Tài liệu miễn phí Triết học

Download Tài liệu học tập miễn phí Triết học

Tư tưởng của một số nhà nho Việt Nam về trách nhiệm trong quan hệ gia đình

Nho giáo quan niệm “Quốc chi bản tại gia” nên rất coi trọng việc xây dựng các chuẩn mực về trách nhiệm trong quan hệ gia đình. Bài viết phân tích tư tưởng của một số nhà nho Việt Nam (Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm và Ngô Thì Nhậm) về trách nhiệm trong quan hệ gia đình (cha - con, chồng - vợ, anh - em), từ đó rút ra những bài học có ý nghĩa nâng cao trách nhiệm của mỗi thành viên trong quan hệ gia đình ở Việt Nam hiện nay.

8/30/2018 5:45:23 AM +00:00

Trần Đại Nghĩa - nhà khoa học kiệt xuất, vị tướng khiêm nhường

Trần Đại Nghĩa (1913 - 1997) là một nhà khoa học kiệt xuất (1), được mệnh danh là cha đẻ của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Trải qua hai cuộc kháng chiến cứu nước, tên tuổi ông trở thành một huyền thoại đối với nhiều thế hệ người Việt Nam cũng như bạn bè quốc tế. Những đóng góp của ông đối với công cuộc cách mạng Việt Nam vô cùng to lớn, nhưng cuộc đời ông lại hết sức bình dị, khiêm nhường.

8/30/2018 5:45:23 AM +00:00

Phát triển vượt cấp trong xã hội: Lịch sử, lôgíc và thực tiễn chủ nghĩa xã hội ngày nay

Trên cơ sở phân tích các căn cứ về lịch sử, lôgíc và từ thực tiễn chủ nghĩa xã hội, tác giả khẳng định có sự phát triển vượt cấp như vậy, đồng thời khẳng định có khả năng quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa.

8/30/2018 5:45:23 AM +00:00

Chủ nghĩa nhân văn của triết học Mác

Trên cơ sở phân tích nội dung của chủ nghĩa nhân văn và dòng chảy của chủ nghĩa nhân văn ở phương Tây, tác giả bài viết cho rằng, chủ nghĩa nhân văn là bản chất của triết học Mác; chủ nghĩa nhân văn của triết học Mác không những đoạn tuyệt với chủ nghĩa nhân văn của L.Phoiơbắc, mà còn biến chủ nghĩa nhân văn từ lý luận trừu tượng thành thực tiễn, nhằm cải tạo thế giới.

8/30/2018 5:45:23 AM +00:00

Có phải học thuyết của C.Mác về hình thái kinh tế xã hội là sai lầm

Hiện nay có nhiều quan điểm khác nhau phủ định học thuyết hình thái kinh tế - xã hội của C.Mác, nhưng tựu chung lại những quan điểm này đều phủ định tính khách quan của quy luật xã hội, hoặc cho rằng thực tiễn đã đổi thay, nên học thuyết hình thái kinh tế - xã hội của C.Mác là sai lầm. Bằng các luận cứ về mặt lý luận, về mặt thực tiễn và về thực tế lịch sử, bài viết khẳng định tính đúng đắn của học thuyết hình thái kinh tế - xã hội của C.Mác.

8/30/2018 5:45:23 AM +00:00

Quan điểm của C.Mác và Ph.Ăngghen về động lực của lịch sử

Trước C.Mác và Ph.Ăngghen, loài người chưa nhận thức đúng đắn về bản chất của lịch sử và động lực phát triển của nó. C.Mác và Ph.Ăngghen là những người đầu tiên nhận thức đúng đắn về bản chất của lịch sử và động lực phát triển của lịch sử. Tác giả bài viết phân tích quan điểm C.Mác và Ph.Ăngghen về động lực của lịch sử và khẳng định rằng, quan điểm đúng đắn này vẫn là cơ sở lý luận khoa học cho nhận thức và hoạt động thực tiễn.

8/30/2018 5:45:23 AM +00:00

Quan niệm về cá nhân và xã hội trong lịch sử tư tưởng trước Mác và hiện đại ngoài Mác

“Cá nhân” và “Xã hội” là những khái niệm cơ bản của các khoa học xã hội. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn còn có nhiều quan niệm khác nhau, nhiều “định nghĩa” khác nhau về “cá nhân” và “xã hội”. Trong bài viết này, tác giả khảo sát quan niệm của một số học giả phương Tây về “cá nhân” và “xã hội” nhằm cung cấp thêm những cách nhìn đa chiều về hai khái niệm này.

