Tài liệu miễn phí Lâm nghiệp

Download Tài liệu học tập miễn phí Lâm nghiệp

Lai giống cây rừng: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của ebook Lai giống cây rừng (Hybridisation of forest trees) cung cấp cho người học những kiến thức về: Các bước lai giống cây rừng; khảo nghiệm, đánh giá và nhân giống cây lai; một số giống lai cây rừng ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/22/2021 3:48:54 AM +00:00

Lai giống cây rừng: Phần 1

Cuốn sách Lai giống cây rừng (Hybridisation of forest trees) cung cấp một cách có hệ thống những kiến thức cơ bản về sinh sản của cây thân gỗ làm cơ sở cho lai giống, đặc điểm cùa giống lai và kỹ thuật lai giống, khảo nghiệm giống và nhân giông các giống lai cây rừng, cũng như một số kết quả nghiên cứu vê sử dụng giống lai tự nhiên và lai tạo giống mới cho các loài cây rừng ở Việt Nam nhờ sự hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nội dung sách được tổ chức thành 7 chương, mời các bạn cùng tham khảo.

5/22/2021 3:48:24 AM +00:00

Báo cáo Rừng đặc dụng và phòng hộ Việt Nam 2017-2018

Mời các bạn cùng tham khảo báo cáo để nắm chi tiết về một số thành tựu nổi bật của ngành lâm nghiệp 2017-2018; hiện trạng rừng việt nam 2017–2018; hiện trạng rừng đặc dụng 2017–2018; hiện trạng rừng phòng hộ 2017–2018; chuyên đề năm nay thúc đẩy các cơ chế tài chính bền vững.

5/22/2021 2:47:18 AM +00:00

Nghiên cứu điều chỉnh sản lượng khai thác rừng trồng keo lai (Hybrid acacia) về trạng thái cân bằng, ổn định tại Công ty Nguyên vật liệu giấy Miền Nam

Bài viết tiến hành xác định tuổi khai thác chính rừng trồng Keo lai; diện tích thực rừng trồng Keo lai trong một chu kỳ kinh doanh kế thừa số liệu kế hoạch trồng rừng Keo lai do Công ty NLG Miền Nam cung cấp; diện tích khai thác rừng trồng cân bằng theo tuổi trong chu kỳ kinh doanh.

5/21/2021 11:44:23 PM +00:00

Một số nguyên nhân chính gây suy giảm diện tích rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát ven biển tỉnh Thanh Hóa

Bài viết đánh giá một số nguyên nhân chính gây suy giảm diện tích rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay ven biển tỉnh Thanh Hóa nhằm cung cấp thông tin một cách tổng quan về thực trạng rừng phòng hộ ven biển tỉnh Thanh Hóa.

5/21/2021 11:37:33 PM +00:00

Isolating some fungi strains from diease roots of dipterocarpus dyeri planted at the nursery in Dong Nai province

In this study, we isolated and determined the fugal strains from the vessel system of the diseased Dipterocarpus dyeri planted in the nursery garden. The result of study is base for setting up the solutions to control the fungal disease on Dipterocarpus dyeri.

5/21/2021 9:19:25 PM +00:00

Hướng dẫn kỹ thuật phục hồi rừng tự nhiên

Tài liệu trình bày cơ sở khoa học và thực tiễn của hướng dẫn, kỹ thuật phục hồi rừng; thúc đẩy nâng cao năng lực cho nhân viên lâm nghiệp để hướng dẫn, hỗ trợ người dân, chủ rừng phục hồi rừng; góp phần phục hồi hệ sinh thái rừng tự nhiên và sinh kế cho người dân đang quản lý sử dụng các khu rừng suy thoái, hạn chế tiếp tục chặt trắng các khu rừng nghèo kiệt lâm sản để chuyển đổi mục đích sử dụng rừng vì kinh tế.

5/21/2021 11:14:51 AM +00:00

Hướng dẫn Kỹ thuật làm giàu rừng khộp bằng cây tếch (Tectona grandis L.f.)

Tài liệu trình bày kỹ thuật làm giàu rừng khộp suy thoái bằng cây tếch bao gồm xác định lập địa thích hợp để trồng tếch trong rừng khộp suy thoái; phương thức làm giàu rừng, thiết kế trồng và mật độ làm giàu rừng; giống và kỹ thuật gieo ươm tếch; kỹ thuật trồng tếch trong rừng khộp; chăm sóc, phòng cháy rừng; dự báo sinh trưởng, chu kỳ kinh doanh và hiệu quả kinh tế của cây tếch trong rừng khộp.

