Tài liệu miễn phí Khoa học xã hội

Download Tài liệu học tập miễn phí Khoa học xã hội

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp của hiệu trưởng các trường trung học phổ thông tỉnh Quảng Ngãi

Mục đích nghiên cứu: Từ kết quả nghiên cứu lý luận và khảo sát, ñánh giá thực trạng của vấn đề nghiên cứu, luận văn ñề xuất các biện pháp QL hoạt ñộng GDHN của HT các trường THPT tỉnh Quảng Ngãi hiện nay.

10/5/2018 1:25:01 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT Nguyễn Hiền, Đà Nẵng

Mục đích nghiên cứu của luận văn là nghiên cứu lý luận và thực trạng nhằm xác định các biện pháp HĐGDNGLL để nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 1:24:52 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý hoạt động đào tạo tại Trung tâm Phát triển Phần mềm, Đại học Đà Nẵng

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thông qua việc khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động đào tạo của Trung tâm PTPM, đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động đào tạo nhằm nâng cao chất lượng ñào tạo của Trung tâm PTPM trong giai ñoạn hiện nay.

10/5/2018 1:24:36 PM +00:00

Đề tài: Giáo dục hành vi văn hóa thông qua hoạt động làm quen tác phẩm văn học cho trẻ 5-6 tuổi

Mục đích nghiên cứu thực hiện nghiên cứu này tôi hướng tới mục đích: Thông qua thực trạng giáo dục hành vi văn hoá cho trẻ 4-5 tuổi thông qua hoạt động làm quen với tác phẩm văn học tại trường mầm non Xuân Lộc. Để đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao việc giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ 4-5 tuổi thông qua hoạt động làm quen với tác phẩm văn học tại các trường mầm non.

10/5/2018 12:55:37 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Triết học: Tư tưởng Nguyễn Đức Đạt qua tác phẩm “Nam Sơn tùng thoại

Mục tiêu: Trên cơ sở phân tích và luận giải nội dung chủ yếu của tác phẩm Nam Sơn tùng thoại, luận văn trình bày những tư tưởng cơ bản của Nguyễn Đức Đạt về triết học, chính trị - xã hội, đạo đức, văn hóa, giáo dục và ý nghĩa của nó trong lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam thế kỷ XIX.

10/5/2018 11:21:57 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Triết học: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức vào việc thực hành đạo đức cho cán bộ công chức tỉnh Quảng Nam hiện nay

Mục tiêu trên cơ sở nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức và thực hành đạo đức của cán bộ công chức tỉnh Quảng Nam hiện nay. Luận văn đưa ra phương hướng và những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hành đạo đức cho cán bộ công chức tỉnh Quảng Nam.

10/5/2018 11:21:27 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo cụm gối đỡ dùng cho động cơ DC cỡ nhỏ

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Tính toán,thiết kế máy lắp ráp comi ở Công ty TNHH Mabuchi Đà Nẵng. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết.

10/5/2018 11:21:17 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Triết học: Ảnh hưởng học thuyết Âm dương, Ngũ hành đến đời sống văn hóa tinh thần người Việt hiện nay

Luận văn tìm hiểu ảnh hưởng của học thuyết Âm dương, Ngũ hành đến đời sống văn hoá tinh thần người Việt. Trên cơ sở đó xây dựng các giải pháp để phát huy giá trị tích cực và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của học thuyết này nhằm xây dựng đời sống văn hoá Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 11:20:30 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Triết học: Quan điểm lịch sử, cụ thể với vấn đề thực hiện công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay

Luận văn gồm 3 chương cụ thể: Chương 1 - Lý luận về quan điểm lịch sử, cụ thể. Chương 2 - Thực trạng công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay. Chương 3 - Các giải pháp thực hiện công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 11:20:03 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn: Vận dụng tư tưởng của Ph. Ăngghen về mối quan hệ giữa con người với tự nhiên trong tác phẩm Biện chứng của tự nhiên‟ vào việc phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Đắk Lắk

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu quan điểm của Ph. Ăngghen về mối quan hệ giữa con người với tự nhiên trong tác phẩm “Biện chứng tự nhiên” và thực trạng của vấn đề này ở tỉnh Đắk Lắk, luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt mối quan hệ này trên địa bàn của tỉnh hiện nay. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 11:19:33 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Triết học: Phát huy vai trò của nông dân trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Quảng Nam hiện nay

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu tình hình xây dựng nông thôn mới ở Quảng Nam, luận văn đề xuất phương hướng và một số giải pháp cơ bản nhằm phát huy vai trò nông dân tỉnh uảng Nam trong xây dựng nông thôn mới hiện nay.

