Tài liệu miễn phí Phần cứng

Download Tài liệu học tập miễn phí Phần cứng

Một giải pháp cứng hóa phép nhân điểm Elliptic trên trường GF(p)

Bài viết này mô tả thuật toán và cấu trúc mạch cho việc tính toán và thực thi phép tính nhân điểm đường cong Elliptic trên trường nguyên tố hữu hạn GF(p) có độ dài 256 bit. Cấu trúc mạch được mô tả bằng ngôn ngữ VHDL và được thực thi trên nền tảng chip Zynq xc7z030 và xc7z045.

12/29/2020 1:39:21 PM +00:00

Về một giải pháp cứng hóa phép tính lũy thừa modulo

Bài viết trình bày giới thiệu, phân tích lựa chọn thuật toán lũy thừa modulo và phép nhân modulo Montgomery dựa trên một số công trình nghiên cứu trên thế giới. Phép tính lũy thừa modulo được thực thi bằng ngôn ngữ mô tả phần cứng HDL Verilog số modulo lựa chọn 2048 bit, chip FPGA XC7z045.

12/29/2020 1:39:14 PM +00:00

Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 7 - Vũ Đức Lung

Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 7: Tổ chức bộ xử lý bao gồm các nội dung: Tổ chức bộ xử lý trung tâm, bộ thanh ghi, đường đi dữ liệu, diễn tiến thi hành lệnh mã máy, xử lý ngắt, kỹ thuật ống dẫn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

12/28/2020 11:46:24 PM +00:00

Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 6 - Vũ Đức Lung

Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 6: Kiến trúc bộ lệnh cung cấp cho người học các kiến thức: Phân loại kiến trúc bộ lệnh, địa chỉ bộ nhớ, bộ lệnh, cấu trúc lệnh CISC và RISC. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

12/28/2020 11:46:18 PM +00:00

Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 5 - Vũ Đức Lung

Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 5: Mạch tuần tự cung cấp cho người học các kiến thức: Xung đồng hồ, mạch lật (chốt –latch), mạch lật lề (Flip-flop), mạch tuần tự. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

12/28/2020 11:46:11 PM +00:00

Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 4 - Vũ Đức Lung

Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 4: Mạch Logic số trình bày các nội dung: Cổng và đại số Boolean, bản đồ Karnaugh, những mạch Logic số cơ bản, mạch tích hợp, mạch kết hợp, bộ dồn kênh-bộ phân kênh... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

12/28/2020 11:46:04 PM +00:00

Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 3 - Vũ Đức Lung

Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 3: Biểu diễn dữ liệu gồm các nội dung sau: Khái niệm thông tin, lượng thông tin và sự mã hóa thông tin, hệ thống số, các phép tính số học cho hệ nhị phân, số quá n (excess-n), cách biểu diễn số với dấu chấm động, biểu diễn số BCD, biểu diễn các ký tự.

12/28/2020 11:45:58 PM +00:00

Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 2 - Vũ Đức Lung

Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 2: Các bộ phận cơ bản của máy tính cung cấp cho người học các kiến thức về bộ xử lý, bản mạch chính, ổ đĩa mềm, ổ đĩa cứng, bộ nhớ RAM và ROM, card màn hình... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

12/28/2020 11:45:50 PM +00:00

Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 1 - Vũ Đức Lung

Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 1: Giới thiệu giúp người học nắm bắt được lịch sử phát triển của máy tính qua các thế hệ máy tính, khuynh hướng hiện tại cho phát triển ngành máy tính, phân loại máy tính,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

12/28/2020 11:45:43 PM +00:00

Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C: Chương 13 - PGS.TS. Đặng Thành Tín

Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 13: Pointer cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, thao tác trên Pointer, Pointer và mảng, hàm trả về Pointer và mảng, Pointer và việc định vị bộ nhớ di động,... Mời các bạn cùng tham khảo.

12/28/2020 11:41:18 PM +00:00

Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C: Chương 12 - PGS.TS. Đặng Thành Tín

Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 12: Mảng cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, khai báo mảng, khởi động trị của mảng, mảng là đối số của hàm mảng là biến toàn cục,... Mời các bạn cùng tham khảo.

