Tài liệu miễn phí Triết học

Download Tài liệu học tập miễn phí Triết học

Bài giảng môn Triết học: Chương 8 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

Bài giảng môn Triết học: Chương 8 Triết học về con người cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái lược các quan điểm triết học về con người trong lịch sử; Quan điểm triết học Mác – Lênin về con người; Vấn đề con người trong tư tưởng triết học Hồ Chí Minh; Vấn đề phát huy nhân tố con người trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay.

10/14/2021 6:00:35 PM +00:00

Bài giảng môn Triết học: Chương 7 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

Bài giảng môn Triết học: Chương 7 Ý thức xã hội cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm tồn tại xã hội, ý thức xã hội và các hình thái ý thức xã hội; Vai trò quyết định của tồn tại xã hội đối với ý thức xã hội và tính độc lập tương đối của ý thức xã hội; Xây dựng nền tảng tinh thần trong tiến trình cách mạng XHCN ở Việt Nam hiện nay.

10/14/2021 6:00:13 PM +00:00

Bài giảng môn Triết học: Chương 6 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

Bài giảng môn Triết học: Chương 6 Triết học chính trị cung cấp cho người học những kiến thức như: Quan niệm về chính trị trong lịch sử triết học; Các phương diện cơ bản về chính trị trong đời sống xã hội; Vấn đề đổi mới chính trị ở Việt Nam hiện nay.

10/14/2021 5:59:55 PM +00:00

Bài giảng môn Triết học: Chương 5 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

Bài giảng môn Triết học: Chương 5 Học thuyết hình thái kinh tế-xã hội cung cấp cho người học những kiến thức như: Phương pháp tiếp cận duy vật và duy tâm về xã hội; Những nội dung cơ bản của học thuyết hình thái kinh tế - xã hội; Giá trị khoa học, cách mạng của học thuyết hình thái KT-XH và sự nhận thức về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.

10/14/2021 5:59:20 PM +00:00

Bài giảng môn Triết học: Chương 4 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

Bài giảng môn Triết học: Chương 4 Nhận thức luận cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số vấn đề cơ bản của nhận thức luận; Nhận thức luận duy vật biện chứng; Các hình thức, phương pháp nhận thức khoa học và đặc thù của nhận thức xã hội; Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn và sự vận dụng nó trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay.

10/14/2021 5:58:56 PM +00:00

Bài giảng môn Triết học: Chương 3 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

Bài giảng môn Triết học: Chương 3 Phép biện chứng cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm biện chứng và khái quát lịch sử phép biện chứng; Những nội dung cơ bản của phép biện chứng duy vật; Những nguyên tắc phương pháp luận cơ bản của phép biện chứng duy vật và sự vận dụng trong quá trình đổi mới ở Việt Nam.

10/14/2021 5:58:33 PM +00:00

Bài giảng môn Triết học: Chương 1 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

Bài giảng môn Triết học: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Triết học và vấn đề cơ bản của triết học; Sự hình thành, phát triển tư tưởng triết học trong lịch sử; Triết học Mác - Lênin và vai trò của nó trong đời sống xã hội; Sự kế thừa, phát triển và vận dụng sáng THML trong thực tiễn cách mạng Việt Nam.

10/14/2021 5:58:10 PM +00:00

Bài giảng môn Triết học: Chương 2 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

Bài giảng môn Triết học: Chương 2 Bản thể luận cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm bản thể luận và nội dung bản thể luận trong lịch sử triết học; Nội dung bản thể luận của triết học Mác-Lênin; Mối quan hệ giữa khách quan và chủ quan.

