Tài liệu miễn phí Khoa học xã hội

Download Tài liệu học tập miễn phí Khoa học xã hội

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp tăng cường xã hội hóa giáo dục tiểu học ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực trạng XHH GDTH tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam, đề xuất biện pháp tăng cường công tác XHH GDTH ở các trường tiểu học các huyện miền núi, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam.

10/5/2018 10:51:06 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý công tác sinh viên của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn trong giai đoạn hiện nay

Mục đích nghiên cứu của luận văn: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, khảo sát và đánh giá thực trạng quản lý công tác sinh viên ở Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hưu nghị Việt – Hàn. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:50:57 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý công tác giáo dục đạo đức cho sinh viên trường Đại học Trà Vinh

Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và khảo sát đánh giá thực trạng quản lý công tác giáo dục đạo đức cho sinh viên. Đề xuất biện pháp 2 quản lý công tác GDĐĐ có hiệu quả cho sinh viên trường Đại học Trà Vinh, góp phần tích cực vào sự nghiệp giáo dục nhân cách sinh viên phát triển một cách toàn diện, hài hòa, đáp ứng nhu cầu của xã hội trong thời kỳ mới.

10/5/2018 10:50:47 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Xây dựng quy trình đánh giá giảng viên trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở lý luận và thực trạng công tác đánh giá giảng viên tại Trường đề xuất xây dựng quy trình, phương pháp và kỹ thuật đánh 2 giá giảng viên nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giảng dạy của GV trường. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:50:38 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên khoa sư phạm trường đại học Trà Vinh trong giai đoạn hiện nay

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý HĐTH của SV Khoa Sư phạm trường ĐHTV, đề xuất các biện pháp quản lý HĐTH của SV trong điều kiện áp dụng phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ ở Khoa Sư phạm trường ĐHTV, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

10/5/2018 10:50:28 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý chất lượng đào tạo nghề ngắn hạn tại Trường Đại học Trà Vinh

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thông qua việc khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng công tác quản lý ĐTN ngắn hạn, đề xuất các 2 biện pháp quản lý chất lượng (QLCL) ĐTN ngắn hạn tại Trường ĐHTV trong giai đoạn hiện nay. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:50:18 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Càng Long tỉnh Trà Vinh

Mục tiêu nghiên cứu: Đề xuất các biện pháp QL công tác chủ nhiệm lớp tại các trường THPT trên địa bàn huyện Càng Long tỉnh Trà Vinh, góp phần nâng cao chất lượng GD toàn diện của nhà trường.

10/5/2018 10:50:08 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý công tác giáo dục học sinh chưa ngoan ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn TP Trà Vinh

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận về quản lý hoạt động giáo dục và tìm hiểu thực trạng quản lý hoạt động giáo dục HSCN tại các trường THPT trên địa bàn TPTrà Vinh, đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động giáo HSCN ở các trường THPT trên địa bàn TPTrà Vinh, tỉnh Trà Vinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

10/5/2018 10:49:58 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý Trường Đại học Trà Vinh

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý đội ngũ CBQL của Trường Đại học Trà Vinh, đề xuất các biện pháp phát triển đội ngũ CBQL phù hợp đáp ứng nguồn nhân lực quản lý của nhà trường trong giai đoạn hiện nay.

10/5/2018 10:49:49 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý quá trình đào tạo nghề lái xe ở Trường Cao Đẳng nghề số 5-Bộ Quốc phòng

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng công tác đào tạo lái xe của Trường Cao Đẳng nghề số 5 - BQP, đề xuất các biện pháp quản lý quá trình đào tạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo lái xe ở Trường Cao Đẳng nghề số 5 trong giai đoạn hiện nay.

10/5/2018 10:49:38 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý công tác tự bồi dưỡng chuyên môn của giáo viên Trung học cở sở quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng

Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu, đề xuất biện pháp quản lý công tác tự bồi dưỡng chuyên môn của giáo viên THCS quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo ở các trường THCS trên địa bàn quận Cẩm Lệ.

10/5/2018 10:49:29 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Quy hoạch phát triển mạng lưới các trường mầm non tỉnh Trà Vinh đến năm 2020

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là: Nhằm đạt được mục tiêu phát triển bậc học mầm non theo đề án của tỉnh Trà Vinh đến năm 2020. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:49:19 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiếng Anh trung học cơ sở ở huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về QL, QLGD, QL công tác BDCM cho GV tiếng Anh THCS, tiến hành đánh giá thực trạng QL công tác BDCM cho GV tiếng Anh THCS ở huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long 2 hiện nay, từ đó đề xuất các biện pháp quản lý công tác BDCM cho GV tiếng Anh THCS ở huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:49:10 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam đáp ứng chuẩn nghề nghiệp

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng vấn đề có liên quan, đề tài đề xuất một số biện pháp phát triển đội ngũ GVTH huyện Núi Thành đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp. Từ đó, góp phần tham mưu cho các cấp quản lý trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ GVTH đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, hợp lý về cơ cấu, nâng cao hiệu quả công tác dạy học tại các trường tiểu học trên địa bàn huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

10/5/2018 10:49:00 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trường mầm non ngoài công lập quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng

Mục đích nghiên cứu của luận văn là: Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên các trường mầm non ngoài công lập ở quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

10/5/2018 10:48:50 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực dạy học của đội ngũ giáo viên ở các trường THPT huyện Đăk Hà tỉnh Kon Tum

Mục tiêu nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực dạy học của đội ngũ giáo viên, nhận diện điểm mạnh, hạn chế của vấn đề, t đó đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực dạy học của đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các trường THPT huyện Đăk Hà tỉnh Kon Tum.

