Tài liệu miễn phí Khoa học xã hội

Download Tài liệu học tập miễn phí Khoa học xã hội

Bài thi cuối kỳ tâm lí học xã hội

Nội dung Bài thi cuối kỳ tâm lí học xã hội gồm có 2 chương: Chương 1 - Đặc điểm tâm lý người cao tuổi, chương 2 - Đề xuất hướng trợ giúp đối với người cao tuổi và chương 3 - Kết luận. Mời các bạn tham khảo!

4/3/2019 12:37:56 AM +00:00

Báo cáo sáng kiến cấp tỉnh: Kinh nghiệm giúp học sinh học tốt và phát triển năng lực tư duy thông qua việc giảng dạy các bài toán về tỷ số phần trăm ở tiểu học

Mục tiêu của sáng kiến giúp cho các bạn đồng nghiệp đang dạy toán lớp 5 có một tài liệu tham khảo trong quá trình dạy học, trang bị thêm cho mình những cách thức , những kinh nghiệm trong quá trình hướng dẫn học sinh giải các bài toán về tỷ số phần trăm. Trên cơ sở đó tạo cơ hội cho học sinh phát triển năng khiếu của bản than thông qua việc tìm cách giải các bài toán phần trăm ở mức độ cao hơn. Góp phần nâng cao chất lượng bộ môn toán và đặc biệt là nâng cao chất lượng học sinh giỏi hàng năm .

3/24/2019 11:42:47 PM +00:00

Báo cáo Thực tập: Tình hình tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở lý luận, thực tiễn từ việc nghiên cứu tình hình tội phạm TCTS trên địa bàn huyện Ninh Sơn từ năm 2014 đến năm 2018, đề tài thể hiện rõ tình hình tội phạm TCTS trên địa bàn huyện qua đó đưa ra được các biện pháp phòng ngừa tội phạm TCTS về mặt lập pháp cũng như về mặt thực tiễn áp dụng tại huyện Ninh Sơn nói riêng và các địa bàn khác nói chung.

3/24/2019 10:56:23 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Lịch sử: Quá trình nhập cư của người Nhật Bản vào Mỹ từ cuối thế kỷ XIX đến giữa thế kỷ XX

Đề tài đi sâu tìm hiểu và làm rõ quá trình di cư của người Nhật Bản sang Mỹ,so sánh với các cộng đồng nhập cư từ các quốc gia khác, cuộc sống cũng như đóng góp của người nhập cư Nhật Bản tại Mỹ, qua đó cung cấp một cái nhìn toàn diện hơn về quan hệ Nhật- Mỹ đồng thời đóng góp một nguồn tài liệu tham khảo về lịch sử Mỹ, Nhật và bổ sung kiến thức cho tác giả luận văn về lịch sử thế giới nói chung.

3/24/2019 10:18:29 PM +00:00

Đề cương nghiên cứu khoa học sinh viên: Những yếu tố ảnh hưởng đến việc học tiếng anh của sinh viên đại học mở trong thời kì hội nhập quốc tế

Mục tiêu chung: Đánh giá tầm quan trọng của tiếng Anh trong thời kì hội nhập hóa. Từ đó, chỉ ra các yếu tố tác động đến nhu cầu học tiếng Anh của sinh viên ĐH Mở TPHC Mời các bạn tham khảo!

3/24/2019 10:17:39 PM +00:00

Báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống in lậu của hệ thống liên ngành phòng chống in lậu

Nội dung đề tài trình bày về: Quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của hệ thống liên ngành phòng, chống in lậu; thực trạng in lậu và công tác phòng chống in lậu của hệ thống liên ngành phòng, chống in lậu; giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống in lậu của hệ thống liên ngành phòng chống in lậu.

3/15/2019 6:46:42 AM +00:00

Báo cáo tóm tắt nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Nghiên cứu các quy định của Hiến pháp và đề xuất thể chế hóa một số quy định trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Đề tài gồm 3 chương, được xây dựng theo các nội dung sau: Điểm mới và các quy định của Hiến pháp 2013 liên quan đến quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế liên quan đến quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ 4 bản của công dân, thực trạng và đề xuất biện pháp thể chế hóa nhằm hoàn thiện một số quy định liên quan đến quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

3/15/2019 6:46:24 AM +00:00

Đề tài: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả biên tập, xuất bản sách điện tử tại nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông

Đề tài thực hiện tìm hiểu về cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác biên tập, xuất bản điện tử, khảo sát, đánh giá công tác biên tập, xuất bản sách điện tử ở một số cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành xuất bản, và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả biên tập, xuất bản sách điện tử tại nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông.

