Tài liệu miễn phí Triết học

Download Tài liệu học tập miễn phí Triết học

Bàn về “hữu” và “vô” trong lịch sử triết học Trung Quốc

Bài viết này bàn về “Hữu” và “Vô” - cặp phạm trù có ý nghĩa vũ trụ luận quan trọng của triết học Trung Quốc, được biểu hiện chủ yếu trong tư tưởng của Đạo Gia thời kỳ Tiên Tần và Huyền học thời kỳ Ngụy - Tấn.

1/12/2020 10:30:44 AM +00:00

Re-thinking of popular culture studies as interdisciplinary subject

This paper discusses the emergence of popular culture as an interdisciplinary subject of research. The simplest way to define the term 'popular culture's is a culture widely favored by many people. It refers to beliefs, practices and objects widely shared among people. Some of the examples of popular culture are romance novels, science fiction, photography, pop music, journalism, advertising, television, video, computers, Internet, etc. The study of popular culture entered a new phase in the cultural and intellectual history with the establishment of the Center for Contemporary Cultural Studies (CCCS) led by Richard Hoggart and Stuart Hall. Two things happened to the study of popular culture as an interdisciplinary subject: (1) the study of popular culture has included wide range of issues (2) scholars have intellectual freedom in this field, and they show no interest in establishing clear boundaries around it. Popular culture is always defined in contrast to other conceptual categories such as folk culture, mass culture, dominant culture, and working class culture. Thus, popular culture becomes the 'Other' for them, which largely depends on the context of use. Lastly, the paper discusses the role of popular culture in history, anthropology, sociology and literary theories. In theory, the study of popular culture is always around the debate on postmodernism. It assumes that postmodern culture no longer recognizes the distinction between high culture and popular culture.

1/11/2020 10:49:30 PM +00:00

Vấn đề tiếp thu các hệ tư tưởng chính trị - triết học của loại hình tác giả nhà nho ẩn dật Việt Nam

Bài viết bàn về việc tiếp thu linh hoạt các hệ tư tưởng chính trị - triết học của loại hình tác giả này. Đó là việc họ đã tiếp thu từ quan niệm nhân sinh về con người của phương Đông; vấn đề tu tâm dưỡng tính và phép ứng xử linh hoạt của Nho giáo; tư tưởng vô vi, tiêu dao nhàn tản, giải phóng khỏi những ràng buộc xã hội, hòa nhập vào thiên nhiên của Lão - Trang; tư tưởng thoát li cõi tục, gần gũi và hòa nhập với thiên nhiên của Phật giáo Thiền tông.

11/29/2019 8:30:50 PM +00:00

Echoes of the vision of Hindu philosophy in T. S. Eliot’s writings

This paper makes an attempt to explore the echoes of the vision of Hindu philosophy in the selected works of T. S. Eliot. The works of Eliot such as his primary essay “Tradition and the Individual Talent,” and his primary poems such as “The Love Song of J. Alfred Prufrock,” “Gerontion,” The Waste Land, “Ash Wednesday,” “A Song for Simeon” and Four Quartets are under scrutiny in this paper. Eliot’s primary texts echo the vision of the Upanishads, the Bhagavad-Gita and the Patanjali Yoga Sutras of the Hindu (Vedic) philosophy. The vision is that rebirth is conditioned by one’s karma (actions). No one can escape from the fruits of his karma. One needs to undergo the self-realization to know the Essence (Brahman). When one knows the Essence, he is liberated from the wheel of life and death. Man himself is Brahman. The soul is immortal. The basic essence of Hindu philosophy is non-dual, which says that all the living beings and non-living objects are the manifestations of the same Ultimate Reality (Brahman). Eliot suggests that the knowledge of this essence can help humanity to promote equality and justice by ignoring discrimination and duality, to end human sorrows and to achieve real peace and happiness. This finding can assist humanity in the quest for understanding the meaning of human existence and the true spiritual nature of life to address the human sorrows resulted from the gross materialistic thinking.

11/29/2019 7:39:45 PM +00:00

Quan điểm nhân học triết học trong tác phẩm “Vị trí con người trong vũ trụ” của Max Scheler

Bài viết nghiên cứu chủ đề của tác phẩm “Vị trí con người trong vũ trụ” của Max Scheler, người sáng lập ra nhân học triết học hiện đại; sự thống nhất giữa sinh thể và tinh thần quá trình tiến hóa bốn giai đoạn; khám phá yếu tố tinh thần như một hiện tượng thiếu tự nhiên và độc lập...

