Tài liệu miễn phí Khoa học xã hội

Download Tài liệu học tập miễn phí Khoa học xã hội

Luận văn Thạc sĩ Luật học: Quản lý nhà nước về lễ hội truyền thống từ thực tiễn tỉnh Long An

Mục đích tổng quát của luận văn là xây dựng luận cứ khoa học cho việc đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lễ hội truyền thống tại tỉnh Long An nói riêng, trên địa bàn cả nước nói chung, góp phần vào việc bảo tồn, phát huy giá trị lễ hội truyền thống, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

5/9/2019 4:10:19 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Luật học: Phòng ngừa tội phạm trên địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận về tình hình tội phạm và phòng ngừa tình hình tội phạm dưới góc độ tội phạm học và phòng ngừa tội phạm phân tích thực trạng phòng ngừa tội phạm trên địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, qua đó đề xuất một số biện pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa tình hình tội phạm trên địa bàn này trong thời gian tới.

5/9/2019 4:10:00 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Luật học: Nhân thân người phạm tội xâm phạm sở hữu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở làm rõ những đặc điểm nhân thân người phạm tội XPSH xảy ra trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, nghiên cứu phân tích các yếu tố tác động đến sự hình thành các đặc điểm nhân thân xấu ở người phạm tội, luận văn hướng đến mục đích đề xuất các giải pháp thiết thực, đồng bộ để tăng cường phòng ngừa tình hình tội XPSH trên địa bàn tỉnh Kiên Giang trong giai đoạn hiện nay từ khía cạnh nhân thân người phạm tội.

5/9/2019 4:09:38 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Luật học: Nhân thân người phạm tội trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nghiên cứu nhân thân người phạm tội chính là dựng lại còn đường phạm tội của người đấy. Ý thức được tầm quan trọng của nhân thân trong cơ chế hành vi phạm tội, định tội danh, định khung và quyết định hình phạt một cách chính xác và xuất phát từ yêu cầu của hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm và ngăn ngừa tội phạm trộm cắp tài sản phát sinh trong thời gian tới của các cấp chính quyền tại Bình Dương.

5/9/2019 4:09:19 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Luật học: Nhân thân người phạm tội cướp giật tài sản trên địa bàn quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

Mục tiêu của luận văn nhằm làm rõ nhân thân người phạm tội cướp giật tài sản trên địa bàn quận Tân Phú, góp phần tăng cường phòng ngừa tội cướp giật tài sản nói riêng, phòng ngừa tội phạm nói chung trên địa bàn quận Tân Phú trong giai đoạn hiện nay.

5/9/2019 4:08:59 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Luật học: Nhân thân người phạm các tội xâm phạm tình dục trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Mục tiêu chính của luận văn là góp phần vào công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung và tội XPTD nói riêng trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Mời các bạn tham khảo!

5/9/2019 4:08:37 PM +00:00

Luận văn Tiến sĩ Luật học: Nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác tại Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở những vấn đề lý luận về nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm, Luận văn nghiên cứu nhận diện các nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác tại Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp phòng ngừa tình hình tội tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác tại Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.

5/9/2019 4:08:20 PM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Triết học: Vai trò của khoa học và công nghệ hiện đại đối với việc phát huy các giá trị đạo đức truyền thống dân tộc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài: Làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn vai trò của khoa học và công nghệ hiện đại đối với việc phát huy các giá trị đạo đức truyền thống dân tộc Việt Nam; từ đó đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phát huy các giá trị đạo đức truyền thống dân tộc Việt Nam trong điều kiện phát triển khoa học và công nghệ hiện đại.

5/9/2019 4:08:09 PM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Văn học: Người kể chuyện trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm khảng định sự vận động và phát triển của tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 sẽ đem lại một cách nhìn đa chiều về diện mạo văn xuôi đương đại. Mời các bạn tham khảo!

