Tài liệu miễn phí Khoa học xã hội

Download Tài liệu học tập miễn phí Khoa học xã hội

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Hoạt động khai thác sách của công ty TNHH Một thành viên sách và thương mại Hà Nội trong hai năm từ 2012 – 2013

Mục đích nghiên cứu: Vận dụng lý luận vào thực tiễn hoạt động khai thác mặt hàng xuất bản phẩm. Nghiên cứu thực trạng khai thác các mặt hàng sách của công ty TNHH MTV sách và thương mại Hà Nội. Đưa ra đánh giá và đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện hoạt động khai thác của công ty TNHH MTV sách và thương mại Hà Nội. Mời các bạn tham khảo!

9/6/2018 11:17:54 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Giá trị văn hoá trong các ấn phẩm lịch Việt Nam hiện nay

Mục đích của bài viết là chỉ ra giá trị văn trong các ấn phẩm lịch. Những giá trị văn hoá trong các ấn phẩm lịch gồm những giá trị nào? Đề ra một số giải pháp nhằm phát huy các giá trị văn hoá trong các ấn phẩm lịch Việt Nam hiện nay.

9/6/2018 11:17:44 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Tìm hiểu văn hóa đọc của sinh viên Đại học Văn Hóa Hà Nội hiện nay

Mục đích nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu tình hình thực trạng văn hóa đọc của sinh viên Đại học Văn Hóa Hà Nội hiện nay. Trên cơ sở đó đề ra một số giải pháp pháp nhằm gìn giữ, xây dựng và phát triển văn hóa đọc cho sinh viên nói chung và sinh viên Đại học Văn Hóa Hà Nội nói riêng.

9/6/2018 11:17:34 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Nhu cầu đọc sách văn học nghệ thuật của sinh viên Hà Nội hiện nay

Nghiên cứu nhu cầu đọc sách văn học nghệ thuật của sinh viên một số trường Đại học ở Hà Nội nhằm giới thiệu khái quát về tầm quan trọng của việc đọc sách nói chung và sách văn học nghệ thuật nói riêng; tìm hiểu nhu cầu thực tế của những độc giả này, từ đó đưa ra một số giải pháp nâng cao nhu cầu đọc sách văn học nghệ thuật trên thị trường hiện nay.

9/6/2018 11:17:19 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Nghiên cứu Thị trường băng đĩa tại thủ đô Hà Nội hiện nay

Mục đích nghiên cứu của đề tài: Hệ thống hóa lí luận về thị trường băng đĩa, các đặc trưng cơ bản về thị trường băng đĩa và vai trò của việc nghiên cứu nhu cầu băng đĩa. Khảo sát thực trạng, phân tích và đánh giá thị trường băng đĩa tại thủ đô Hà Nội. Đề xuất giải pháp mang tính khả thi để thúc đẩy thị trường băng đĩa phát triển mạnh trong năm tới.

9/6/2018 11:17:09 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Thực thi quyền Sở hữu trí tuệ trong hoạt động Xuất bản sách ở Việt Nam từ năm 2006 – 2009

Mục đích nghiên cứu - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quyền Sở hữu trí tuệ trong hoạt động xuất bản sách ở Việt Nam. Nghiên cứu thực trạng thực thi quyền Sở hữu trí tuệ trong hoạt động xuất bản sách Việt Nam từ năm 2006 – 2009; phân tích và đánh giá những ưu điểm, nhược điểm, những tồn tại, bất cập cản trở việc thực thi quyền Sở hữu trí tuệ trong hoạt động xuất bản sách ở Việt Nam.

9/6/2018 11:17:00 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Phân tích hoạt động kinh doanh tại NXB Đại học Quốc gia năm 2013 – 2014

Mục đích nghiên cứu đề tài: Giúp doanh nghiệp tìm ra được các biện pháp sát thực để tăng cường các hoạt động kinh tế, nhằm huy động mọi khả năng tiềm tàng về vốn, lao động, tài sản cố định…vào quá trình sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

9/6/2018 11:16:51 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Văn hóa đọc của học sinh, sinh viên trên địa bàn Hà Nội hiện nay

Mục đích của em khi nghiên cứu đề tài “Văn hóa đọc của học sinh, sinh viên trên địa bàn Hà Nội hiện nay” là tìm hiểu tình hình văn hóa đọc của học sinh sinh viên.Từ đó đưa ra những giải pháp, biện pháp nhằm giữ gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, thúc đẩy văn hóa đọc của học sinh, sinh viên phát triển trong thời đại khoa học công nghệ thông tin phát triển như hiện nay.

9/6/2018 11:16:40 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Xuất bản phẩm, Hoạt động Quản trị nhân sự tại Công ty Cổ phần Sách Alpha

Đề tài đi sâu vào nghiên cứu, tìm hiểu cơ sở lý luận chung về các biện pháp quản trị nhân sự trong cơ chế thị trường và tình hình về nhân lực của các nhà kinh doanh xuất bản phẩm hiện nay, trong đó đặc biệt đi sâu tìm hiểu thực trạng hoạt động quản trị nhân sự tại Công ty Cổ phần sách Alpha.

