Tài liệu miễn phí Khoa học xã hội

Download Tài liệu học tập miễn phí Khoa học xã hội

Đề án kinh tế chính trị: Công nghiệp hoá- Hiện hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta. Thực trạng và giải pháp

Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá là con đường tất yếu phải tiến hành đối với bất cứ nước nào, nhất là những nước có xuất phát điểm từ nền nông nghiệp kém phát triển muốn xây dựng nền kinh tế phát triển hiện đại. Hiện nay ở nhiều nước, nhất là nước đang phát triển, phát triển công nghiệp nông thôn được coi là vấn đề tất yếu có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Đối với Việt nam là một quốc gia lạc hậu, hơn 80% dân số sống...

8/29/2018 5:05:22 PM +00:00

Tiểu luận: Sự cần thiết phải tiến hành công nghiệp hoá - hiện đại hoá

Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: sự cần thiết phải tiến hành công nghiệp hoá - hiện đại hoá', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 5:05:22 PM +00:00

Tiểu luận: Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay

Hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay là một xu thế khách quan. Trong hơn một thập kỷ lại đây xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới có gia tăng mạnh mẽ gắn hiền với sự phát triển của khoa học - công nghệ sự gia tăng hàng loạt vấn đề toàn cầu như môi trường, dân số… Sự gia tăng mạnh mẽ của toàn cầu hoá kinh tế đặt ra yêu cầu khách quan đòi hỏi các quốc gia phải có chiến lược, hội nhập phù hợp vào nền kinh tế thế giới...

8/29/2018 5:05:22 PM +00:00

Đề cương kinh tế chính trị: Cổ phần hoá doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế

Kinh tế Nhà nước mà thành phần chủ yếu là các doanh nghiệp Nhà nước(DNNN) đang đóng một vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân hiện nay .Nhưng bên cạnh những thành tựu và đóng góp to lớn của các DNNN trong suốt quá trình phát triển của nền kinh tế nước ta thì hiện nay các DNNN đang phải đối đầu với nhiều khó khăn thử thách như: tình trạng làm ăn thua lỗ, công nghệ lạc hậu ,sức cạnh tranh trên thị trường kém ,yếu kém trong quản lý tài sản cũng như...

8/29/2018 5:05:22 PM +00:00

Tiểu luận: Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của xã hội, sự vận dụng của Đảng ta trong đổi mới đất nước

Việt Nam trong sự phát triển của Đông Á và Đông Nam Á, hay nói rộng hơn là vòng cung Châu Á-Thái Bình Dương, hiện nay đang thu hút được nhiều người trong giới lãnh đạo và giới kinh doanh trên thế giới. Vì sao Việt Nam có sự chú ý đó? chắc chắn là do Việt Nam đã và đang tiến hành công cuộc đổi mới một cách toàn diện và ngày càng sâu sắc về cơ sở hạ tầng và kiến chúc thượng tầng xã hội....

8/29/2018 5:05:22 PM +00:00

Tiểu luận: Bản chất và vai trò của các công ty xuyên quốc gia

Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: bản chất và vai trò của các công ty xuyên quốc gia', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 5:05:22 PM +00:00

Tiểu luận: Đa dạng hoá các loại hình sở hữu trong nền kinh tế Việt Nam

Để tồn tại và phát triển con người phải dựa vào tự nhiên, chiếm hữu là phạm trù khách quan, tất yếu, vĩnh viễn, là điều kiện trước tiên của hoạt động lao động sản xuất. Chủ thể chiếm hữu là cá nhân, tập thể và xã hội. Đối tượng của chiếm hữu từ buổi ban đầu của loài người là cái có sẵn trong tự nhiên cùng với sự phát triển của lực lượng sản xuất. Các chủ thể chiếm hữu không chỉ chiếm hữu tự nhiên mà cả xã hội, tư duy, thân thể, cả các vô...

8/29/2018 5:05:22 PM +00:00

Luận văn: Vận dụng lý luận hình thái kinh tế - xã hội để chứng minh tính tất yếu của sự lựa chọn và kiên định con đường xã hội chủ nghĩa của Việt Nam

Lý luận, hình thái kinh tế - xã hội là lý luận cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử do C. Mác xây dựng lên. Nó có vị trí quan trọng trong triết học Mác. Lý luận đó đã được thừa nhận Lý luận khoa học và là phương pháp luận cơ bản trong việc nghiên cứu lĩnh vực xã hội. Nhờ có lý luận hình thái kinh tế - xã hội, lần đầu tiên trong lịch sử loài người, Mác đã chỉ rõ nguồn gốc, động lực bên trong, nội tại của sự phát triển xã hội,...

8/29/2018 5:05:22 PM +00:00

Luận văn: Thực trạng và giải pháp để nâng cao hiệu quả của đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam

Công nghiệp hoá - hiện đại hoá là quá trình chuyển đối căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế, xã hội từ sử dụng lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động cùng với công nghệ, phương tiện và phương pháp tiên tiến, hiện đại, dựa trên sự phát triển của công nghiệp và tiến bộ khoa học - công nghệ, tạo ra năng xuất xã hội cao....

