Tài liệu miễn phí Khoa học xã hội

Download Tài liệu học tập miễn phí Khoa học xã hội

Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Phát triển du lịch sinh thái tại đảo Cô Tô, Quảng Ninh theo hướng bền vững

Khóa luận gồm 3 chương với các nội dung cơ sở lý luận về du lịch sinh thái và phát triển du lịch bền vững; thực trang hoạt động du lịch sinh thái tại Cô Tô Quảng Ninh; định hướng và giải pháp phát triển du lịch sinh thái tại Cô Tô - Quảng Ninh theo hướng bền vững.

5/22/2021 8:56:45 AM +00:00

Graduation thesis English: A study on specialized terminology translation for footwear manufacturing industr

This study attempted to identify how to translate english related terms in the Footwear manufacturing industry into Vietnamese that are often applied as well as finding commonly used as terminologies in Footwear Manufacture fields.

5/22/2021 8:56:27 AM +00:00

Graduation thesis English: The effects of non-verbal communication on interpersonal communications

The aim of this study is applying techniques for students to improve their nonverbal communication. Besides, this is also a way to help both the teacher and students love nonverbal communication more and get higher effectiveness in communication. The author wants to change the students’ attitude on nonverbal communication and let them find nonverbal communication more interesting.

5/22/2021 8:56:18 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Phát triển loại hình du lịch Homestay theo hướng bền vững tại làng chài Việt Hải, Cát Bà, Hải Phòng

Với mong muốn tìm hiểu các điều kiện và thực trạng phát triển loại hình du lịch homestay tại làng chài Việt Hải - Cát Bà, trên cơ sở đó em muốn vận dụng những kiến thức đã học trong nhà trường về chuyên ngành du lịch để đánh giá thực trạng phát triển từ đó khai thác được các thế mạnh du lịch trên cơ sở đó đề ra một số giải pháp nhằm phát triển loại hình du lịch homestay tại làng chài Việt Hải - Cát Bà.

5/22/2021 8:55:39 AM +00:00

Graduation paper English: A study on common errors in sentence construction by secondary schoolers in Haiphong city

This study aims at locating the most common grammatical errors in sentence construction done by secondary schoolers in Hai Phong city. In addition, the study is expected to give some suggestions for students to deal with those errors.

5/22/2021 8:54:46 AM +00:00

Graduation thesis English: A study on common methods to translate marketing terms from English to Vietnamese

This graduation is studied to help learners widen their knowledge of Maketing terms and could have general understaning about translating these terms from English into Vietnamese.

5/22/2021 8:54:25 AM +00:00

Graduation thesis English: A study on commonpronunciation mistakes of the thiird year English major students at Haiphong private university and some suggested solutions

The purpose of this study is to help English learners, the third year English major students at Haiphong Private University realize some common errors when they speak English including some difficult consonants, ending sounds, intonation and stress errors and give to them some ideas how to cope with this problems.

5/22/2021 8:53:29 AM +00:00

Graduation course in foreign Languages: A cross-culture study on greeting ways of Vietnam and American people

This research is based on both theoretical discussion and data analysis. The theoretical background was selected with reference to many sources such as books, articles, and websites. All the data has been carefully collected and analyzed to compare and contrast the similarities and differences between the two languages and cultures.

5/22/2021 8:53:01 AM +00:00

Graduation thesis English language: A study on specialized terminology translation of maritime logistics

The study on translation of specialized maritime logistics terminology aims to figure out an overview on translation strategies and procedures to have an effective understanding and communication in maritime logistics.

5/22/2021 8:51:55 AM +00:00

Graduation thesis English language: A study on how to improve English speaking skill for rural highschoolers in Hai Phong

In recent years, a raising problem encountered by high school students in general and rural ones in particular is extremely bad speaking skill. This leads to a serious subsequence is that quality of students is low as well as learning and teaching have to face to many difficulties due to the reason that speaking skill is an essential instrument when learning communication in any another language. The problems were related to speaking materials, students’ physical limits, and supporting equipment. This paper deals with the effective methods which can be employed in teaching English to the rural students for their enhancement.