5/9/2019 4:07:55 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Luật học: Chính sách hình sự Việt Nam đối với người dưới 18 tuổi phạm tội: Khía cạnh so sách

Mục đích của luận văn là làm sáng tỏ về mặt lý luận cũng như nội dung cơ bản của chính sách pháp luật hình sự Việt Nam đối với người dưới 18 tuổi phạm tội ở khía cạnh so sách giữa Bộ luật Hình sự năm 1999 và Bộ luật Hình sự năm 2015 có sửa đổi năm 2017, để đưa ra những giải pháp, kiến nghị góp phần vào việc hoàn thiện chính sách pháp luật hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội theo quy định của Pháp luật hình sự nước ta.

5/9/2019 4:05:54 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Luật học: Các tình tiết giảm nhẹ TNHS theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh

Đề tài nghiên cứu so sánh những điểm mới của Bộ luật Hình sự năm 2015 so với Bộ luật Hình sự năm 1999, nhằm tìm ra những bất hợp lý, những hạn chế, thiếu sót trong việc áp dụng thực tiễn tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và quy định của Bộ luật Hình sự trong quá trình tố tụng xét xử, góp phần hoàn thiện pháp luật hình sự và nâng cao áp dụng pháp Bộ luật Hình sự và giá trị pháp lý của “Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo pháp luật hình sự Việt Nam”.

5/9/2019 4:05:35 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Thực hiện pháp luật về hộ tịch của Ủy ban nhân dân phường - qua thực tiễn quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận về hộ tịch và thực hiện pháp luật về hộ tịch, phân tích thực trạng thực hiện pháp luật về hộ tịch và đề xuất những giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về hộ tịch cấp phường trên địa bàn quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Mời các bạn tham khảo!

5/9/2019 4:05:25 PM +00:00

Luận văn Tiến sĩ Giáo dục: Giáo dục pháp luật cho học sinh trung học phổ thông từ thực tiễn Thành phố Hà Nội

Mục đích nghiên cứu của luận án là góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận khoa học nhằm tăng cường GDPL cho học sinh THPT ở thành phố Hà Nội nói riêng và ở Việt Nam nói chung, đáp ứng những yêu cầu của công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay. Mời các bạn tham khảo!

5/9/2019 3:31:08 PM +00:00

Đề tài khoa học: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và bố trí cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức là công việc mà đòi hỏi các cấp, các ngành phải thực hiện thường xuyên và liên tục, nhằm đáp ứng tiêu chuẩn của từng ngạch công chức và chức danh cán bộ quản lý; trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản, bổ sung kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và quản lý nhà nước nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thành thạo về chuyên môn nghiệp vụ, có trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu kiện toàn và nâng cao hiệu quả của bộ máy quản lý nhà nước; tiếp tục thực hiện có chất lượng, hiệu quả chương trình cải cách hành chính nhà nước.

5/9/2019 12:50:09 PM +00:00

Luận văn Tiến sĩ Luật học: Pháp luật tố tụng phong kiến Việt Nam từ thế kỷ XV đến thế kỷ XIX

Thông qua nghiên cứu quá trình hình thành phát triển, hình thức và nội dung của pháp luật tố tụng PKVN từ thế kỷ XV – XIX, luận án làm sáng tỏ những thành tựu, giá trị và khả năng tiếp thu, ứng dụng trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật tố tụng và cải cách tư pháp ở Việt Nam hiện nay.

5/9/2019 11:32:40 AM +00:00

Tiểu luận: Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên tại trường THPT trong giai đoạn hiện nay

Trên cơ sở làm rõ một số nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ cùng với đó là quá trình khảo sát thực tiễn tại trường THPT Đông Tiền Hải, tiểu luận đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên tại nhà trường trong giai đoạn hiện nay.