3/15/2019 6:46:05 AM +00:00

Đề tài: Nghiên cứu và vận dụng phương pháp Cây kiến thức trong giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-lênin

Mục tiêu của đề tài: Làm rõ cơ sở lý luận về phương pháp giảng dạy cây kiến thức. Đưa ra cách thức xây dựng và vận dụng hợp lý phương pháp cây kiến thức trong giảng dạy nhằm phát huy tính tích cực của sinh viên, nâng cao chất lượng dạy và học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin. Mời các bạn tham khảo!

3/15/2019 2:48:57 AM +00:00

Luận văn Thạc sỹ Khoa học giáo dục: Dạy học tích phân theo hướng khám phá cho lớp 12 trung học phổ thông

Mục đích nghiên cứu Xây dựng được quy trình DHKP dựa trên vốn kiến thức về nguyên hàm, tích phân và đề xuất một số biện pháp nhằm phát triển các hoạt động dạy học khám phá góp phần nâng cao chất lượng dạy học chủ đề tích phân ở lớp 12 nói riêng, nâng cao hiệu quả dạy học môn Toán ở THPT nói chung.

3/15/2019 2:44:48 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Triết học: Nhân sinh quan Phật giáo trong truyện cổ tích Việt Nam

Mục đích của luận án là nghiên cứu một số vấn đề lý luận và nội dung cơ bản của nhân sinh quan Phật giáo trong truyện cổ tích Việt Nam, từ đó làm rõ các giá trị và hạn chế của nhân sinh quan Phật giáo trong truyện cổ tích Việt Nam.

3/15/2019 2:34:10 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn: Khía cạnh triết học trong Mo Mường Hòa Bình

Mục đích nghiên cứu của luận văn Khía cạnh triết học trong Mo Mường Hòa Bình là phân tích làm rõ một số nội dung và giá trị triết học trong Mo Mường Hòa Bình. Mời các bạn tham khảo!

3/15/2019 2:33:57 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Báo chí học: Hiệu quả tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, đảng viên trên báo điện tử ở Việt Nam hiện nay

Mục đích nghiên cứu: Phân tích thực trạng tiếp cận thông điệp pháp luật trên báo điện tử của CBĐV. Đồng thời khảo sát, trắc nghiệm, phân tích về mức độ tác động đến nhận thức; mức độ tác động và thay đổi thái độ, hành vi của CBĐV sau khi tiếp cận thông điệp pháp luật trên báo điện tử. Qua đó, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật cho CBĐV trên báo điện tử. Mời các bạn tham khảo!

3/15/2019 2:33:46 AM +00:00

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Chính trị học: Giáo dục chuẩn mực đạo đức kinh doanh cho nông dân thành phố Hà Nội hiện nay

Mục đích Mục đích của luận án là làm rõ cơ sở lí luận và thực tiễn của giáo dục CMĐĐKD cho ND ở Hà Nội, từ đó đề xuất quan điểm, giải pháp cơ bản nhằm tăng cường giáo dục CMĐĐKD cho ND Hà Nội hiện nay. Mời các bạn tham khảo!

3/15/2019 2:33:30 AM +00:00

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Chính trị học: Giáo dục đạo đức người công an cách mạng cho sinh viên các trường đại học, học viện thuộc lực lượng Công an nhân dân khu vực phía Bắc nước ta hiện nay

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về giáo dục đạo đức người công an cách mạng cho sinh viên các trường đại học, học viện thuộc lực lượng Công an nhân dân hiện nay, luận án đề xuất quan điểm và giải pháp tăng cường giáo dục đạo đức người công an cách mạng cho sinh viên các trường đại học, học viện thuộc lực lượng Công an nhân dân khu vực phía Bắc nước ta thời gian tới. Mời các bạn tham khảo!

