Tài liệu miễn phí Lâm nghiệp

Download Tài liệu học tập miễn phí Lâm nghiệp

Đa dạng tài nguyên thực vật ngập mặn hệ sinh thái vùng triều khu vực mũi Cà Mau

Bài viết làm rõ tính đa dạng tài nguyên thảm thực vật rừng ngập mặn ở các sinh cảnh và phân bố của chúng ở khu vực Mũi Cà Mau. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

7/8/2020 9:30:51 PM +00:00

Đánh giá biến động rừng ngập mặn tỉnh Bến Tre trên cơ sở ảnh vệ tinh giai đoạn 1988-2018

Bài báo chia sẻ cách khai thác và xử lý ảnh vệ tinh đa thời gian trong đánh giá biến động diện tích rừng. Tư liệu ảnh viễn thám Landsat 4, 5 TM và Landsat 8 OLI được sử dụng. Kết quả giải đoán ảnh viễn thám năm 1988, 1998, 2013 và 2018 và kết quả chồng xếp các bản đồ nói trên cho thấy: trong khoảng thời gian 30 năm từ 1988 đến 2018, tổng diện tích rừng ngập mặn ở tỉnh Bến Tre đã giảm 40% so với ban đầu (3.486,6 ha). Sự biến động diện tích rừng ngập mặn ở tỉnh Bến Tre có liên quan đến quá trình chặt phá rừng để đào ao nuôi tôm, sạt lở bờ biển, sự hình thành rừng ngập mặn trên các vùng đất mới bồi ven biển, các cồn đất ở vùng cửa sông, cũng như việc trồng mới rừng ngập mặn trong các ao nuôi tôm kém hiệu quả.

7/8/2020 9:16:59 PM +00:00

Nghiên cứu thông số công nghệ sấy chân không gỗ căm xe (Xylia xylocarpa)

Mục tiêu của nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng công nghệ sấy đến thời gian sấy chân không gỗ Căm xe (Xylia xylocarpa). Kết quả thí nghiệm cho thấy nhiệt độ sấy và thời gian chu kỳ thay đổi các cấp khác nhau thời gian sấy biến đổi khác biệt lớn.Thực nghiệm tìm được giá trị thông số nhiệt độ và thời gian mỗi chu kỳ phù hợp để rút ngắn tổng thời gian mẻ sấy như sau: gỗ 20x50x500 mm với nhiệt độ sấy 59o C, thời gian chu kỳ sấy là 129 phút, có tổng thời gian sấy 42h, trong khi gỗ Căm xe cùng kích thước sấy hơi nước thời gian 130 h. Với gỗ 50x50x500 mm thì nhiệt độ sấy 59o C và thời gian chu kỳ sấy là 119 phút, có tổng thời gian sấy 85 h, trong khi gỗ Căm xe cùng kích thước sấy hơi nước tổng thời gian sấy 183 h.

7/8/2020 9:16:22 PM +00:00

Một số biện pháp phát triển rừng trồng gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bài viết trình bày một số biện pháp phát triển rừng trồng gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nhằm khuyến khích, thu hút các thành phần kinh tế tham gia trồng rừng gỗ lớn, đầu tư chế biến với công nghệ hiện đại.

7/8/2020 9:10:52 PM +00:00

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến bề rộng vòng năm thông 5 lá (Pinus dalatensis Ferré) ở Tây Nguyên

Thông 5 lá (Pinus dalatensis Ferré) là loài đặc hữu của dãy Trường Sơn, có phân bố tập trung ở Tây Nguyên trong kiểu rừng hỗn giao cây lá rộng lá kim. Nghiên cứu này nhằm mục đích phát hiện và lượng hóa ảnh hưởng của các nhân tố khí hậu và biến đổi khí hậu đến tăng trưởng bề rộng vòng năm loài Thông 5 lá theo từng vùng phân bố sinh thái tại Tây Nguyên.

7/8/2020 7:15:43 PM +00:00

Ứng dụng công nghệ bay không người lái để quản lý rừng ngập mặn, nghiên cứu cụ thể tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy, Nam Định

Bài viết này sẽ trình bày nghiên cứu áp dụng công nghệ bay không người lái (UAV) tại Vườn Quốc Gia Xuân Thủy, Nam Định để đánh giá khả năng áp dụng công nghệ mới này trong quản lý lớp phủ thảm thực vật rừng ngập mặn.

