Tài liệu miễn phí Triết học

Download Tài liệu học tập miễn phí Triết học

Bài giảng Chương 5: Học thuyết giá trị thặng dư

Bài giảng Chương 5: Học thuyết giá trị thặng dư trình bày sự chuyển hóa của tiền thành tư bản; quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư trong xã hội tư bản; sự chuyển hóa giá trị thặng dư thành tư bản tích lũy tư bản; quá trình lưu thông tư bản và khủng hoảng kinh tế; các hình thái tư bản và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư.

5/20/2020 5:55:05 AM +00:00

Bài giảng Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác – Lenin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa – Chương 4: Học thuyết giá trị

Bài giảng Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác – Lenin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa – Chương 4: Học thuyết giá trị tìm hiểu điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa; quy luật giá trị.

5/20/2020 5:54:56 AM +00:00

Tập bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Tập bài giảng môn “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin” được biên soạn theo chương trình khung và Giáo trình của môn học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Tài liệu này còn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo để học tập của sinh viên các hệ đào tạo khác; mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 5:54:48 AM +00:00

Hệ thống câu hỏi ôn tập, đề tài tiểu luận, đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên môn Triết học Mác - Lênin

Tài liệu trình bày hệ thống câu hỏi ôn tập, đề tài tiểu luận, đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên môn Triết học Mác - Lênin giúp các bạn sinh viên có thêm tư liệu tham khảo, hỗ trợ quá trình học tập và ôn thi.

5/20/2020 5:54:35 AM +00:00

Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy các môn Khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh ở trường Đại học Nguyễn Huệ hiện nay

Trong hệ thống chương trình giáo dục - đào tạo ở trường Đại học Nguyễn Huệ, các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh có vai trò rất quan trọng. Nó không chỉ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam mà còn góp phần hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, định hướng phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

5/20/2020 2:25:48 AM +00:00

Giải pháp nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo cho sinh viên thông qua môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh

Trong bài viết, tác giả tập trung làm rõ vai trò của môn Giáo dục quốc phòng và an ninh đối với mục tiêu giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo cho sinh viên. Từ đó đề xuất các giải pháp giúp hoạt động giáo dục hiệu quả hơn.

5/20/2020 2:25:29 AM +00:00

Vai trò của tri thức khoa học trong đời sống xã hội – quan điểm của Francis Bacon

Francis Bacon (1561 – 1626), nhà triết học duy vật Anh, người sáng lập chủ nghĩa duy vật kinh nghiệm Anh và ông tổ của khoa học thực nghiệm tự nhiên hiện đại, là người sáng lập tinh thần triết học mới. Ông là người đầu tiên lên tiếng đòi trả lại phẩm giá cho khoa học đã bị chìm lấp trong đêm trường trung cổ bởi thần học.

5/19/2020 6:32:47 PM +00:00

Quan điểm của Auguste Comte về xã hội thực chứng

Triết gia người Pháp Auguste Comte (1798 - 1857) là nhà sáng lập chủ nghĩa thực chứng, đồng thời là một trong những người đặt nền móng cho ngành xã hội học hiện đại. Bài viết tập trung làm rõ quan điểm của ông về xã hội thực chứng, cùng với những giá trị và hạn chế mang tính lịch sử.

5/4/2020 3:29:12 PM +00:00

Phương thức ứng xử với thời cuộc trong tư tưởng triết học Nguyễn Bỉnh Khiêm

Trong lịch sử tư tưởng Việt Nam, Nguyễn Bỉnh Khiêm là một trong số ít người có cuộc đời với tư tưởng và phương thức ứng xử với thời cuộc khá đặc biệt. Sống trọn thế kỷ XVI với nhiều biến động về chính trị, chiến tranh liên miên, đạo đức xã hội suy đồi, thời cuộc loạn ly, lòng người chao đảo, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã chủ động lựa chọn cho mình một phương thức ứng xử phù hợp và thức thời - khi thì nhập thế giúp nước cứu đời, khi thì lui về ở ẩn để giữ vững khí tiết thanh cao, hưởng thú vui tự tại, bình yên.

5/4/2020 3:27:58 PM +00:00

Tư tưởng triết học của Ngô Thì Nhậm qua tác phẩm Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh

Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh thể hiện những quan điểm triết học phong phú, đặc sắc và những giá trị nhân sinh hướng đến chân, thiện, mỹ. Tác phẩm cũng chính là một phương án kết hợp tam giáo độc đáo theo lối dĩ Thích nhập Nho trước sự khủng hoảng đường lối tư tưởng thống trị lúc bấy giờ.