3/15/2019 2:33:14 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Triết học: Nhân sinh quan Phật giáo trong truyện cổ tích Việt Nam

Mục đích của luận án là nghiên cứu một số vấn đề lý luận và nội dung cơ bản của nhân sinh quan Phật giáo trong truyện cổ tích Việt Nam, từ đó làm rõ các Phật giáo trong truyện cổ tích Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

3/15/2019 2:32:40 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Báo chí học: Hiệu quả tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, đảng viên trên báo điện tử ở Việt Nam hiện nay

Mục đích nghiên cứu: Phân tích thực trạng tiếp cận thông điệp pháp luật trên báo điện tử của CBĐV. Đồng thời khảo sát, trắc nghiệm, phân tích về mức độ tác động đến nhận thức; mức độ tác động và thay đổi thái độ, hành vi của CBĐV sau khi tiếp cận thông điệp pháp luật trên báo điện tử. Qua đó, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật cho CBĐV trên báo điện tử. Mời các bạn tham khảo!

3/15/2019 2:31:57 AM +00:00

Luận án tiến sĩ Chính trị học: Giáo dục đạo đức người công an cách mạng cho sinh viên các trường đại học, học viện thuộc lực lượng Công an nhân dân khu vực phía Bắc nước ta hiện nay

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về giáo dục đạo đức người công an cách mạng cho sinh viên các trường đại học, học viện thuộc lực lượng Công an nhân dân hiện nay, luận án đề xuất quan điểm và giải pháp tăng cường giáo dục đạo đức người công an cách mạng cho sinh viên các trường đại học, học viện thuộc lực lượng Công an nhân dân khu vực phía Bắc nước ta thời gian tới. Mời các bạn tham khảo!

3/15/2019 2:31:14 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Chính trị học: Giáo dục chuẩn mực đạo đức kinh doanh cho nông dân thành phố Hà Nội hiện nay

Mục đích Mục đích của luận án là làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của giáo dục CMĐĐKD cho ND Việt Nam, từ đó đề xuất quan điểm, giải pháp cơ bản nhằm tăng cường giáo dục CMĐĐKD cho ND Hà Nội hiện nay. Mời các bạn tham khảo!

3/15/2019 2:30:14 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Báo chí học: Chiến lược và giải pháp phát triển công chúng thị trường báo Wiener Zeitung (Cộng hòa Áo)

Mục đích nghiên cứu: Cung cấp tổng quan tình hình nghiên cứu: công chúng, công chúng báo chí, công chúng thị trường báo chí - truyền thông (CCTT BC-TT), chiến lược, chiến lược phát triển CCTT BC-TT, giải pháp, giải pháp phát triển CCTT BC-TT. - Nghiên cứu thực trạng, kinh nghiệm xây dựng chiến lược và giải pháp phát triển CCTT báo WZ (tham chiếu APA, ORF); khuyến nghị, đề xuất một số ý tưởng cho báo WZ (APA, ORF) nói riêng và các cơ quan/doanh nghiệp BC-TT Việt Nam, Cộng hòa Áo, nói chung.

3/15/2019 2:28:04 AM +00:00

Đề tài: Phương pháp sử dụng và khai thác tranh minh họa trong môn ngữ văn lớp 6

Mục đích nghiên cứu: Nâng cao tỷ lệ hiểu bài và vận dụng kiến thức bằng cách sử dụng tranh ảnh minh họa trong dạy học Ngữ văn lớp 6.

2/22/2019 10:28:11 PM +00:00

Tóm tắt báo cáo: Phân tích tình hình trẻ em và phụ nữ tỉnh Kon Tum

Mục tiêu của nghiên cứu là đưa ra một bức tranh toàn diện về tình hình trẻ em và phụ nữ tỉnh Kon Tum, khu vực Tây Nguyên, Việt Nam nhằm cung cấp thông tin cho các nhà hoạch định chính sách, tăng cường công tác kế hoạch và việc phân bổ nguồn lực trong kế hoạch PTKT-XH của tỉnh cũng như kế hoạch hàng năm của các ngành, để từ đó những kế hoạch này trở nên thân thiện hơn với trẻ em và căn cứ nhiều hơn vào các bằng chứng thực tiễn.

