Tài liệu miễn phí Khoa học xã hội

Download Tài liệu học tập miễn phí Khoa học xã hội

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn: Học thuyết Vô Vi của Lão Tử và vấn đề giáo dục ý thức bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Phân tích quan điểm Vô Vi của Lão Tử, vận dụng tư tưởng Vô Vi của Lão Tử vào giáo dục thức bảo vệ môi trường sinh thái ở Việt Nam hiện nay. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 11:02:03 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Triết học: Tư tưởng chính trị của V.I.Lênin với việc xây dựng chỉnh đốn Đảng ở nước ta hiện nay

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn: Trên cơ sở làm rõ tư tưởng chính trị của V.I.Lênin và thực trạng xây dựng chỉnh đốn Đảng ở nước ta từ năm 1986 đến nay. Từ đó luận văn đưa ra một số phương hướng, giải pháp chủ yếu góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng ở nước ta trong thời gian tới.

10/5/2018 11:01:35 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Triết học: Vấn đề chân lý trong chủ nghĩa thực dụng Mỹ

Luận văn có mục đích nghiên cứu những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa thực dụng Mỹ về vấn đề chân lý, chỉ ra những giá trị và hạn chế của nó. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 11:01:24 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Triết học: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết thống nhất trong Đảng và vận dụng vào việc xây dựng Đảng hiện nay

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn: Làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết thống nhất trong Đảng và đề xuất phương hướng, giải pháp vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm củng cố, tăng cường khối đoàn kết thống nhất trong Đảng ở nước ta hiện nay.

10/5/2018 11:00:57 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Triết học: Vấn đề giáo dục thẩm mỹ cho học sinh trung học phổ thông ở tỉnh Quảng Nam hiện nay

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lí luận chung và từ thực trạng giáo dục thẩm mỹ cho học sinh trung học phổ thông tỉnh Quảng Nam, đề tài xây dựng một số giải pháp nhằm nâng chất lượng giáo dục thẩm mỹ trong giai đoạn hiện nay.

10/5/2018 11:00:28 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Triết học: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức trong việc xây dựng đạo đức cho đội ngũ cán bộ công chức quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng hiện nay

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Trên cơ sở làm rõ nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, đề tài nghiên cứu những giải pháp vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức trong việc góp phần xây dựng đạo đức cho đội ngũ cán bộ công chức quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 11:00:00 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn: Quan điểm triết học Mác – Lênin về con người và sự vận dụng của Đảng trong việc phát huy nhân tố con người thời kỳ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Mục đích: trên cơ sở phân tích khái quát những quan điểm của triết học Mác - Lênin về con người, luận văn góp phần làm rõ vai trò của nhân tố con người, thực trạng phát huy nhân tố con người. Qua đó mạnh dạn đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy tới mức cao nhất nhân tố con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

10/5/2018 10:59:50 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Triết học: Nhân sinh quan Phật giáo trong kinh Trung Bộ

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu, luận văn khái quát một cách hệ thống những nội dung cơ bản của kinh Trung Bộ, nêu ra những giá trị của nhân sinh quan Phật giáo trong kinh Trung Bộ và một số ảnh hưởng của nó với đời sống tinh thần người Việt.

10/5/2018 10:58:56 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu xây dựng Bản đồ ngập lụt và đề xuất các giải pháp cho khu vực vùng Đông huyện Quế Sơn

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Xây dựng bản đồ ngập lụt ứng với các trận lũ lịch sử, bản đồ cảnh báo ngập lụt thời gian thực và đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực ứng phó của địa phương.

10/5/2018 10:58:47 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Triết học: Giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên ở tỉnh Quảng Nam hiện nay

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu và làm sáng tỏ những quan niệm về đạo đức trong lịch sử triết học và phân tích thực trạng giáo dục đạo đức truyền thống cho sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng ở Quảng Nam hiện nay, đề tài xây dựng một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên Quảng Nam trong giai đoạn hiện nay.

10/5/2018 10:58:38 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Triết học: Vai trò của văn hóa truyền thống đối với sự phát triển du lịch ở tỉnh Bình Định hiện nay

Mục đích của đề tài là trên cơ phân tích những tác động của văn hóa truyền thống đối với sự phát triển du lịch ở Tỉnh Bình Định hiện nay, từ đó xây dựng các giải pháp nhằm phát huy yếu tố tích cực, hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển bên vững cho ngành du lịch tỉnh Bình Định.

10/5/2018 10:57:26 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Đánh giá ngập lụt vùng hạ du sông ba khi hệ thống công trình thủy điện ở thượng nguồn đi vào vận hành

Đề tài này nghiên cứu xây dựng mô hình mô phỏng các kịch bản vận hành liên hồ chứa (hồ Krông H’năng, hồ sông Ba Hạ và hồ Sông Hinh), nhằm nâng cao hiệu quả giảm lũ và không gây tác động tiêu cực cho vùng hạ du, trong khi vẫn đảm bảo nhiệm vụ phát điện. Đồng thời giúp cho lãnh đạo các cấp và các cơ quan ban, nghành liên quan cũng như người dân chủ động ứng phó khi có mưa lũ xảy ra, nhằm hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất.