5/4/2020 3:26:18 PM +00:00

Lý luận kinh tế chính trị Mác - Lênin trong việc hình thành đường lối kinh tế của Đảng, Nhà nước ta hiện nay

Những thành tựu to lớn về kinh tế đã khẳng định đường lối, chính sách về kinh tế của Đảng và Nhà nước ta hoàn toàn đúng đắn. Qua đó cho thấy sự vận dụng sáng tạo của Đảng về lý luận kinh tế chính trị Mác - Lênin trong thời kỳ đổi mới phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

5/4/2020 3:25:53 PM +00:00

Vận dụng lý luận về đấu tranh giai cấp trong tuyên ngôn của Đảng Cộng sản của C. Mác và Ph. Ăngghen trong thời kỳ đổi mới ở nước ta hiện nay

Bài viết tập trung phân tích sự vận dụng của Đảng ta vào việc xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa của nước ta hiện nay trên cơ sở lý luận về nguồn gốc và mục đích của đấu tranh giai cấp của C. Mác và Ph. Ăngghen.

5/4/2020 3:25:19 PM +00:00

Sức sống của tư tưởng xã hội chủ nghĩa và sự kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay

Lý tưởng xã hội chủ nghĩa mà Mác và Ăngghen đã đã xây dựng trên cơ sở nghiên cứu quy luật phát triển khách quan của lịch sử về xã hội mà trong đó con người được giải phóng, được phát triển toàn diện, xã hội không còn áp bức, bóc lột, bất công là mục tiêu phấn đấu của nhân dân ta.

5/4/2020 3:25:13 PM +00:00

Xu hướng phát triển triết học ngày nay và chuyên ngành triết học phát triển

Bài viết khái quát về xu hướng sự phát triển triết học gắn với lịch sử tiến hóa nhân loại có quy luật nội ngoại tại của nó; đồng thời nêu lên vấn đề phát triển triết học Việt Nam sắp tới, trong đó quan tâm xây dựng chuyên ngành triết học phát triển.

5/4/2020 2:30:37 PM +00:00

Những vấn đề cơ bản của quá trình giáo dục - theo quan điểm triết học giáo dục của John Dewey

Triết học giáo dục là hạt nhân của tư tưởng triết học thực dụng John Dewey mà trong đó là sự đồ sộ về nội dung hay thậm chí những vấn đề liên quan đến giáo dục từ cơ bản đến phổ quát.

5/4/2020 2:30:31 PM +00:00

Tư tưởng cải cách triết học của Ludwig Feuerbach trong tác phẩm - những nguyên lý của triết học tương lai và ý nghĩa của nó

Triết học Ludwig Feuerbach là một sản phẩm tất yếu của những điều kiện mới, hình thành vào cuối những năm 30 – những năm đầu thế kỷ XIX. Đánh giá về nhiệm vụ của triết học mới, L. Feuerbach cho rằng Nhiệm vụ của kỷ nguyên hiện đại là hiện thực hóa và nhân đạo hóa Chúa - sự chuyển đổi và tan rã của thần học và nhân loại học.

5/4/2020 2:30:25 PM +00:00

Triết lý phát triển kinh tế học của tôn giáo

Bài viết tập trung trình bày ba nội dung: Kinh tế học tôn giáo hướng tới phát triển một nền kinh tế nhân bản, nhân văn; Kinh tế học tôn giáo phát triển một xã hội hài hòa; Kinh tế học tôn giáo hướng tới phát triển một nền kinh tế bảo vệ môi trường bảo đảm cho sự phát triển bền vững.

5/4/2020 10:53:36 AM +00:00

Sử dụng sơ đồ tư duy trong giảng dạy học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin ở Trường Đại học Sao Đỏ

Học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin là học phần có vai trò rất quan trọng trong việc hình thành thế giới quan khoa học và nhân sinh quan cách mạng cho sinh viên. Điều này yêu cầu cần phải đảm bảo được tính khoa học, thực tiễn, logic, hệ thống trong giảng dạy. Bên cạnh đó, bài giảng cũng cần phải sinh động, dễ hiểu và phát huy được tính tích cực, năng động và sáng tạo của người học.

5/4/2020 10:40:14 AM +00:00

Tư tưởng “Đạo, Hiếu” trong Nho giáo và ảnh hưởng của nó tới quá trình xây dựng gia đình văn hóa mới ở Việt Nam hiện nay

Bài viết đi sâu nghiên cứu tư tưởng “Đạo, Hiếu” của Nho giáo và những ảnh hưởng của nó tới quá trình xây dựng gia đình văn hóa mới ở Việt Nam hiện nay. Qua nghiên cứu này tác giả muốn góp phần làm rõ hơn những ảnh hưởng của tư tưởng Đạo, Hiếu tới xây dựng gia đình văn hóa mới ở Việt Nam hiện nay, góp phần xây dựng gia đình văn hóa mới trong thời gian tới.