12/28/2020 11:41:11 PM +00:00

Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C: Chương 11 - PGS.TS. Đặng Thành Tín

Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 11: Lớp lưu trữ của biến, sự chuyển kiểu cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, biến cụ bộ và biến toàn cục, biến tĩnh, khởi động trị cho biến ở các lớp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

12/28/2020 11:41:04 PM +00:00

Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C: Chương 10 - PGS.TS. Đặng Thành Tín

Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 10: Hàm cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm hàm, khai báo hàm, đối số của hàm - Đối số và tham trị, kết quả trả về của hàm,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

12/28/2020 11:40:58 PM +00:00

Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C: Chương 9 - PGS.TS. Đặng Thành Tín

Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 9: Các lệnh điều khiển và vòng lặp cung cấp cho người học các kiến thức: Lệnh đơn vầ lệnh phức, lệnh IF, lệnh SWITCH-CASE, lệnh WHILE, lệnh DO-WHILE,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

12/28/2020 11:40:51 PM +00:00

Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C: Chương 8 - PGS.TS. Đặng Thành Tín

Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 8: Các thành phần cơ bản và các kiểu dữ liệu của C cung cấp cho người học các kiến thức: Danh hiệu, các kiểu dữ liệu chuẩn của C, hằng, biến, biểu thức, các phép toán của C, cấu trúc tổng quát của một chương trình C. Mời các bạn cùng tham khảo.

12/28/2020 11:40:44 PM +00:00

Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C: Chương 7 - PGS.TS. Đặng Thành Tín

Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 7: Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về ngôn ngữ C, các ví dụ về ngôn ngữ C. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

12/28/2020 11:40:36 PM +00:00

Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C: Chương 6 - PGS.TS. Đặng Thành Tín

Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 6: Lập trình hợp ngữ LC-3 cung cấp cho người học các kiến thức: Lập trình hợp ngữ, các thành phần của một chương trình hợp ngữ, quá trình hợp dịch, chương trình với nhiều modul. Mời các bạn cùng tham khảo.

12/28/2020 11:40:30 PM +00:00

Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C: Chương 5 - PGS.TS. Đặng Thành Tín

Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 5: Mô hình von Neumann và cấu trúc tập lệnh LC-3 cung cấp cho người học các kiến thức: Các thành phần cơ bản, một số ví dụ về mô hình von Neumann, quá trình xử lý lệnh, thay đổi quá trình xử lý lệnh, khái niệm ISA LC-3,... Mời các bạn cùng tham khảo.

12/28/2020 11:40:23 PM +00:00

Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C: Chương 4 - PGS.TS. Đặng Thành Tín

Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 4: Các cấu trúc luận lý số cung cấp cho người học các kiến thức: Transistor, cổng luận lý, mạch tổ hợp, phần tử nhớ cơ bản, bộ nhớ, mạch tuần tự, đường truyền dữ liệu LC3. Mời các bạn cùng tham khảo.

12/28/2020 11:40:16 PM +00:00

Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C: Chương 2 - PGS.TS. Đặng Thành Tín

Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 2: Các dữ liệu và thao tác cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểu dữ liệu số nguyên, số nguyên bù 2, phép toán số học trên BIT, phép toán luận lý trên BIT,... Mời các bạn cùng tham khảo.

12/28/2020 11:40:09 PM +00:00

Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C: Chương 1 - PGS.TS. Đặng Thành Tín

Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 1: Ôn tại các kiến thức cơ bản về máy tính cung cấp cho người học các kiến thức: Các hệ đếm, các khái niệm cơ bản, lịch sử phát triển của máy tính, các thành phần cơ bản của máy tính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

12/28/2020 11:40:02 PM +00:00

Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C: Giới thiệu môn học - PGS.TS. Đặng Thành Tín

Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C: Giới thiệu môn học do PGS.TS. Đặng Thành Tín biên soạn giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