7/8/2020 6:10:28 PM +00:00

Hoạt tính kháng oxy hóa của cao chiết ethanol thân rễ Ngải tím (Kaempferia parviflora Wall. Ex Baker), Ngải trắng (Curcuma aromatica Salisb.), Gừng gió (Zingiber zerumbet Sm.)

Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá hoạt tính kháng oxy hóa của các cao chiết ethanol thân rễ Ngải tím (Kaempferia parviflora Wall. Ex Baker), Ngải trắng (Curcuma aromatic Salisb.) và Gừng gió (Zingiber zerumbet Sm.) bằng cách sử dụng các phương pháp thử nghiệm khác nhau như phương pháp DPPH, ABTS•+ và năng lực khử (Reducing power).

7/8/2020 6:05:02 PM +00:00

Intercropping in young oil palm plantation under Konkan region of Maharastra, India

Oil Palm is vertically growing perennial crop attains a height of about 20 to 30 meter with economic life of 35 years. It is planted on wider space and under good management it takes three years to utilize entire inter space. Since it is vertically growing perennial crop, there is ample scope for raising intercrops in oil palm plantations during the initial 3-4 years. Hence, attempt was made to suggest suitable intercrops in juvenile oil palm garden. A field experiment was conducted under young oil palm plantation of AICRP on Palms (Oil palm) project at College of Horticulture, Mulde during the year 2014 to 2017to find out compatible and profitable intercrops at juvenile stage of the crop.

7/8/2020 3:24:30 PM +00:00

Generation of thematic maps of a forest watershed using remote sensing and GIS

The study was carried out to develop various thematic maps for a restricted forest watershed named Machhundri, located at Gir Sanctuary of Saurashtra region in Gujarat, India. Different thematic maps comprising of elevation map, aspect map, contour map, land use/land cover map, slope map, drainage map and soil map were generated using remote sensing and GIS methods. Satellite imageries and ArcGIS software were used in the process. Steeper slopes with denser contour lines were found in upstream areas of the catchment while relatively flat area with moderately spaced contours was discovered in downstream. The area was found to be undisturbed as being inside a reserved forest. Major percentage of watershed area (96 percent) was having loamy soil texture and almost 98 percent area was under forest land cover class which may well be the reason of lesser erosion and low peaks of runoff. Watershed was found to be sixth order catchment with steeper slopes found near first order stream.

7/8/2020 3:24:12 PM +00:00

Một phương pháp kết hợp muộn cho nhận dạng cây dựa trên nhiều ảnh bộ phận cây

Nhận dạng cây với mục đích là xác định tên của loài cây từ các ảnh quan sát được của loài cây. Các nghiên cứu trước đây thường mới tập trung cho kết hợp dựa trên hai bộ phận. Trong bài báo này, một phương pháp kết hợp muộn cho bài toán nhận dạng cây dựa trên nhiều ảnh bộ phận của cây được đề xuất áp dụng cho việc kết hợp từ hai cho đến sáu bộ phận của cây theo các bộ phận lá, hoa, quả, thân, cành, toàn bộ cây.

7/8/2020 12:21:14 PM +00:00

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định trồng rừng gỗ lớn tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Trồng rừng gỗ lớn trên địa bàn huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị là một trong những hướng đi mới trong ngành Lâm nghiệp của Huyện nhằm thúc đẩy quản lý rừng bền vững. Tuy nhiên, các yếu tố về đặc điểm hộ trồng rừng, yếu tố kinh tế xã hội và tự nhiên trong quyết định trồng rừng của chủ rừng vẫn còn chưa được quan tâm.

7/8/2020 12:18:23 PM +00:00

Community groups of Dayak Misik struggle for justice, well-being and sustainable forestry in Central Kalimantan

Customary Law Communities, hereinafter referred to as Dayak Indigenous Peoples throughout the island of Kalimantan in general, particularly in Central Kalimantan, are currently experiencing a very fundamental problem, namely related to ownership rights to customary lands and customary forests when viewed from the point of national law.

6/18/2020 1:36:41 PM +00:00

Ứng dụng viễn thám và GIS trong đánh giá biến động diện tích rừng huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 1988-2017

Đại Lộc là một trong những huyện thuộc lưu vực sông Vu Gia–Thu Bồn có diện tích rừng lớn của tỉnh Quảng Nam nói riêng và của Việt Nam nói chung. Tuy nhiên, qua giai đoạn 30 năm xây dựng và phát triển (1988–2017) thì diện tích rừng biến động khá mạnh do khai thác quá mức, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và sự phát triển của cơ sở hạ tầng.

