Tài liệu miễn phí Bảo hiểm

Download Tài liệu học tập miễn phí Bảo hiểm

Báo cáo Đánh giá xã hội phục vụ dự án hiện đại hóa bảo hiểm xã hội Việt Nam

Mục đích của đánh giá xã hội là tìm hiểu xem dự án có gây ra tác động không mong muốn nào không và đề xuất các biện pháp thích hợp (trước khi triển khai dự án) nhằm phòng ngừa, giảm nhẹ, giảm thiểu các tác động tiêu cực đó, hoặc, trong trường hợp không thể tránh khỏi, đền bù một cách thích đáng cho những người bị ảnh hưởng.

5/22/2021 8:32:46 AM +00:00

Ứng dụng kỹ thuật KLW vào dạy học phần bảo hiểm xã hội

Bài viết trình bày một số vấn đề cơ bản về lý luận kỹ thuật dạy học KWL gồm khái niệm, mục tiêu, cách thức tổ chức thực hiện, các yêu cầu khi áp dụng và ưu, nhược điểm của kỹ thuật KLW. Đồng thời, ứng dụng của kỹ thuật này vào học phần Bảo hiểm Xã hội, và minh họa thông qua nội dung cụ thể là “Bảo hiểm Thai sản”.

5/21/2021 7:40:14 PM +00:00

Bài giảng Bảo hiểm nhân thọ

Bài giảng Bảo hiểm nhân thọ thông tin đến người học kiến thức về bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp; khái niệm, đặc điểm và phân loại bảo hiểm nhân thọ; bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp không chia lãi; bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp chia lãi; mục đích của bảo hiểm nhân thọ.

5/21/2021 6:11:52 PM +00:00

Bài giảng Công tác giám định – Bồi thường tổn thất của nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Công ty Bảo hiểm bưu điện Thái Bình

Bài giảng Công tác giám định – Bồi thường tổn thất của nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Công ty Bảo hiểm bưu điện Thái Bình trình bày về công tác giám định – bồi thường tổn thất của nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại công ty bảo hiểm bưu điện Thái Bình; ví dụ thực tiễn về việc giải quyết giám định – bồi thường tại công ty bảo hiểm bưu điện Thái Bình.

5/21/2021 6:11:45 PM +00:00

Bảo hiểm xã hội Việt Nam với mục tiêu an sinh xã hội

Bài viết tìm hiểu những dấu ấn nổi bật của ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam năm 2018; bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục thực hiện các giải pháp đột phá.

5/21/2021 3:10:30 PM +00:00

Thí điểm bảo lãnh thông quan đối với hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành

Bài viết trình bày những khó khăn chung của doanh nghiệp và cơ quan chức năng; các lĩnh vực thực hiện thí điểm cơ chế bảo lãnh thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; các phương thức bảo lãnh thông quan.

5/21/2021 3:09:55 PM +00:00

Kiểm soát chi bồi thường bảo hiểm nhằm đảm bảo sự tăng trưởng bền vững của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam

Bài viết trình bày tổng quan về thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam; tình hình kiểm soát chi phí bồi thường của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam; tình hình kiểm soát chi phí bồi thường của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam.

5/21/2021 3:04:11 PM +00:00

Bài giảng An sinh xã hội: Chương 8 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Chương 8 Quản lý nhà nước về An sinh xã hội cung cấp các kiến thức cơ bản về: Khái niệm, Sự cần thiết, Vai trò và Nguyên tắc Quản lý Nhà nước; Cơ sở Quản lý Nhà nước; Nội dung Quản lý Nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo!

5/21/2021 11:53:27 AM +00:00

Bài giảng An sinh xã hội: Chương 7 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Bài giảng An sinh xã hội: Chương 7 cung cấp cho người học các kiến thức: Sự cần thiết phải nâng cao nhận thức về an sinh xã hội; Trách nhiệm của Nhà nước đối với vấn đề an sinh xã hội; Trách nhiệm của các tổ chức KT-XH và cá nhân đối với vấn đề an sinh xã hội; Nâng cao nhận thức vềan sinh xã hội.

5/21/2021 11:53:21 AM +00:00

Bài giảng An sinh xã hội: Chương 6 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Nội dung Bài giảng An sinh xã hội: Chương 6 giúp các bạn sinh viên nắm được Bảo hiểm thương mại; Các dịch vụ hỗ trợ An sinh xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

5/21/2021 11:53:15 AM +00:00

Bài giảng An sinh xã hội: Chương 5 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Bài giảng An sinh xã hội: Chương 5 giúp xã hội giúp các bạn sinh viên nắm được Quỹ dự phòng; Chương trình xóa đói giảm nghèo; Xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

5/21/2021 11:53:09 AM +00:00

Bài giảng An sinh xã hội: Chương 4 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Bài giảng An sinh xã hội: Chương 4 Trợ giúp xã hội giúp các bạn sinh viên nắm được Khái niệm và mục đích; Những quan điểm cơ bản; Các loại trợ giúp;Tài chính trợ giúp xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

