Tài liệu miễn phí Triết học

Download Tài liệu học tập miễn phí Triết học

Một số kết quả nghiên cứu chính từ Hội thảo khoa học quốc tế: Tư tưởng của C. Mác về công bằng phân phối và ý nghĩa hiện thời của nó

Tư tưởng về công bằng phân phối của K. Marx là một thành tựu trong lịch sử tư tưởng nhân loại. Nó đấu tranh với bất công xã hội và bảo vệ quyền con người với những nhu cầu, những điều kiện và cơ hội để phát triển trên các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Trong bối cảnh hiện tại, khi mà sự phát triển nhanh chóng về kinh tế của các quốc gia đôi khi lại đi kèm với những bất công, chênh lệch trong xã hội, thì vấn đề công bằng xã hội nói chung, công bằng phân phối nói riêng một lần nữa cần phải được đặt lại một cách nghiêm túc. Hội thảo khoa học quốc tế “Tư tưởng của C. Mác về công bằng phân phối và ý nghĩa hiện thời của nó” do Viện Triết học (Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam) phối hợp với Viện Friedric Ebert Stiftung (Văn phòng Việt Nam) và Viện Rosa Luxemburg Stiftung (Văn phòng Đông Á) tổ chức ngày 17-18/5/2017, tại Thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk, nhằm khẳng định giá trị khoa học và ý nghĩa thực tiễn về tư tưởng công bằng phân phối của K. Marx, kiến giải những vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn thực hiện công bằng phân phối ở các nước trên thế giới và Việt Nam, đồng thời tìm ra giải pháp tích cực phù hợp với tình hình nước ta. Bài viết khái quát những nội dung cơ bản của Hội thảo.

10/17/2019 2:41:55 PM +00:00

Giảng dạy triết học Mác – Lênin trong trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: Thực trạng và giải pháp

Bài viết trình bày khái niệm phương pháp và phương pháp dạy học đại học; phương pháp dạy triết học Mác - Lênin trong trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thời gian qua, thực trạng và nguyên nhân; một số kiến nghị về phương pháp dạy Triêt học.

10/17/2019 12:02:04 PM +00:00

Một vài suy nghĩ về công tác nghiên cứu và giảng dạy Lịch sử Triết học phương Đông

Việc nghiên cứu, giảng dạy triết học phương Đông, một mặt, phải dựa trên quan điểm và nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, nhưng mặt khác, phải dựa vào tính chất độc đáo trong nội dung tư tưởng và hình thức biểu hiện của triết lý phương Đông, qua những phạm trù, nguyên lý đặc biệt riêng có của triết lý tôn giáo phương Đông nhu đạo, tồn tại, hư không, bản ngã chân như. Để nghiên cứu và giảng dạy tốt triết học phương Đông còn cần phải kết hợp nhuần nhuyễn tính lịch sử và Lôgíc, tính truyền thống và hiện đại

10/17/2019 12:01:54 PM +00:00

Nâng cao năng lực tư duy lý luận cho cán bộ thuộc cơ quan Đảng ở Lào hiện nay

Năng lực tư duy lý luận có vai trò quan trọng trong cuộc sống, đặc biệt là đối với người cán bộ thuộc cơ quan đảng. Ở Lào, trong những năm gần đây, năng lực tư duy lý luận của nhiều cán bộ đảng viên còn hạn chế, bất cập, thậm chí có những biểu hiện vi phạm kỷ luật đảng.

10/17/2019 6:58:20 AM +00:00

Đối diện với chủ nghĩa thực dụng Mỹ

Chủ nghĩa thực dụng là đặc sản tinh thần của nước Mỹ. Không ít nhà nghiên cứu đã cho rằng chủ nghĩa thực dụng là lịch sử thu gọn của nước Mỹ từ khi phát hiện ra châu Mỹ đến những năm đầu thế kỷ XX.Với nước Mỹ, chủ nghĩa thực dụng là một trong những nhân tố làm nên tính cách Mỹ và văn hóa Mỹ.

9/16/2019 8:50:03 PM +00:00

Về triết lý nhân sinh của Jiddu Krishnamurti

Trạng huống tồn tại của con người chính là điểm xuất phát, đồng thời là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ triết lý nhân sinh của Krishnamurti. Krishnamurti và triết lý nhân sinh của ông không chỉ gieo ảnh hưởng nơi đời sống tinh thần của Ấn Độ đương đại mà còn cung cấp những gợi ý tham chiếu cho việc thấu hiểu toàn diện về tình cảnh hiện hữu của con người trong thế giới ngày nay.