9/6/2018 11:16:32 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Hoạt động xúc tiến tiêu thụ xuất bản phẩm tại Nhà sách Tân Việt năm 2013 – 2014

Đề tài nghiên cứu lí luận chung về các biện pháp xúc tiến tiêu thụ trong cơ chế thị trường và tìm hiểu thực trạng hoạt động xúc tiến tiêu thụ của nhà sách Tân Việt năm 2011 – 2014.

9/6/2018 11:16:13 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Phân tích hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm tại nhà xuất bản Mĩ Thuật năm 2012

Do thời gian và kiến thức có hạn bài khóa luận chỉ tập chung vào 3 vấn đề sau: Cơ sở lý luận về phân tích hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm, trong đó tập chung phân tích vai trò đặc biệt của phân tích hoạt động kinh doanh đối với NXB Mĩ thuật. Phân tích một số chỉ tiêu kinh tế về tình hình kinh doanh của NXB Mĩ thuật năm 2012. Mời các bạn tham khảo!

9/6/2018 11:07:40 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Ứng dụng Marketing trong kinh doanh XBP tại Công ty CP phát hành sách TP Hồ Chí Minh – FAHASA giai đoạn 2010 - 2012

Do điều kiện thời gian và kiến thức có hạn nên bài khóa luận đi sâu làm rõ một số vấn đề sau: Hệ thống hóa về mặt cơ sở lý luận Marketing trong KPXBP nói chung và vai trò của Marketing trong KDXBP đối với FAHASA nói riêng. Phân tích,đánh giá thực trạng ứng dụng Marketing của FAHASA giai đoạn 2010 – 2012 để thấy những thuận lợi, khó khăn, những tồn tại, bất cập.

9/6/2018 11:07:31 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Thị trường sách văn học dịch trên địa bàn Hà Nội từ 2010 đến nay

Mục đích nghiên cứu của khóa luận này là nhằm nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của thị trường sách văn học dịch đối với doanh nghiệp xuất bản phẩm và với xã hội, để từ đó đưa ra một số giải pháp góp phần phát triển và mở rộng thị trường sách văn học dịch một cách phù hợp và có hiệu quả.

9/6/2018 11:07:22 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh xuất bản phẩm tại công ty cổ phần sách và thiết bị giáo dục Trí Tuệ

Đề tài tập trung nghiên cứu việc ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm cụ thể ở đây là sách của công ty Trí Tuệ. Phản ánh trung thực những thành quả cùng hạn chế của việc ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh sách của công ty từ đó đề xuất một số giải pháp .

9/6/2018 11:07:13 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà xuất bản Thế Giới trong hai năm 2012-2013

Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu về tình hình hoạt động kinh doanh của Nhà xuất bản Thế Giới trong hai năm 2012-2013 từ đó tìm ra nguyên nhân, đưa ra những đánh giá và giải pháp thích hợp cho sự phát triển của Nhà xuất bản.

9/6/2018 11:07:03 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Ảnh hưởng của sách văn học dịch tới lối sống của sinh viên Hà Nội hiện nay

Bài nghiên cứu đi sâu vào tìm hiểu về sự biến động của thị trường sách văn học dịch, nhu cầu sử dụng sách văn học dịch, đặc biệt nghiên cứu sự tác động của sách văn học dịch tới lối sống của sinh viên. Qua đó, đưa ra những biện pháp để ngăn chặn những tác động xấu của sách văn học dịch đối với giới trẻ.

9/6/2018 11:06:54 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Hoạt động kinh doanh đồ chơi trẻ em ở Hà Nội trong những năm gần đây

Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hóa về mặt lý luận hoạt động kinh doanh đồ chơi trẻ em. Đề tài đi sâu phân tích vai trò và tác động của nó đối với các em, đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đồ chơi trẻ em.

9/6/2018 11:06:44 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Các biện pháp xúc tiến tiêu thụ ở Công ty Cổ phần sách dân tộc - Nhà xuất bản Giáo dục năm 2009 - 2010

Nhà xuất bản Giáo dục là một Nhà xuất bản có lịch sử lâu đời và đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực kinh doanh xuất bản phẩm. Nhà xuất bản có trên 60 công ty con trải dài khắp các tỉnh thành của đất nước.

9/6/2018 11:06:36 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Tình hình kinh doanh sách tham khảo của công ty sách Dân Tộc trong hai năm 2009 – 2010

Đề tài khẳng định hơn nữa vai trò của sách tham khảo đối với đời sống xã hội và đối với công ty, đi sâu phân tích hoạt động kinh doanh sách tham khảo trong hai năm 2009 – 2010 của công ty sách Dân Tộc đồng thời đưa ra những kiến nghị thúc đẩy hơn nữa hoạt động kinh doanh sách tham khảo.