5/22/2021 8:51:37 AM +00:00

Graduation course in English: Difficulties facing first-year English majors in English speaking skill at Haiphong private University

Speaking skill is one of the most necessary skills to communicate in the real life. In learning a foreign language, it is more and more important to learn this skill. This study aims to enhance the oral communication skills (conversations) of HPU (Hải Phòng Private University) first-year English majors. The sample of the study consists of 25 students (20 female students and 5 male students from NA2101); all of them are juniors students at English department (ED) at HPU. I have used random sample method. To achieve the objectives of the present study, I have used semi structured interview as an instrument for data collection. Regarding the difficulties in speaking English, this study has revealed four difficulties: difficulty in pronouncing English words, lack of lexical resources, lack of self-confidence, and confusion of grammar use. Second, the factors that have affected the difficulties in speaking English are lack of knowledge and practice, the audience attention, English speaking environment…

5/22/2021 8:49:52 AM +00:00

Graduation thesis English language: A study on translation of English terms relating to hotel management into Vietnamese

The study on translation of education terms aims to figure out an overview on translation strategies and procedures commonly employed in translation of Hotel Management terms.

5/22/2021 8:48:54 AM +00:00

Graduation thesis English language: A study on the stategies applied in the translation of movie titles from English to Vietnamese

Firstly, internet accessing is nessesary because it supplies such a large source of information as well as images that all of data relating to the subject of my paper graduation are easily found out. Secondly, data collection from related books and documents also have an important role in the research process.

5/22/2021 8:46:09 AM +00:00

Graduation thesis English language: A study on specialized terminologies translation for information technology

The study on specialized terminologies translation for Information technology aims at figuring out an overview on translation strategies and procedures that are often applied as well as finding commonly used terminologies in Information technology field.

5/22/2021 8:44:43 AM +00:00

Graduation thesis English language: A study on how non-verbal communication should be used for success in English speaking classes at HPU

The important conclusions that we reach at the end of this research paper are largely based on the practical observation and survey implemented by the author at HPU classroom teaching.

5/22/2021 8:44:11 AM +00:00

Graduation thesis English language: The roles of some hand gestures as aspects of non-verbal communication used in business setting

Graduation thesis present frequency of using hand gestures in report activity; frequency of using hand gestures in planning; frequency of using hand gestures in discussion...

5/22/2021 8:44:04 AM +00:00

Luận án Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn: Jack London Việt Nam

Nội dung chính của Luận án là: Góp phần tìm hiểu,giải thích và bước đầu tổng kết,đánh giá về việc tiếp nhận Jack London ở Việt Nam trên ba bình diện:nghiên cứu,dịch thuật và giảng dạy. Đề xuất một số ý kiến của cá nhân về nhu cầu tiếp nhận Jack London. Mong muốn góp một tiếng nói có tính chất nghiên cứu của cá nhân vào việc nghiên cứu, dịch thuật và giảng dạy Jack London. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/22/2021 6:18:04 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Giáo dục Tiểu học: Thiết kế một số dự án học tập môn Khoa học 4 ở tiểu học (Chương trình giáo dục phổ thông môn Khoa học 2018)

Đề tài thực nghiệm dạy học để kiểm tra tính khả thi và hiệu quả của các dự án học tập đã thiết kế thể hiện trên việc học sinh đạt được một số năng lực khoa học tự nhiên, năng lực cốt lõi của dự án học tập và một vài biểu hiện về thái độ của học sinh đối với dự án thực nghiệm. Từ đó đưa ra đánh giá, cải tiến sản phẩm đề tài, đề xuất kiến nghị và kết luận.

5/22/2021 6:14:02 AM +00:00

Luận văn Thực hành Công tác xã hội: Công tác xã hội cá nhân với phụ nữ nghèo đơn thân tại hộ chị Bùi Thị Xim xóm Dớn xã Tân Minh huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

Luận văn với mục tiêu giúp tổ chức phát huy năng lực của bản thân, nâng cao vai trò và khả năng xử lý, giải quyết vấn đề, giúp thân chủ kết nối với các nguồn lực để vươn lên trong cuộc sống.

5/22/2021 6:13:48 AM +00:00

Tiểu luận Quản trị bảo hiểm xã hội: Thực trạng quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tại tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016–2018

Mục tiêu nghiên cứu của tiểu luận này là làm rõ hơn vai trò của công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH, đánh giá một cách tổng quát và có hệ thống thực trạng quản lý đối tượng tham gia BHXH tại tỉnh Hà Tĩnh trong giai đoạn vừa 2016-2018. Đồng thời, qua đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH ở địa phương.

5/21/2021 6:11:38 PM +00:00

Tiểu luận môn Lịch sử xuất bản sách: Tổng quan về hoạt động xuất bản sách ở Hoa Kỳ hiện nay

Tiểu luận sẽ làm rõ một số vấn đề về ngành xuất bản và cấu trúc, quy mô, tốc độ tăng trưởng… của nó. Ngành xuất bản ngày càng mở rộng với nhiều hoạt động chứ không chỉ có hoạt động xuất bản sách. Khác với Việt Nam, hoạt động kinh tế nói chung và các hoạt động trực thuộc ngành xuất bản nói riêng phát triển độc lập, không phụ thuộc vào hỗ trợ của Chính phủ. Mỗi doanh nghiệp hoạt động xuất bản cần có những chiến lược phát triển cụ thể để đảm bảo chất lượng, đảm bảo phát triển kịp thời trong môi trường công nghiệp hiện nay.