5/21/2021 11:53:02 AM +00:00

Bài giảng An sinh xã hội: Chương 3 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Bài giảng An sinh xã hội: Chương 3 cung cấp cho người học các kiến thức: Chăm sóc sức khỏe toàn dân; Bảo hiểm y tế; Bảo hiểm y tế một số nước trên thế giới; Bảo hiểm y tế Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

5/21/2021 11:52:55 AM +00:00

Bài giảng An sinh xã hội: Chương 2 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Chương 2 Bảo hiểm xã hội cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất của bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm xã hội trong hệ thống An sinh xã hội; Hệ thống các chế độ bảo hiểm xã hội; Tài chính bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

5/21/2021 11:52:48 AM +00:00

Bài giảng An sinh xã hội: Chương 1 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Bài giảng An sinh xã hội: Chương 1 cung cấp các kiến thức cơ bản như: Giới thiệu; Vai trò của an sinh xã hội; Bản chất, chức năng của an sinh xã hội; Các chính sách và chương trình; An sinh xã hội một số nước; Vai trò của ILO với an sinh xã hội; Đối tượng, nhiệm vụ môn học.

5/21/2021 11:52:41 AM +00:00

Tác động của chất lượng dịch vụ tới sự hài lòng của khách hàng trong bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe máy

Bài viết chỉ ra rằng, trong bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe máy, để đem lại sự hài lòng cho khách hàng đòi hỏi các doanh nghiệp bảo hiểm phải tập trung vào nhân tố quan trọng nhất là khả năng tư vấn, tiếp đến là khả năng tiếp cận dịch vụ, khả năng đáp ứng, năng lực phục vụ, kỹ thuật dịch vụ và độ tin cậy.

5/20/2021 10:45:53 PM +00:00

Ứng dụng công nghệ di động trong bồi thường bảo hiểm đối với các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam: Lý thuyết và thực tiễn

Mục đích của bài viết này là để tìm hiểu về hệ thống yêu cầu bồi thường bảo hiểm di động (M-insurance) và các khái niệm mới liên quan đến bồi thường bảo hiểm di động. Trong bài viết này tác giả sẽ giới thiệu một số các khái niệm và thực tiễn triển khai yêu cầu bồi thường thông qua điện thoại thông minh ở trên thế giới và rút ra hàm ý chính sách cho hoạt động giám định và bồi thường bảo hiểm đối với các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam.

5/20/2021 3:37:18 PM +00:00

Các nhân tố tác động đến quyết định của người buôn bán nhỏ lẻ tham gia bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long

Bài viết tiến hành nhằm xác định các nhân tố tác động đến quyết định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người buôn bán nhỏ lẻ tại Bảo hiểm xã hội Vĩnh Long thông qua đo lường các nhân tố tác động đến quyết định mua bảo hiểm xã hội tự nguyện, thực trạng tham gia bảo hiểm tự nguyện của người lao động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

3/19/2021 1:59:39 AM +00:00

Sự sẵn sàng chi trả bảo hiểm y tế tự nguyện của các cá nhân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Mục tiêu của bài viết là nghiên cứu về sự sẵn sàng chi trả bảo hiểm y tế tự nguyện của 170 người dân chưa tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện tại tỉnh Hậu Giang. Kết quả hồi quy Probit cho thấy yếu tố làm tăng xác suất sẵn sàng chi trả bảo hiểm y tế tự nguyện là số lần khám chữa bệnh trong quý, thái độ đối với rủi ro tài chính và thái độ đối với rủi ro sức khỏe.

3/18/2021 5:24:17 PM +00:00

Bài giảng Quản trị kinh doanh bảo hiểm: Bài 5 - TS. Nguyễn Thị Hải Đường

Bài giảng Quản trị kinh doanh bảo hiểm - Bài 5: Chương trình bảo hiểm trong doanh nghiệp giúp người học xác định nhu cầu bảo hiểm của doanh nghiệp; lập kế hoạch bảo hiểm; quản lý chương trình bảo hiểm.

3/18/2021 4:03:52 PM +00:00

Bài giảng Quản trị kinh doanh bảo hiểm - Bài 5: Chương trình bảo hiểm trong doanh nghiệp

Bài giảng Quản trị kinh doanh bảo hiểm - Bài 5: Chương trình bảo hiểm trong doanh nghiệp được biên soạn giúp các bạn nắm được kiến thức rủi ro và tổn thất tiềm năng trong một doanh nghiệp có thể được bảo hiểm; phương thức lựa chọn phạm vi bảo hiểm, sản phẩm bảo hiểm phù hợp cho một doanh nghiệp; thu xếp hợp đồng bảo hiểm: lựa chọn phương thức tham gia bảo hiểm, lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm; quản lý chương trình bảo hiểm trong doanh nghiệp.