11/29/2019 3:48:56 PM +00:00

Trách nhiệm xã hội của trí thức Nho giáo Việt Nam xưa

Nho giáo trước hết là một hệ thống triết học đạo đức và triết học chính trị - xã hội. Lý tưởng của Nho giáo là kinh bang tế thế, xây dựng quốc gia giàu mạnh, mang lại hạnh phúc cho nhân sinh. Lý tưởng này được thể hiện qua mối quan hệ giữa hai khái niệm, cũng là hai con đường cơ bản của Nho giáo là “Nội thánh” và “Ngoại vương”: giải quyết mối quan hệ giữa đạo đức và chính trị, giữa chiều hướng nội và chiều hướng ngoại, giữa lý tưởng và hoạt động thực tiễn.

11/29/2019 7:45:04 AM +00:00

Reframing the knowledge debate, with a little help from the Greeks

Knowledge is a topic that covers many disciplines with writers attempting to formulate an understanding of it and its relevance to their field. Philosophical frameworks may offer a way to gain a deeper appreciation of its relevance to management and organisations, looking in particular at Socrates, Plato and Aristotle.

11/29/2019 4:32:30 AM +00:00

Cơ sở lý luận, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác về văn hoá và đời sống văn hoá của giai cấp công nhân

Bài viết tập trung giới thiệu một số quan điểm có ý nghĩa cơ sở lý luận, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác về vấn đề văn hoá và đời sống văn hoá của giai cấp công nhân. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

11/29/2019 12:33:42 AM +00:00

Quan niệm của C.Mác về công bằng xã hội và dân chủ

Theo C.Mác, công bằng xã hội là một trong những tiêu chuẩn chủ yếu của sự tiến bộ xã hội, sự phát triển con người, đồng thời nó còn là động lực cơ bản của sự phát triển xã hội. Cùng với khái niệm công bằng xã hội, C.Mác luôn quan tâm đến vấn đề về dân chủ cũng như quá trình để đạt đến dân chủ đích thực cho giai cấp công nhân nói riêng và nhân dân lao động nói chung.

11/28/2019 4:44:50 PM +00:00

Essential results of international scientific workshop: The thought of K. Marx on distributive justice and its present significances

At present, when the fast economic development of countries in the world is sometimes accompanied by social injustices and inequalities, the problem of social justice in general and distributive justice in particular must be seriously raised again.

11/28/2019 4:26:11 PM +00:00

Suy nghĩ về ổn định chính trị và từng bước đổi mới hệ thống chính trị trong công cuộc đổi mới

Bài viết trình bày một số suy nghĩ về sự ổn định chính trị và từng bước đổi mới hệ thống chính trị trong công cuộc đổi mới của nước ta hiện nay.

11/28/2019 3:40:04 PM +00:00

Công bằng xã hội trong quan niệm của một số nhà triết học chính trị Mỹ

Bài viết trình bày công bằng xã hội trong quan niệm của một số nhà triết học chính trị Mỹ như Marion Young, John Rawls, J.J. Rousseau... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

10/18/2019 1:11:08 AM +00:00

Định nghĩa vật chất của Lenin: Những vấn đề được khẳng định và vài khía cạnh cần bàn thêm

Bài viết trình bày định nghĩa vật chất của Lenin; làm rõ nội dung, hình thức các định nghĩa khái niệm giúp người học và người nghiên cứu hiểu đúng hơn về nội dung, ý nghĩa quan trọng của khoa học triết học cũng như thế giới quan và trang bị phương pháp luận, phương pháp hành động cho giai cấp công nhân cùng tất cả các lực lượng cách mạng.

10/17/2019 9:14:38 PM +00:00

F. Engels - Nhà lý luận lỗi lạc và chiến sĩ cách mạng vĩ đại trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế

Nội dung bài viết trình bày F. Engels tuổi trẻ của một thiên tài; nhân cách cao thượng, tình bạn chung thủy của F. Engels; người đã góp phần làm cho triết học trở thành chủ nghĩa duy vật hoàn bị, thành công cụ nhận thức vĩ đại; cống hiến của F. Engels trong học thuyết giá trị thặng dư, phát hiện vĩ đại thứ hai của học thuyết Marx...

