Tài liệu miễn phí Triết học

Download Tài liệu học tập miễn phí Triết học

Quá trình hình thành đường hướng “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc đồng bào” của hội đồng giám mục Việt Nam

“Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc đồng bào” là đường hướng mục vụ của Hội đồng Giáo mục Việt Nam đề ra trong Thư chung 1980, thể hiện sự hợp tác của Hội đồng Giám mục Việt Nam với Nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên, trên thực tế, đường hướng này được người Công giáo Việt Nam thực hiện khá lâu trước năm 1980. Bài viết này sẽ góp phần tìm hiểu về vấn đề đó.

8/30/2018 5:28:03 AM +00:00

Islam giáo Shia với chính quyền và chính trị ở Iran

Ít có nơi nào trên thế giới, hoạt động tôn giáo trở thành lễ nghi nhà nước và được tôn trọng như ở Iran. Tất cả các sự kiện lớn nhỏ, kể cả các sự kiện mang tính chất quốc tế đều được bắt đầu bằng nghi thức đọc “Kinh Koran”. Mời các bạn cùng tìm hiểu những ảnh hưởng của Islam giáo Shia đối với chính trị Iran qua bài viết.

8/30/2018 5:28:03 AM +00:00

Vài nét về Kinh Dịch

Bài viết giới thiệu khái quát về “Kinh Dịch”, một “thiên cổ kỳ thư”, nhưng không dễ dàng đọc hiểu. Theo tác giả, muốn hiểu được cuốn sách này cần đọc nó với tư duy hệ thống và cấu trúc. Bên cạnh đó, để giải mã được “Kinh Dịch” cũng phải đọc một số nghiên cứu và chú giải về tác phẩm này của các nhà nghiên cứu nổi tiếng của Trung Quốc và Việt Nam.

8/30/2018 5:28:03 AM +00:00

Về một ngộ nhận liên quan đến “Tứ bất tử”: Soạn giả Thanh Hòa Tử và cuốn Hội Chân Biên (Tiếp theo)

Nối tiếp nội dung phần trước, bài viết trình bày quá trình tìm ra cuốn Hội Chân Biên của Thanh Hòa Tử và những kết luận của tác giả sau quá trình nghiên cứu vấn đề này. Bài viết này sẽ góp phần giúp chúng tôi tìm hiểu kỹ lưỡng hơn trong tương lai về lịch phả hay con đường của sự hình thành thuật ngữ Tứ Bất Tử trong học giới và trong dân gian,

8/30/2018 5:28:03 AM +00:00

Sự biến đổi của người thầy cúng ở người Tày và người Nùng tại Việt Nam

Người Tày và người Nùng ở Việt Nam là hai tộc người cùng nằm trong ngữ hệ Tày - Thái có nhiều điểm tương đồng về ngôn ngữ, phong tục tập quán. Do hai tộc người này có mối quan hệ mật thiết về nhiều mặt với các tộc người khác trong ngữ hệ Tày - Thái, nên bài viết này tìm hiểu về sự biến đổi ở các vị thày cúng, những nhân vật trung tâm trong đời sống tâm linh ở người Tày và người Nùng Việt Nam, trong mối liện hệ so sánh với người Thái ở Tây Bắc, Việt Nam và người Choang ở Quảng Tây, Trung Quốc.

8/30/2018 5:28:03 AM +00:00

Tín ngưỡng, tôn giáo của người Dao ở Cao Bằng

Bài viết này thông qua một số khảo sát thực tế cụ thể góp phần chỉ ra các giá trị cần bảo tồn và phát huy, cũng như các tồn tại cần khắc phục trong đời sống tín ngưỡng tôn giáo của người Dao ở Cao Bằng hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:28:03 AM +00:00

Từ bi của Phật giáo và đạo đức nhân loại

Bài viết này đề cập đến phạm trù Từ bi của Phật giáo trong sự so sánh với các phạm trù Nhân ái của Nho giáo, Bác ái của Kitô giáo; so sánh Từ bi của Phật giáo Việt Nam với Từ bi của Phật giáo Trung Quốc; trên cơ sở đó, phân tích vai trò Từ bi của Phật giáo đối với đạo đức dân tộc Việt Nam và nhân loại trong lịch sử cũng như trong thời đại văn minh vật chất hiện nay.

