Tài liệu miễn phí Khoa học xã hội

Download Tài liệu học tập miễn phí Khoa học xã hội

Graduate thesis in English - English: A study on techniques to learn and improve specialized English vocabulary for the third-year logistics major students at Vietnam maritime University

As an English major student, the main purpose of this study is to provide some suggested techniques in learning specialized English vocabulary for the third year Logistics major students to make them more interested in learning specialized English vocabulary as well as mastering specialized English vocabulary in the most effective way.

5/19/2021 7:29:25 PM +00:00

Graduate thesis in English - Japanese: Vocabulary learning strategies of first year English majors at Hai Phong technology and management University

The students awareness of the importance of vocabulary learning; find out and give some solutions and improve efficiency of vocabulary learning...

5/19/2021 7:27:45 PM +00:00

Graduate thesis in English - Japanese: A study on difficulties and solutions to improve reading skill for first-year English majors students at HMTU

As an English department student, the main purpose of this study is to identify the majors causes of difficulties reading skill by first-year English majors students at Haiphong Management and Technology University. Besides, the study is expected to suggest some solutions to improve reading skill for students.

5/19/2021 7:27:28 PM +00:00

English - English graduation thesis: A study on studying speaking skill online for the 2nd year English major students at Hai Phong management and technology University

Introducing what online learning is, types of online learning and compare online classes and traditional classes; conducting survey on student’s feedbacks on online learning in speaking skill and giving some suggestions to for the 2nd year English major students at Hai Phong Management and Technology University about learning English through online learning to improve speaking skill better.

5/19/2021 7:26:56 PM +00:00

Graduation thesis in Japanese - English: A study on the effect of extra- techniques on enhancing the first year English majored students’ speaking skill at Hai Phong management and technology University

My study is about to help the first year English majored students at Hai Phong Management and Technology University improve their speaking skill through extra- techniques and to prepare for them to the basic knowledge of speaking skill with higher requirement for the levels.

5/19/2021 7:24:41 PM +00:00

Business English graduation thesis: A study on the translation of noun phrases in business contract from English into Vietnamese the case of joint venture agreement

The aim of my study is to identify methods to translate noun phrases in business contract from English into Vietnamese. To fulfill that aim, the objectives of this study paper will be as follows: finding different characteristics of noun phrases in English joint venture agreement, identifying the appropriate translation methods to be applied in the translation of noun phrases in joint venture agreement from English into Vietnamese.

5/19/2021 7:24:23 PM +00:00

English language graduation thesis: A study on some common errors made by the first year English majors in their daily conversation in English and some suggestions at Hai Phong technology and management University

This study is to help first year students at Hai Phong Technology and Management University recognize their mistakes. It also helps students to be aware of problems in daily communication and give some suggestions. This study will focus on two issues. The first is to find common mistakes in daily conversation . The second is about some solutions to such problems.

5/19/2021 7:24:06 PM +00:00

English language graduation thesis: Common errors in English speaking lessons of second year English major at HP technology and management University

The aim of this study is to investigate the difficulties and errors when the second year English majors learn speaking as well as to give some suggestions to improve their speaking skill. Expectation is that this study can truly help them improve their speaking skill and be confident to communicate to foreigners in English.

5/19/2021 7:23:11 PM +00:00

English-Japanese graduation thesis: How to improve debating skills for third year English major at Hai Phong management and technology University

This study is aimed at finding out the difficulties encountered by 3rd year English major in English debating skills and suggesting some solutions to the problem. In order to achieve such aims, the study is set to find out reality of teaching and learning English debating skills in Haiphong Management and Technology University, the difficulties encountered by 3rd year English majors in English debating skills, and the factors influencing debating skills of 3rd years English majors.

5/19/2021 7:22:34 PM +00:00

English language graduation thesis: How to increase students’ participation in communicative activities in large classes by using group work and questioning technique in Hai An high school, Hai Phong

The two techniques: group work and questioning will help students increase their participation in communicative activities in large classes; systematic knowledge of using these techniques in large class context; suggest the implications for learners and teachers in order to raise their awareness of students’ active role and teachers’ efficiency in large classes.

5/19/2021 7:22:25 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Việt Nam học: Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Seafood

Nội dung nghiên cứu của đồ án này phân tích những điểm mạnh cũng như những điểm còn hạn chế của dịch vụ ăn uống tại đây; đánh giá đúng thực trạng chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Seafood và tìm ra những vấn đề còn tồn tại trong chất lượng dịch vụ của nhà hàng để từ đó đưa ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống của nhà hàng.