3/18/2021 4:03:45 PM +00:00

Bài giảng Quản trị kinh doanh bảo hiểm: Bài 4 - ThS. Phạm Thị Định

Bài giảng Quản trị kinh doanh bảo hiểm - Bài 4: Hợp đồng bảo hiểm trình bày khái niệm hợp đồng bảo hiểm; đặc điểm hợp đồng bảo hiểm; phân loại hợp đồng bảo hiểm; nội dung của hợp đồng bảo hiểm; giao kết hợp đồng bảo hiểm.

3/18/2021 4:03:38 PM +00:00

Bài giảng Quản trị kinh doanh bảo hiểm: Bài 3 - ThS. Phan Anh Tuấn (Phần 1)

Bài giảng Quản trị kinh doanh bảo hiểm - Bài 3: Sản phẩm bảo hiểm thương mại dành cho doanh nghiệp (Phần 1) với các kiến thức bao gồm khái niệm, đặc điểm và phân loại sản phẩm bảo hiểm thương mại; bảo hiểm xe cơ giới; bảo hiểm hàng hải.

3/18/2021 4:03:31 PM +00:00

Bài giảng Quản trị kinh doanh bảo hiểm - Bài 3: Sản phẩm bảo hiểm thương mại dành cho doanh nghiệp (Phần 2)

Bài giảng Quản trị kinh doanh bảo hiểm - Bài 3: Sản phẩm bảo hiểm thương mại dành cho doanh nghiệp (Phần 2) trình bày bảo hiểm hỏa hoạn; bảo hiểm xây dựng và lắp đặt; bảo hiểm trách nhiệm của chủ sử dụng lao động đối với người lao động; bảo hiểm sức khỏe và tai nạn; một số nghiệp vụ bảo hiểm thương mại khác.

3/18/2021 4:03:23 PM +00:00

Bài giảng Quản trị kinh doanh bảo hiểm: Bài 3- ThS. Nguyễn Thành Vinh (Phần 2)

Bài giảng Quản trị kinh doanh bảo hiểm - Bài 3: Sản phẩm bảo hiểm thương mại dành cho doanh nghiệp (Phần 2) tiếp nối phần 1 cung cấp đến người học kiến thức về bảo hiểm hỏa hoạn; bảo hiểm xây dựng và lắp đặt; bảo hiểm trách nhiệm của chủ sử dụng lao động đối với người lao động; bảo hiểm sức khỏe và tai nạn; các sản phẩm bảo hiểm thương mại khác.

3/18/2021 4:03:13 PM +00:00

Bài giảng Quản trị kinh doanh bảo hiểm - Bài 3: Sản phẩm bảo hiểm thương mại dành cho doanh nghiệp (Phần 1)

Bài giảng Quản trị kinh doanh bảo hiểm - Bài 3: Sản phẩm bảo hiểm thương mại dành cho doanh nghiệp (Phần 1) cung cấp kiến thức về khái niệm, đặc điểm và phân loại sản phẩm bảo hiểm thương mại; bảo hiểm xe cơ giới; bảo hiểm hàng hải.

3/18/2021 4:03:05 PM +00:00

Bài giảng Quản trị kinh doanh bảo hiểm: Bài 2 - ThS. Bùi Quỳnh Anh

Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Quản trị kinh doanh bảo hiểm - Bài 2: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp để nắm chi tiết nội dung kiến thức tổng hợp về BHXH, BHYT, BHTN: khái niệm, vai trò, nội dung cơ bản, quỹ tài chính.; sự cần thiết của việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN và quyền lợi khi tham gia.

3/18/2021 4:02:58 PM +00:00

Bài giảng Bảo hiểm thương mại - Bài 5: Bảo hiểm con người

Bài giảng Bảo hiểm thương mại - Bài 5: Bảo hiểm con người với mục tiêu giúp người học nắm được khái quát chung về bảo hiểm con người; bảo hiểm nhân thọ; bảo hiểm con người phi nhân thọ.

3/18/2021 4:00:38 PM +00:00

Bài giảng Bảo hiểm thương mại: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thị Lệ Huyền

Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Bảo hiểm thương mại - Bài 5: Bảo hiểm con người để nắm khái quát chung về bảo hiểm con người; bảo hiểm nhân thọ; bảo hiểm con người phi nhân thọ.

3/18/2021 4:00:30 PM +00:00

Bài giảng Bảo hiểm thương mại: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thị Lệ Huyền

Bài giảng Bảo hiểm thương mại - Bài 4: Bảo hiểm hỏa hoạn cung cấp đến người học với 3 nội dung đó là sự cần thiết phải bảo hiểm hỏa hoạn và đặc điểm của bảo hiểm hỏa hoạn; nội dung cơ bản của bảo hiểm hỏa hoạn; nội dung cơ bản của bảo hiểm gián đoạn kinh doanh sau cháy.

3/18/2021 4:00:23 PM +00:00