9/16/2019 8:47:25 PM +00:00

Quyền lực chính trị trong lịch sử triết học phương Tây và những bài học xây dựng quyền lực chính trị hiện nay

Khi xã hội loài người phân chia thành hai lực lượng đối kháng nhau: Giai cấp thống trị và giai cấp bị trị, phạm trù quyền lực chính trị được các nhà tư tưởng và các triết gia phương Tây quan tâm sâu sắc trên cả phương diện lí luận lẫn thực tiễn nhằm xây dựng một xã hội với các mối quan hệ cộng đồng tốt đẹp, đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ, khả năng phát triển của mỗi cá nhân.

9/16/2019 12:33:56 PM +00:00

Khái niệm phương pháp: Định nghĩa và phân loại

Khái niệm phương pháp có vị trí quan trọng hàng đầu trong hệ thống các khái niệm của phương pháp luận. Mỗi phương pháp là một trong những cách thức hoạt động để đạt được một mục tiêu. Phương pháp hoạt động cùng với chủ thể hoạt động, mục tiêu hoạt động, phương tiện hoạt động, hiệu quả hoạt động là các mặt cơ bản của hoạt động. Có phương pháp hoạt động thực tiễn và có phương pháp hoạt động nhận thức.

9/16/2019 7:53:23 AM +00:00

Nho giáo và tư tưởng dân chủ

Bài viết bước đầu đặt tác phẩm Nho giáo vào bối cảnh vận động và phát triển chung của Nho giáo khu vực đầu thế kỷ XX, sơ bộ tìm hiểu những điểm chung và khác biệt trong nội dung và thao tác hiện đại hóa tư tưởng Nho giáo về mặt “dân chủ” giữa Trần Trọng Kim với Tân Nho gia hiện đại Trung Quốc.

9/16/2019 7:39:51 AM +00:00

philosophy - the power of ideas: part 2

(bq) part 2 book philosophy - the power of ideas has contents: political philosophy, recent moral and political philosophy, philosophy and belief in god, feminist philosophy, eastern influences, postcolonial thought,... and other contents.

9/15/2019 12:24:50 AM +00:00

philosophy - the power of ideas: part 1

(bq) part 1 book philosophy - the power of ideas has contents: dark blue velvet, the pre socratics, socrates, plato, philosophers of the hellenistic and christian eras, the rise of modern metaphysics and epistemology, the eighteenth and nineteenth centuries,... and other contents.

9/15/2019 12:22:50 AM +00:00

Tư tưởng của Nguyễn Công Trứ về nhân sinh

Tư tưởng của Nguyễn Công Trứ về nhân sinh được hình thành do sự tác động của điều kiện gia đình, xã hội và phẩm chất cá nhân. Tư tưởng đó có nhiều nét đặc sắc. Tư tưởng của Nguyễn Công Trứ về nhân sinh thể hiện chủ yếu ở tư tưởng về các giai tầng xã hội và kẻ sĩ, về “chí nam nhi” và “hưởng lạc”, về sự dung hợp giữa Nho, Phật, Lão.

9/14/2019 3:37:49 PM +00:00

Tư tưởng của Hồ Chí Minh về quan điểm đạo đức của Phật giáo

Theo Hồ Chí Minh, quan điểm đạo đức của Phật giáo có giá trị không chỉ đối với phật tử mà đối với mọi người nói chung trong việc nhận thức và ứng xử theo giá trị Phật giáo.

9/14/2019 3:37:39 PM +00:00

Học thuyết giá trị lao động: Một số vấn đề cần quan tâm

Học thuyết giá trị lao động của Mác là đúng đắn. Nhưng nếu “bảo vệ” Mác một cách giáo điều thì sẽ không chỉ ra được quan điểm thực của Mác. Theo những người tiếp thu Mác không phải từ gốc, Mác có ba điểm cốt tử rằng, “chỉ có lao động là nguồn gốc duy nhất của giá trị”, “thời gian làm việc là thước đo của giá trị lao động”, và “nguồn gốc duy nhất của giá trị thặng dư là lao động sống”.

