Tài liệu miễn phí Kỹ năng lãnh đạo

Download Tài liệu học tập miễn phí Kỹ năng lãnh đạo

Nghiên cứu tác động của văn hóa tổ chức đến sự gắn kết của nhân viên trong các doanh nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp định tính và định lượng để kiểm định tác động của các khía cạnh văn hóa tổ chức đến sự gắn kết nhân viên trong các doanh nghiệp Việt Nam. Mô hình nghiên cứu được phát triển dựa trên nghiên cứu của Recardo & Jolly (1997) và Zain (2009), tác giả phát hiện và bổ sung thêm một khía cạnh, đó là “hành vi lãnh đạo” cho phù hợp với thực tiễn ở các doanh nghiệp Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:24:57 AM +00:00

Mối quan hệ giữa phương pháp lãnh đạo trao quyền và hiệu suất sáng tạo của cá nhân: Nghiên cứu tại các nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Bài viết nghiên cứu định lượng đã chỉ ra tác động tích cực của phương pháp lãnh đạo trao quyền tới hiệu suất sáng tạo của cá nhân, trong đó nhận thức về vai trò khi được trao quyền giữ vai trò điều tiết trong mối quan hệ này. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:19:12 AM +00:00

Ảnh hưởng của nhà lãnh đạo đối với văn hóa tổ chức: Apple Inc. qua từng thời kỳ lãnh đạo

Bài báo này tập trung vào việc xem xét các lý thuyết về hành vi tổ chức, văn hóa tổ chức và trường hợp văn hóa của Apple Inc. qua từng thời kỳ lãnh đạo của doanh nghiệp này nhằm cung cấp một cái nhìn tổng quát về ảnh hưởng của nhà lãnh đạo đối với văn hóa tổ chức và các đề xuất dành cho nhà lãnh đạo định hướng phát triển văn hóa chung của tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 12:52:59 AM +00:00

Tài liệu môn học Kỹ năng mềm: Kỹ năng lãnh đạo - ThS. Nguyễn Đông Triều

Tài liệu môn học Kỹ năng mềm: Kỹ năng lãnh đạo cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về lãnh đạo; Vai trò của lãnh đạo; Phẩm chất của một nhà lãnh đạo; Kỹ năng cần có của một nhà lãnh đạo; Phong cách lãnh đạo; Lựa chọn phong cách lãnh đạo phù hợp. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/19/2021 7:19:58 AM +00:00

Tài liệu môn học Kỹ năng mềm: Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định - ThS. Nguyễn Đông Triều

Tài liệu môn học Kỹ năng mềm: Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định được biên soạn nhằm giúp các bạn sinh viên trong cách tư duy và phản xạ trước những vấn đề phát sinh trong cuộc sống lẫn công việc để gặt hái thành công trong mọi hoàn cảnh, nhất là trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động và phức tạp như hiện nay.

10/19/2021 7:14:32 AM +00:00

Giáo trình Kỹ năng lãnh đạo và xây dựng nhóm - TS. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

Kỹ năng lãnh đạo – xây dựng nhóm đây là kỹ năng mềm quan trọng của bất kỳ quản trị viên cấp nào. Phát triển kỹ năng lãnh đạo không phải là việc muốn là được ngay mà là quá trình dài. Đó là quá trình phấn đấu và rèn luyện của mỗi cá nhân. Để nắm rõ hơn về các kỹ năng mời các bạn cùng tham khảo Giáo trình Kỹ năng lãnh đạo và xây dựng nhóm dưới đây.

10/19/2021 6:57:49 AM +00:00

Giáo trình Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định - TS. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

Giáo trình “Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định” được biên soạn nhằm giúp các bạn sinh viên trong cách tư duy và phản xạ trước những vấn đề phát sinh trong cuộc sống lẫn công việc để gặt hái thành công trong mọi hoàn cảnh. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/19/2021 6:57:21 AM +00:00

Leadership: Theory, application, skill development (2nd/E) - Chapter 9: Robert N. Lussier, Christopher F. Achua

Chapter 12 - Leadership of culture, diversity, and the learning organization. The following will be discussed in this chapter: The power of culture, distinguish between a weak and strong culture, low and high performance cultures, symbolic and substantive leadership actions, the four cultural value types, framework for understanding global cultural value differences, primary reasons for embracing diversity, leader’s role in creating a diverse culture, leader’s role in creating learning organization.

5/21/2021 8:48:55 PM +00:00

Leadership: Theory, application, skill development (2nd/E) - Chapter 11: Robert N. Lussier, Christopher F. Achua

Chapter 11 - Strategic leadership and managing crises and change. The following will be discussed in this chapter: Role of leadership in strategic management process, relevance of internal and external environment, importance of a vision and mission statement, relationship between corporate objectives and strategies, importance of strategy evaluation, 5-step process to crisis risk assessment, 3 phases of the change process, major reasons for resisting change, people and task-oriented techniques for overcoming resistance to change.