9/6/2018 11:06:24 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ của Công ty cổ phần sách Văn Việt

Mục đích nghiên cứu đề tài: Dựa trên những kiến thức về mặt lý luận đã được học tập tại trường cùng với kiến thức đã quan sát và học hỏi, em muốn đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả mở rộng thị trường cho Công ty.

9/6/2018 11:06:14 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp trong doanh nghiệp PH XBP hiện nay

Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu và phân tích thực trạng việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp tại một số doanh nghiệp PH XBP trên địa bàn Hà nội hiện nay. Đưa ra một số giải pháp,đề xuất nhằm hoàn thiện việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập.

9/6/2018 11:05:47 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Xúc tiến tiêu thụ sách thiếu nhi ở nhà xuất bản Kim Đồng trong 02 năm 2008 – 2009

Trên cơ sở hệ thống hóa một số lý luận cơ bản về xúc tiến tiêu thụ sách trong nền kinh tế hội nhập quốc tế, khóa luận nghiên cứu vấn đề thực tiễn xúc tiến tiêu thụ sách thiếu nhi ở nhà xuất bản Kim Đồng và đề xuất một số giải pháp để hoạt động này có hiệu quả hơn.

9/6/2018 11:05:32 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Hoạt động tiêu thụ Sách giáo khoa tại Công ty cổ phần Sách và thiết bị trường học Nghệ An trong 2 năm 2010 – 2011

Bài khóa luận tập trung nghiên cứu vấn đề thực tiễn hoạt động tiêu thụ Sách giáo khoa ở Công ty cổ phần Sách và TBTH Nghệ An và đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả của hoạt động này.

9/6/2018 11:05:22 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu thụ xuất bản phẩm tại Công ty cổ phần văn hóa và truyền thông Nhã Nam

Mục đích: Nhận diện Công ty cổ phần văn hóa và truyền thông Nhã Nam và vấn đề nâng cao hiệu quả hoạt độngtiêu thụ tại Công ty Nhã Nam. Từ đó đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ của Công ty Nhã Nam.

9/6/2018 11:05:12 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Hoạt động kinh doanh sách văn học nghệ thuật của Nhà xuất bản Văn học từ 2007 đến 2009

Đề tài tập trung nghiên cứu thực tiễn hoạt động kinh doanh (xuất bản – phát hành) sách văn học nghệ thuật của nhà xuất bản văn học từ năm 2007 đến năm 2009 nhằm làm rõ những thành công cũng như hạn chế trong việc kinh doanh mặt hàng sách này.

9/6/2018 11:05:01 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Hoạt động phát hành xuất bản phẩm của Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ

Khóa luận sẽ tìm hiểu cơ sở lý luận về hoạt động phát hành Xuất bản phẩm từ đó đi sâu tìm hiểu thực trạng hoạt động phát hành sách ở Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ.

9/6/2018 11:04:52 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Nghiên cứu hoạt động kinh doanh mặt hàng Văn hóa phẩm tại Nhà sách Trí Tuệ 2 năm 2013-2014

Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hóa trên cơ sở lý luận về mặt hàng văn hóa phẩm và tình hình kinh doanh mặt hàng VHP, từ đó thấy được vai trò của việc kinh doanh loại mặt hàng này đối với nhà sách và xã hội. Mời các bạn tham khảo!

9/6/2018 11:04:43 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm hiện nay

Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu và nâng cao kiến thức về pháp luật trong hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm. Tìm hiểu thực trạng vi phạm pháp luật và xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh xuất bản hiện nay. Tìm ra phương pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả chấp hành pháp luật, kiểm soát tình hình vi phạm phạm pháp luật trong kinh doanh xuất bản phẩm. Mời các bạn tham khảo!

9/6/2018 11:04:34 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Thị trường sách tham khảo trên địa bàn Thủ đô Hà Nội trong hai năm 2011 – 2012

Đề tài nghiên cứu thực trạng thị trường sách tham khảo trên địa bàn Thủ đô Hà Nội trong hai năm 2011 - 2012 thông qua nhu cầu tiêu dùng và khả năng đáp ứng tiêu dùng. Mời các

9/6/2018 11:04:24 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Tình hình kinh doanh văn hóa phẩm của Công ty cổ phần Phát hành sách TP. Hồ Chí Minh chi nhánh tại Hà Nội trong hai năm 2010 –2011

Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hóa trên cơ sở lý luận về văn hóa phẩm và kinh doanh văn hóa phẩm. Từ đó thấy được vai trò cũng như tác động của chúng đối với công ty và xã hội. Nghiên cứu thực trạng kinh doanh văn hóa phẩm của công ty. Đề ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh văn hóa phẩm cho công ty trong thời gian tới.

9/6/2018 11:04:14 AM +00:00