9/14/2019 3:37:04 PM +00:00

Mạng ngữ nghĩa trong việc giảng dạy triết học Mác - Lênin

Hệ thống mạng ngữ nghĩa này hướng đến hai mục tiêu: Thứ nhất, nhằm làm cho những kiến thức trừu tượng của triết học trở nên cụ thể, trực quan và dễ nắm bắt hơn, thứ hai, nhằm làm cho các khái niệm của triết học được lý giải sâu sắc, trung thực hơn

9/14/2019 3:35:06 PM +00:00

Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về công nghiệp hóa và vận dụng ở Việt Nam

Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin coi công nghiệp hóa là “tất yếu thép” mà tất cả các nước muốn đi lên chủ nghĩa xã hội đều phải trải qua. Đối với những nước bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa như Việt Nam, vai trò của công nghiệp hóa càng quan trọng.

9/14/2019 3:34:46 PM +00:00

Quan điểm của C.Mác về hình thái kinh tế - xã hội

Sự khác biệt thực chất giữa quan điểm của C.Mác về hình thái kinh tế - xã hội với quan điểm của các nhà triết học trước C.Mác về hình thái kinh tế - xã hội là ở chỗ, lần đầu tiên C.Mác giải thích trên quan điểm duy vật biện chứng về quan hệ giữa tồn tại xã hội với ý thức xã hội, quan hệ giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất, quan hệ giữa cơ sở hạ tầng với kiến trúc thượng tầng.

9/14/2019 3:34:35 PM +00:00

Bài giảng Những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin

Bài giảng với các nội dung: những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay; nhận thức về chủ nghĩa xã hội, con đường lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Để nắm chắc chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

8/15/2019 4:01:51 PM +00:00

Ebook Đại cương Triết học Trung Quốc (Tập 2): Phần 3

Ebook Đại cương Triết học Trung Quốc (Tập 2): Phần 3 tiếp tục trình bày các nội dung về tiểu sử của các triết gia theo các thời đại như: Khổng Khâu, Lão Đam, Chu Đôn Di, Hoàng Tôn Hi, Cố Viêm Võ,... Mời các các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

7/16/2019 1:33:31 PM +00:00

Ebook Đại cương Triết học Trung Quốc (Tập 2): Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook Đại cương Triết học Trung Quốc (Tập 2) phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về chính trị luận, vai trò của chính trị trong Triết học Trung Hoa, ba tiêu chuẩn của Mạnh Tử, thuyết tam thế của Hàn Phi, chủ trương của Khổng,... Mời các các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

7/16/2019 1:33:19 PM +00:00

Ebook Đại cương Triết học Trung Quốc (Tập 2): Phần 1

Ebook Đại cương Triết học Trung Quốc (Tập 2): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Nhân sinh luận, bản chất của con người, vấn đề thiên mạng, thái độ với sự chết và quan niệm về sự bất hủ, đạo làm người,... Mời các các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

7/16/2019 1:32:58 PM +00:00

Ebook Đại cương Triết học Trung Quốc (Tập 1): Phần 3

Ebook Đại cương Triết học Trung Quốc (Tập 1): Phần 3 trình bày các nội dung về tri thức luận, khả năng và hạn độ của tri thức, biểu chuẩn của chân tri, phương pháp sưu cầu chân lý hay là phương pháp luận hiểu theo nghĩa thông thường, phương pháp luận hiểu như phương thế biểu thuật và luận chứng chân lý. Mời các các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

7/16/2019 1:32:45 PM +00:00

Ebook Đại cương Triết học Trung Quốc (Tập 1): Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook Đại cương Triết học Trung Quốc (Tập 1) phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về những vấn đề chính của vũ trụ luận trong triết học Trung Hoa, bản căn luận, lý khí luận, đại hóa luận, pháp tượng luận,... Mời các các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

7/16/2019 1:32:28 PM +00:00

Ebook Đại cương Triết học Trung Quốc (Tập 1): Phần 1

Ebook Đại cương Triết học Trung Quốc (Tập 1): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Vài nét sơ lược về sự phát triển của Triết học Trung Hoa, những sự kiện lớn trong lịch sử Trung Hoa, thời đại Tiên Tần, dư ba của một thời đại - khoảng cuối đời chiến quốc đầu đời Hán,... Mời các các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

7/16/2019 1:32:17 PM +00:00

Lý trí và niềm tin trong triết học, thần học Thomas Aquino

Bài viết tập trung làm rõ quan điểm của Thomas Aquino, một linh mục Dòng Đa Minh, cũng là một nhà thần học và triết học nổi tiếng của chủ nghĩa kinh viện, về mối quan hệ giữa lý trí và niềm tin, mà đằng sau nó là mối quan hệ giữa khoa học và tôn giáo. Giải quyết vấn đề trọng tâm này trên lập trường ôn hòa đã giúp Thomas Aquino triển khai toàn bộ nội dung triết học của mình trên tất cả các bình diện: Bản thể luận, nhận thức luận, quan điểm con người và các vấn đề chính trị - xã hội.

