Tài liệu miễn phí Khoa học xã hội

Download Tài liệu học tập miễn phí Khoa học xã hội

Tiểu luận cuối kì môn Chính sách xã hội

Tiểu luận trình bày các thành tố căn bản của một chính sách nhằm đảm bảo cho chính sách xã hội để vận hành trong thực tiễn. Dựa trên chuyến tham quan thực tế các chính sách công (Điện khí gió và đê bao chuẩn bị cho dự án lọc dầu) tại hai xã Thạnh Phong và Thanh Hải của Huyện Thanh Phú, Tỉnh Bến Tre từ đó dự báo các chính sách xã hội cần triển khai; tư vấn cho các nhà quản lý tại địa phương nhằm giúp họ hình thành chính sách xã hội cụ thể cho nhóm người yếu thế.

8/28/2020 11:36:37 PM +00:00

Tiểu luận giữa kì môn Hành vi con người và môi trường

Tiểu luận thông qua điển cứu trường hợp của gia đình nghệ sĩ Quốc Tuấn trong chương trình “Điều ước thứ 7” số 126 tiến hành nhận diện và phân tích những quan điểm lý thuyết về hành vi con người.

8/28/2020 11:36:25 PM +00:00

Tiểu luận môn Tâm lý học đại cương

Tiểu luận tìm hiểu ý thức phản ánh tâm lý cao nhất chỉ có ở con người; các con đường, điều kiện và biện pháp giúp hình thành ý thức cho sinh viên trong quá trình dạy học của bản thân. Bằng kiến thức tâm lý giải thích câu Nhìn gà hóa cuốc, rút ra bài học trong công tác dạy học, giáo dục.

8/28/2020 9:00:17 PM +00:00

Tiểu luận môn Phương pháp nghiên cứu khoa học: Thực trạng công tác xóa đói giảm nghèo tại huyện Hàm Yên – tỉnh Tuyên Quang

Luận án phân tích thực trạng đói nghèo tại huyện Hàm Yên, các mô hình giải pháp thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo trong thời gian qua. Tìm ra những mặt tồn tại và hạn chế trong khi thực hiện. Đưa ra những khuyến nghị, giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo. Trên cơ sở đó đề ra các biện pháp, khuyến nghị để nâng cao hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo.

8/28/2020 3:53:45 PM +00:00

Graduation Thesis: Strategies to deal with non-equivalence at word level in translation

This study primarily investigates the problem of non-equivalence at word level in translation between English and Vietnamese which is observed as the weakness of the majority of students in English Department – Hanoi University.

7/8/2020 9:11:48 PM +00:00

Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế: Quan điểm của Hồ Chí Minh về kinh tế đối ngoại - Ý nghĩa và định hướng vận dụng

Tiểu luận tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về sự cần thiết của quan hệ đối ngoại và kinh tế đối ngoại; nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế đối ngoại; quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh trong phát triển kinh tế đối ngoại; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

7/8/2020 7:13:13 PM +00:00

Tiểu luận Học thuyết của Lênin về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội: Quan điểm của V.I.Lênin về sử dụng quan hệ hàng hóa tiền tệ trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội - Ý nghĩa và định hướng vận dụng cho Việt Nam

Tiểu luận trình bày khái niệm hàng hóa, tiền tệ; quan điểm của V.I.Lênin về sử dụng quan hệ hàng hóa tiền tệ trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; ý nghĩa và định hướng vận dụng việc sử dụng quan hệ hàng hóa tiền tệ trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

7/8/2020 7:11:52 PM +00:00

Tiểu luận môn Pháp luật đại cương: Vi phạm quyền tác giả ở Việt Nam

Tiểu luận nghiên cứu vấn đề cơ bản nhất về trách nhiệm pháp luật của cá nhân, tổ chức đã có hành vi xâm phạm quyền tác giả tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

7/8/2020 6:03:04 PM +00:00

Tiểu luận tình huống bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên: Giải quyết tranh chấp khiếu nại hành chính liên quan đến đất đai - Thực tiễn áp dụng pháp luật và một số giải pháp

Tiểu luận qua thực tiễn công tác tại Thanh tra Huyện Khánh Sơn với nhiệm vụ là tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện giải quyết các khiếu nại của công dân, tổ chức liên quan đến công tác quản lý nhà nước trên địa bàn huyện để tìm ra một giải pháp tốt nhất phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của địa phương.