5/4/2020 10:32:25 AM +00:00

Phân loại khoa học của Charles Sanders Pierce: Lịch sử, nội dung và ý nghĩa

Bài viết trình bày lịch sử ra đời, hệ thống hóa, đưa ra các đánh giá có tính phê phán, góp phần hoàn thiện bảng phân loại của Pierce, vạch ra ý nghĩa nhận thức và ý nghĩa ứng dụng của chúng trong khoa học luận và quản lý khoa học công nghệ. Các phương pháp được sử dụng bao gồm: nghiên cứu tư liệu, dùng các tư liệu sơ cấp một cách có phê phán (bản gốc tư liệu của Pierce) và tài liệu thứ cấp của các học giả nghiên cứu về Pierce; phương pháp logic nhằm đánh giá tính nhất quán của các bảng phân loại khoa học của Pierce; phương pháp lịch sử nhằm làm rõ bối cảnh ra đời bảng các bảng phân loại khoa học của Pierce. Bài viết nêu ra lý do và tầm quan trọng của nghiên cứu, phác thảo sơ lược lịch sử phân loại khoa học trước Pierce, phân tích hoàn cảnh lịch sử (vĩ mô và vi mô) dẫn đến sự ra đời bảng phân loại của của Pierce, nội dung các bảng phân loại của Pierce và ý nghĩa của chúng đối với văn hóa, nghiên cứu khoa học và quản lý nghiên cứu khoa học.

5/4/2020 10:06:38 AM +00:00

Phép biện chứng duy vật dưới cách tiếp cận của Karl Raimund Popper

Bài viết tập trung phân tích những phê phán của K. Popper đối với phép biện chứng duy vật. Popper cho rằng phép biện chứng đã vi phạm quy luật cấm mâu thuẫn khi cho rằng các mặt đối lập có thể chuyển hóa cho nhau, chính vì vậy ông phản đối việc vận dụng phép biện chứng vào nghiên cứu các vấn đề xã hội. Bài viết chỉ ra sai lầm cơ bản trong những phê phán này xuất phát từ việc Popper không phân biệt được sự khác nhau giữa mâu thuẫn logic và mâu thuẫn biện chứng, qua đó tác giả khẳng định giá trị khoa học bền vững của phép biện chứng duy vật nói riêng, chủ nghĩa Marx nói chung.

3/30/2020 4:21:54 PM +00:00

Thử tìm hiểu về triết lý phật giáo trong đời sống xã hội

Phật giáo xuất hiện vì nhân loại và cũng tồn tại vì nhân loại. Đó là tư tưởng Phật pháp tại thế gian không lìa thế gian mà giác ngộ với mục đích làm giảm bớt những đau khổ, những vướng mắc, chấp thủ của con người.

3/30/2020 9:29:13 AM +00:00

Sự khác nhau giữa nhận thức và đánh giá

Bài viết phân tích sự khác nhau trong nội hàm của một số khái niệm, thuật ngữ thường dùng trong hoạt động nghiên cứu khoa học mà tiếc thay vẫn còn có một số người nhầm lẫn, nhất là sinh viên. Đó là các khái niệm, thuật ngữ: bản chất, giá trị (của một sự vật, một khách thể) và nhận thức, đánh giá (của một chủ thể đối với sự vật đó).

3/30/2020 9:07:18 AM +00:00

Giá trị của triết học

Bài viết giới thiệu sơ lược về ý nghĩa của triết học trong đời sống con người, vấn đề được nhiều người quan tâm, chương cuối cùng The value of philosophy (Giá trị của triết học) trong tác phẩm The problems of philosophy (Những vấn đề của triết học) của tác giả Bertrand Russell (1872-1970), một nhà toán học và triết học người Anh. Ông cho rằng giá trị quan trọng của triết học là sự giải thoát tinh thần khỏi những nhu cầu thường nhật, nói cách khác là sự tự do của tư tưởng.

3/30/2020 9:03:17 AM +00:00

Một số quan điểm về thế giới quan của chủ nghĩa hậu hiện đại

Những người theo chủ nghĩa hậu hiện đại tỏ ra nghi ngờ về sự tồn tại của thế giới khách quan tuyệt đối trong nhận thức của con người. Họ cho rằng ngôn ngữ và sự nhận thức của cộng đồng văn hóa đã sáng tạo ra thế giới và tạo nên cảm giác về thế giới này.

3/30/2020 8:57:48 AM +00:00

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 7 - ThS. Lê Thị Ngọc Hoa

Nội dung bài giảng trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức vầ về xây dựng con người mới. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

3/30/2020 8:42:00 AM +00:00

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 6 - ThS. Lê Thị Ngọc Hoa

Nội dung bài giảng cung cấp cho người học các nội dung về quan điểm của Hồ Chí Minh về dân chủ và xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

3/30/2020 8:41:46 AM +00:00

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 5 - ThS. Lê Thị Ngọc Hoa

Bài giảng trình bày các nội dung về cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc; lực lượng đại đoàn kết dân tộc; hình thức tổ chức khối đại đoàn kết dân tộc; vai trò của đoàn kết quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

3/30/2020 8:41:38 AM +00:00

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 4 - ThS. Lê Thị Ngọc Hoa

Bài giảng trình bày quan niệm của Hồ Chí Minh về vai trò và bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

3/30/2020 8:41:31 AM +00:00

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 3 - ThS. Lê Thị Ngọc Hoa

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam nêu lên tính tất yếu của CNXH ở Việt Nam; quan niệm của Hồ Chí Minh về những đặc trưng bản chất của CNXH; quan niệm của Hồ Chí Minh về mục tiêu và động lực của CNXH.... Mời các bạn cùng tham khảo.

3/30/2020 8:41:22 AM +00:00