5/21/2021 11:14:45 AM +00:00

Bài giảng Lâm sản ngoài gỗ: Bài 6 – ThS. Nguyễn Quốc Bình

Bài 6 - Chiến lược quản lý lâm sản ngoài gỗ. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Phân tích được sự khác nhau trong chiến lược phát triển Lâm sản ngoài gỗ theo các độ vùng (quốc gia), thôn bản (cộng đồng) và hộ gia đình; phân tích được các yếu tố trong chiến lược phát triển theo các độ vùng (quốc gia), thôn bản (cộng đồng) và hộ gia đình. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/21/2021 1:34:53 AM +00:00

Bài giảng Lâm sản ngoài gỗ: Bài 5 – ThS. Nguyễn Quốc Bình

Bài 5 - Lập kế hoạch quản lý Lâm sản ngoài gỗ. Sau khi học xong chương này, người học có thể: Xác định được các phương án cải tiến việc quản lý bền vững để nâng cao giá trị của các loại lâm sản ngoài gỗ trong sinh kế địa phương; lập một kế hoạch quản lý và phát triển lâm sản ngoài gỗ ở cấp cộng đồng và hộ gia đình; tổ chức thực hiện một kế hoạch quản lý và phát triển lâm sản ngoài gỗ ở cấp cộng đồng và hộ gia đình. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/21/2021 1:34:47 AM +00:00

Bài giảng Lâm sản ngoài gỗ: Bài 4 – ThS. Nguyễn Quốc Bình

Bài 4 - Điều tra lâm sản ngoài gỗ. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Thiết kế một tiến trình điều tra hiện trạng khai thác và sử dụng lâm sản ngoài gỗ trong khuôn khổ phân tích sinh kế địa phương (Xác định mục tiêu, nội dung và vấn đề); xác định phương pháp và công cụ thích hợp và thực hành các kỹ năng sử dụng phương pháp và công cụ này trong điều tra lâm sản ngoài gỗ. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/21/2021 1:34:40 AM +00:00

Bài giảng Lâm sản ngoài gỗ: Bài 3 – ThS. Nguyễn Quốc Bình

Bài 3 - Thực trạng quản lý lâm sản ngoài gỗ. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Chiều hướng về chính sách liên quan đến lâm sản ngoài gỗ; thực trạng khai thác, chế biến; thực trạng nghiên cứu và gây trồng. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/21/2021 1:34:34 AM +00:00

Bài giảng Lâm sản ngoài gỗ: Bài 2 – ThS. Nguyễn Quốc Bình

Bài 2 - Phân loại Lâm sản ngoài gỗ. Sau khi học xong chương này, người học có thể: Nhận biết được các loại lâm sản ngoài gỗ chính trong tự nhiên và được sử dụng trong các cộng đồng địa phương, áp dụng được một hệ thống phân loại lâm sản ngoài gỗ theo nhóm mục tiêu. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/21/2021 1:34:27 AM +00:00

Bài giảng Lâm sản ngoài gỗ: Bài 1 – ThS. Nguyễn Quốc Bình

Bài 1 - Khái niệm về Lâm sản ngoài gỗ. Sau khi học xong chương này, người học có thể: Phân tích được khái niệm về Lâm sản ngoài gỗ trong một hoàn cảnh cụ thể, xác định được ý nghĩa và các giá trị của Lâm sản ngoài gỗ trong nền kinh tế quốc dân. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/21/2021 1:34:21 AM +00:00

Bài giảng Quản lý dự án lâm nghiệp xã hội: Bài 6 - ThS. Nguyễn Quốc Bình

Bài 6 - Giám sát và đánh giá dự án lâm nghiệp xã hội. Những nội dung chính được trình bày trong bài này gồm có: Khái niệm về giám sát và đánh giá có sự tham gia, ưu điểm của đánh giá có sự tham gia, mối quan hệ giữa giám sát và đánh giá, các bước thiết kế tiến trình giám sát và đánh giá, tiến trình tổ chức đánh giá dự án lâm nghiệp xã hội,… Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/21/2021 1:34:15 AM +00:00

Bài giảng Quản lý dự án lâm nghiệp xã hội: Bài 5 - ThS. Nguyễn Quốc Bình

Bài giảng Quản lý dự án lâm nghiệp xã hội - Bài 5: Tổ chức thực thi dự án lâm nghiệp xã hội. Những nội dung chính được trình bày trong bài này gồm có: Các công việc cần thực thi, một số nguyên tắc khi xây dựng bộ máy quản lý dự án, chức năng ban quản lý dự án cấp ấp/cộng đồng, quản lý nguồn lực. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/21/2021 1:34:09 AM +00:00

Bài giảng Quản lý dự án lâm nghiệp xã hội: Bài 4 - ThS. Nguyễn Quốc Bình

Bài 4 - Thẩm định dự án lâm nghiệp xã hội. Những nội dung chính được trình bày trong bài này gồm có: Mục đích của việc thẩm định dự án lâm nghiệp xã hội, ý nghĩa của thẩm định dự án, những nội dung thẩm định của dự án, phương pháp thẩm định, trình tự thẩm định và các thủ tục thẩm định. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/21/2021 1:34:03 AM +00:00

Bài giảng Quản lý dự án lâm nghiệp xã hội: Bài 3 - ThS. Nguyễn Quốc Bình

Bài 3 - Lập kế hoạch dự án lâm nghiệp xã hội. Bài này gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm lập kế hoạch dự án lâm nghiệp xã hội, các bước lập dự án, ma trận lập kế hoạch của dự án, cấu trúc một văn bản dự án,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/21/2021 1:33:56 AM +00:00

