Tài liệu miễn phí Khoa học xã hội

Download Tài liệu học tập miễn phí Khoa học xã hội

Tóm tắt luận án Tiến sĩ: Từ ngữ chỉ bộ phận cơ thể người trong tục ngữ, ca dao tiếng Hán và tiếng Việt dưới góc nhìn ngôn ngữ học tri nhận

Tóm tắt luận án: Từ ngữ chỉ bộ phận cơ thể người trong tục ngữ, ca dao tiếng Hán và tiếng Việt dưới góc nhìn ngôn ngữ học tri nhận có nội dung gồm 4 chương. Chương 1: tổng quan về đề tài nghiên cứu và cơ sở lý thuyết. Chương 2: ẩn dụ ý niệm và hoán dụ ý niệm miền bộ phận cơ thể người trong tục ngữ và ca dao tiếng Hán. Chương 3: ẩn dụ ý niệm và hoán dụ ý niệm miền bộ phận cơ thể người trong tục ngữ và ca dao tiếng Việt. Chương 4: những điểm tương đồng và dị biệt của ẩn dụ ý niệm, hoán dụ ý niệm miền bộ phận cơ thể người trong tục ngữ, ca dao tiếng Hán và tiếng Việt. Mời các bạn cùng xem và tham khảo.

9/18/2018 9:34:17 PM +00:00

Tóm tắt luận án Tiến sĩ: Vấn đề phát triển năng lực cá nhân con người Việt Nam trong điều kiện hội nhập Quốc tế hiện nay

Tóm tắt luận án: Vấn đề phát triển năng lực cá nhân con người Việt Nam trong điều kiện hội nhập Quốc tế hiện nay có nội dung gồm 4 chương. Chương 1: tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài. Chương 2: phát triển năng lực cá nhân con người Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế - một số vấn đề lý luận. Chương 3: phát triển năng lực cá nhân con người Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế thời gian qua - thực trạng và vấn đề đặt ra. Chương 4: quan điểm và giải pháp cơ bản nhằm phát triển năng lực cá nhân con người Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay.

9/18/2018 9:30:48 PM +00:00

Tổng hợp các mẫu tiểu luận tình huống quản lý nhà nước về giáo dục

TaiLieu.VN xin giới thiệu đến các bạn bộ Tổng hợp tiểu luận tình huống quản lý nhà nước về giáo dục dưới đây do chúng tôi tổng hợp và biên soạn. Việc tham khảo những bài tiểu luận này sẽ giúp các bạn có được những giải pháp thiết thực để cùng tham gia giải quyết, tháo gỡ vướng mắc và đồng thời góp phần nâng cao chất lượng môi trường giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo!

9/6/2018 2:06:27 PM +00:00

Tổng quan hoạt động nghiên cứu khoa học về Nam Bộ giai đoạn 2006-2008 của Trường ĐH KHXH&NV - Đại học Quốc gia TP.HCM

Bài viết cho một cái nhìn tổng quan về hoạt động NCKH của Trường ĐH KHXH& NV – Đại học Quốc gia TP.HCM giai đoạn 2006-2008, đặc biệt là những vấn đề về Nam Bộ. Giai đoạn này, Trường ĐH KHXH&NV có các hoạt động khoa học phù hợp với chiến lược trung hạn của Đại học Quốc gia TPHCM giai đoạn 2005-2010; có những đóng góp mới cho khoa học, có giá trị về lý luận lẫn thực tiễn để giải quyết các vấn đề trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước, đặc biệt là khu vực Nam Bộ. Các hoạt động NCKH của Trường đều gắn với đào tạo, đồng thời cũng gắn kết với các viện/trung tâm nghiên cứu, các trường đại học khác; đóng góp vào việc phát triển các nguồn lực của Trường, của khu vực phía Nam và cả nước.

9/6/2018 1:34:31 PM +00:00

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ ngành Văn học Việt Nam: Trước tác của Phan Mạnh Danh trong bối cảnh hiện đại hóa văn học Việt Nam

Bài tóm tắt nêu lên các vấn đề như: Nhìn nhận một cách khách quan và đầy đủ toàn bộ cuộc đời và văn nghiệp của Phan Mạnh Danh. Chỉ rõ thế ứng xử của Phan Mạnh Danh trong bối cảnh hiện đại hóa văn học Việt Nam. Hoạt động sáng tác văn chương và biên soạn sách của ông nhằm mục đích duy trì và bảo tồn những giá trị văn hóa cổ truyền, khác với xu thế thời cuộc lúc bấy giờ. Để tìm hiểu rõ hơn về nội dung, mời các bạn cùng xem và tham khảo.

