Tài liệu miễn phí Khoa học xã hội

Download Tài liệu học tập miễn phí Khoa học xã hội

Graduation thesis English language: A study on translation of English terms relating to hotel management into Vietnamese

The study on translation of education terms aims to figure out an overview on translation strategies and procedures commonly employed in translation of Hotel Management terms.

5/22/2021 8:48:54 AM +00:00

Graduation thesis English language: A study on the stategies applied in the translation of movie titles from English to Vietnamese

Firstly, internet accessing is nessesary because it supplies such a large source of information as well as images that all of data relating to the subject of my paper graduation are easily found out. Secondly, data collection from related books and documents also have an important role in the research process.

5/22/2021 8:46:09 AM +00:00

Graduation thesis English language: A study on specialized terminologies translation for information technology

The study on specialized terminologies translation for Information technology aims at figuring out an overview on translation strategies and procedures that are often applied as well as finding commonly used terminologies in Information technology field.

5/22/2021 8:44:43 AM +00:00

Graduation thesis English language: A study on how non-verbal communication should be used for success in English speaking classes at HPU

The important conclusions that we reach at the end of this research paper are largely based on the practical observation and survey implemented by the author at HPU classroom teaching.

5/22/2021 8:44:11 AM +00:00

Graduation thesis English language: The roles of some hand gestures as aspects of non-verbal communication used in business setting

Graduation thesis present frequency of using hand gestures in report activity; frequency of using hand gestures in planning; frequency of using hand gestures in discussion...

5/22/2021 8:44:04 AM +00:00

Luận án Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn: Jack London Việt Nam

Nội dung chính của Luận án là: Góp phần tìm hiểu,giải thích và bước đầu tổng kết,đánh giá về việc tiếp nhận Jack London ở Việt Nam trên ba bình diện:nghiên cứu,dịch thuật và giảng dạy. Đề xuất một số ý kiến của cá nhân về nhu cầu tiếp nhận Jack London. Mong muốn góp một tiếng nói có tính chất nghiên cứu của cá nhân vào việc nghiên cứu, dịch thuật và giảng dạy Jack London. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/22/2021 6:18:04 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Giáo dục Tiểu học: Thiết kế một số dự án học tập môn Khoa học 4 ở tiểu học (Chương trình giáo dục phổ thông môn Khoa học 2018)

Đề tài thực nghiệm dạy học để kiểm tra tính khả thi và hiệu quả của các dự án học tập đã thiết kế thể hiện trên việc học sinh đạt được một số năng lực khoa học tự nhiên, năng lực cốt lõi của dự án học tập và một vài biểu hiện về thái độ của học sinh đối với dự án thực nghiệm. Từ đó đưa ra đánh giá, cải tiến sản phẩm đề tài, đề xuất kiến nghị và kết luận.

5/22/2021 6:14:02 AM +00:00

Luận văn Thực hành Công tác xã hội: Công tác xã hội cá nhân với phụ nữ nghèo đơn thân tại hộ chị Bùi Thị Xim xóm Dớn xã Tân Minh huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

Luận văn với mục tiêu giúp tổ chức phát huy năng lực của bản thân, nâng cao vai trò và khả năng xử lý, giải quyết vấn đề, giúp thân chủ kết nối với các nguồn lực để vươn lên trong cuộc sống.

5/22/2021 6:13:48 AM +00:00

Tiểu luận Quản trị bảo hiểm xã hội: Thực trạng quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tại tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016–2018

Mục tiêu nghiên cứu của tiểu luận này là làm rõ hơn vai trò của công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH, đánh giá một cách tổng quát và có hệ thống thực trạng quản lý đối tượng tham gia BHXH tại tỉnh Hà Tĩnh trong giai đoạn vừa 2016-2018. Đồng thời, qua đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH ở địa phương.

5/21/2021 6:11:38 PM +00:00

Tiểu luận môn Lịch sử xuất bản sách: Tổng quan về hoạt động xuất bản sách ở Hoa Kỳ hiện nay

Tiểu luận sẽ làm rõ một số vấn đề về ngành xuất bản và cấu trúc, quy mô, tốc độ tăng trưởng… của nó. Ngành xuất bản ngày càng mở rộng với nhiều hoạt động chứ không chỉ có hoạt động xuất bản sách. Khác với Việt Nam, hoạt động kinh tế nói chung và các hoạt động trực thuộc ngành xuất bản nói riêng phát triển độc lập, không phụ thuộc vào hỗ trợ của Chính phủ. Mỗi doanh nghiệp hoạt động xuất bản cần có những chiến lược phát triển cụ thể để đảm bảo chất lượng, đảm bảo phát triển kịp thời trong môi trường công nghiệp hiện nay.