3/18/2021 5:50:38 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Lịch sử: Xây dựng thư viện điện tử hổ trợ cho dạy học lịch sử Việt Nam (Chương trình lớp 11-12)

Khóa luận tốt nghiệp tìm hiểu thực trạng và yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học lịch sử hiện nay; xây dựng thư viện điện tử phục vụ cho việc dạy học lịch sử. Mời các bạn cùng tham khảo khóa luận để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

3/18/2021 8:39:53 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp ngành Địa lí: Tìm hiểu hứng thú học tập môn Địa lý của học sinh khối 6 trường THCS An Châu

Khóa luận tốt nghiệp phân tích cơ sở hứng thú học tập, mức độ hứng thú, yêu thích môn Địa lý lớp 6 để từ đó nâng cao chất lượng và hiệu quả học tập môn Địa lý và sự nghiệp giáo dục nói chung.

3/18/2021 8:39:17 AM +00:00

Luận văn Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức học sinh ở trường phổ thông cấp 2,3 Tân Lập, Sông Hinh, Phú Yên

Luận văn qua việc nghiên cứu lý luận và khảo sát thực trạng công tác giáo dục đạo đức học sinh ở trường PT Cấp 2,3 Tân Lập, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, đề xuất những biện pháp quản lý giáo dục đạo đức, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh của nhà trường.

3/18/2021 8:38:46 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp ngành Lịch sử: Xây dựng thư viện điện tử hỗ trợ dạy học lịch sử Việt Nam

Nội dung của khóa luận tốt nghiệp tìm hiểu thực trạng và yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học lịch sử hiện nay; xây dựng thư viện điện tử phục vụ cho việc dạy học lịch sử.

3/18/2021 8:38:24 AM +00:00

Tiểu luận môn Công tác xã hội với người nghèo: Sự chênh lệch trong tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo nông thôn, những nguyên nhân của hiện trạng này

Nội dung của tiểu luận tìm hiểu thực trạng về công cuộc xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam; các phương pháp đánh giá nghèo của Việt Nam; một số giải pháp nhằm giải quyết tình trạng đói nghèo và giảm sự bất bình đẳng trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo ở nông thôn và miền núi...

3/18/2021 3:12:15 AM +00:00

Tiểu luận môn Tác phẩm thể loại báo chí: Nghiên cứu thể loại tin trên báo chí truyền thông

Mục tiêu nghiên cứu của tiểu luận này là làm rõ các vấn đề liên quan đến “tin” từ đó chúng ta cùng đi sâu vào tìm hiểu các khía cạnh liên quan đến nó. Từ đó giúp cho mọi người hiểu rõ và biết được cách thức viết tin trên một bài báo.

3/18/2021 12:26:05 AM +00:00

Foreign language graduation thesis: The difficulties and suggested solutions in translating tourism terms from English into Vietnamese

An overview of the frequently seen types of mistakes in English - Vietnamese translation on tourism terms that may make their translations unnatural and incomprehensible so that they are fully aware of and able to avoid them. Finding causes of translation unnaturalness and then suggesting some possible strategies to overcome the problems.

3/17/2021 2:46:56 PM +00:00

Tiểu luận môn Tâm lý học: Những cơ chế hình thành và phát triển các hiện tượng tâm lý người

Tiểu luận tìm hiểu nguồn gốc tâm lý con người; nguyên nhân sự khác nhau về tâm lý giữa con người với con người; cơ chế hình thành và phát triển tâm lý người. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

3/17/2021 2:36:35 PM +00:00

Tiểu luận Quốc phòng an ninh: An ninh phi truyền thống và tác động của nó tới độc lập dân tộc ở Việt Nam hiện nay

Tiểu luận nghiên cứu quá trình bảo vệ độc lập dân tộc của Việt Nam trước mối đe dọa an ninh phi truyền thống; quá trình bảo vệ độc lập dân tộc của Việt Nam trước mối đe dọa an ninh phi truyền thống từ năm 2015 đến nay. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

12/29/2020 3:40:45 PM +00:00

Tiểu luận Bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho Công chức TP-HT: Phân tích một tình huống thực tế về cải chính hộ tịch

Tiểu luận Bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho Công chức TP-HT: Phân tích một tình huống thực tế về cải chính hộ tịch thông qua tình huống, đưa ra các kiến nghị, đề xuất giải pháp và các kinh nghiệm để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đăng ký, quản lý hộ tịch trên thực tế hiện nay.