9/6/2018 11:50:10 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Giá trị văn hóa truyền thống trong các ấn phẩm lịch của Việt Nam hiện nay

Mục tiêu của đề tài: Hệ thống hóa một số khái niệm như: Lịch, Văn hóa truyền thống, Giá trị văn hóa truyền thống. Nghiên cứu thực tế giá trị văn hóa truyền thống biểu hiện trong các ấn phẩm lịch xuất bản ở Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

9/6/2018 11:26:37 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Tình hình kinh doanh xuất bản phẩm của Công ty cổ phần sách Apha trong hai năm 2008-2009

Nghiên cứu tình hình kinh doanh xuất bản phẩm của Công ty Alphabooks để có cái nhìn tổng quát về hoạt động kinh doanh của Alphabooks trong hai năm 2008- 2009. Đồng thời đi sâu tìm hiểu quá trình tổ chức hoạt động kinh doanh sách của Công ty và làm nổi bật những thế mạnh của Công ty trên thị trường.

9/6/2018 11:26:28 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Văn hóa doanh nghiệp trong doanh nghiệp kinh doanh XBP tại Hà Nội

Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu thực trạng văn hóa doanh nghiệp của các doanh nghiệp PHXBP hiện nay. Đưa ra một số giải pháp, đề xuất nhằm hoàn thiện việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp trong thời kì hội nhập.

9/6/2018 11:26:20 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm của chi nhánh Công ty Cổ phần Phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh tại Hà Nội từ năm 2009 -2010

Ngoài phần lời mở đầu, kết luận, bài nghiên cứu gồm 3 chương lớn: Chương 1 - Nhận thức chung về kinh doanh xuất bản phẩm và ý nghĩa đối với chi nhánh FAHASA tại Hà Nội. Chương 2 - Thực trạng kinh doanh xuất bản phẩm của chi nhánh FAHASA tại Hà Nội từ năm 2009 - 2010. Chương 3 - Giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của chi nhánh FAHASA tại Hà Nội. Mời các bạn tham khảo!

9/6/2018 11:26:11 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Giải pháp nâng cao hiệu quả giao dịch tác quyền trong hoạt động xuất bản ở Việt Nam từ năm 2004 đến nay

Ngoài phần mở đầu và kết luận, bài viết gồm 3 chương: Chương I - Vai trò của các giải pháp nâng cao hiệu quả giao dịch tác quyền đối với hoạt động xuất bản ở Việt Nam hiện nay. Chương II - Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả giao dịch tác quyền trong hoạt động xuất bản ở Việt Nam hiện nay. Chương III - Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giao dịch tác quyền trong lĩnh vực xuất bản trong thời gian tới. Mời các bạn tham khảo!

9/6/2018 11:25:57 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Hoạt động ứng dụng marketing ở tổng công ty sách Việt Nam

Bài khóa luận đã đề cấp tới những cơ sở lý luận về hoạt động ứng dụng Marketing trong kinh doanh thương mại nói chung, kinh doanh XBP nói riêng và thực tiễn hoạt động của TCT Sách Việt Nam trong nền kinh tế thị trường, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động ứng dụng Marketing trong kinh doanh XBP tại TCT Sách Việt Nam.

9/6/2018 11:25:48 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Hoạt động tiêu thụ XBP của Công ty cổ phần PHS Hồ Chí Minh FAHASA – chi nhánh tại Hà Nội năm 2010-2011

Bài khoá luận được nghiên cứu dựa trên cơ sở phương pháp luận chủ nghĩa Mác - Lênin, các phương pháp phân tích, thống kê, tổng hợp, so sánh…phương pháp thu thập thông tin như quan sát, điều tra, thu thập, tổng hợp các tài liệu về ngành thông qua các báo, tạp chí, báo cáo nội bộ… để giải quyết vấn đề đặt ra.

9/6/2018 11:25:37 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Hoạt động tiêu thụ xuất bản phẩm qua mạng internet của nhasachtritue.com từ khi thành lập đến năm 2010

Mục đích nghiên cứu: Xuất phát từ tính cấp thiết của đề tài, thông qua nghiên cứu hoạt động tiêu thụ XBP qua mạng Internet của Nhasachtritue.com. Từ đó để có những hiểu biết cụ thể hơn về hình thức tiêu thụ này và có thể tìm ra đặc điểm, nội dung và những giải pháp tốt hơn nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ XBP qua mạng Internet ngày càng phát triển hơn nữa.