10/5/2018 11:19:25 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Triết học: Giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo cho thanh niên ở tỉnh Quảng Ngãi hiện nay

Mục tiêu nghiên cứu của khóa luận là: Trên cơ sở phân tích lý luận và từ thực trạng giáo dục ý thức chủ quyền biển đảo cho thanh niên ở tỉnh Quảng Ngãi hiện nay; đề tài đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo cho thanh niên tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian tới.

10/5/2018 11:19:06 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Triết học: Tăng cường giáo dục ý thức pháp luật cho đoàn viên, thanh niên thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là làm rõ lý luạn về ý thức pháp luật, từ thực trạng giáo dục ý thức pháp luật cho đoàn viên, thanh niên. Để hiểu rõ hơn mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 11:18:48 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn: Quan điểm toàn diện của triết học với vấn đề phát triển bền vững ngành Du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện nay

Mục tiêu nghiên cứu: Từ cơ sở lý luận về quan điểm toàn diện trong triết học, luận văn trình bày và luận giải thực trạng phát triển du lịch của thành phố Đà Nẵng. Từ đó, đề xuất phương hướng và biện pháp để thực hiện tốt hơn vấn đề phát triển du lịch ở Đà Nẵng hiện nay.

10/5/2018 11:12:47 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Triết học: Quan điểm tự do trong triết học hiện sinh: giá trị và hạn chế

Mục đích của luận văn là nghiên cứu một cách có hệ thống những nội dung cơ bản của lý luận về tự do trong triết học hiện sinh, từ đó rút ra những giá trị và hạn chế cũng như ảnh hưởng của quan điểm đó tới giáo dục ý thức về tự do cho thế hệ trẻ hiện nay

10/5/2018 11:12:29 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Triết học: Vận dụng quy luật mâu thuẫn trong giải quyết mối quan hệ biện chứng giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam hiện nay

Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu vận dụng quy luật mâu thuẫn và từ thực trạng tỉnh Quảng Nam, từ đó đề xuất phương hướng và một số giải pháp nhằm giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam hiện nay.

10/5/2018 11:12:19 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Triết học: Đức tin và lý tính trong triết học Tây Âu trung cổ

Luận văn trình bày quan niệm của các nhà triết học Tây Âu trung cổ về vấn đề đức tin và lý tính; nhằm khẳng định giá trị của vấn đề này. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 11:11:58 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Triết học: Ý thức pháp luật với việc thực hành dân chủ cơ sở ở tỉnh Quảng Nam hiện nay

Mục tiêu: Trên cơ sở làm rõ vai trò của ý thức pháp luật với việc thực hành dân chủ ở tỉnh Quảng Nam, luận văn đề xuất những phương hướng và giải pháp để góp phần nâng cao ý thức pháp luật với việc thực hành dân chủ cơ sở ở tỉnh Quảng Nam thời gian tới.

10/5/2018 11:10:53 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Triết học: Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý chất thải rắn tại huyện Hải Lăng - tỉnh Quảng Trị

Mục đích nghiên cứu của luận văn: Đánh giá thực trạng phân loại, thu gom và quản lý CTR tại huyện Hải Lăng, Quảng Trị và đề xuất biện pháp quản lý CTR góp phần bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Hải Lăng.