8/30/2018 5:28:03 AM +00:00

Tiếp cận hệ thống về thực thể tôn giáo: Một cách nhìn khác về tôn giáo

Bài viết đề cập và bước đầu bàn đến khái niệm thực thể tôn giáo như một cách nhìn thực tiễn về hiện tượng tôn giáo trong thực tế nhằm khắc phục cách nhìn tôn giáo như một hình thái ý thức ý xã hội thuần túy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết.

8/30/2018 5:28:03 AM +00:00

Nguyên nhân xuất hiện của Islamism hiện nay

Bài viết này tiếp tục góp bàn thêm về nguyên nhân xuất hiện của Islamism hiện nay trên cơ sở phân tích các điều kiện của đời sống xã hội liên quan đến trào lưu này như kinh tế, chính trị, tôn giáo, triết học, văn hóa, tư tưởng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:28:03 AM +00:00

Giá trị của truyền thông tôn giáo trong điều kiện đa dạng tôn giáo tại Việt Nam hiện nay từ góc nhìn xã hội học

Công tác truyền thông tôn giáo gần đây được Đảng và Nhà nước thường xuyên quan tâm. Sự quan tâm đó thể hiện ở nhiều phương diện từ việc thành lập các tờ báo, tạp chí, mở rộng các phương tiện truyền thông đại chúng cho đến đa dạng hóa nội dung truyền thông tôn giáo. Bài viết này chỉ đề cập đến giá trị truyền thông và chủ thể truyền thông của Phật giáo và Công giáo.

8/30/2018 5:28:03 AM +00:00

Sự can thiệp của tôn giáo vào chính trị ở Philippines

Trên cơ sở khái quát mối quan hệ giữa Nhà nước và Giáo hội trước khi Tổng thống Benigno Simeon Aquino III lên nắm quyền năm 2010, bài viết này phân tích sự can thiệp của tôn giáo vào chính trị Philippines hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:28:03 AM +00:00

Đại sư Khuông Việt với nền ngoại giao Đại Việt buổi đầu độc lập

Đại sư Khuông Việt được biết đến không chỉ là một danh tăng, mà còn là một nhà ngoại giao trí dũng song toàn. Vậy điều gì đã hun đúc nên phong cách ngoại giao mẫn tiệp ở Đại sư Khuông Việt? Ông có đóng góp gì đối với nền ngoại giao nước nhà buổi đầu độc lập? Đó là những vấn đề trọng tâm mà bài viết này muốn làm sáng rõ.

8/30/2018 5:28:03 AM +00:00

Công giáo với vấn đề nghi lễ phương Đông trong lịch sử Việt Nam

Trên cơ sở trình bày khái quát bối cảnh văn hóa, xã hội Việt Nam trước khi Công giáo du nhập, nội dung chính của bài viết này đề cập đến vấn đề Công giáo với nghi lễ Phương Đông như việc thờ cúng trái với giáo lý Công giáo, hành vi và niềm tin trái với giáo lý Công giáo, việc tham gia các hoạt động trái với giáo lý Công giáo.

8/30/2018 5:28:03 AM +00:00

Hoạt động của Tin lành trên địa bàn tỉnh Kon Tum và một số vấn đề đặt ra trong bối cảnh hiện nay

Giải quyết vấn đề Tin Lành là một nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của tỉnh Kon Tum cũng như khu vực Tây Nguyên hiện nay. Đây là nội dung chính mà bài viết này muốn đề cập đến mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:28:03 AM +00:00

Một số biến chuyển của Cao đài đại đạo chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi hiện nay

Bài viết này bước đầu đề cập đến sự chuyển biến của Chiếu Minh Tam Thanh những năm gần đây trên ba phương diện cơ bản là truyền đạo, hành đạo và quản đạo; từ đó đặt ra một số vấn đề đối với phái Cao Đài này hiện nay như phát huy tinh thần dân chủ, tính bình đẳng và tôn trọng nhau, truyền thống nhân nghĩa và khoan dung.

8/30/2018 5:28:03 AM +00:00

Sự phát triển của tăng đoàn Phật giáo Thái Lan trong các vương triều Sukhothai, Ayutthaya và Bangkok

Chính quyền phong kiến Thái Lan coi Phật giáo như một công cụ thống trị góp phần nâng cao uy quyền của các vị vua; ngược lại, giới Phật giáo cần sự bảo trợ của giới cầm quyền để phát triển Tăng đoàn cũng như vì lợi ích của dân chúng. Đây là một trong những kinh nghiệm để người Thái tiếp tục giải quyết mối quan hệ giữa chính trị và tôn giáo trong giai đoạn hiện nay.