8/30/2018 5:45:23 AM +00:00

Tư tưởng của Minh Mệnh về đào tạo, sử dụng nhân tài

Cuộc đời trị vì đất nước giai đoạn triều Nguyễn và sự nghiệp của Minh Mệnh đã được nhiều học giả nghiên cứu trên những= phương diện khác nhau. Tuy nhiên, trên bình diện lịch sử triết học và tư tưởng giáo dục thì rất cần thiết phải làm sáng tỏ những đóng góp của Minh Mệnh về đạo làm người, về giáo dục con người và đặc biệt về chính sách đào tạo và sử dụng nhân tài trong sự nghiệp phát triển đất nước.

8/30/2018 5:45:23 AM +00:00

Góp thêm một cách hiểu về tư duy

Trong bài viết này, tác giả góp thêm một cách hiểu về tư duy thông qua phân tích quan niệm của C.Mác cho rằng ý niệm chẳng qua chỉ là vật chất được di chuyển vào đầu óc con người và được cải biến trong đó. Theo tác giả, tư duy không chỉ là sự phản ánh mà còn là một quá trình, một hoạt động. Đó là một trong những nét đặc trưng nhất của tư duy.

8/30/2018 5:45:23 AM +00:00

Tư tưởng tự do và sáng tạo của Nikolai berdyaev: Quan niệm và tiếp nhận

Bài viết phân tích tư tưởng tự do và sáng tạo của N.Berdyaev, nhà triết học người Nga. Theo tác giả bài viết, triết học của N.Berdyaev là một biến thể của triết học hiện sinh, với chủ đề cơ bản, xuyên suốt là cá nhân con người tự do và sáng tạo. N.Berdyaev luôn gắn những kiến giải về vấn đề này với Kyto giáo

8/30/2018 5:45:22 AM +00:00

Lợi ích nhóm với tính cách một khái niệm của triết học xã hội

Mối quan hệ giữa các lợi ích nhóm với nhau, cũng như mối quan hệ giữa lợi ích nhóm với lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội có thể là phù hợp hoặc mâu thuẫn. Lợi ích nhóm hiện diện trong các chính sách của nhà nước; bởi vì nhiều chính sách của nhà nước là có lợi cho một số nhóm này nhưng lại bất lợi cho một số nhóm khác.

8/30/2018 5:45:22 AM +00:00

Từ phạm trù “nhân” của nho giáo đến phạm trù “nhân” trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Bài viết phân tích “Nhân” của Nho giáo và “Nhân” trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Theo tác giả, trong Nho giáo Trung Quốc sơ kỳ, nhân được hiểu là yêu thương con người, là đạo làm người mà cốt lõi là trung - thứ, là một phẩm chất của người quân tử. Trong Nho giáo Việt Nam, ngoài những nội dung trên, nhân còn là yêu nước, thương dân; là khoan dung độ lượng, là yêu chuộng hòa bình.

8/30/2018 5:45:22 AM +00:00

Phân tầng xã hội hợp thức và giải pháp thực hiện công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay

Bài viết trình bày tóm tắt những kiến giải về phân tầng xã hội hợp thức, đưa ra những nhận thức mới về công bằng xã hội và đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay.

8/30/2018 5:45:22 AM +00:00

Triết lý về mối quan hệ giữa con người và giới tự nhiên trong tục ngữ Việt Nam

Từ xa xưa người Việt Nam đã có nhận thức về mối quan hệ biện chứng giữa con người với giới tự nhiên. Điều đó thể hiện qua những triết lý được gửi gắm trong kho tàng tục ngữ. Bài viết phân tích các biểu hiện của triết lý dân gian về nguồn gốc tự nhiên của con người, về khả năng cải tạo, chinh phục tự nhiên của con người, về sự cần thiết phải tôn trọng, bảo vệ tự nhiên.

8/30/2018 5:45:22 AM +00:00

Đổi mới hệ tư tưởng chính trị ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay

Bài viết phân tích các quan điểm mới trong hệ tư tưởng chính trị của Đảng và Nhà nước Việt Nam giai đoạn từ năm 1986 đến nay. Đó là những quan điểm mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, về đấu tranh giai cấp, đấu tranh giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa, về vấn đề đại đoàn kết dân tộc, về vấn đề quan hệ giữa các quốc gia, về hệ thống chính trị, về việc thực hiện dân chủ.

8/30/2018 5:45:22 AM +00:00

Tính phổ biến và tính đặc thù của chủ nghĩa xã hội

Chủ nghĩa xã hội có ba đặc trưng phổ biến. Thứ nhất, chủ nghĩa xã hội phải có lực lượng sản xuất hiện đại. Thứ hai, chủ nghĩa xã hội phải có chế độ công hữu về tư liệu sản xuất. Thứ ba, chủ nghĩa xã hội phải có sự thống trị chính trị của giai cấp công nhân hiện đại. Khi xây dựng chủ nghĩa xã hội, mỗi nước cần đặc thù hóa các đặc trưng phổ biến đó của chủ nghĩa xã hội cho phù hợp với điều kiện lịch sử - cụ thể của nước mình.