5/21/2021 4:32:43 PM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Hoàn thiện pháp luật về tuyển dụng công chức ở Việt Nam

Mục đích nghiên cứu: Phân tích, làm sáng tỏ cơ sở lý luận và đánh giá thực trạng pháp luật về tuyển dụng công chức ở Việt Nam. Đề xuất và luận chứng các quan điểm, giải pháp hoàn thiện pháp luật về tuyển dụng công chức ở Việt Nam trong thời gian tới.

5/21/2021 10:36:25 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ huyện diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý ở các tỉnh miền Đông Nam bộ giai đoạn hiện nay

Luận án đề xuất những giải pháp chủ yếu thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ huyện diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý ở các tỉnh miền Đông Nam bộ đến năm 2030. Mời các bạn tham khảo!

5/21/2021 10:36:13 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ: Đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ diện Quân ủy Trung ương quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Quốc phòng giai đoạn hiện nay

Mục đích của luận án: Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn, xác định phương hướng và đề xuất những giải pháp chủ yếu đẩy mạnh đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP giai đoạn hiện nay. Mời các bạn tham khảo!

5/21/2021 10:35:30 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ diện Quân ủy Trung ương quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Quốc phòng giai đoạn hiện nay

Mục đích của luận án: Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn, xác định phương hướng và đề xuất những giải pháp chủ yếu đẩy mạnh đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP giai đoạn hiện nay. Mời các bạn tham khảo!

5/21/2021 10:35:18 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ: Cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước giữa cơ quan thực hiện quyền hành pháp và quyền tư pháp ở Việt Nam

Mục đích của luận án là nghiên cứu, làm sáng tỏ cơ chế pháp lý về kiểm soát QLNN giữa cơ quan thực hiện quyền hành pháp và quyền tư pháp; đồng thời, nghiên cứu, xây dựng luận cứ thực tiễn cho việc đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế pháp lý về kiểm soát QLNN giữa các cơ quan trong việc thực hiện quyền hành pháp và quyền tư pháp ở Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

5/21/2021 10:35:04 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước giữa cơ quan thực hiện quyền hành pháp và quyền tư pháp ở Việt Nam

Mục đích của luận án là nghiên cứu, làm sáng tỏ cơ chế pháp lý về kiểm soát QLNN giữa cơ quan thực hiện quyền hành pháp và quyền tư pháp; đồng thời, nghiên cứu, xây dựng luận cứ thực tiễn cho việc đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế pháp lý về kiểm soát QLNN giữa các cơ quan trong việc thực hiện quyền hành pháp và quyền tư pháp ở Việt Nam.

5/21/2021 10:34:51 AM +00:00

English graduation thesis: An analysis of the efficiency of teaching methods applied in ESL classrooms for primary students in Haiphong city

This paper is conducted with a view of finding out the efficiency of ESL teaching methods applied for primary students compared to traditional teaching in achieving the goal of learning English. This research is, therefore, expected to document the significant ways of teaching English language suitable for elementary level students and discuss the practical implementation of these ways.

5/20/2021 4:44:12 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Việt Nam học: Thực trạng và giải pháp khai thác lễ hội đền Nghè phục vụ du lịch tại thành phố Hải Phòng

Khóa luận giới thiệu về lịch sử xây dựng công trình kiến trúc tưởng niệm nữ tướng Lê Chân tại Hải Phòng; phân tích, đánh giá thực trạng khai thác và công tác quản lý tại lễ hội trong những năm gần đây; đề xuất định hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác và công tác quản lý phục vụ cho sự phát triển của du lịch Hải Phòng.

5/20/2021 4:43:43 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Việt Nam học: Tìm hiểu tín ngưỡng thờ mẫu tại đền Đồng Bằng - Thái Bình để phục vụ phát triển du lịch văn hóa tâm linh

Nội dung của khóa luận tìm hiểu tín ngưỡng thời Mẫu trong dân gian và tại đền Đồng Bằng; đề xuất các giải phát triển du lịch văn hóa tâm linh thông qua hoạt động du lịch tại đền Đồng Bằng.

5/20/2021 4:43:36 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp Kiến trúc: Khách sạn du lịch biển Đà Nẵng

Đồ án trình bày khái quát về Ngũ Hành Sơn - Hải Phòng; định hướng phát triển kinh tế xã hội; điều kiện hệ thống kỹ thuật hạ tầng; chức năng sử dụng của công trình khách sạn du lịch biển Đà Nẵng.