10/5/2018 10:48:40 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý dạy học thực hành nghề Kỹ thuật chế biến món ăn của Trường cao đẳng nghề Du lịch Đà Nẵng

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về dạy học, dạy học thực hành và thực trạng quản lý dạy học thực hành nghề KTCBMA của Trường CĐN Du lịch Đà Nẵng, luận văn đề xuất các biện pháp quản lý dạy học thực hành nghề KTCBMA của Trường trong giai đoạn hiện nay.

10/5/2018 10:48:30 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường Tiểu học ở huyện Sukhuma tỉnh Champasắc nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở hệ thống hoá những vấn đề lý luận và thực trạng về phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường tiểu học huyện Sukhuma tỉnh Champasắc nước CHDCND Lào, trong giai đoạn hiện nay đề xuất các biện pháp phát triển đội ngũ CBQL, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học ở địa phương.

10/5/2018 10:48:21 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý công tác phối hợp các lực lượng trong giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông huyện Salavăn, tỉnh Salavăn nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Mục đích nghiên cứu: Đề xuất các biện pháp QL công tác phối hợp các lực lượng trong GDĐĐ cho học sinh ở các trường THPT huyện Salavăn. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:48:11 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Quản lý công tác xã hội hóa giáo dục trung học cơ sở ở huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai

Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu đề xuất các biện pháp quản lý công tác XHH GD ở các trường THCS huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai để thực hiện quan điểm phát triển GD là sự nghiệp của toàn XH. Đồng thời nâng cao kết quả GD THCS và xây dựng XH học tập.

10/5/2018 10:48:01 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý công tác huy động cộng đồng tại các trường Tiểu học trên địa bàn huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu đề xuất một số biện pháp quản lý công tác huy động cộng đồng áp dụng ở trường tiểu học huyện Thăng Bình nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh tiểu học.

10/5/2018 10:47:51 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục ở các trường trung học cơ sở Huyện Đắc Tô tỉnh KonTum

Mục đích nghiên cứu: Đề xuất một số biện pháp quản lý của Hiệu trưởng đối với hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Đắc Tô. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:47:42 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lí hoạt động tự học của học sinh phổ thông dân tộc bán trú huyện KonPlông, tỉnh Kon Tum

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn quản lí hoạt động tự học, đề xuất các biện pháp quản lí hoạt động tự học của học sinh góp phần nâng cao kết quả tự học của học sinh PTDTBT huyện KonPlông, tỉnh Kon Tum.

10/5/2018 10:47:33 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý hoạt động dạy Nghề phổ thông tại Trung tâm Dạy nghề - Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp Tỉnh Quảng Ngãi

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở phân tích lý luận và tìm hiểu thực trạng việc triển khai hoạt động dạy NPT của Trung tâm DN-GDTX&HN Tỉnh Quảng Ngãi và một số trung tâm, trường THPT của tỉnh Quảng Ngãi, đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động dạy NPT tại Trung tâm DN-GDTX&HN Tỉnh Quảng Ngãi nhằm góp phần nâng cao hiệu quả và ý nghĩa của công tác GDHN.

10/5/2018 10:47:24 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Quản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn vật lý của học sinh trung học phổ thông tỉnh Gia Lai

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn công tác quản lý của Hiệu trưởng về hoạt động KTĐG KQHT môn vật lý của HS ở các trường THPT tỉnh Gia Lai, đề xuất biện pháp quản lý của Hiệu trưởng trong việc đổi mới hoạt động KTĐG KQHT, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn vật lý ở các trường THPT tỉnh Gia Lai.

10/5/2018 10:47:13 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về trường MN ĐCQG, xây dựng trường MN ĐCQG, tiến hành đánh giá thực trạng công tác xây dựng MN ĐCQG trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, đề tài đề xuất các biện pháp xây dựng các trường mầm non trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng trở thành trường MN ĐCQG trong giai đoạn hiện nay.

10/5/2018 10:47:02 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý hoạt động nuôi dưỡng chăm sóc trẻ tại các trường mầm non huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực trạng nhằm đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ tại các trường mầm non huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng góp phần thực hiện tốt chiến lược nâng cao sức khỏe, nâng cao thể lực, nâng cao tầm vóc góp phần giáo dục và phát triển toàn diện cho trẻ. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:46:52 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Quản lý hoạt động đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai

Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu lý luận, khảo sát, đánh giá thực trạng đào tạo của Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai nhằm xác lập các biện pháp quản lý hoạt động đào tạo theo hệ thống tín chỉ trong giai đoạn hiện nay. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:46:43 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở các trường trung học phổ thông thành phố Kon Tum

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng vấn đề nghiên cứu, từ đó đề xuất các biện pháp QLHĐGDHN ở các trường THPT TP Kon Tum góp phần nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục này. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:46:33 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lí hoạt động giáo dục phòng ngừa tệ nạn xã hội cho học sinh các trường trung học phổ thông thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lí luận, khảo sát và đánh giá thực trạng của vấn đề nghiên cứu, đề xuất các biện pháp quản lí của Hiệu trưởng trong công tác giáo dục phòng ngừa TNXH ở các trường THPT thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:46:24 AM +00:00