2/22/2019 5:33:38 PM +00:00

Đề tài: Tìm hiểu lễ hội chùa Ông tại xã Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Nội dung đề tài gồm 3 chương: Chương 1 - Đôi nét sơ lược vùng đất Thanh Hóa, Quan Hóa và về lễ hội Mường Ca Da, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa, chương 2 - Diễn trình lễ Mường Ca Da, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa lần thứ III năm 2018 và chương 3 - Thực trạng, một số giải pháp giữ gìn bảo tồn và phát triển lễ hội Mường Ca Da, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Mời các bạn tham khảo!

1/28/2019 7:35:53 PM +00:00

Đề tài: Văn hóa ẩm thực của dân tộc Thái ở huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Nghiên cứu tìm hiểu những nét chung và nét riêng về phong tục tập quán của các dân tộc khác so với dân tộc Thái ở Quan Hóa.Đồng thời quảng bá các món ăn truyền thống đặc sắc của dân tộc và giữ gìn phát huy truyền thống văn hóa ăn uống của dân tộc Thái ở Quan Hóa-Thanh Hóa

1/28/2019 7:35:40 PM +00:00

Tiểu luận môn Cơ sở lý luận báo chí: Một số vấn đề về tính nhân văn của báo chí hiện nay

Tiểu luận môn Cơ sở lý luận báo chí “Một số vấn đề về tính nhân văn của báo chí hiện nay” trình bày quan điểm và góc nhìn cá nhân chỉ xin phép đề cập đến một số vấn đề cơ bản và chỉ ra một số ví dụ cụ thể trong một số bài báo trên một vài tờ báo in, báo điện tử hiện nay.

1/28/2019 6:02:46 PM +00:00

Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2004 - 2018

Thuyết minh đề tài khoa học “Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2004 - 2018”.

1/28/2019 6:02:37 PM +00:00

Đề tài: Giải pháp thu hút FDI vào dịch vụ môi trường tại Việt Nam

Việc nghiên cứu đề tài này là nhằm: Hiểu rõ lý luận chung về vốn đầu tư và thu hút vốn đầu tư FDI vào dịch vụ môi trường tại Việt Nam. Vận dụng những lý thuyết nghiên cứu được để tìm hiểu về thực trạng thu hút vốn đầu tư vào các dịch vụ môi trường tại Việt Nam.

1/17/2019 3:00:41 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ ngành Tâm lý học: Nghiên cứu mối liên hệ giữa đặc điểm nhân cách và hiện tượng bắt nạt ở học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Tìm hiểu và hệ thống hóa các lý thuyết cơ bản về nhân cách và hiện tượng bắt nạt, bị bắt nạt ở học sinh phổ thông. Nghiên cứu khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng hiện tượng bắt nạt của 303 học sinh phổ thông ở Bắc Ninh. Chỉ ra mối liên hệ giữa hiện tượng bắt nạt, bị bắt nạt và đặc điểm nhân cách của học sinh phổ thông, qua đó chỉ ra được những đặc điểm nhân cách chủ chốt của thủ phạm và nạn nhân của bắt nạt.

1/17/2019 2:48:43 PM +00:00

Báo cáo: Nghiên cứu thực trạng kinh tế hộ và đề xuất giải pháp sinh kế bền vững tại xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

Nghiên cứu thực trạng kinh tế hộ gia đình và các nhân tố ảnh hướng đến việc phát triển kinh tế hộ từ đó đề xuất giải pháp thực tế từ địa phương cho việc phát triển kinh tế hộ theo hướng Sinh kế bền vững tại xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc tỉnh Hòa Bình.

1/6/2019 6:25:37 PM +00:00

Tiểu luận: Giải quyết đơn khiếu nại của ông Đa Cát Ha Mang, Thôn Đa Xế, xã Đạ M’Rông, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng về việc không được công nhận hộ nghèo năm 2018

Tiểu luận gồm 3 phần: Phần 1 - Trình bày mục đích, ý nghĩa, lý do việc lựa chọn đề tài, phần 2 - Gồm 5 bước theo trình tự, tập trung giải quyết việc khiếu kiện của ông Đa Cát Ha Mang đến khi hoàn thành việc giải quyết và phần 3 - Kiến nghị một số ý kiến xung quanh việc giải quyết đã nêu ở trên, để trong thời gian tới công tác quản lý nhà nước. Mời các bạn tham khảo!

1/6/2019 5:28:17 PM +00:00