10/17/2019 9:03:10 PM +00:00

Về “lý thuyết phê phán” xã hội của trường phái Frankfurt trong ba thập niên cuối thế kỷ XX

Lý thuyết phê phán xã hội được khởi đầu bởi nhà triết học và xã hội nổi tiếng người Đức J. Habermasj khi ông phục hồi dự án trước đây của trường phái Frankfurt dựa trên lý luận về hành vi giao tiếp. Hiện nay lúy thuyết phê phán xã hội vẫn đang giữ một vị trí quan trong trong triết học Phương Tây.

10/17/2019 8:45:12 PM +00:00

Đạo đức học phương Tây đương đại: Tổng quan các trào lưu và các vấn đề chủ yếu

Bài viết đưa ra một bức tranh tổng quan về các trào lưu đạo đức học ở Phương Tây và các vấn đề chủ yếu trong thế kỷ 20 và hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung.

10/17/2019 8:38:54 PM +00:00

Về những giá trị hiện thực của chủ nghĩa Marx và triết học Marx trong thế giới đương đại

Bài viết với nội dung một số đánh giá của các học giả phương Tây về sự ảnh hưởng của chủ nghĩa Marx; tầm quan trọng của việc tìm lại những giá trị của chủ nghĩa Marx đối với sự phát triển của thế giới đương đại kể từ năm 1995; đặc điểm nghiên cứu về triết học mác xít trên đây là khái quát diện mạo mới của triết học mác xít hiện đại...

10/17/2019 8:36:20 PM +00:00

Về một số thách thức trong nghiên cứu triết học hiện nay

Bài viết với nội dung: loại vấn đề liên quan đến bản chất, cội nguồn ý thức và nhận thức dưới ánh sáng khoa học hiện đại; tính phê phán và tính kế thừa, tính sáng tạo của triết học Marx và tính đối thoại, gợi mở trong giảng dạy, nghiên cứu triết học hiện nay; thực chất của triết học Marx và sự phát triển của triết học Marx…

10/17/2019 8:36:00 PM +00:00

Socrates và tư tưởng độc đáo của ông

Bài viết với các nội dung: Socrates nhà thông thái của công lý, tự do và lòng cao thượng; Socrates tự biện trước tòa và cái chết bi tráng của ông; biện chứng hay nghệ thuật tranh biện Socrates; nhận học hay lý luận về con người của Socrates.

10/17/2019 8:33:30 PM +00:00

Quan niệm nhân sinh của F. W. Nietzsche trong Zarathustra đã nói như thế

Bài viết từ phương diện học thuật và trong không khí hội nhập hiện nay, đóng góp một tiếng nói nhỏ vào việc tiếp cận tư tưởng Phương Tây thông qua quan niệm nhân sinh của Nietzsche trong tác phẩm “Zarathustra đã nói như thế

10/17/2019 8:33:10 PM +00:00

Sự phê phán của Marx và Engels về thực chất của công bằng xã hội

Bài viết trình bày chủ nghĩa Marx quan niệm về công bằng xã hội thực sự là cơ sở lý luận trong việc xác định mục tiêu giải phóng con người thoát khỏi chế độ xã hội áp bức và bất công. Trên cơ sở chỉ ra thực chất của công bằng xã hội trong chủ nghĩa tư bản, các nhà kinh điển mácxít đã làm rõ về sự khác biệt văn bản giữa công bằng trong chủ nghĩa tư bản và công bằng xã hội trong chủ nghĩa công sản tương lai.

10/17/2019 3:11:35 PM +00:00

Về tư tưởng đạo đức của Nho sĩ duy tân Việt Nam đầu thế kỷ XX

Bài viết trình bày tư tưởng đạo đức của Nho sĩ duy tân Việt Nam đầu thế kỷ XX với các nội dung như: đổi mới nội dung các phạm trù đạo đức; đổi mới tư tưởng về đạo đức của một số đối tượng trong xã hội.

10/17/2019 3:11:05 PM +00:00

Luận cứ phê pháp quan điểm “Chủ nghĩa Marx-Lenin chỉ phù hợp với thế kỷ XIX cùng lắm là thế kỷ XX, không còn phù hợp trong thế kỷ XXI”

Bài viết với nội dung tổng quan về lịch sử và lý luận; những giá trị bền vững của chủ nghĩa Marx-Lenin đã được thực tiễn lịch sử xác nhận, tự nó đã bác bỏ những quan điểm sai trái, những quan điểm xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Marx-Lenin.