8/29/2018 5:05:22 PM +00:00

Ghép kênh truyền hình- Luận văn tốt nghiệp

Từ vô tuyến truyền hình tạm dịch từ từ “ television”. Television là từ ghép của “tele”, tiếng Hy lạp có nghĩa là “ xa” ( far) và “vision”, tiếng Latin có nghĩa là “thấy” (to see). Vô tuyến truyền hình có thể được định nghĩa như là một hệ thống cho phép ta thấy được các vật tĩnh hay động ở một nơi xa nào đó nhờ năng lượng điện.

8/29/2018 5:05:21 PM +00:00

Tiểu luận: Thực trạng vận dụng quy luật giá trị vào nền kinh tế nước ta thời gian qua và những giải pháp

Quy luật giá trị là quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất hàng hóa, quy định bản chất của sản xuất hàng hóa, là cơ sở của tất cả các quy luật khác của sản xuất hàng hóa. Nội dung của quy luật giá trị là việc sản xuất và trao đổi hàng hóa dựa trên cơ sở giá trị của nó, tức là dựa trên hao phí lao động xã hội cần thiết. Trong sản xuất, tác động của quy luật giá trị buộc người sản xuất phải làm sao cho mức hao phí lao động cá biệt...

8/29/2018 5:03:59 PM +00:00

Tiểu luận triết học: Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và sự nhận thức, vận dụng quy luật này ở Việt Nam

Xã hội loài ngườ đã trải qua 5 phương thức sản xuất đó là : Nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, xã hội phong kiến, xã hội chủ nghĩa, tư bản chủ nghĩa. Tư duy nhận thức của con người không dừng lại ở một chỗ mà theo thời gian tư duy của con người càng phát triển càng hoàn thiện hơn. Từ đó kéo theo sự thay đổi phát triển lực lượng sản xuất cũng như cơ sở sản xuất. Từ khi sản xuất chủ yếu bằng hái lượm săn bắt, trình độ khoa học kỹ thuật lạc hậu thì ngày nay trình độ khoa...

8/29/2018 5:03:38 PM +00:00

Hướng dẫn dạy và học trong giáo dục đại học

Đối với giáo dục đại học Việt Nam có tầm quan trọng đặc biệt nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo những người lao động có trình độ cao phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế và xã hội chung và đáp ứng nhu cầu phát triển cho chính hệ thống giáo dục.

8/29/2018 5:03:38 PM +00:00

Tiểu luận: Văn hóa ẩm thực Việt Nam

Ẩm thực hay nói đơn giản hơn là ăn và uống vốn là chuyện hằng ngày, rất gần gũi và cũng rất đời thường. Nhưng ở mỗi thời đại khác nhau thì ăn uống lại được quan tâm với những mức độ khác nhau. Ngay từ xa xưa, ông bà ta đã rất coi trong việc ăn uống, thế nên tục ngữ mới có câu: “có thực mới vực được đạo”, “ăn coi nồi, ngồi coi hướng”, “học ăn, học nói, học gói, học mở”... Ngày nay, khi cuộc sống ngày một phát triển, nhu cầu của con người ngày một cao hơn, ẩm thực...

8/29/2018 5:01:57 PM +00:00

Hình thức trình bày luận văn thạc sĩ

Hình thức trình bày luận văn thạc sĩ

8/29/2018 5:01:56 PM +00:00

Giá trị thặng dư-Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư.

Tham khảo luận văn - đề án 'giá trị thặng dư-các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư.', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 5:01:46 PM +00:00

Đề tài tốt nghiệp

Trong công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng XHCN, giáo dục và đào tạo đã được chúng ta xây dựng là quốc sách hàng đầu để nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

8/29/2018 5:01:46 PM +00:00

Đề tài - Giá trị văn hóa của người Khơme trong định hướng phát triển du lịch tỉnh Trà Vinh

Đồng bào Khmer Nam Bộ có nền văn hóa truyền thống mang đậm màu sắc bản địa và tôn giáo. Trong suốt quá trình phát triển của cộng đồng các dân tộc ở đồng bằng sông Cửu Long nền văn hóa Khmer

8/29/2018 4:59:34 PM +00:00

Đề tài

Trong lịch sử xã hội phong kiến Trung Quốc, đời đường có vị trí khá đặc biệt. Nếu đời Hán là một triều đại có chế độ phong kiến trung ương tập quyền vững mạnh đầu tiên của Trung Quốc thì đời Đường là thời kỳ cực thịnh của xã hội phong kiến đó. Ở đời Đường, Trung Quốc là một quốc gia phát triển, phồn vinh trên tất cả các phương diện kinh tế, chính trị, xã hội văn hoá...