8/30/2018 5:45:14 AM +00:00

Tư tưởng của C.Mác về chủ nghĩa tư bản

C.Mác đã trình bày nhiều tư tưởng quan trọng về chủ nghĩa tư bản. Một số tư tưởng của C.Mác trong tác phẩm đó không chỉ đúng ở thời chủ nghĩa tư bản hình thành, mà vẫn đúng trong những điều kiện mới hiện nay; nhưng cũng có một số tư tưởng của C.Mác trong tác phẩm đó đã bị thực tiễn vượt qua. Tư tưởng của C.Mác về sự bần cùng hóa giai cấp vô sản, về sở hữu tư nhân, về các quy luật khách quan của chủ nghĩa tư bản, về sự suy vong của chủ nghĩa tư bản, tuy vẫn đúng trong những điều kiện mới hiện nay nhưng cần được giải thích bổ sung thêm.

8/30/2018 5:45:14 AM +00:00

Tư tưởng của Plato về thể chế dân chủ

Nội dung bài viết là nêu lên tư tưởng Plato là vị triết gia vĩ đại, có ảnh hưởng lớn đối với sự phát triển triết học, đặc biệt là triết học phương Tây. Tư tưởng của ông về dân chủ trong tác phẩm “Cộng hòa” có ảnh hưởng lớn đến việc xây dựng và phát triển chính trị.

8/30/2018 5:45:14 AM +00:00

Quan điểm của Trần Trọng Kim về đạo đức

Bài viết phân tích về quan điểm của Trần Trọng Kim về đạo đức trong thời kỳ mà trong văn hóa Việt Nam có sự tiếp biến mạnh mẽ của văn hóa phương Đông và văn hóa phương Tây. Trần Trọng Kim tiếp thu những giá trị cơ bản của đạo đức Nho giáo, đạo đức truyền thống dân tộc, đồng thời bổ sung một số nét của đạo đức phương Tây. Quan điểm của ông về đạo đức nói chung và về lòng nhân ái, thiện và ác, nghĩa vụ đạo đức nói riêng có nhiều giá trị, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ hiện nay.

8/30/2018 5:45:13 AM +00:00

Ảnh hưởng của quan niệm đạo đức Nho giáo đến đời sống đạo đức ở Việt Nam hiện nay

Ở Việt Nam hiện nay, đời sống đạo đức là một trong những lĩnh vực của đời sống tinh thần, chịu ảnh hưởng sâu sắc nhất của quan niệm đạo đức Nho giáo theo cả hai hướng tích cực và tiêu cực. Những ảnh hưởng tích cực xuất phát từ chính những ưu điểm của quan niệm đạo đức Nho giáo như: coi trọng việc tự tu dưỡng đạo đức ở mỗi cá nhân; đề cao trách nhiệm của con người trong các mối quan hệ; đề cao vai trò của đạo đức, nhân nghĩa trong cách đối nhân xử thế… Bên cạnh đó, những ảnh hưởng tiêu cực của nó cũng bộc lộ thông qua tư tưởng gia trưởng, bệnh gia đình chủ nghĩa, tư tưởng trọng nam khinh nữ.

8/30/2018 5:45:13 AM +00:00

Sự khác biệt giữa Phật giáo Việt Nam với Phật giáo Ấn Độ và Phật giáo Trung Quốc

Ngay từ những ngày đầu du nhập vào Việt Nam, Phật giáo đã nhanh chóng trở thành một bộ phận quan trọng trong văn hóa dân tộc. Phật giáo Việt Nam có cái riêng, cái đặc thù so với Phật giáo Ấn Độ và Phật giáo Trung Quốc. Những triết lý, tư tưởng, đạo đức, lối sống của Phật giáo Việt Nam đã góp phần tạo nên bản sắc của văn hóa Việt Nam.

8/30/2018 5:45:13 AM +00:00

Tư tưởng thà ít mà tốt của V.I.Lênin với việc cải cách bộ máy nhà nước Việt Nam hiện nay

Trong tác phẩm “Thà ít mà tốt”, V.I.Lênin đã phân tích về mục đích, yêu cầu, điều kiện, phương pháp cải tiến bộ máy nhà nước theo phương châm thà ít mà tốt. Tư tưởng đó của V.I.Lênin có ý nghĩa lớn trong xây dựng và hoàn thiện, nâng cao uy tín và hiệu lực của bộ máy nhà nước Việt Nam hiện nay như: cần chú trọng công tác tuyển dụng và đào tạo cán bộ quản lý nhà nước.