7/16/2019 12:17:53 PM +00:00

Ebook Chat với René Descartes (1596 - 1650) - Triết học cho bạn trẻ: Phần 2

Tiếp nối phần 1, phần 2 ebook gồm hai phần siêu hình học; nhân học và đạo đức học. Với các nội dung: thế nào là sự vật hoàn chỉnh; nhị nguyên hay tam nguyên; vòng tròn descartes; hiện hữu là một thuộc tính; có chân lý vĩnh cửu không; bộ quy tắc đạo đức lâm thời; triết học descartes; descartes ngày nay... Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm nội dung.

7/16/2019 7:40:22 AM +00:00

Ebook Chat với René Descartes (1596 - 1650) - Triết học cho bạn trẻ: Phần 1

Ebook Chat với René Descartes (1596 - 1650) của tác giả Bùi Văn Nam Sơn với cuộc “đối thoại” kỳ lạ giữa một nhà nghiên cứu triết học thời nay với các triết gia quá cố chưa? Chuyện tưởng như đùa ấy sẽ trở thành... sự thật. Khi chúng tôi xin lần lượt giới thiệu cùng bạn đọc các cuộc chat (tưởng tượng!) giữa nhà nghiên cứu triết học Bùi Văn Nam Sơn và các triết gia nổi tiếng trong quá khứ, trong đó tác giả Bùi Văn Nam Sơn sẽ nhập thân trong cả hai vai. Phần 1 ebook gồm một phần trình bày về phương pháp luận với các nội dung: hai mặt trận; gỡ tấm mặt nạ cho khoa học; ba cấp độ hoài nghi; luận cứ Cogito; có mấy loại ý niệm.... Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm chi tiết nội dung.

7/16/2019 7:39:58 AM +00:00

Tư tưởng khoan dung từ tư tưởng của Phật giáo đến tư tưởng Hồ Chí Minh

Trên cơ sở vạch rõ nội hàm khái niệm khoan dung, bài viết bước đầu phân tích những biểu hiện của tư tưởng khoan dung Phật giáo được thể hiện thông qua các phẩm hạnh: “Vị tha”, “Từ bi”, “Bác ái”, “Lòng trắc ẩn” và đặc biệt là sự khoan hòa giữa đạo Phật với các tôn giáo khác. Qua đó, chỉ ra sự ảnh hưởng của tư tưởng khoan dung của Phật giáo đối với sự ra đời tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời, làm rõ ý nghĩa của tư tưởng khoan dung Phật giáo đối với mỗi cá nhân, gia đình và xã hội trong tiến trình hội nhập và phát triển hiện nay.

7/16/2019 6:46:00 AM +00:00

Ebook MO - Phương pháp tiên tri Tây Tạng: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook MO - Phương pháp tiên tri Tây Tạng phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Thần dược như Cam Lồ, cây dù trắng của vận may, ngôi nhà của những tin vui, ốc xà cừ trắng, cờ chiến thắng quý báu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

7/15/2019 9:55:39 PM +00:00

Ebook MO - Phương pháp tiên tri Tây Tạng: Phần 1

Phương pháp tiên tri Mo có hai chức năng chủ yếu. Trước hết, đây là một phương pháp cho phép ta tự mình nhận ra một tình huống hay sự kiện một cách rõ ràng. Kế đó, nếu chúng ta sử dụng phương pháp này cho người khác với động cơ đúng đắn của việc thực hành một sự bố thí vô ngã - như từng được thực hiện một cách rộng rãi bởi nhiều bậc thầy vĩ đại của Tây Tạng - thì đây sẽ là một phương tiện thúc đẩy sự thực hành Bồ Tát đạo. Phần 1 gồm các nội dung chính sau: Súc sắc dùng cho MO, bầu trời không dấu vết, những tia sáng mặt trời chói lọi, ngôi sao sáng, nền tảng của vàng, cánh cửa của những thị kiến tốt lành, ao nước không nguồn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

7/15/2019 9:55:28 PM +00:00