10/17/2019 3:08:31 PM +00:00

Từ tinh thần thực chứng, tư duy phức đến tiếp cận hệ thống (Góp phần nghiên cứu lịch sử Khoa học và Công nghệ)

Bài viết trình bày khái niệm tinh thần thực chứng; tư duy phức; tiếp cận hệ thống và nghiên cứu lịch sử của Khoa học và Công nghệ. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

10/17/2019 3:04:19 PM +00:00

Immanuel Wallerstein với lý thuyết hệ thống thế giới hiện đại và lý thuyết trung tâm - Ngoại vi

Bài viết nhằm tìm kiểu kỹ hơn những hiểu viết về Wallerstein; đi vào hân tích các lý thuyết, tiếp thu và vận dụng lý thuyết hệ thống thế giới của Wallerstein. Phân biệt giữa thuật ngữ Hệ thống thế giới hiện đại với Lý thuyết hệ thống; củng như tiếp cận hệ thống của Wallerstein với hệ thống của Bertalanfly.

10/17/2019 3:04:07 PM +00:00

Tiếp cận chủ thể và khách thể (EMIC/ETIC)

Bài viết trình bày quan điểm của nhà ngôn ngữ học Pike; quan điểm của nhà nhân lực học Harris; những phản biện của các nhà nhân học đối với Harris; đa dạng quan điểm cá nhân xung quanh lối tiếp cận EMIC/ETIC.

10/17/2019 3:01:41 PM +00:00

Cần thống nhất trong đánh giá về tư tưởng F.W. Nietzsche

Bài viết với mục đích góp một tiếng nói chung để cùng đi đến sự thống nhất bước đầu về một tâm hồn Đức đầy tài năng nhưng bạc mệnh Friedrich Wilhelm Nietzcshe trên phương diện học thuật.

10/17/2019 3:00:51 PM +00:00

Chủ thể nhận thức trong triết học Immanuel Kant

Lý luận nhận thức Tây Âu giai đoạn trung cổ cho tới thế kỷ XVII đã lâm vào khủng hoảng do không đánh giá đúng vai trò của con người trong quá trình nhận thức; gán cho lý tính của con người quá nhiều thẩm quyền, cho rằng lý tính có thể nhận thức được cả những thực thể như vũ trụ, linh hồn bất tử và thượng đế; thậm chí còn đưa nhận thức của con người vào ngõ cụt của chủ nghĩa duy cảm và chủ nghĩa duy lý. Trước bối cảnh đó, nhà triết học cổ điển người Đức Immanuel Kant đã chủ trương xây dựng một nền triết học mới thông qua cách tiếp cận phê phán, đó là phê phán lý tính thuần túy, đưa lý tính con người về đúng giới hạn của nó. Để làm sáng tỏ điều này, bài viết tập trung phân tích quan điểm của Kant trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng trong lý luận nhận thức ở Tây Âu thế kỷ XVII, XVIII và nêu bật các giai đoạn nhận thức của con người theo quan điểm của ông. Qua đó làm rõ giới hạn nhận thức ở con người mà Kant đã xác định.

10/17/2019 2:47:07 PM +00:00

Tìm hiểu triết học đạo đức của Edgar Morin

Từ cách tiếp cận khoa học phức hợp, Edgar Morin đã luận chứng nguyên nhân và hậu quả có thể đưa lại của những khủng hoảng về đạo đức, do sự bất lực của nhận thức trong việc nắm bắt tính phức hợp của thực tại. Đồng thời vạch ra sự cần thiết của việc xác lập một quan điểm mới về đạo đức - đạo đức học phức hợp, đạo đức của sự liên kết - một hệ thống quan điểm về những cơ sở và nguyên nhân của luân lý. Cách tiếp cận này có vai trò quan trọng trong việc nhận thức và giải quyết những vấn đề đạo đức mới, nảy sinh trong lý luận và thực tiễn thời đại ngày nay.

10/17/2019 2:46:57 PM +00:00

Về chất trí thức

Bài viết trình bày khái niệm chất trí thức; chất trí thức và nhân cách; chất trí thức và ý thức hệ; chất trí thức và việc cải tạo hiện thực; chất trí thức và văn hóa; chất trí thức và chiến công mang tính chất lịch sử - xã hội; chất trí thức và sự giản dị; về khả năng thực hiện chất trí thức.

10/17/2019 2:45:20 PM +00:00