5/21/2021 8:48:46 PM +00:00

Leadership: Theory, application, skill development (2nd/E) - Chapter 7: Robert N. Lussier, Christopher F. Achua

Chapter 7 - Dyadic relationships, followership, and delegation. The following will be discussed in this chapter: 4 Stages of development/dyadic approach, vertical linkage model relationships, team building view/dyadic approach, systems and networks view/dyadic approach, LMX-7, cycle leading to pygmalion effect, 3 follower influencing characteristics, 5 things a leader should delegate.

5/21/2021 8:48:34 PM +00:00

Leadership: Theory, application, skill development (2nd/E) - Chapter 6: Robert N. Lussier, Christopher F. Achua

Chapter 6 - Communication, coaching, and conflict skills. The following will be discussed in this chapter: Oral message sending process, three parts of message receiving process, paraphrasing, feedback, coaching model, 5 management conflict styles, conflict resolution model.

5/21/2021 8:48:09 PM +00:00

Leadership: Theory, application, skill development (2nd/E) - Chapter 8: Robert N. Lussier, Christopher F. Achua

Chapter 8 - Team leadership. The following will be discussed in this chapter: Group vs team, teams pros and cons, 6 characteristics of effective teams, 3 types of teams, team leaders role in supporting creativity, 5 determinants of effective team decisions, leader’s role in group decisions, 3 parts of effective meetings.

5/21/2021 8:47:57 PM +00:00

Leadership: Theory, application, skill development (2nd/E) - Chapter 3: Robert N. Lussier, Christopher F. Achua

Chapter 3 - Leadership behavior and motivation. The following will be discussed in this chapter: University of Iowa leadership styles, University of Michigan and Ohio State University leadership models, Ohio State University leadership model and the leadership grid, three content motivation theories, four types of reinforcement,...

5/21/2021 8:47:48 PM +00:00

Leadership: Theory, application, skill development (2nd/E) - Chapter 2: Robert N. Lussier, Christopher F. Achua

Chapter 2 - Leadership traits and ethics. The following will be discussed in this chapter: List the benefits of classifying personality traits, describe the big five personality dimensions, explain the universality of traits of effective leaders, discuss why the trait of dominance is so important for managers to have, state how the achievement motivation theory and the leader motive profile are related and different.

5/21/2021 8:47:39 PM +00:00

Leadership: Theory, application, skill development (2nd/E) - Chapter 1: Robert N. Lussier, Christopher F. Achua

Chapter 1 - Who Is a Leader? The following will be discussed in this chapter: 5 key elements of leadership, 10 managerial roles, levels of leadership analysis interrelationship, behavioral leadership theories, trait & behavioral leadership theories and contingency theories.

5/21/2021 8:47:25 PM +00:00

Lecture Leadership: Theory, application, skill development: Chapter 10 - Robert N. Lussier, Christopher F. Achua

Chapter 11 - Strategic leadership and change management. This chapter began by revisiting the topic of leadership and management. Management skills are important to ensure compliance with existing systems, processes, and procedures; they are used to help preserve the status quo, improve consistency and efficiency, and maintain control.

5/19/2021 7:57:54 PM +00:00

Lecture Leadership: Theory, application, skill development: Chapter 9 - Robert N. Lussier, Christopher F. Achua

Chapter 9 - Leadership of culture, ethics, and diversity. This chapter examined the relationship between personality traits, personality types, intelligence, and emotional intelligence with leadership success. In general, all of these attributes can help a leader to influence a group toward the accomplishment of its goals, but in and of themselves they are no guarantee of leadership success.

5/19/2021 7:57:47 PM +00:00

Lecture Leadership: Theory, application, skill development: Chapter 8 - Robert N. Lussier, Christopher F. Achua

Chapter 8 - Charismatic and transformational leadership. As an organizing framework, this chapter introduced the Congruence Model as a way to consider many of the situational factors leaders should consider. In terms of work factors, leaders need to be aware of how task interdependence, task structure, and job characteristics can affect both their own and their followers' behaviors, and how they might change these factors in order to improve followers' satisfaction and performance.

5/19/2021 7:57:39 PM +00:00

Lecture Leadership: Theory, application, skill development: Chapter 7 - Robert N. Lussier, Christopher F. Achua

Chapter 7 - Team leadership and self-managed teams. The group perspective showed that followers' behaviors can be the result of factors somewhat independent of the individual characteristics of followers. Group factors that can affect followers' behaviors include group size, stages of group development, roles, norms, and cohesion. Leadership practitioners should use these concepts to better understand followers' behaviors.