9/6/2018 11:25:28 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm của Nhà xuất bản Kim Đồng

Nghiên cứu hoạt động kinh doanh của Nhà xuất bản Kim Đồng để biết được việc thực hiện các chiến lược tổng hợp cho quá trình kinh doanh của Nhà xuất bản đạt được tới đâu, đánh giá được các điều kiện nội cảnh và ngoại cảnh cụ thể của Nhà xuất bản.

9/6/2018 11:25:18 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Thị trường sách tham khảo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện nay

Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu và đánh giá thị trường sách tham khảo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện nay trên mọi mặt như: cung – cầu hàng hóa, giá cả, cạnh tranh… Từ đó có một đánh giá sơ bộ về thị trường sách tham khảo tại Thanh Hóa, những ưu điểm nên phát huy và hạn chế cần khắc phục. Qua đó, đóng góp một vài ý kiến chủ quan của mình nhằm phát triển thị trường sách tham khảo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

9/6/2018 11:25:04 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Hoạt động tiêu thụ sách giáo khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam năm học 2013-2014

Mục đích nghiên cứu: Khẳng định vị trí, tầm quan trọng của hoạt động tiêu thụ sách giáo khoa trong nền kinh tế hiện nay – hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực văn hóa, tinh thần và trí tuệ. Đưa ra một số đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả tiêu thụ sách giáo khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam.

9/6/2018 11:24:55 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Hoạt động phát triển mạng lưới bán lẻ của Công ty CP PHS TP Hồ Chí Minh FAHASA ở Miền Bắc năm 2008 – 2009

Dựa trên những kiến thức lý luận đã tiếp thu ở trường và qua kết quả kinh doanh, những tồn tại trên thực tế của việc phát triển mạng lưới bán lẻ của FAHASA tại miền Bắc năm 2008 – 2009, em có thể tìm ra phần nào những giải pháp thiết thực để nâng cao hiệu quả phát triển mạng lưới bán lẻ của FAHASA tại miền Bắc trong những năm sắp tới.

9/6/2018 11:24:45 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Thị trường ebook tại Hà Nội năm 2008 - 2009

Mục đích nghiên cứu: Góp phần khẳng định vai trò của thị trường ebook đối với xã hội và sự phát triển khoa học công nghệ cũng như kinh tế của quốc gia trên cơ sở nghiên cứu thực trạng thị trường ebook và đưa ra một số giải pháp có thể nhằm phát triển thị trường ebook trong thời gian tới.

9/6/2018 11:24:36 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Thực trạng sách lậu trên địa bàn Hà Nội năm 2012

Bài khóa luận chủ yếu nghiên cứu về thực trạng sách lậu trên địa bàn Hà Nội năm 2012. Trên cơ sở đó đề ra một số giải pháp nhằm hạn chế sách lậu trên thị trường trong thời gian tới.

9/6/2018 11:24:27 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Tìm hiểu việc vận dụng các tham số Marketing hỗn hợp trong kinh doanh xuất bản phẩm tại công ty TNHH Đầu tư và phát triển Tân Việt từ năm 2009 - 2011

Bài khóa luận góp phần làm sáng tỏ một số khái niệm về Marketing hỗn hợp và việc vận dụng các tham số đó tại công ty Tân Việt. Trên cơ sở nghiên cứu đó sẽ đưa ra 1 số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty.

9/6/2018 11:24:18 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Văn hóa đọc của người dân thủ đô Hà Nội hiện nay

Mục đích nghiên cứu đề tài: Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn nhằm hệ thống hoá lý luận về văn hóa đọc . Đề ra một số giải pháp nhằm xây dựng và phát triển văn hóa đọc của người dân trên địa bàn Hà Nội hiện nay theo đúng chủ chương, đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước.

9/6/2018 11:24:09 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Hoạt động kinh doanh sách tham khảo của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hà Nội trong 2 năm 2012-2013

Ngoài phần mở đầu và kết luận, bài khóa luận bao gồm có 3 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận về kinh doanh sách tham khảo Chương 2 - Tình hình kinh doanh sách tham khảo của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hà Nội trong 2 năm 2012-2013. Chương 3 - Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh sách tham khảo của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hà Nội trong thời gian tới. Mời các bạn tham khảo!