12/29/2020 4:29:23 AM +00:00

Kỷ yếu khoa học: Đạo đức trong marketing thách thức của doanh nghiệp trong kỷ nguyên hội nhập

Nội dung chính của kỷ yếu này trình bày và phân tích đạo đức trong marketing thách thức của doanh nghiệp trong kỷ nguyên hội nhập. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung kỷ yếu.

12/29/2020 12:40:33 AM +00:00

Tiểu luận Triết học: Lý luận về cái riêng – cái chung của phép biện chứng duy vật, liên hệ thực tiễn

Tiểu luận tìm hiểu lý luận cơ bản của quan điểm của phép biện chứng duy vật về cái riêng, cái chung, cái đơn nhất; mối quan hệ biện chứng giữa cái riêng, cái chung, cái đơn nhất; vận dụng phép biện chứng duy vật với cặp phạm trù “cái chung – cái riêng”.

12/29/2020 12:08:00 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Quản lý văn hóa: Ẩm thực vỉa hè một nét văn hóa độc đáo ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Luận văn nghiên cứu với mục tiêu làm sáng tỏ một số vấn đề về lý luận và thực tế ẩm thực vỉa hè ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, đóng góp các luận cứ và luận chứng cho việc bảo tồn và phát huy văn hóa ẩm thực vỉa hè thành phố Vinh trong thời kỳ phát triển và hội nhập.

12/28/2020 5:50:11 PM +00:00

Luận văn Giáo dục học: Nhu cầu giáo dục giới tính về sức khỏe sinh sản ở học sinh trường THPT Nguyễn Thái Bình

Luận văn nghiên cứu cơ sở lí luận liên quan đến vấn đề giáo dục giới tính của học sinh THPT; đề xuất các giải pháp giáo dục giới tính về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình – Thăng Bình – Quảng Nam nhằm nâng cao nhận thức và trang bị kiến thức cho các em học sinh.

10/19/2020 11:11:11 AM +00:00

Đề án Bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp sở: Phát triển trường đại học Quảng Nam giai đoạn 2018–2020

Đề án nghiên cứu, phân tích nghiêm túc bối cảnh trong nước, quốc tế; đánh giá toàn diện thực trạng của nhà trường trong thời gian qua, đề ra phương hướng phát triển, các nhiệm vụ, giải pháp, đề xuất nâng cao hiệu quả hoạt động của Trường Đại học Quảng Nam trong bối cảnh toàn toàn cầu hóa và sự đổi mới công nghệ thông tin cũng như nhu cầu học tập suốt đời của nhân dân.

9/24/2020 9:00:24 PM +00:00

Tiểu luận Giáo dục Mầm non: Thực trạng giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo thông qua các tác phẩm văn học tại trường Mầm non 1 và Mầm non Hoa Mai - TP.Huế

Tiểu luận nghiên cứu thực trạng giáo dục đạo đức cho trẻ thông qua các tiết học cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học để hiểu thêm về vấn đề giáo dục đạo đức cho trẻ ở các trường mầm non, từ đó đề xuất một số biện pháp. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

9/24/2020 9:00:11 PM +00:00

Luận văn tốt nghiệp Quản lý xã hội: Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý xã hội cấp cơ sở của trưởng thôn, bản trên địa bàn huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang giai đoạn hiện nay

Luận văn tốt nghiệp nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động của trưởng thôn, bản, trong hoạt động quản lý xã hội cấp cơ sở, từ đó đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của trưởng thôn, bản trong quản lý xã hội trên địa bàn huyện.

9/24/2020 1:57:09 PM +00:00

Tiểu luận môn Quản trị đa văn hóa: Chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tập thể theo học thuyết Hofstede

Tiểu luận tìm hiểu về chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tập thể; so sánh chủ nghĩa tập thể và chủ nghĩa cá nhân trên từng lĩnh vực; nguồn gốc của sự khác biệt giữa chủ nghĩa cá nhân-tập thể; tương lai của chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tập thể.

8/29/2020 10:08:24 AM +00:00

Tiểu luận môn Hành vi con người và môi trường xã hội

Tiểu luận nghiên cứu trường hợp của học sinh Nguyễn Thị K.X, lớp 12A2 và những vấn đề về sức khỏe, giới tính, tình cảm học đường, học tập từ đó đề xuất một số giải pháp áp dụng nhằm hỗ trợ cho em học sinh nêu trên.

8/28/2020 11:36:44 PM +00:00