10/14/2021 5:57:36 PM +00:00

Tư tưởng của Các Mác về vai trò của khoa học và công nghệ đối với sự phát triển của lực lượng sản xuất và sự vận dụng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Lâm Đồng hiện nay

Nghiên cứu tiến trình vận động và phát triển của xã hội loài người thông qua hoạt động sản xuất vật chất, C.Mác đã khẳng định khoa học và công nghệ là yếu tố hàng đầu thúc đẩy sự phát triển của lực lượng sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/12/2021 1:13:20 PM +00:00

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin năm 2014-2015 có đáp án - Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin năm 2014-2015 có đáp án - Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh cung cấp cho bạn các câu hỏi trắc nghiệm đi kèm đáp án giúp bạn hệ thống kiến thức môn học nhằm chuẩn bị cho kì kiểm tra sắp diễn ra. Mời các bạn cùng tham khảo đề thi.

10/10/2021 12:27:51 PM +00:00

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin - TS. Nguyễn Thái Sơn

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin có nội dung gồm 3 phần: phần 1 trình bày về triết học Mác-Lênin; phần 2 trình bày về kinh tế chính trị Mác-Lênin; phần 3 trình bày về chủ nghĩa xã hội khoa học. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

10/10/2021 12:20:42 PM +00:00

Bài giảng Những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

Bài giảng Những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin được sử dụng làm tài liệu tập huấn chương trình sơ cấp lý luận chính trị. Bài giảng có nội dung gồm 6 bài: bài 1 - sự hình thành và phát triển của chủ nghĩa Mác-Lênin; bài 2 - chủ nghĩa duy vật biện chứng; bài 3 - phép biện chứng duy vật; bài 4 - chủ nghĩa duy vật lịch sử; bài 5 - chủ nghĩa Mác-Lênin về sản xuất hàng hóa và phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa; bài 6 - cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

10/10/2021 12:20:33 PM +00:00

Vận dụng, bổ sung và phát triển chủ nghĩa Marx - Lenin trong thời đại ngày nay

Mục đích của bài viết nhằm góp phần làm rõ nhận định vận dụng, bổ sung, phát triển Chủ nghĩa Marx-Lenin là yêu cầu nội tại, là đáp ứng yêu cầu thực tiễn của thời đại cũng như sự phát triển của khoa học, công nghệ. Tuy nhiên, việc vận dụng, bổ sung, phát triển phải có nguyên tắc, không tùy tiện, chủ quan. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/10/2021 8:26:51 AM +00:00

Tư tưởng của Nho giáo về nhân

Bài viết trình bày tư tưởng của Nho giáo về nhân trên hai phương diện: những đức hợp thành của nhân, vai trò của nhân trong đường lối trị nước. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài viết này.

10/10/2021 8:10:21 AM +00:00

Bài giảng Học thuyết giá trị - Chương IV: Quy luật giá trị

Bài giảng Học thuyết giá trị - Chương IV: Quy luật giá trị với các nội dung tác động của quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.

10/10/2021 12:46:09 AM +00:00

Quan niệm của Karl Marx về con người và giải phóng con người

Bài viết trình bày quan niệm của K.Marx về con người là một thực thể tự nhiên và xã hội đặc biệt là nhấn mạnh đến bản chất xã hội của con người và quan điểm phát triển con người nhằm mục đích giải phóng con người.

10/9/2021 11:00:08 PM +00:00

Bài giảng Vấn đề con người trong Triết học Mác - Lênin

Bài giảng Vấn đề con người trong triết học Mác - Lênin trình bày về con người là gì, chúng ta đến từ đâu, bản chất chúng ta là gì, vị trí của chúng ta trong thế giới, mối quan hệ giữa chúng ta như thế nào. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/9/2021 7:45:28 PM +00:00

Bài giảng Chương 3: Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội và tính độc lập tương đối của ý thức xã hội

Bài giảng Chương 3: Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội và tính độc lập tương đối của ý thức xã hội trình bày về tồn tại xã hội là gì, ý thức xã hội là gì, tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội như thế nào, tính độc lập tương đối của ý thức xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/9/2021 7:45:03 PM +00:00

Bài giảng Chương 2: Biện chứng của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

Bài giảng Chương 2: Biện chứng của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng trình bày về Các khái niệm: cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tâng, Quan hệ biến chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/9/2021 7:44:51 PM +00:00

Bài giảng Triết học Mác - Lênin: Hình thái kinh tế - xã hội

Bài giảng Triết học Mác - Lênin: Hình thái kinh tế - xã hội trình bày về khái niệm, quá trình lịch sử tự nhiên, giá trị khoa học. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài giảng này.

