gồm 3 chương lớn: Chương 1 - Nhận thức chung về kinh doanh xuất bản phẩm và ý nghĩa đối với chi nhánh FAHASA tại Hà Nội. Chương 2 - Thực trạng kinh doanh xuất bản phẩm của chi nhánh FAHASA tại Hà Nội từ năm 2009 - 2010. Chương 3 - Giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của chi nhánh FAHASA tại Hà Nội. Mời các bạn tham khảo!

9/6/2018 11:26:11 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Giải pháp nâng cao hiệu quả giao dịch tác quyền trong hoạt động xuất bản ở Việt Nam từ năm 2004 đến nay

Ngoài phần mở đầu và kết luận, bài viết gồm 3 chương: Chương I - Vai trò của các giải pháp nâng cao hiệu quả giao dịch tác quyền đối với hoạt động xuất bản ở Việt Nam hiện nay. Chương II - Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả giao dịch tác quyền trong hoạt động xuất bản ở Việt Nam hiện nay. Chương III - Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giao dịch tác quyền trong lĩnh vực xuất bản trong thời gian tới. Mời các bạn tham khảo!

9/6/2018 11:25:57 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Hoạt động ứng dụng marketing ở tổng công ty sách Việt Nam

Bài khóa luận đã đề cấp tới những cơ sở lý luận về hoạt động ứng dụng Marketing trong kinh doanh thương mại nói chung, kinh doanh XBP nói riêng và thực tiễn hoạt động của TCT Sách Việt Nam trong nền kinh tế thị trường, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động ứng dụng Marketing trong kinh doanh XBP tại TCT Sách Việt Nam.

9/6/2018 11:25:48 AM +00:00