6/18/2020 10:45:21 AM +00:00

Đánh giá kết quả thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại huyện Đà Bắc - tỉnh Hòa Bình

Bài viết nhằm mục tiêu đánh giá những thành công và bất cập của PFES tại huyện Đà Bắc. Kết quả nghiên cứu cho thấy, năm 2017, diện tích rừng được bảo vệ bằng tiền DVMTR đạt 90,35% diện tích rừng của toàn huyện, tăng thu nhập cho 5.883 hộ gia đình (HGĐ), ý thức bảo vệ rừng (BVR) của người dân và cộng đồng được cải thiện rõ rệt.

5/20/2020 3:44:03 AM +00:00

Thực trạng hiệu quả hoạt động chuỗi cung ứng đồ gỗ vùng Đông Nam Bộ

Nghiên cứu “Thực trạng hiệu quả hoạt động của chuỗi cung ứng đồ gỗ vùng Đông Nam Bộ” nhằm chỉ ra thực trạng của hiệu quả hoạt động của chuỗi cung ứng đồ gỗ vùng này theo các tiêu chí.

5/20/2020 3:40:55 AM +00:00

Giải pháp quản lý đất lâm nghiệp hiện đang sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Đắk Nông

Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu về thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý đất lâm nghiệp hiện đang sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

5/20/2020 3:40:06 AM +00:00

Đặc điểm cấu trúc không gian của các loài cây ưu thế rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới tại khu vực Tân Phú, Đồng Nai

Cấu trúc không gian là một trong những chỉ tiêu quan trọng để mô tả cấu trúc lâm phần. Sử dụng phương pháp phân tích định lượng cấu trúc không gian của rừng dựa vào quan hệ của các cây lân cận nhau. Số liệu được thu thập trên 12 ô tiêu chuẩn 2.500 m2 (50 m x 50 m) của 3 trạng thái rừng (giàu, trung bình, nghèo), kiểu rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới tại khu vực rừng phòng hộ Tân Phú, Đồng Nai.

5/20/2020 3:40:00 AM +00:00

Biến đổi cấu trúc không gian của rừng tự nhiên trung bình và giàu tại Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai

Dựa vào dữ liệu điều tra trên 2 ô định vị diện tích 1 ha thuộc trạng thái rừng trung bình và rừng giàu tại Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai trong năm 2013 và 2018. Trong mỗi ô tiêu chuẩn, tiến hành xác định tên loài, đường kính ngang ngực, chiều cao, đường kính tán, vị trí của tất cả các cây gỗ (D > 5 cm).

5/20/2020 3:39:54 AM +00:00

Thực trạng và giải pháp cho quản lý rừng dựa vào cộng đồng tại xã Đạ Tông, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

Sự tham gia của người dân vào hoạt động quản lý rừng dựa vào cộng đồng (QLRDVCĐ) đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong công tác bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt đối với những địa phương có diện tích rừng tự nhiên lớn và có nhiều đồng bào dân tộc ít người như xã Đạ Tông, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng.

5/20/2020 3:39:36 AM +00:00

Xác định mật độ thích hợp cho rừng trồng bạch đàn PNCT3 cung cấp gỗ nguyên liệu giấy tại Phù Ninh, Phú Thọ

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định mật độ tối ưu cho rừng trồng Bạch đàn giống mới chọn lọc PNCT3 cung cấp gỗ nguyên liệu giấy và dăm gỗ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

5/20/2020 3:39:20 AM +00:00

Phân tích đa tiêu chí trong thành lập bản đồ dự báo nguy cơ cháy rừng

Cảnh báo và ngăn chặn cháy rừng nhằm bảo vệ hệ sinh thái rừng là cần thiết và phải được quản lý, giám sát hiệu quả. GIS là một công cụ phân tích không gian kết hợp với phân tích đa tiêu chí có thể dự báo, đánh giá mức độ, nguy cơ cháy rừng xảy ra ở đâu và khi nào.