7/8/2020 12:06:03 PM +00:00

Tiểu luận môn Công tác xã hội với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt: Hoạt động trợ giúp trẻ em khuyết tật vận động tiếp cận

Tiểu luận tìm hiểu những nhu cầu và khó khăn của trẻ em khuyết tật vận động; quy trình công tác xã hội cá nhân với trẻ em khuyết tật vận động thông qua các hoạt động và yếu tố ảnh hưởng để từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hoạt động công tác xã hội đối với trẻ em khuyết tật vận động nhằm giúp cho đời sống của trẻ em khuyết tật vận động có cuộc sống ngày một tốt hơn, phù hợp với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

6/18/2020 1:47:54 PM +00:00

Tiểu luận Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính: Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông huyện Đồng Hỷ

Tiểu luận Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính: Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông huyện Đồng Hỷ

6/18/2020 1:05:00 PM +00:00

Tiểu luận môn Tiếng Việt thực hành: Hiện tượng từ vay mượn trong Tiếng Việt

Tiểu luận nhằm giúp người đọc hiểu được nguồn gốc, vai trò xuất hiện của từ thuần Việt và từ vay mượn trong tiếng Việt. Làm rõ vai trò của từ thuần Việt và từ vay mượn trong ngôn ngữ tiếng Việt; làm rõ vai trò của từ thuần Việt và từ vay mượn trong ngôn ngữ tiếng Việt.

6/18/2020 12:45:06 PM +00:00

Tiểu luận môn Phát triển chương trình giáo dục phổ thông: Phân tích các vai trò của lực lượng tham gia phát triển chương trình giáo dục phổ thông và rút ra kết luận sư phạm cần thiết

Tiểu luận bao gồm 2 chương với các nội dung: phát triển chương trình giáo dục phổ thông; chương trình môn Hóa học 11. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

6/18/2020 10:41:46 AM +00:00

Tiểu luận: Giải pháp nâng cao tỉ lệ thị phần xe buýt tại Hà Nội

Tổng hợp số liệu về hoạt động giao thông vận tải bằng xe buýt, để từ đó đánh giá được các chính sách chính phủ đã thực hiện, nêu ra các hạn chế từ các chính sách đó. Cuối cùng tổng hợp ra các giải pháp phù hợp thực tiễn để tăng tỉ lệ hành khách sử dụng xe buýt góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm, ùn tắc giao thông, cũng như nâng cao hiệu quả kinh tế của chính sách trợ giá xe buýt.

6/18/2020 4:10:38 AM +00:00

Báo cáo nghiên cứu khoa học: Một số biện pháp nhằm bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho sinh viên trong dạy học Vật lí đại cương

Mục tiêu nghiên cứu của báo cáo nghiên cứu khoa học là nghiên cứu một số biện pháp nhằm bồi dưỡng năng lực GQVĐ cho sinh viên khối kĩ thuật trong dạy học VLĐC. Mời các bạn tham khảo!

6/18/2020 4:00:10 AM +00:00

Tiểu luận môn Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin: Lý luận tích lũy tư bản của học thuyết kinh tế Mác-Lênin và ý nghĩa thực tiễn đối với quá trình phát triển nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

Tiểu luận tìm hiểu lý luận về tích lũy tư bản của học thuyết kinh tế Mác Lênin; ý nghĩa thực tiễn đối với quá trình phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam; một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của tích lũy tư bản đối với quá trình phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam.

6/18/2020 1:39:39 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng ủy xã Tân Đông, huyện Tân Châu đối với công tác dân vận giai đoạn 2019-2020

Qua nghiên cứu một số vấn đề lý luận về công tác dân vận, khóa luận sẽ phân tích, đánh giá thực trạng và rút ra một số kinh nghiệm trong công tác dân vận của cấp ủy ở Đảng bộ xã Tân Đông. Đồng thời, khóa luận sẽ đề xuất những phương hướng và giải pháp nhằm tăng cường công tác dân vận của cấp ủy Đảng bộ xã Tân Đông trong thời gian tới.

6/18/2020 12:25:13 AM +00:00

Tiểu luận Kinh tế chính trị: Vận dụng lý luận về hình thái kinh tế - xã hội giải thích quá trình phát triển của Việt Nam ngày nay

Tiểu luận nghiên cứu đề tài vận dụng lý luận về hình thái kinh tế - xã hội giải thích quá trình phát triển của việt nam ngày nay” giúp chúng ta thêm phần hiểu rõ về hình thái kinh tế - xã hội của mác và áp dụng lý luận này vào thực tiễn ở nước ta hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

5/20/2020 5:59:03 AM +00:00

Bài giảng Chương 6: Chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước

Bài giảng Chương 6: Chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước trình bày nguyên nhân hình thành, những đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền, chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước; phân tích các biểu hiện của chủ nghĩa tư bản ngày nay.