4/25/2019 12:07:10 AM +00:00

Luận văn tốt nghiệp: Giảm thiểu tối đa thiệt hại do thông tin sai lệch gây ra trên mạng xã hội trực tuyến

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm đóng góp: Thứ nhất-đề xuất một mô hình ngưỡng tuyến tính cho bài toán Cực tiểu hóa thiệt hại do thông tin sai lệch gây ra, đồng thời chứng mình bài toán này thuộc lớp bài toán NP-khó, thứ hai-đề xuất hai thuật toán tham lam nhằm giải quyết bài toán đặt ra, thứ ba-kết quả thực nghiệm cho thấy ưu điểm nổi trội của hai thuật toán đề xuất so với các thuật toán thông dụng khác như thuật toán bậc cực đại (Max Degree) và thuật toán ngẫu nhiên (Random) trong việc hạn chế thông tin sai lệch lan truyền trên mạng.

4/24/2019 9:50:57 PM +00:00

Bài thu hoạch: Chuyên đề xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nội dung chính của bài thu hoạch trình bày các câu hỏi và đưa ra đáp án xoay quanh vấn đề xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mời các bạn tham khảo!

4/3/2019 2:31:32 AM +00:00

Tiểu luận: Đặc tính cá nhân của Thúy Kiều trong Truyện Kiều của Nguyễn Du

Với đề tài này, tiểu luận sẽ đi tìm hiểu đặc tính cá nhân của nhân vật Thúy Kiều thông qua nghệ thuật xây dựng nhân vật của Nguyễn Du. Do tầm hiểu biết còn non kém nên tiểu luận này chỉ tập trung tìm hiểu một cách khái quát đặc tính cá nhân của nhân vật Thúy Kiều để hiểu rõ tư tưởng, tình cảm của tác giả muốn gửi gắm khi xây dựng nhân vật Kiều.

4/3/2019 1:47:20 AM +00:00

Bài thi cuối kỳ tâm lí học xã hội

Nội dung Bài thi cuối kỳ tâm lí học xã hội gồm có 2 chương: Chương 1 - Đặc điểm tâm lý người cao tuổi, chương 2 - Đề xuất hướng trợ giúp đối với người cao tuổi và chương 3 - Kết luận. Mời các bạn tham khảo!

4/3/2019 12:37:56 AM +00:00

Báo cáo sáng kiến cấp tỉnh: Kinh nghiệm giúp học sinh học tốt và phát triển năng lực tư duy thông qua việc giảng dạy các bài toán về tỷ số phần trăm ở tiểu học

Mục tiêu của sáng kiến giúp cho các bạn đồng nghiệp đang dạy toán lớp 5 có một tài liệu tham khảo trong quá trình dạy học, trang bị thêm cho mình những cách thức , những kinh nghiệm trong quá trình hướng dẫn học sinh giải các bài toán về tỷ số phần trăm. Trên cơ sở đó tạo cơ hội cho học sinh phát triển năng khiếu của bản than thông qua việc tìm cách giải các bài toán phần trăm ở mức độ cao hơn. Góp phần nâng cao chất lượng bộ môn toán và đặc biệt là nâng cao chất lượng học sinh giỏi hàng năm .

3/24/2019 11:42:47 PM +00:00

Báo cáo Thực tập: Tình hình tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở lý luận, thực tiễn từ việc nghiên cứu tình hình tội phạm TCTS trên địa bàn huyện Ninh Sơn từ năm 2014 đến năm 2018, đề tài thể hiện rõ tình hình tội phạm TCTS trên địa bàn huyện qua đó đưa ra được các biện pháp phòng ngừa tội phạm TCTS về mặt lập pháp cũng như về mặt thực tiễn áp dụng tại huyện Ninh Sơn nói riêng và các địa bàn khác nói chung.