5/20/2020 3:27:37 AM +00:00

Kỹ thuật trồng ba loài cây thuốc nam Nhàu, Chóc máu và Củ dòm trên đất rừng

Cuốn sách Kỹ thuật trồng ba loài cây thuốc nam Nhàu, Chóc máu và Củ dòm trên đất rừng được biên soạn nhằm cung cấp cho độc giả những thông tin về đặc điểm nhận biết, kỹ thuật gieo ươm và gây trồng cây Nhàu, Chóc máu và Củ dòm trên đất rừng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/19/2020 10:54:58 PM +00:00

Tạp chí Môi trường: Số 3/2020

Tạp chí Môi trường: Số 3/2020 trình bày các nội dung chính sau: Hiện trạng quản lý môi trường khu công nghiệp, đẩy mạnh công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, công tác khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các làng nghề bị ô nhiễm nghiêm trọng,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

5/19/2020 8:24:40 PM +00:00

Marketing pattern of rubber plantation in Tripura, India

The present study was carried out to study the marketing pattern of Rubber plantation in Tripura State. In the first stage two districts namely South Tripura and Gomati were selected purposively due to having highest area under rubber plantation crop, while in the second stage one block from each district was selected randomly and further from each block three villages were randomly selected; from each village 10 respondents were selected on the based on stratified random sampling methods. The marketing channels were identified based on the middleman from the point of production to the point of ultimate consumer (traders).

5/19/2020 8:20:50 PM +00:00

Đánh giá tình hình phát triển một số loài lâm sản ngoài gỗ ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trên địa bàn huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế có nhiều chương trình, dự án và các mô hình trồng lâm sản ngoài gỗ (LSNG) của người dân đã góp phần không nhỏ cho việc phát triển LSNG của huyện.

5/19/2020 8:03:04 PM +00:00

Đánh giá thực trạng lấn chiếm đất rừng phòng hộ tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

Bài viết này nhằm mục đích đánh giá thực trạng lấn chiếm và quản lý sử dụng đất rừng phòng hộ (RPH) tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2013-2018 thông qua điều tra khảo sát các hộ gia đình đang sinh sống gần khu vực có diện tích rừng phòng hộ cũng như tham vấn ý kiến của các cán bộ quản lý tại các cơ quan trên địa bàn huyện.

5/19/2020 8:02:10 PM +00:00

Ước lượng mức sẵn lòng chi trả của người dân thành thị ở tỉnh Kiên Giang cho việc bảo tồn hệ sinh thái rừng U Minh

Bài viết sử dụng phương pháp đánh giá giá trị ngẫu nhiên (Contingent Valuation Method - CVM) để ước lượng mức sẵn lòng chi trả của người dân thành thị cho dự án bảo tồn hệ sinh thái của rừng U Minh. Số liệu sơ cấp trong bài viết được thu thập thông qua phỏng vấn trực tiếp 150 người dân sinh sống ở thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

5/19/2020 8:01:36 PM +00:00

Vai trò của giới trong quản lý bảo vệ và phát triển rừng cộng đồng của huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế

Thông qua kết quả phỏng vấn sâu 11 người am hiểu là cán bộ kiểm lâm huyện, trưởng thôn, đại diện ban quản lý rừng cộng đồng; phỏng vấn 60 hộ dân, và thảo luận 8 nhóm nam, nữ và trẻ em tại hai điểm nghiên cứu, đề tài đã xác định được có sự phân biệt giới trong các hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng cộng đồng ở cả 2 nhóm dân tộc Kinh (xã Hương Lộc) và Cơ tu (xã Thượng Quảng).

5/19/2020 8:01:19 PM +00:00

Climate change vulnerability assessment of forests and forest-dependent people - A framework methodology

The vulnerability of a system is a function of its exposure to change, its sensitivity to such change, and its capacity to adapt to it. Vulnerability is a complex concept having many interacting dimensions (environmental, economic, social, political and geographic). A vulnerability assessment should answer the question “what (or who) is vulnerable to what”. In theory, assessment of vulnerability to climate change should take into account both the evolution of the system and the pressures and risks with which it will be confronted.

5/4/2020 11:47:53 PM +00:00

Tạp chí Rừng & Môi trường: Số 91/2018

Tạp chí Rừng & Môi trường: Số 91/2018 trình bày các nội dung chính sau: Đổi mới phương thức quản lý nhà nước hoạt động thủy lợi, tăng cường công tác quản lý rừng ngập mặn tại thành phố Hải Phòng, xu thế biến động nhiệt độ bề mặt nước biển vùng biển Tây Nam Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

5/4/2020 4:46:06 PM +00:00