5/21/2021 4:32:43 PM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Hoàn thiện pháp luật về tuyển dụng công chức ở Việt Nam

Mục đích nghiên cứu: Phân tích, làm sáng tỏ cơ sở lý luận và đánh giá thực trạng pháp luật về tuyển dụng công chức ở Việt Nam. Đề xuất và luận chứng các quan điểm, giải pháp hoàn thiện pháp luật về tuyển dụng công chức ở Việt Nam trong thời gian tới.

5/21/2021 10:36:25 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ huyện diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý ở các tỉnh miền Đông Nam bộ giai đoạn hiện nay

Luận án đề xuất những giải pháp chủ yếu thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ huyện diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý ở các tỉnh miền Đông Nam bộ đến năm 2030. Mời các bạn tham khảo!

5/21/2021 10:36:13 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ: Đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ diện Quân ủy Trung ương quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Quốc phòng giai đoạn hiện nay

Mục đích của luận án: Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn, xác định phương hướng và đề xuất những giải pháp chủ yếu đẩy mạnh đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP giai đoạn hiện nay. Mời các bạn tham khảo!

5/21/2021 10:35:30 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ diện Quân ủy Trung ương quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Quốc phòng giai đoạn hiện nay

Mục đích của luận án: Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn, xác định phương hướng và đề xuất những giải pháp chủ yếu đẩy mạnh đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP giai đoạn hiện nay. Mời các bạn tham khảo!

5/21/2021 10:35:18 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ: Cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước giữa cơ quan thực hiện quyền hành pháp và quyền tư pháp ở Việt Nam

Mục đích của luận án là nghiên cứu, làm sáng tỏ cơ chế pháp lý về kiểm soát QLNN giữa cơ quan thực hiện quyền hành pháp và quyền tư pháp; đồng thời, nghiên cứu, xây dựng luận cứ thực tiễn cho việc đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế pháp lý về kiểm soát QLNN giữa các cơ quan trong việc thực hiện quyền hành pháp và quyền tư pháp ở Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

5/21/2021 10:35:04 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước giữa cơ quan thực hiện quyền hành pháp và quyền tư pháp ở Việt Nam

Mục đích của luận án là nghiên cứu, làm sáng tỏ cơ chế pháp lý về kiểm soát QLNN giữa cơ quan thực hiện quyền hành pháp và quyền tư pháp; đồng thời, nghiên cứu, xây dựng luận cứ thực tiễn cho việc đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế pháp lý về kiểm soát QLNN giữa các cơ quan trong việc thực hiện quyền hành pháp và quyền tư pháp ở Việt Nam.

5/21/2021 10:34:51 AM +00:00

English graduation thesis: An analysis of the efficiency of teaching methods applied in ESL classrooms for primary students in Haiphong city

This paper is conducted with a view of finding out the efficiency of ESL teaching methods applied for primary students compared to traditional teaching in achieving the goal of learning English. This research is, therefore, expected to document the significant ways of teaching English language suitable for elementary level students and discuss the practical implementation of these ways.

5/20/2021 4:44:12 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Việt Nam học: Thực trạng và giải pháp khai thác lễ hội đền Nghè phục vụ du lịch tại thành phố Hải Phòng

Khóa luận giới thiệu về lịch sử xây dựng công trình kiến trúc tưởng niệm nữ tướng Lê Chân tại Hải Phòng; phân tích, đánh giá thực trạng khai thác và công tác quản lý tại lễ hội trong những năm gần đây; đề xuất định hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác và công tác quản lý phục vụ cho sự phát triển của du lịch Hải Phòng.

5/20/2021 4:43:43 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Việt Nam học: Tìm hiểu tín ngưỡng thờ mẫu tại đền Đồng Bằng - Thái Bình để phục vụ phát triển du lịch văn hóa tâm linh

Nội dung của khóa luận tìm hiểu tín ngưỡng thời Mẫu trong dân gian và tại đền Đồng Bằng; đề xuất các giải phát triển du lịch văn hóa tâm linh thông qua hoạt động du lịch tại đền Đồng Bằng.

5/20/2021 4:43:36 AM +00:00