5/20/2020 5:55:24 AM +00:00

Tiểu luận Triết học: Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của xã hội, sự vận dụng của Đảng ta trong đổi mới đất nước

Tiểu luận nghiên cứu mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của xã hội, sự vận dụng của Đảng ta trong đổi mới đất nước; mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết hơn nội dung.

5/20/2020 5:54:41 AM +00:00

Tiểu luận Nghiên cứu thực tế cuối khóa Chương trình trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tiểu luận nghiên cứu việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở cấp xã; mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

5/20/2020 5:45:33 AM +00:00

Tiểu luận môn Ngôn ngữ học đối chiếu: Đối chiếu thành ngữ mang cấu trúc so sánh có yếu tố chỉ loài chó trong tiếng Pháp và tiếng Việt

Tiểu luận phân tích những thành ngữ so sánh có yếu tố chỉ loài chó về sự tương đồng và khác biệt giữa tiếng Pháp và tiếng Việt; phản ánh như thế nào đến sống tinh thần và văn hóa của Pháp và Việt Nam thông qua ngôn ngữ.

5/20/2020 4:49:53 AM +00:00

Tiểu luận: Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong việc phát triển lý luận ở Việt Nam hiện nay

Tiểu luận trình bày phạm trù thực tiễn và lý luận thực tiễn; phạm trù thực tiễn và lý luận thực tiễn; vai trò nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn với việc phát triển lý luận ở việt nam hiện nay. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận.

5/20/2020 4:01:23 AM +00:00

Tiểu luận: Dư luận xã hội có vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa, đấu tranh hạn chế các sai lệch xã hội

Tiểu luận trình bày bản chất dư luận xã hội; bản chất dư luận xã hội; cách ứng xử của nhà quản lý trước một sai lệch xã hội; tìm giải pháp thích hợp để hạn chế, khắc phục sai lệch xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

5/20/2020 4:01:17 AM +00:00

Bài kiểm tra giữa kỳ 2 môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Bài kiểm tra giữa kỳ 2 môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam với một số nội dung phân tích đường lối kháng chiến độc lập tự chủ của Đảng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; vai trò của hậu phương miền Bắc đối với thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước...

5/20/2020 3:02:30 AM +00:00

Luận văn: Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng viên tại chi bộ Hàng Nón, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Luận văn làm rõ vai trò của ĐV trên địa bàn phường nói riêng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng ta; Phân tích, đánh giá thực trạng thanh niên trên địa bàn phường và công tác phát triển Đảng viên trong thanh niên của các Đảng ủy phường Hàng Gai từ năm 2016 đến nay.

5/19/2020 10:17:28 PM +00:00

Tiểu luận: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc trong việc thực hiện chính sách đại đoàn kết tôn giáo Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu của tiểu luận trên cơ sở đó tổng kết những thành tựu, nêu lên những hạn chế, rút ra những kinh nghiệm về việc vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc đoàn kết các tôn giáo ở Việt Nam, đồng thời đề xuất những giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện đoàn kết các tôn giáo.

5/19/2020 8:43:17 PM +00:00

Tiểu luận môn Chính sách đối ngoại II: Hình ảnh kẻ thù dưới góc độ ý thức hệ và lợi ích quốc gia trên báo Nhân dân giai đoạn 1975-1978

Tiểu luận này nhóm nghiên cứu sẽ đi sâu phân tích hình ảnh “kẻ thù” dưới góc nhìn của ý thức hệ và lợi ích quốc gia trong giai đoạn 1975- 1978, một giai đoạn được coi là nhạy cảm. Bằng cách sử dụng các phương pháp: phân tích, định lượng và định tính qua các bài viết trên trang báo Nhân Dân để làm rõ hơn về tình hình các sự kiện, cái nhìn từ bao quát đến cụ thể về hành động của Mỹ cũng như Trung Quốc – Cam-Pu-Chia đối với Việt Nam và những bài học sâu sắc trong việc thiết lập quan hệ với các nước để biến từ “thù” sang “bạn”.

5/19/2020 7:05:01 PM +00:00

Tiểu luận môn Chính sách đối ngoại II: Hình ảnh “bạn” của người Việt Nam trên tạp chí Cộng sản giai đoạn 1975-1979

Nội dung của tiểu luận trình bày một số tiêu chí chọn bạn; phân tích chi tiết các mối quan hệ bạn bè của Việt Nam; một vài nhận xét và đánh giá.

5/19/2020 7:04:54 PM +00:00

Tiểu luận Lịch sử Đảng: Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Nội dung nghiên cứu của tiểu luận bao gồm các nội dung: khái quát về xã hội Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời; phong trào đấu tranh của nhân dân ta trước khi Đảng ra đời; quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

5/19/2020 6:21:06 PM +00:00