Tài liệu miễn phí Triết học

Download Tài liệu học tập miễn phí Triết học

Bài giảng chuyên đề 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, nhân văn, văn hoá

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, nhân văn, văn hoá, vai trò của đạo đức cách mạng, những phẩm chất đạo đức cơ bản,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:48:35 AM +00:00

Bài giảng chuyên đề 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Kinh tế và quản lý trong kinh tế

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Kinh tế và quản lý kinh tế, quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về kinh tế, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ đi đôi với mở rộng và tăng cường hợp tác kinh tế quốc tế,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:48:35 AM +00:00

Bài giảng chuyên đề 8: Một số vấn đề về vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Một số vấn đề về vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới, bối cảnh trong nước,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:48:35 AM +00:00

Mối quan hệ giữa đạo đức Đảng viên và đạo đức công dân ở Việt Nam

Bài viết Mối quan hệ giữa đạo đức đảng viên và đạo đức công dân ở Việt Nam trình bày: Ở Việt Nam, đạo đức đảng viên và đạo đức công dân có sự khác biệt. Bởi vì, yêu cầu về chuẩn mực đạo đức đối với đảng viên cao hơn so với công dân bình thường; một số chuẩn mực đạo đức buộc phải có đối với đảng viên nhưng không bắt buộc đối với công dân bình thường,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:48:23 AM +00:00

Tư tưởng triết học chính trị Hy Lạp cổ đại

Bài viết Tư tưởng triết học chính trị Hy Lạp cổ đại trình bày: Tư tưởng triết học chính trị Hy Lạp cổ đại đạt đến sự phát triển cực thịnh vào thế kỷ V trước Công nguyên (TCN) với tên tuổi của Platon và Aristotle. Tư tưởng đó dựa trên quan niệm cho rằng con người là thực thể xã hội, không thể sống bên ngoài xã hội, cần tham gia vào các hoạt động cộng đồng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:48:23 AM +00:00

Thế giới quan duy vật biện chứng dự báo về sự vận động của Chủ nghĩa tư bản

Bài viết Sự tham gia của người dân trong hoạt động quản lý nhà nước và xã hội vì mục tiêu phát triển con người trình bày: Thới giới quan duy vật biện chứng được C.Mác và Ph.Awngghen sáng tạo vào những năm 40 thế kỷ XIX, sau này V.I.Lênin kế thùa và phát triển,.... Mởi các bạn cùng tham khảo

8/30/2018 5:48:23 AM +00:00

40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bài viết 40 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày: Trước lúc đi xa, vào cõi vĩnh hằng. Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta bản Di chúc lịch sử. Đến nay, đã tròn 40 năm nhân dân ta thực hiện Di chúc này,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:48:23 AM +00:00

Tìm hiểu quan niệm của Hêghen về xã hội dân sự

Bài viết Tìm hiểu quan niệm của Hêghen về xã hội dân sự trình bày: Sự hiểu biết chưa chuẩn xác về quan niệm xã hội dân sự của Hêghen, thông thường là do chúng ta chưa nắm vững được hệ thống các phạm trù triết học của Hêghen, đặc biệt là do sự nhầm lẫn giữa cặp phạm trù cái phổ quát - cái đặc thù của ông với cặp phạm trù cái chung - cái riêng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:48:23 AM +00:00

Tính cách mạng trong trào lưu Triết học ánh sáng Pháp thế kỷ XVIII

Bài viết Tính cách mạng trong trào lưu Triết học ánh sáng Pháp thế kỷ XVIII trình bày: Đưa ra những kiến giải mới về Trào lưu Triết học Ánh sáng Pháp. Thứ nhất, trào lưu đã phủ nhận thiết chế nhà nước cũ – chế độ phong kiến, đề ra thiết chế nhà nước mới, thiết chế cộng hòa; thứ hai, đề cao quyền tự do của con người; thứ ba, tấn công trực diện vào hệ tư tưởng Thiên chúa giáo, lực lượng cản trở, kìm hãm nhận thức của con người dưới thời kỳ Trung Cổ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:48:21 AM +00:00

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin - Chương 1: Chủ nghĩa duy vật biện chứng

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Chủ nghĩa duy vật biện chứng. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

8/30/2018 5:48:21 AM +00:00

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin - Chương 2: Phép biện chứng duy vật

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phép biện chứng duy vật. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

8/30/2018 5:48:21 AM +00:00

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin - Chương 3: Chủ nghĩa duy vật lịch sử