10/5/2018 11:09:34 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Triết học: Quan điểm của V.I.Lênin về dân chủ với việc thực hiện dân chủ ở Việt Nam hiện nay

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở hệ thống hóa các nội dung dân chủ của V.I.Lênin, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm phát huy dân chủ ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 11:09:24 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Triết học: Tư tưởng về cán bộ trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc của Hồ Chí Minh với việc xây dựng đội ngũ cán bộ ở nước ta hiện nay

Mục tiêu và nhiệm vụ của luận văn: Làm rõ những tư tưởng về cán bộ trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Hồ Chí Minh, luận văn đề xuất các phương hướng và giải pháp vận dụng tư tưởng của Người vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ ở nước ta hiện nay. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 11:08:48 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Triết học: Tư tưởng triết học về khoa học của Karl Popper trong một số tác phẩm

Mục đích nghiên cứu: Luận văn có mục đích là nghiên cứu tư tưởng triết học về khoa học của Karl Popper trong một số tác phẩm triết học của ông, từ đó chỉ ra những giá trị cùng những hạn chế của nó.

10/5/2018 11:08:36 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ và việc thực hiện bình đẳng giới ở thành phố Đà Nẵng hiện nay

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là: Trên cơ sở tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ, luận văn phân tích thực trạng thực hiện bình đẳng giới ở thành phố Đà Nẵng và đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết có hiệu quả việc thực hiện bình đẳng giới ở Đà Nẵng hiện nay.

10/5/2018 11:07:40 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Triết học: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở tỉnh Quảng Nam hiện nay

Luận văn nghiên cứu lý luận chung về nguồn nhân lực chất lượng cao và phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở tỉnh uảng Nam hiện nay. Từ đó, luận văn đề xuất một số phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh uảng Nam từ nay đến năm 2020. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 11:07:31 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc Raglai ở tỉnh Khánh Hòa

Mục tiêu của đề tài Trên cơ sở nghiên cứu tư tuởng Hồ Chí Minh về văn hóa, luận văn làm rõ thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Raglai ở tỉnh Khánh Hòa hiện nay. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 11:06:56 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn: Tư tưởng về đạo đức người cầm quyền của Nho giáo với việc xây dựng đạo đức cán bộ lãnh đạo ở Đà Nẵng hiện nay

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu quan niệm của Nho giáo về đạo đức người cầm quyền và thực trạng đạo đức người cán bộ lãnh đạo ở Đà Nẵng, luận văn đề xuất các giải pháp để vận dụng những giá trị tích cực của quan niệm Nho giáo về đạo đức người cầm quyền vào việc xây dựng đạo đức người cán bộ lãnh đạo ở Đà Nẵng giai đoạn hiện nay.

10/5/2018 11:05:26 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Triết học: Nhân sinh quan trong kinh Tân ước của Kitô giáo

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là làm rõ sự hình thành và nội dung nhân sinh quan trong kinh Tân ước của Kitô giáo, đồng thời chỉ ra những giá trị và hạn chế của nó. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 11:05:16 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu cấu trúc và tính chất của cluster silicon pha tạp titanium, zirconium bằng phương pháp hóa tính toán

Nội dung của luận văn gồm 3 chương: Chương 1 - Cơ sở lý thuyết về Hóa học tính toán – 16 trang, chương 2 - Đối tượng và phương pháp nghiên cứu – 7 trang, chương 3 - Kết quả và thảo luận – 49 trang. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 11:04:57 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Triết học: Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ với việc xây dựng đội ngũ cán bộ ở thành phố Tuy Hòa hiện nay

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ, từ thực trạng công tác cán bộ ở thành phố Tuy Hòa, đề tài đưa ra các giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa của thành phố Tuy hòa hiện nay.

10/5/2018 11:04:29 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn: Quan niệm “Lễ” của Khổng Tử với việc giáo dục đạo đức cho học sinh THPT tỉnh Bình Định hiện nay

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở làm rõ quan niệm “Lễ” của Khổng Tử, đánh giá những giá trị tích cực và hạn chế trong quan niệm “Lễ” của Khổng Tử, đồng thời vận dụng những giá trị trong quan niệm “Lễ” của Khổng Tử để đưa ra những giải pháp và một số kiến nghị nhằm giáo dục đạo đức cho học sinh bậc THPT tại tỉnh Bình Định hiện nay.

10/5/2018 11:02:55 AM +00:00