Tài liệu miễn phí Khoa học xã hội

Download Tài liệu học tập miễn phí Khoa học xã hội

Tiểu luận Triết học số 104

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Hiện tượng mâu thuẫn, sự nghiệp đổi mới, phát triển nền kinh tế, vấn đề chính trị xã hội,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:53:17 AM +00:00

Tiểu luận Triết học số 105

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Sản xuất xã hội, quan hệ sản xuất, lực lượng sản xuất, nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:53:17 AM +00:00

Tiểu luận Triết học số 106

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Phương thức sản xuất, quan hệ sản xuất, đỉnh cao trí tuệ, quan hệ biện chứng Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:53:17 AM +00:00

Tiểu luận Triết học số 107

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Phép biện chứng tự phát, phép biện chứng duy tâm, phép biện chứng duy vật,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:53:17 AM +00:00

Tiểu luận Triết học số 108

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Biện chứng và siêu hình, phạm trù trong triết học, quá trình vận động và phát triển, phép biện chứng duy vật,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:53:17 AM +00:00

Tiểu luận Triết học số 109

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Lý luận hình thái kinh tế xã hội, vai trò của nhà nước, nền kinh tế Việt Nam, phát triển xã hội,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:53:17 AM +00:00

Tiểu luận Triết học số 110

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Ảnh hưởng của Phật giáo, lý tưởng nhân đạo, tư tưởng tiến bộ, khoa học công nghệ,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:53:17 AM +00:00

Tiểu luận Triết học số 111

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Xây dựng đất nước, thành tựu đất nước, cơ chế thị trường, sinh viên Việt Nam,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:53:17 AM +00:00

Tiểu luận Triết học số 112

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Hôn nhân trong góc nhìn Triết học, phạm trù vận động, quy luật mâu thuẫn, phạm trù nội dung,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:53:17 AM +00:00

Tiểu luận Triết học số 113

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Lý luận hình thái kinh tế xã hội, chủ nghĩa duy vật lịch sử, lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:53:17 AM +00:00

Tiểu luận Triết học số 114

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Vận dụng Lý luận hình thái kinh tế – xã hội để phân tích vai trò của nhà nước đối với nền kinh tế Việt nam hiện nay,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:53:17 AM +00:00

Tiểu luận Triết học số 115

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Vận dụng mối quan hệ giữa vật chất và ý thức trong việc xây dựng nền kinh tế ở nước ta hiện nay, mối quan hệ giữa vật chất và ý thức,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:53:17 AM +00:00

Tiểu luận Triết học số 116

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Quy luật mâu thuẫn, phép biện chứng duy vật, các mặt đối lập của mâu thuẫn,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:53:17 AM +00:00

Tiểu luận Triết học số 117

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Hình thái kinh tế xã hội, phát triển lực lượng sản xuất, học thuyết hình thái kinh tế xã hội,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:53:17 AM +00:00

Tiểu luận Triết học số 118

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất và hiện tượng, những tồn tại khách quan, tồn tại xã hội,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:53:17 AM +00:00

Tiểu luận Triết học số 119

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Quy luật lượng chất, kinh tế thị trường định hướng XHCN, nội dung qui luật,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:53:17 AM +00:00

Tiểu luận Triết học số 120

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Công nghiệp hóa hiện đại hóa, thời kỳ quá độ, nội dung đường lối, phát triển lực lượng sản xuất,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:53:17 AM +00:00

Tiểu luận Triết học số 121

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tính tất yếu, quá trình phát triển, chất lượng cuộc sống,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:53:17 AM +00:00

Tiểu luận Triết học số 122

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Thành tựu khoa học, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển xã hội, cơ sở lý luận,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:53:17 AM +00:00

Tiểu luận Triết học số 123

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Đào tạo nguồn lực con người, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, lý luận con người, thực thể sinh học xã hội,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:53:17 AM +00:00

Tiểu luận Triết học số 124

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Phát triển kinh tế, lực lượng sản xuất, vai trò của sản xuất vật chất trong đời sống xã hội,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:53:17 AM +00:00

Tiểu luận Triết học số 125

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Lý luận về con người, đào tạo nguồn lực con người, sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:53:17 AM +00:00

Tiểu luận Triết học số 126

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Vận dụng quan điểm trong triết học Mác - Lê Nin để phân tích quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:53:17 AM +00:00

Tiểu luận Triết học số 127

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Tư tưởng triết học Nho gia, quan hệ con người, triết học phương Đông thời cổ đại,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:53:17 AM +00:00

Tiểu luận Triết học số 128

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Mối quan hệ biện chứng giữa các thành phần kinh tế, sự quản lý của nhà nước,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:53:17 AM +00:00

Tiểu luận Triết học số 129

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Quan điểm của Mác - Ănghen về vật chất, xã hội phát triển, phạm trù vật chất,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:53:17 AM +00:00

Tiểu luận môn Tâm lí

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Hoạt động con người, giáo dục tâm lí, giao lưu tín hiệu, nhóm và tập thể,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:53:17 AM +00:00

Bài thuyết trình: Kỹ năng giao tiếp - Đỗ Thu Nga

Bài thuyết trình: Kỹ năng giao tiếp - Đỗ Thu Nga có nội dung trình bày về khái niệm giao tiếp, văn hóa giao tiếp của người miền Bắc, văn hóa giao tiếp của người miền Trung, văn hóa giao tiếp của người miền Nam. Bài thuyết trình này sẽ giúp cho người xem hiểu hơn về văn hóa giao tiếp giữa 3 vùng miền ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

8/30/2018 5:52:46 AM +00:00

Oxfam và phương pháp tiếp cận có sự tham gia

Oxfam và phương pháp tiếp cận có sự tham gia trình bày nội dung về giới thiệu tổ chức Oxfam; Chương trình quản trị nhà nước; phương pháp tiếp cận dựa trên quyền; sự tham gia trong quản lý dự án của Oxfam; các can thiệp để thúc đẩy sự tham gia trong quản trị nhà nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:51:11 AM +00:00

Vai trò chủ thể của cộng đồng dự án: Thúc đẩy quản lý cộng đồng tại Việt Nam

Vai trò chủ thể của cộng đồng dự án: Thúc đẩy quản lý cộng đồng tại Việt Nam trình bày nội dung về giới thiệu về dự án PCM; Vai trò chủ thể của cộng đồng trong dự án PCM,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:51:11 AM +00:00