3/24/2019 10:56:23 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Lịch sử: Quá trình nhập cư của người Nhật Bản vào Mỹ từ cuối thế kỷ XIX đến giữa thế kỷ XX

Đề tài đi sâu tìm hiểu và làm rõ quá trình di cư của người Nhật Bản sang Mỹ,so sánh với các cộng đồng nhập cư từ các quốc gia khác, cuộc sống cũng như đóng góp của người nhập cư Nhật Bản tại Mỹ, qua đó cung cấp một cái nhìn toàn diện hơn về quan hệ Nhật- Mỹ đồng thời đóng góp một nguồn tài liệu tham khảo về lịch sử Mỹ, Nhật và bổ sung kiến thức cho tác giả luận văn về lịch sử thế giới nói chung.

3/24/2019 10:18:29 PM +00:00

Đề cương nghiên cứu khoa học sinh viên: Những yếu tố ảnh hưởng đến việc học tiếng anh của sinh viên đại học mở trong thời kì hội nhập quốc tế

Mục tiêu chung: Đánh giá tầm quan trọng của tiếng Anh trong thời kì hội nhập hóa. Từ đó, chỉ ra các yếu tố tác động đến nhu cầu học tiếng Anh của sinh viên ĐH Mở TPHC Mời các bạn tham khảo!

3/24/2019 10:17:39 PM +00:00

Báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống in lậu của hệ thống liên ngành phòng chống in lậu

Nội dung đề tài trình bày về: Quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của hệ thống liên ngành phòng, chống in lậu; thực trạng in lậu và công tác phòng chống in lậu của hệ thống liên ngành phòng, chống in lậu; giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống in lậu của hệ thống liên ngành phòng chống in lậu.

3/15/2019 6:46:42 AM +00:00

Báo cáo tóm tắt nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Nghiên cứu các quy định của Hiến pháp và đề xuất thể chế hóa một số quy định trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Đề tài gồm 3 chương, được xây dựng theo các nội dung sau: Điểm mới và các quy định của Hiến pháp 2013 liên quan đến quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế liên quan đến quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ 4 bản của công dân, thực trạng và đề xuất biện pháp thể chế hóa nhằm hoàn thiện một số quy định liên quan đến quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

3/15/2019 6:46:24 AM +00:00

Đề tài: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả biên tập, xuất bản sách điện tử tại nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông

Đề tài thực hiện tìm hiểu về cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác biên tập, xuất bản điện tử, khảo sát, đánh giá công tác biên tập, xuất bản sách điện tử ở một số cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành xuất bản, và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả biên tập, xuất bản sách điện tử tại nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông.

3/15/2019 6:46:05 AM +00:00

Đề tài: Nghiên cứu và vận dụng phương pháp Cây kiến thức trong giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-lênin

Mục tiêu của đề tài: Làm rõ cơ sở lý luận về phương pháp giảng dạy cây kiến thức. Đưa ra cách thức xây dựng và vận dụng hợp lý phương pháp cây kiến thức trong giảng dạy nhằm phát huy tính tích cực của sinh viên, nâng cao chất lượng dạy và học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin. Mời các bạn tham khảo!

3/15/2019 2:48:57 AM +00:00

Luận văn Thạc sỹ Khoa học giáo dục: Dạy học tích phân theo hướng khám phá cho lớp 12 trung học phổ thông

Mục đích nghiên cứu Xây dựng được quy trình DHKP dựa trên vốn kiến thức về nguyên hàm, tích phân và đề xuất một số biện pháp nhằm phát triển các hoạt động dạy học khám phá góp phần nâng cao chất lượng dạy học chủ đề tích phân ở lớp 12 nói riêng, nâng cao hiệu quả dạy học môn Toán ở THPT nói chung.

3/15/2019 2:44:48 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Triết học: Nhân sinh quan Phật giáo trong truyện cổ tích Việt Nam

Mục đích của luận án là nghiên cứu một số vấn đề lý luận và nội dung cơ bản của nhân sinh quan Phật giáo trong truyện cổ tích Việt Nam, từ đó làm rõ các giá trị và hạn chế của nhân sinh quan Phật giáo trong truyện cổ tích Việt Nam.

3/15/2019 2:34:10 AM +00:00