10/5/2018 10:57:16 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Kon Tum

Mục đích nghiên cứu của đề tài: Đề xuất các giải pháp phát triển đội ngũ CBQL các trường PTDTNT tỉnh Kon Tum, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

10/5/2018 10:56:58 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý hoạt động tự học của học sinh các trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về quản lý HĐTH và khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý các HĐTH của HS, luận văn đề xuất các biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý HĐTH của HS các trường THPT DTNT tỉnh Gia Lai.

10/5/2018 10:56:48 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Quản lý hoạt động dạy - học các môn Mỹ thuật tại trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai

Đề tài nghiên cưu, đề xuất các biện pháp QL hoạt động dạy - học các môn Mỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng dạy học bộ môn Mỹ thuật tại trường CĐSP Gia Lai. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:56:38 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng hình thành năng lực và phẩm chất người học ở các trường THCS thành phố Kon Tum

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng công tác quản lý đổi mới phương pháp dạy học, đề xuất các biện pháp quản lý đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở các trường THCS thành phố Kon Tum. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:56:28 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiếng Anh trung học cơ sở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về quản lý, quản lý giáo dục, quản lý công tác BDCM cho giáo viên tiếng Anh THCS; đề tài tiến hành đánh giá thực trạng công tác BDCM cho giáo viên tiếng Anh THCS và thực trạng quản lý công tác BDCM cho giáo viên tiếng Anh THCS ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai hiện nay; từ đó đề xuất các biện pháp quản lý công tác này ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

10/5/2018 10:56:19 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý xây dựng trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

Mục tiêu nghiên cứu: Đề xuất các biện pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường THCS đạt CQG tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung luận văn.

10/5/2018 10:56:10 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý hoạt động tổ chuyên môn tại các trường trung học phổ thông huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn QL hoạt động TCM tại các trường THPT huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, nghiên cứu đề tài này với mục đích đề xuất một số biện pháp QL hoạt động TCM để nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:56:00 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên tại các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở lí luận và thực trạng quản lý đội ngũ giáo viên của các trung tâm GDTX cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đề xuất một số biện pháp cải tiến công tác quản lý đội ngũ giáo viên của trung tâm GDTX cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở các trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ngãi. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:55:50 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý công tác bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn Trường THCS trên địa bàn Quận Sơn trà, thành phố Đà Nẵng

Mục đích nghiên cứu của luận văn là: Nghiên cứu đề xuất biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng 2 TTCM của Phòng Giáo dục và Đào tạo, nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục ở các trường THCS trên địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:55:41 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý hoạt động đào tạo nghề, lao động nông thôn tại Trung tâm dạy nghề tỉnh Kon Tum

Mục đích nghiên cứu: Đề xuất biện pháp quản lý đào tạo nghề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề (ĐTN) cho lao động nông thôn (LĐNT) tại các trung tâm trong tỉnh, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:55:30 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y- Dược Đà Nẵng

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động KT-ĐG kết quả học tập của SV phù hợp với thực tiễn của Trường Đại học Kỹ thuật Y- Dược Đà Nẵng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường trong giai đoạn mới.

10/5/2018 10:55:20 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý công tác tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục ở Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, xác lập các biện pháp quản lý công tác TĐG trong KĐCLGD ở Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:55:11 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia tại huyện Ngọc Hồi tỉnh Kon Tum

Mục đích nghiên cứu: Đề xuất các biện pháp quản lý xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia của huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:55:01 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý hoạt động dạy nghề cho học sinh THPT tại trường Cao đẳng nghề Gia Lai

Luận văn nghiên cứu và hệ thống những vấn đề cơ bản về quản lý hoạt động DNPT, trên cơ sở đ đề xuất các biện pháp QL hoạt động dạy nghề phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động dạy nghề ph thông ở trường Cao đẳng nghề Gia Lai. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:54:51 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục pháp luật cho học sinh các trường THPT thành phố Quảng Ngãi

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động GDPL cho HS góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh các trường THPT thành phố Quảng Ngãi.

10/5/2018 10:54:41 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh ở các trường trung học cơ sở vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

Mục tiêu nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý HĐDH tiếng Anh, đề xuất các biện pháp quản lý HĐDH tiếng Anh ở các trường THCS vùng KTXH ĐBKK huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai nhằm nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh của nhà trường.

10/5/2018 10:54:32 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý công tác giáo dục đạo đức cho học sinh trung học cơ sở quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng trong bối cảnh hiện nay

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực trạng công tác quản lý giáo dục đạo đức cho HS ở các trường THCS, từ đó đề xuất cho cán bộ quản lý cấp trường những biện pháp quản lý GDĐĐ nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho HS các trường THCS trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng trong bối cảnh hiện nay. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:54:22 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý công tác giáo dục sức khoẻ sinh sản cho học sinh THCS huyện Hoà Vang thành phố Đà Nẵng

Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực trạng quản lý công tác giáo dục SKSS cho học sinh các trường THCS trên đia bàn 2 huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, luận văn đề xuất các biện pháp quản lý công tác giáo dục SKSS cho học sinh THCS.

10/5/2018 10:54:13 AM +00:00