8/30/2018 5:45:13 AM +00:00

Quan niệm của Feuerbach về tự nhiên

Feuerbach coi tự nhiên và con người là đối tượng nghiên cứu chủ yếu trong triết học của mình. Đối với Feuerbach, tự nhiên và con người thống nhất với nhau như nguyên nhân và kết quả, cái sản sinh và cái được sản sinh. Quan niệm của Feuerbach về tự nhiên là duy vật; nó được hình thành trên cơ sở phê phán quan niệm duy tâm và kế thừa quan niệm duy vật trước ông về tự nhiên. Quan niệm của Feuerbach về tự nhiên là một trong những cơ sở cho sự hình thành triết học Mác.

8/30/2018 5:45:13 AM +00:00

Quan niệm của Max Weber về đạo đức Tin Lành

Max Weber có cách giải thích độc đáo, đáng suy ngẫm về sự hình thành của chủ nghĩa tư bản, nhưng ông lại tuyệt đối hóa vai trò của yếu tố ý thức, tinh thần, đặc biệt là đạo đức Tin Lành. Quan niệm đó của ông là sai lầm vì sự ra đời, tồn tại và phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội, trong đó có hình thái kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa, do lực lượng sản xuất, các quy luật khách quan của xã hội quy định.

8/30/2018 5:45:13 AM +00:00

Ô nhiêm môi trường ở Viêt Nam hiện nay: thực trạng và giải pháp

Trong thời kỳ đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu về tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, tình trang ô nhiễm môi trường đang diễn ra nghiêm trong. Các khu công nghiêp, nhà máy nhiêt điện, thủy điên tuy góp phần không nhỏ vào sự nghiêp công nghiệp hóa, hiên đai ḥóa (CNH, HĐH) của đất nước, nhưng cũng là những tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường.

8/30/2018 5:45:13 AM +00:00

Sự thành bại của các quốc gia và chỉ số thành bại của Việt Nam 2005-2016

Bài học của các nước thành công được đúc kết và nhiều lần đã được khẳng định là: không nhất thiết phải giàu tài nguyên, không nhất thiết phải có quá khứ tư bản chủ nghĩa, ngày nay, chỉ cần vài ba chục năm, các nước đi sau hoàn toàn có thể công nghiệp hóa thành công, nếu tránh được những sai lầm về mặt thể chế. Bài học thành công thì có thể khó học hỏi, nhưng bài học thất bại thì về nguyên tắc là có thể tránh được.

8/30/2018 5:45:13 AM +00:00

Trách nhiệm của Nhà nước và xã hội trong xã hội hóa giáo dục

Nôi dung bài viết là trách nhiệm của Nhà nước và xã hội trong xã hội hóa giáo dục. Xã hội hóa giáo dục là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Chủ trương đó đã được thực hiện trong thời gian dài trong thời kỳ đổi mới, nhưng cho đến nay quan niệm về xã hội hóa giáo dục vẫn còn có nhiều ý kiến khác nhau.

8/30/2018 5:45:13 AM +00:00

Vai trò của nhà nước và cộng đồng đối với việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Để xây dựng một xã hội lành mạnh, mỗi người dân, mỗi tổ chức xã hội, mỗi doanh nghiệp cần phải thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của mình. Việc doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của mình không chỉ giúp bản thân doanh nghiệp phát triển bền vững, mà còn gó phần vào sự phát triển bền vững của xã hội.

8/30/2018 5:45:13 AM +00:00

Tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt

Tín ngưỡng thờ Mẫu là một tín ngưỡng nội sinh, phản ánh khát vọng của ngư dân nông nghiệp trồng lúa nước về một cuộc sống cơm no áo ấm, mưa thuận gió hòa. Tín ngưỡng thờ Mẫu có sự biến đổi cùng với sự biến đổi của đời sống xã hội; có sự ảnh hưởng của Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo vào trong nội dung và nghi lễ của mình và ngày càng đáp ứng nhu cầu tâm linh phong phú, đa dạng của người Việt.

8/30/2018 5:45:13 AM +00:00

Tác động của công nghệ hiện đại đến lối sống gia đình Việt Nam

Do sự tác đông của công nghê ̣hiên đai nên các giá trị lối sống gia đình Việt Nam truyền thống đang bi ̣biến đang bị mai một. Tuy nhiên, nguyên nhân làm biến dạng giá tri ̣lối sống gia đình truyền thống không phải là tiến bô ̣công nghê ̣hiên đ̣aị, mà là do con người quá lạm dụng, trở thành nô lệ của những sản phẩm.

8/30/2018 5:45:13 AM +00:00