12/28/2020 11:39:55 PM +00:00

Bài giảng Bài tập, lí thuyết học phần cấu trúc máy tính

Bài giảng Bài tập, lí thuyết học phần cấu trúc máy tính cung cấp đến các bạn học sinh với các nội dung tìm lượng thông tin; đổi số nguyên từ hệ thập phân sang hệ cơ sở B; đổi số nguyên từ hệ nhị phân sang hệ cơ sở B; đổi số nguyên từ hệ cơ sở B về hệ thập phân; phép cộng và phép trừ; phép nhân và phép chia; cộng và trừ nhị phân mã bù 2; biểu diễn số với dấu chấm động; toán tổng hợp; rút gọn và vẽ mạch...

12/28/2020 10:42:13 PM +00:00

Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2017-2018 môn Cấu trúc máy tính - ĐH Bách khoa TP.HCM

Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2017-2018 môn Cấu trúc máy tính giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập một cách thuận lợi.

12/28/2020 5:28:25 PM +00:00

Giáo trình Sửa chữa mainboard phần cứng

Giáo trình Sửa chữa mainboard phần cứng cung cấp đến các bạn những nội dung về cắm nguồn vào main và đo; kích nguồn, quạt quay, máy không boot, không lên hình, đo tiếp; kiểm tra mạch kích nguồn; cách nhận biết và bố trí mạch trên mainboard; sơ đồ nguyên lý thực tế của mạch; kinh nghiệm sửa chữa mạch nguồn RAM; phân tích nguyên lý mạch...

10/19/2020 5:08:08 PM +00:00

Bài giảng Bài 2: Quy trình lắp ráp máy tính

Bài giảng Bài 2: Quy trình lắp ráp máy tính cung cấp những kiến thức về các bộ phận phần cứng trong máy tính, dụng cụ lắp ráp máy tính, quy trình thực hiện; lắp đặt CPU và quạt CPU; lắp đặt Ram trên Mainboard hệ thống; lắp đặt Mainboard hệ thống vào thùng máy tính; nối các thiết bị ngoài (cáp tín hiệu màn hình, bàn phím, chuột, nguồn...). Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

10/19/2020 4:09:44 PM +00:00

Bài giảng Chương 7 - Bộ nhớ ngoài

Bài giảng Chương 7 - Bộ nhớ ngoài trình bày những cột mốc trong tiến trình phát triển ổ đĩa cứng; tổ chức và định dạng dữ liệu; đĩa từ; tổ chức dữ liệu trên đĩa; các đặc trưng chính; sự di chuyển của đầu đọc...

10/19/2020 2:57:28 PM +00:00

Đề kiểm tra giữa học kỳ II năm 2013 - 2014 môn Cấu trúc máy tính

Đề kiểm tra giữa kỳ môn Cấu trúc máy tính gồm 10 bài tập kèm đáp án nhằm giúp người học ôn tập và củng cố kiến thức, giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

9/24/2020 6:28:50 PM +00:00

Giáo trình Sửa chữa bộ nguồn máy tính

Mục tiêu của giáo trình Sửa chữa bộ nguồn máy tính giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động cơ bản nhất về bộ nguồn máy tính, đồng thời trang bị những kiến thức và một số kỹ năng sửa chữa bộ nguồn. Nội dung giáo trình gồm 5 chương gồm: phân tích sơ đồ khối; lọc nhiễu và chỉnh lưu; mạch nguồn cấp trước; mạch nguồn chính; sửa chữa nguồn ATX. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

7/8/2020 5:31:35 PM +00:00

Giáo trình Sửa chữa máy in và thiết bị ngoại vi - Nghề: Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính - CĐ Kỹ Thuật Công Nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu

(NB) Học xong Giáo trình Sửa chữa máy in và thiết bị ngoại vi này, sinh viên phải nắm được các vấn đề sau: Khái niệm về các cấu trúc bên trong máy in; Khái niệm quy trình hoạt động của máy in; Quá trình hoạt động của máy in; Cấu tạo hoạt động bàn phím và chuột. Cấu tạo hoạt động của máy scaner

7/8/2020 4:17:02 PM +00:00