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Chủ nghĩa duy vật lịch sử. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

8/30/2018 5:48:21 AM +00:00

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin - Chương 4: Học thuyết giá trị

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Học thuyết giá trị. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

8/30/2018 5:48:21 AM +00:00

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin - Chương 5: Học thuyết giá trị thặng dư

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Học thuyết giá trị thặng dư. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

8/30/2018 5:48:21 AM +00:00

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin - Chương 6: Học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

8/30/2018 5:48:21 AM +00:00

Bài giảng Nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin - Chương 3: Chủ nghĩa duy vật lịch sử

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Chủ nghĩa duy vật lịch sử. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

8/30/2018 5:48:21 AM +00:00

Bài giảng Nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin - Chương 9: Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

8/30/2018 5:48:21 AM +00:00

Bài giảng Nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin - Chương 7: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

8/30/2018 5:48:21 AM +00:00

Bài giảng Nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin - Chương 8: Những vấn đề chính trị - xã hội có tính qui luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chính trị - xã hội có tính qui luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

8/30/2018 5:48:21 AM +00:00

Bài giảng Nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin - Bài 1: Phép biện chứng duy vật về mối liên hệ phổ biến về sự phát triển

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phép biện chứng duy vật về mối liên hệ phổ biến về sự phát triển. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

8/30/2018 5:48:21 AM +00:00

Bài giảng Nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin - Bài 4: Chủ nghĩa duy vật

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Chủ nghĩa duy vật. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

8/30/2018 5:48:21 AM +00:00

Bài giảng Nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin - Bài 6: Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

8/30/2018 5:48:21 AM +00:00

Bài giảng Nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin - Bài: Phép biện chứng duy vật về mối liên hệ phổ biến về sự phát triển

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phép biện chứng duy vật về mối liên hệ phổ biến về sự phát triển. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

8/30/2018 5:48:21 AM +00:00

Một mình một ngựa và Chuyện của Lý, bước chuyển trong quan niệm nghệ thuật về con người của Ma Văn Kháng

Một mình một ngựa và Chuyện của Lý được sáng tác vào giai đoạn thứ ba của đường văn Ma Văn Kháng. Những cách tân trong quan niệm nghệ thuật về con người ở hai tiểu thuyết là minh chứng cho tài năng, tâm huyết và hành trình sáng tạo không ngừng của tác giả. Đây cũng là cơ sở quan trọng khiến thế giới nhân vật trong hai tác phẩm tạo được ấn tượng cho độc giả đương đại.

8/30/2018 5:48:18 AM +00:00

Vấn đề tha hóa và giải phóng lao động khỏi sự tha hóa trong triết học Mác

Trong bài viết này, tác giả xin trình bày khái quát: 1. Các điều kiện, tiền đề hình thành quan niệm về sự tha hóa và con đường giải phóng lao động khỏi sự tha hóa trong triết học Mác; 2. Bản chất quan niệm triết học Mác về sự tha hóa – lao động bị tha hóa; 3. Nguyên nhân của lao động bị tha hóa và con đường giải phóng lao động khỏi sự tha hóa theo quan niệm của triết học Mác.

8/30/2018 5:48:15 AM +00:00

Nâng cao chất lượng dạy học môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ở trường Đại học Đồng Nai

Để nâng cao chất lượng giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Trường Đại học Đồng Nai, việc phát hiện những giải pháp hữu hiệu nhất góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị có ý nghĩa lý luận và thực tiễn vô cùng quan trọng.

8/30/2018 5:48:15 AM +00:00

Thực trạng và đề xuất biện pháp nhằm nâng cao kỹ năng tư duy phản biện của sinh viên trường Đại học Đồng Nai theo giáo dục học Phật giáo

Giáo dục theo quan điểm triết học Phật giáo là nền giáo dục chú trọng phát triển kỹ năng tư duy phản biện ở người học. Đức Phật luôn dạy các đệ tử không vội tin lý thuyết của ngài một cách mù quáng mà hãy thực hành để có được sự trải nghiệm thực tế và rút ra bài học riêng cho mình.

8/30/2018 5:48:15 AM +00:00

Bài giảng Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - Bài 1: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Bài giảng Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

8/30/2018 5:48:14 AM +00:00

Bài giảng Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - Bài 2: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

8/30/2018 5:48:14 AM +00:00

Bài giảng Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - Bài 5: Sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

8/30/2018 5:48:14 AM +00:00