5/20/2021 4:43:22 AM +00:00

English-Japanese graduation thesis: How to make a succussful oral presentation

This study is aimed at making a successful presentation for the 1st year students at Haiphong Private University. It includes the participation of 60 the first year English majors who are in their second semester at Haiphong Private University. Some possible solutions are given to help my students overcome those difficulties so as to make a successful a presentation. To be specific, the aims of the study are finding the factors that causes the difficulties for the student in their presentation in order to clarify how to solve difficulties and give some tips for a successful presentation of the 1st year students at Haiphong Private University. To investigate the students' perceptions about the importance of presentation skills in their future work.

5/20/2021 4:43:15 AM +00:00

Graduate thesis in English language: A study of English – Vietnamese translation of journal article abstracts

The study starts with some related concepts in translation to lay the foundation for the research, particularly, the translation methods, procedures and equivalence are of great importance. Then, in the main part, the study comes to investigate the translation of selected journal-article abstracts with focus on their terminology and translation strategies. The main part deals with the strategies of the translation of scientific texts in general and journal-article abstracts in particular.

5/20/2021 4:42:17 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Việt Nam học: Tìm hiểu thực trạng và đề xuất giải pháp khai thác phát triển du lịch đối với chùa An Phú

Khóa luận thông qua nghiên cứu khảo sát, tiếp cận thực tế đã dặt ra những nhiệm vụ cần thiết là phải nắm rõ tình hình , di vật văn hóa, kiến trúc, cảnh quan trong khuôn viên chùa cũng như là những thực trạng về việc bảo tồn các loại di sản trong chùa và những yếu tố tác động bên ngoài.

5/20/2021 4:41:54 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Việt Nam học: Thực trạng và giải pháp góp phần hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại khách sạn Imperial Boat

Khóa luận trình bày lý luận, tổng hợp và phân tích những giải pháp về quản trị nhân lực khách sạn Imperial Boat; thực tiễn tìm hiểu thực trạng về nhân lực khách sạn; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị nhân lực của khách sạn trong thời gian tới.

5/20/2021 4:41:37 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Việt Nam học: Thực trạng và giải pháp khai thác nhà thờ Bác Trạch Thái Bình phục vụ phát triển du lịch

Khóa luận tìm hiểu thực trạng khai thác các công trình đó những năm gần đây; những mặt được và chưa được trong công trình khai thác; đề xuất định hướng phát triển, giải pháp và biện pháp khai thác du lịch hiệu quả với công trình kiến trúc Công giáo của nhà thờ Bác trạch, góp phần phát triển du lịch địa phương nói riêng và cả nước nói chung

5/20/2021 4:40:37 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Việt Nam học: Tìm hiểu tiềm năng phát triển du lịch ở Y Tý – Lào Cai

Nội dung của khóa luận này là tìm hiểu tiềm năng phát triển du lịch ở Y Tý – Lào Cai; đề xuất định hướng và giải pháp phát triển du lịch ở Y Tý. Mời các bạn cùng tham khảo khóa luận để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

5/20/2021 4:40:30 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Việt Nam học: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chính sách xúc tiến hỗn hợp trong hoạt động kinh doanh lữ hành tại Công ty du lịch Vietravel chi nhánh Hải Phòng

Khóa luận phân tích khảo sát thực trạng hoạt động kinh doanh lữ hành, đánh giá việc triển khai thực hiện chính sách xúc tiến hỗn hợp tại công ty du lịch Vietravel chi nhánh Hải Phòng, nhận diện một số thách thức và nguyên nhân tồn đọng trong hoạt động kinh doanh của công ty; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chính sách xúc tiến hỗn hợp trong hoạt động kinh doanh lữ hành tại công ty du lịch Vietravel chi nhánh Hải Phòng trong thời gian tới.

5/20/2021 4:39:56 AM +00:00

Graduate thesis in English language: A study on English idioms related to parts of body

Idioms are extremely difficult topics and merely well-understood by foreign English learners and even native speakers of English who take the idioms and proverbs for granted because when they use idioms, they do not know if they are using them.

5/20/2021 4:39:40 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Việt Nam học: Thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động du lịch mùa thấp điểm tại Cát Bà

Mời các bạn cùng tham khảo khóa luận để nắm chi tiết đánh giá tài nguyên du lịch tại khu du lịch Cát Bà; thực trạng và những thiếu sót về dịch vụ phát triển du lịch tại Cát Bà; thực trạng du lịch mùa thấp điểm của đảo Cát Bà; giải pháp phát triển, cung cấp thêm dịch vụ, thu hút khách du lịch mùa thấp điểm.

5/20/2021 4:39:33 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Việt Nam học: Khai thác các giá trị lịch sử văn hóa để phát triển du lịch tỉnh Bình Định

Mục tiêu nghiên cứu của khóa luận nhằm đánh giá thực trạng khai thác sản phẩm du lịch văn hóa; phát triển du lịch văn hóa Bình Định; bảo tồn di sản văn hóa trong du lịch.

5/20/2021 4:39:06 AM +00:00