5/19/2021 7:57:32 PM +00:00

Lecture Leadership: Theory, application, skill development: Chapter 6 - Robert N. Lussier, Christopher F. Achua

Chapter 6 - Leader – Follower relations. Leadership is a process in which leaders and followers interact dynamically in a particular situation or environment. Leadership is a broader concept than that of leaders, and the study of leadership must involve more than just the study of leaders as individuals. The study of leadership must also include two other areas: the followers and the situation.

5/19/2021 7:57:25 PM +00:00

Lecture Leadership: Theory, application, skill development: Chapter 5 - Robert N. Lussier, Christopher F. Achua

Chapter 5 - Contingency Leadership Theories. This chapter is designed to provide an overview of four of the more well-known contingency theories of leadership, which include the normative decision model (Vroom & Vetton, 1973), the situational leadership model (Hersey & Blanchard, 1984), the contingency model (Fiedler, 1967), and the path-goal theory (House & Dessler, 1974).

5/19/2021 7:57:19 PM +00:00

Lecture Leadership: Theory, application, skill development: Chapter 4 - Robert N. Lussier, Christopher F. Achua

Chapter 4 - Influencing: power, politics, networking, and negotiation. Learning objectives of this chapter include: Is power good or bad for organizations? Position power, types of power, acquiring and losing power, common organizational political behaviors,...

5/19/2021 7:57:11 PM +00:00

Lecture Leadership: Theory, application, skill development: Chapter 3 - Robert N. Lussier, Christopher F. Achua

Chapter 3 - Leadership Behavior and Motivation. Learning objectives of this chapter include: Behavioral theory paradigm; leadership behavior and leadership style; university of iowa leadership styles; university of michigan leadership model: two leadership styles, one dimension; the leadership grid;...

5/19/2021 7:57:03 PM +00:00

Lecture Leadership: Theory, application, skill development: Chapter 2 - Robert N. Lussier, Christopher F. Achua

Chapter 2 - Leadership Traits and Ethics. Learning objectives of this chapter include: List the benefits of classifying personality traits, describe the big five personality dimensions, explain the universality of traits of effective leaders, discuss why the trait of dominance is so important for managers to have, state how the achievement motivation theory and the leader motive profile are related and different.

5/19/2021 7:56:56 PM +00:00

Lecture Leadership: Theory, application, skill development: Chapter 1 - Robert N. Lussier, Christopher F. Achua

Chapter 1 Who Is a Leader? Learning objectives of this chapter include: Briefly describe the five key elements of leadership, list the ten managerial roles based on their three categories, explain the interrelationships among the levels of leadership analysis, describe the major similarity and difference between the trait and behavioral leadership theories, discuss the interrelationships between trait and behavioral leadership theories and contingency theories, define the key terms listed at the end of the chapter.

5/19/2021 7:56:49 PM +00:00

Lecture Leadership: Enhancing the lessons of experience (4/e) – Chapter 13

Chapter 13 - Leadership and change. This chapter began by revisiting the topic of leadership and management. Management skills are important to ensure compliance with existing systems, processes, and procedures; they are used to help preserve the status quo, improve consistency and efficiency, and maintain control.

10/19/2020 11:47:46 AM +00:00

Lecture Leadership: Enhancing the lessons of experience (4/e) – Chapter 12

Chapter 12 - Contingency theories of leadership. This chapter is designed to provide an overview of four of the more well-known contingency theories of leadership, which include the normative decision model (Vroom & Vetton, 1973), the situational leadership model (Hersey & Blanchard, 1984), the contingency model (Fiedler, 1967), and the path-goal theory (House & Dessler, 1974).

10/19/2020 11:47:39 AM +00:00

Lecture Leadership: Enhancing the lessons of experience (4/e) – Chapter 11

Chapter 11 - Characteristics of the situation. As an organizing framework, this chapter introduced the Congruence Model as a way to consider many of the situational factors leaders should consider. In terms of work factors, leaders need to be aware of how task interdependence, task structure, and job characteristics can affect both their own and their followers' behaviors, and how they might change these factors in order to improve followers' satisfaction and performance.

10/19/2020 11:47:33 AM +00:00

Lecture Leadership: Enhancing the lessons of experience (4/e) – Chapter 10

Chapter 10 - Groups and teams. The group perspective showed that followers' behaviors can be the result of factors somewhat independent of the individual characteristics of followers. Group factors that can affect followers' behaviors include group size, stages of group development, roles, norms, and cohesion. Leadership practitioners should use these concepts to better understand followers' behaviors.

10/19/2020 11:47:27 AM +00:00

Lecture Leadership: Enhancing the lessons of experience (4/e) – Chapter 9

Chapter 9 - Motivation, satisfaction and performance. This chapter has reviewed research concerning motivation, satisfaction, and performance. Motivation was defined as anything that provides direction, intensity, and persistence to behavior. Although motivation is an important aspect of performance, performance and motivation are not the same thing.

10/19/2020 11:47:20 AM +00:00