9/6/2018 11:24:00 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Thị trường sách tham khảo dành cho học sinh Trung học phổ thông trên địa bàn Thủ đô Hà Nội hiện nay

Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu thực trạng thị trường sách tham khảo dành cho học sinh Trung học phổ thông trên địa bàn Thủ đô Hà Nội hiện nay nhằm đưa ra những đánh giá khách quan để từ đó đề xuất một số giải pháp giúp thị trường sách tham khảo dành cho học sinh Trung học phổ thông trên địa bàn Thủ đô Hà Nội có thể phát triển một cách ổn định.

9/6/2018 11:23:50 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Hoạt động xúc tiến tiêu thụ xuất bản phẩm tại Nhà xuất bản Tri Thức năm 2012-2013

Đề tài sẽ đi vào tìm hiểu cơ sở lí luận chung về các biện pháp xúc tiến tiêu thụ trong cơ chế thị trường và tình hình tiêu thụ nói chung của các Nhà xuất bản trong đó đặc biệt đi sâu vào tìm hiểu thực trạng hoạt động xúc tiến tiêu thụ ở Nhà xuất bản Tri Thức từ năm 2012-2013.

9/6/2018 11:23:41 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Hoạt động phát hành tạp chí Cầu Vồng tại công ty cổ phần in và truyền thông Gia Long năm 2012 -2013

Do thời gian và kiến thức còn hạn chế bài khóa luận chỉ tập chung vào 3 vấn đề sau: Cơ sở lý luận về phát hành tạp chí, nội dung của việc phát hành tạp chí. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phát hành của tạp chí Cầu Vồng tại công ty cổ phần in và truyền thông Gia Long. Mời các bạn tham khảo!

9/6/2018 11:23:33 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Vận dụng các tham số của Marketing hỗn hợp tại công ty cổ phần sách Alpha hiện nay

Bài khoá luận mong muốn được đóng góp một phần nhất định cho việc nghiên cứu cụ thể và hệ thống về cơ sở lí luận và những tham số cơ bản của Marketing hỗn hợp. Đặc biệt, việc nghiên cứu đề tài này sẽ giúp doanh nghiệp kinh doanh xuất bản phẩm nhận thấy tầm quan trọng của hoạt động Marketing.

9/6/2018 11:23:24 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Hoạt động kinh doanh lịch tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật 2011-2013

Mục đích của nghiên cứu đề tài “Hoạt động kinh doanh lịch tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật 2011-2013” nhằm đánh giá thực trạng của hoạt động kinh doanh lịch tại NXB Chính trị quốc gia – Sự thật, những tích cực và hạn chế của hoạt động kinh doanh lịch tại NXB từ năm 2011- 2013. Đưa ra một số kiến giải để không ngừng nâng cao hơn nữa hiệu quả của hoạt động kinh doanh lịch trong cả nước nói chung và NXB nói riêng.

9/6/2018 11:23:16 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Vận dụng các tham số Marketing hỗn hợp trong kinh doanh xuất bản phẩm tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Văn hóa Đinh Tị

Khóa luận Nghiên cứu thực trạng vận dụng các tham số marketing hỗn hợp trong hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Văn hóa Đinh Tị. Đề xuất những giải pháp mang tính khả thi giúp cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Văn hóa Đinh Tị vận dụng có hiệu quả các tham số của marketing hỗn hợp trong hoạt động kinh doanh của mình, đảm bảo mục tiêu kinh doanh và thỏa mãn xuất bản phẩm cho toàn xã hội.

9/6/2018 11:23:06 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Nghiên cứu thị trường sách văn học dịch Nhật Bản trong những năm 2006 -2012

Mục đích của đề tài là góp phần hệ thống hóa lý luận về thị trường sách văn học dịch Nhật Bản. Từ cơ sở nghiên cứu lý luận, người nghiên cứu có thể có cái nhìn tổng quan về thị trường sách văn học dịch Nhật Bản, tìm hiểu được công tác quản lý, đồng thời phân tích và đánh giá đúng thực trạng thị trường hiện nay.

9/6/2018 11:22:57 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Hoạt động kinh doanh Văn hóa phẩm của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sách Việt Nam trong 2 năm 2012 – 2013

Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hóa trên cơ sở lý luận về Văn hóa phẩm và tình hình kinh doanh Văn hóa phẩm từ đó thấy được vai trò cũng như tác động của nó đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sách Việt Nam và xã hội. Nghiên cứu thực trạng kinh doanh Văn hóa phẩm của Công ty trong hai năm 2012-2013. Đề ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh Văn hóa phẩm. Mời các bạn tham khảo!

9/6/2018 11:22:48 AM +00:00