10/9/2021 7:44:34 PM +00:00

Bài giảng Triết học Mác - Lênin: Giai cấp và dân tộc

Bài giảng Triết học Mác - Lênin: Giai cấp và dân tộc trình bày về Giai cấp và đấu tranh giai cấp, dân tộc, mối quan hệ giai cấp - dân tộc - nhân loại. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài giảng này.

10/9/2021 7:44:16 PM +00:00

Bài giảng Nhà nước và cách mạng xã hội

Bài giảng Nhà nước và cách mạng xã hội trình bày về nguồn gốc của nhà nước, bản chất của nhà nước, đặc trưng cơ bản của nhà nước, chức năng cơ bản của nhà nước, các kiểu và hình thức nhà nước, nguồn gốc của cách mạng xã hội, bản chất của cách mạng, phương pháp cách mạng, vấn đề cách mạng xã hội trên thế giới hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/9/2021 7:43:55 PM +00:00

Bài giảng Triết học - ĐH KH Xã hội và Nhân văn

Bài giảng Triết học có bố cục gồm 4 chương được trình bày theo thứ tự như sau: Chương 1 - Khái lược về triết học; Chương 2 - Triết học Mác – Lênin; Chương 3 - Mối quan hệ giữa triết học và các khoa học; Chương 4 - Vai trò của khoa học – công nghệ trong sự phát triển xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/9/2021 7:43:29 PM +00:00

Bài giảng Quy luật phủ định của phủ định

Bài giảng Quy luật phủ định của phủ định trình bày về phủ định biện chứng là gì, các đặc trưng của phủ định biện chứng, tính thừa kế của phủ định biện chứng. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài giảng này.

10/9/2021 7:31:38 PM +00:00

Bài giảng Triết học Mác-Lênin - Chương 2: Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập

Bài giảng Triết học Mác-Lênin - Chương 2: Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có khái nhiệm mâu thuẫn và các tính chất chung của mâu thuẫn, quá trình vận động của mâu thuẫn. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/9/2021 7:31:17 PM +00:00

Bài giảng Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật

Bài giảng Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật trình bày qui luật chuyển hoá từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại, qui luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập, qui luật phủ định của phủ định. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/9/2021 7:30:59 PM +00:00

Bài giảng Phép biện chứng duy vật - Nguyễn Nam Thắng

Bài giảng Phép biện chứng duy vật cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái lược về phép biện chứng; Hai nguyên lý của phép biện chứng duy vật; Ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; Sáu cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật.

10/8/2021 8:51:01 PM +00:00

81 câu hỏi và đáp án trả lời môn học những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

Với mục tiêu giúp các bạn sinh viên có thêm tư liệu tham khảo trong quá trình ôn thi, củng cố kiến thức Tailieu.vn giới thiệu 81 câu hỏi và đáp án trả lời môn học những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/4/2021 9:45:42 PM +00:00

Tiểu luận Triết học Mác-Lênin: Lịch sử phát triển của phép biện chứng trong triết học

Nội dung của tiểu luận gồm 3 phần với các nội dung các phép biện chứng trước triết học Mác; phép biện chứng duy vật hay phép biện chứng Mác – xit; phép biện chứng duy vật trong sự vận động và phát triển của nền kinh tế nước ta hiện nay.

10/4/2021 6:27:40 AM +00:00

Câu hỏi ôn tập Triết học Mác-Lênin

Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung các câu hỏi ôn tập môn Triết học Mác Lê nin, hỗ trợ cho quá trình ôn luyện, củng cố kiến thức cho các bạn sinh viên.

10/4/2021 6:27:30 AM +00:00