8/30/2018 5:28:03 AM +00:00

Một số vấn đề văn hóa Islam giáo

Bài viết này, trên cơ sở tư liệu chủ yếu từ cuốn sách “Văn hóa Islam giáo nhìn từ mọi hướng” (Phòng Nghiên cứu Islam giáo, Viện Nghiên cứu Tôn giáo Thế giới thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc, in lần thứ ba, Tề Lỗ thư xã ấn hành năm 1996, bản dịch Việt ngữ của Trần Nghĩa Phương) góp phần làm rõ một số nội dung văn hóa của Islam giáo.

8/30/2018 5:28:03 AM +00:00

Sự biến đổi tâm thức tôn giáo truyền thống của người Tây Nguyên hiện nay

Bài viết phác thảo sự biến đổi tâm thức tôn giáo của các tộc người tại chỗ ở Tây Nguyên hiện nay; chỉ ra sự đa dạng và biến động của các thực hành tôn giáo trên cơ sở của sự biến mất dần “tâm thức rừng”, sự biến đổi của không gian sống và phương thức sinh kế, sự xâm nhập của các tôn giáo mới, cũng như chính sách bảo tồn văn hóa có chọn lọc và xu hướng sân khấu hóa.

8/30/2018 5:28:03 AM +00:00

An ninh tinh thần: Các xung đột trên cơ sở thế giới quan

Giải pháp cho các xung đột đã chín muồi trong xã hội, trong lĩnh vực tranh luận về thế giới quan đang gây nhiều bàn cãi, để đi đến khả năng phải hình thành một phương châm tâm lý - xã hội trong giao tiếp giữa chủ thể các đức tin khác nhau, giữa tin và không tin theo tôn giáo để góp phần đưa đất nước Nga thoát khỏi cuộc khủng hoảng tinh thần hiện nay là nội dung chính của bài viết này.

8/30/2018 5:28:03 AM +00:00

Đối thoại tôn giáo: Sự kiến tạo tôn giáo của một dân tộc thiểu số ở Indonesia

Bài viết trình bày quá trình tự kiến tạo tôn giáo của người Wana để phân biệt với tôn giáo của những tộc người láng giềng ở Indonesia theo Islam giáo và Công giáo. Từ đó, bài viết góp phần lý giải một vấn đề mang tính lý luận là việc tôn giáo được kiến tạo ra sao trong một nền văn hóa khi quan hệ trao đổi với các tộc người khác.

8/30/2018 5:28:03 AM +00:00

Khơi nguồn phật pháp nơi vùng sâu vùng xa vấn đề đặt ra cho tổ chức Phật giáo ở miền núi phía Bắc

Trên cơ sở nêu lên sự cấp thiết của việc truyền bá Phật pháp ở miền núi phía Bắc hiện nay, bài viết đề cập đến thực trạng và một số thách thức đặt ra đối với tổ chức Phật giáo khu vực này như vấn đề nhân sự và tổ chức cơ sở, vấn đề trùng tu và tôn tạo cơ sở thờ tự, vấn đề hoằng pháp cho Phật tử, v.v....

8/30/2018 5:28:03 AM +00:00

Bố thí của Phật giáo trong đời sống giáo viên đại học ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

Dựa trên kết quả phỏng vấn sâu trực tiếp hoặc gửi bảng hỏi qua email đối với 6 thầy giáo và 16 cô giáo, tuổi từ 28 đến 50, là Phật tử hiện giảng dạy tại các trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh, bài viết này muốn tìm hiểu việc giáo viên là Phật tử áp dụng giáo lý Phật giáo vào nghề nghiệp của mình.

8/30/2018 5:28:03 AM +00:00

Thách thức đối với công giáo qua các hiện tượng “Canh tân đặc sủng” và “Hà mòn” ở khu vực tây nguyên hiện nay

Toàn cầu hóa cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ thông tin và làn sóng di dân đã đưa tới xu hướng đa dạng hóa tôn giáo, nhất là sự xuất hiện của rất nhiều hiện tượng tôn giáo mới đã và đang đặt ra cho các tôn giáo thể chế thách thức mới, trong đó Công giáo không phải là một ngoại lệ. Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này qua bài báo.