8/29/2018 4:57:38 PM +00:00

Đề tài nghiên cứu khoa học

Trữ tình là phương thức phản ánh (hiện thực đời sống, hiện thực tâm trạng) bằng cách bộc lộ trực tiếp tình cảm, ý thức của tác giả thông qua cái tôi trữ tình, mang đậm dấu ấn cá nhân của chủ thể

8/29/2018 4:57:38 PM +00:00

Tiểu luận về 'Quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất và vận dụng vào xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay'

Từ Đại hội Đảng VI (1986) Đảng cộng sản Việt Nam đã chỉ rõ cần phải đổi mới nền kinh tế đó là chuyển từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường theo đinh hướng XHCN. Đến năm 1992 đường lối đó đã được cụ thể hóa.

8/29/2018 4:57:36 PM +00:00

BÀI PHÂN TÍCH VỀ VĂN HÓA CỦA NGƯỜI MỸ TRONG GIAO TIẾP THƯƠNG MẠI

Là một nước lớn thứ 3 trên thế giới và với khoảng 350 triệu dân, mỗi năm, Mỹ có tới trên 1 triệu người di cư đến sinh sống và làm việc. Các cộng đồng sinh sống tại Mỹ đều có những bản sắc, ngôn ngữ, tôn giáo, tín ngưỡng và phong tục riêng. Tuy nhiên ở Mỹ cũng có những đặc trưng riêng

8/29/2018 4:57:18 PM +00:00

Báo cáo: Phân tích tình hình tài chính tại khu du lịch An Giang

Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo: phân tích tình hình tài chính tại khu du lịch an giang ', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:57:15 PM +00:00

Tiểu luận

-Cơ câú đầu tư là cơ cấu các yếu tố cấu thành đầu tư như cơ cấu về vốn, nguồn vốn, cơ cấu huy động và sử dụng vốn… quan hệ hữu cơ, tương tác qua lại giữa các bộ phận trong không gian và thời gian, vận động theo hướng hình thành một cơ cấu đầu tư hợp lý và tạo ra những tiềm lưc lớn hơn về mọi mặt kinh tế-xã hội. -Cơ câú đâù tư hợp lý là cơ cấu đầu tư phù hợp với các qui luật khách quan, các điều kiện kinh tế-xã hội...

8/29/2018 4:55:02 PM +00:00

Đề tài

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài phân tích nội dung qui luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại. việc nhận thức và vận dụng vào trong hoạt động thực tiễn', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:54:50 PM +00:00

Báo cáo

Milkhail Bulgacov - nhà văn Nga thế kỉ XX - là điển hình cho số phận của những văn sĩ mà con người, cuộc đời và tác phẩm đã phải trải qua tất cả những thăng trầm của lịch sử, những thử thách về chính trị và nghệ thuật để có thể khẳng định tài năng đích thực. Bị nghi ngờ tác phẩm cuả mình chống chính quyền Xô Viết, sinh thời, Bulgacov chỉ có thể in được một cuốn sách. Thế nhưng, từ khi tác phẩm trở lại với bạn đọc Nga sau thời “cải tổ”, có lẽ không có nhà văn Nga –...

8/29/2018 4:52:42 PM +00:00

Báo cáo:về kết quả học tập ở sân bay Changi

Báo cáo kết quả học tập từ ngày 24 đến ngày 27 năm 2008 và trao đổi kinh nghiệm về quản lý, khai thác và thu hút các hãng hàng không đến khai thác tại sân bay.

8/29/2018 4:52:41 PM +00:00

Phiếu điều tra

PHIẾU ĐIỀU TRA Đánh giá nhân viên đối với chương trình đào tạo

8/29/2018 4:52:39 PM +00:00

Tiểu luận: Phân biệt KTTT với KTTT định hướng XHCN

Việt Nam là một nước nghèo, kinh tế – kỹ thuật lạc hậu, trình độ xã hội còn  thấp, lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Đi lên chủ nghĩa xã hội là mục tiêu lý  tưởng của những người cộng sản và nhân dân Việt Nam, là khát vọng ngàn đời  thiêng liêng của cả dân tộc Việt Nam. Nhưng đi lên chủ nghĩa xã hội bằng cách  nào ? Đó là câu hỏi lớn và cực kỳ hệ trọng, muốn trả lời thật không đơn giản. Suốt  một thời gian dài, Việt Nam, cũng như nhiều nước khác, đã áp dụng mô hình chủ ...

8/29/2018 4:52:32 PM +00:00

Đề tài: Nghiên cứu cơ sở lý luận về làng , văn hoá làng và những đặc điểm Văn hoá làng ở vùng đồng bằng ven biển Tỉnh Nghệ An

Kế thừa và phát huy bản sắc văn hoá làng xã truyền thống đang trở thành vấn đề quan tâm của các cấp lãnh đạo Đảng, các nhà nghiên cứu và quản lý văn hoá; giữ gìn và phát huy thế nào, ra sao để kế thừa được những giá trị truyền thống tốt đẹp của văn hoá làng, xã nói chung, vùng đồng bằng và ven biển tỉnh Nghệ An nói riêng.

8/29/2018 4:52:16 PM +00:00