8/30/2018 5:28:03 AM +00:00

Cộng đồng tôn giáo - Dân tộc tại Kon Tum

Bài viết đề cập hai vấn đề liên quan đến cộng đồng tôn giáo/Công giáo - dân tộc ở Kon Tum. Một là, sự truyền bá và phát triển Công giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và việc hình thành cộng đồng Công giáo - dân tộc ở Tây Nguyên nói chung, Kon Tum nói riêng từ năm 1848 đến nay. Hai là, tác động của cộng đồng Công giáo - dân tộc đến một số lĩnh vực tiêu biểu của đời sống giáo dân ở Kon Tum như: Kinh tế, văn hóa, xã hội, tôn giáo, v.v... Mời các bạn tham khảo.

8/30/2018 5:28:03 AM +00:00

Truyền giáo tin lành vào các tộc người thiểu số ở vùng Nam Trường Sơn - Tây Nguyên từ khởi đầu cho đến năm 1975

Nghiên cứu lịch sử truyền giáo, kết quả truyền giáo tại khu vực nam Trường Sơn - Tây Nguyên sẽ góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề liên quan đến Tin Lành tại Việt Nam. Đây là những nội dung chính của bài viết này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:28:03 AM +00:00

Thờ cúng thành hoàng ở Việt Nam qua tài liệu Hán Nôm

Hoạt động thờ cúng Thành hoàng làng đã để lại kho tàng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú và quý giá. Bài viết này giới thiệu khái quát về thờ cúng Thành hoàng làng ở Việt Nam, cũng như quá trình văn bản hóa sự tích Thành hoàng làng người Việt qua nguồn tài liệu Hán Nôm.

8/30/2018 5:28:03 AM +00:00

Múa lửa trong nghi lễ lên Đồng

Giống như nhiều hình thái tôn giáo dân gian khác ở Việt Nam, nghi lễ lên đồng thờ thánh chỉ được xem là một dạng diễn xướng dân gian mà chưa được nhìn nhận và đánh giá đúng những giá trị của nó về thể thức và ý nghĩa. Cùng với công trình “Nghi lễ lên đồng: Lịch sử và giá trị” xuất bản năm 2013, tác giả bài viết này mong muốn làm rõ giá trị và ý nghĩa tôn giáo của nghi lễ lên đồng, một nghi lễ hiện vẫn còn những điều tồn nghi.

8/30/2018 5:28:03 AM +00:00

Xu thế tôn giáo trên thế giới và tác động của chúng đối với các tôn giáo ở Tây nguyên trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Bài viết này trên cơ sở trình bày khái quát các xu thế tôn giáo trên thế giới dưới tác động của toàn cầu hóa, sẽ tập trung làm rõ một số điểm đáng chú ý của đời sống tôn giáo ở Tây Nguyên trong bối cảnh hội nhập quốc tế, đó là: Sự đa dạng tôn giáo, việc xuất hiện nhiều hiện tượng tôn giáo mới, sự tranh giành ảnh hưởng của các tôn giáo, việc các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo tạo ra xung đột và điểm nóng.

8/30/2018 5:28:02 AM +00:00

Phật giáo với bảo vệ môi trường ở Việt Nam

Theo Phật giáo, việc bảo vệ môi trường sống trong điều kiện hiện nay cần phải hoạch định được phương thức giáo dục và định hướng sống “thiện” với tự nhiên, giúp tín đồ hình thành thói quen có ý thức tự giác cao với những hệ quả của hành vi bản thân đối với môi trường. Bài viết này góp phần làm rõ giá trị của Phật giáo với bảo vệ môi trường ở Việt Nam.

8/30/2018 5:28:02 AM +00:00

Vai trò của Ni giới đối với Phật giáo Nhật Bản

Trên cơ sở trình bày khái lược lịch sử Ni giới Phật giáo Nhật Bản, nội dung chính của bài viết này tập trung phân tích vai trò của Ni giới đối với Phật giáo Nhật Bản ở các phương diện như: Truyền bá Phật pháp, xây dựng và phát triển hàng ngũ Ni giới, duy trì giới luật và lối sống tu hành nghiêm ngặt của Phật giáo. Với những đóng góp quý báu, Ni giới đã khẳng định được vị trí quan trọng đối với Phật giáo Nhật Bản trong lịch sử và hiện tại.

8/30/2018 5:28:02 AM +00:00