Bài giảng Quản lý dự án lâm nghiệp xã hội: Bài 2 - ThS. Nguyễn Quốc Bình

Bài 2 - Thông tin và tiếp cận có tham gia trong chu trình dự án lâm nghiệp xã hội. Bài này gồm có những nội dung chính sau: Thông tin trong các giai đoạn của dự án lâm nghiệp xã hội, những điều cần lưu ý về mặt thông tin trong chu trình dự án lâm nghiệp xã hội, phân tích các nhóm liên quan trong dự án lâm nghiệp xã hội, các cấp độ của sự tham gia trong quản lý dự án lâm nghiệp xã hội,... Mời các bạn cùng tham khảo.

5/21/2021 1:33:50 AM +00:00

Bài giảng Quản lý dự án lâm nghiệp xã hội: Bài 1 - ThS. Nguyễn Quốc Bình

Bài giảng Quản lý dự án lâm nghiệp xã hội - Bài 1 trình bày những nội dung chính sau: Mục đích của môn học, cách tiếp cận của dự án lâm nghiệp xã hội, các đặc trưng của dự án lâm nghiệp xã hội, các quy tắc cơ bản của dự án lâm nghiệp xã hội, phân loại dự án lâm nghiệp xã hội, chu trình dự án, đặc điểm các giai đoạn trong chu trình dự án lâm nghiệp xã hội.

5/21/2021 1:33:44 AM +00:00

Tài liệu hướng dẫn Nghiên cứu hiện trường (Dành cho sinh viên ngành Lâm nghiệp)

Mục đích của môn học này là tìm cách để trả lời hai câu hỏi: một là, người dân tại các cộng đồng sống gần rừng làm những gì để sống? Hai là, tài nguyên rừng có ảnh hưởng gì đến đời sống của người dân trong các cộng đồng sống gần rừng? Tài liệu này cung cấp cho người học những phương pháp nghiên cứu thị trường nhằm: Nâng cao kỹ năng thúc đẩy và giao tiếp; sử dụng tốt các công cụ để cùng học hỏi và chia sẻ với nông dân; phát hiện ra vấn đề và cùng người dân xây dựng một kế hoạch giải quyết vấn đề tìm ra theo hướng phát triển bền vững. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/20/2021 7:43:49 PM +00:00

Liên kết vùng của chuỗi giá trị hàng hóa nông lâm nghiệp trên lưu vực sông Ba, sông Kôn

Bài viết này xác lập cơ sở cho việc hình thành liên kết vùng lưu vực sông Ba, sông Kôn giữa vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ theo chuỗi trị giá gỗ rừng trồng và mía đường. Nghiên cứu sử dụng phương pháp thu thập, phân tích số liệu thống kê nhằm xác lập cơ sở dữ liệu cho liên kết về trồng, chế biến, tiêu thụ gỗ rừng trồng và mía đường; sử dụng phương pháp đánh giá nhanh nông thôn (RRA) cho đánh giá hiệu quả liên kết gỗ rừng trồng theo chuỗi giá trị hàng hóa; sử dụng phương pháp SWOT để đánh giá về điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức cho liên kết vùng của chuỗi giá trị gỗ rừng trồng.

5/20/2021 5:01:26 PM +00:00

Xác định mức thích nghi của làm giàu rừng khộp bằng cây tếch (Tectona grandis L.F.) theo các nhân tố quan trắc trực tiếp và thực vật chỉ thị

Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá việc trồng cây gỗ tếch (Tectona grandis L.f.) trong điều kiện rừng khộp suy thoái và xác định các nhân tố quan sát trực tiếp ảnh hưởng đến sự thích nghi của cây tếch trong làm giàu rừng khộp. 42 ô thí nghiệm với diện tích 4.900 m2 (bao gồm 64 ô sinh thái) đã được thiết lập và được quan sát trong 4 đến 5 năm để thử nghiệm việc làm giàu rừng khộp bằng cây tếch theo các tổ hợp các nhân tố khác nhau. Mô hình hồi quy đa biến, phi tuyến, có trọng số đã được sử dụng để phát hiện các nhân tố chính ảnh hưởng đến sự thích nghi của cây tếch.

5/20/2021 4:21:50 PM +00:00

Đặc điểm hình thái, sinh thái, phân bố, công dụng, bảo tồn của một số loài lâm sản ngoài gỗ quan trọng ở vườn quốc gia chư Yang Sin

Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết đặc điểm hình thái, sinh thái, phân bố, công dụng, bảo tồn của một số loài lâm sản ngoài gỗ quan trọng ở vườn quốc gia chư Yang Sin.

5/20/2021 4:21:42 PM +00:00

Mô hình ước tính sinh khối rừng sử dụng biến số đầu vào cộng đồng có khả năng đo đạc

Bài viết xây dựng các mô hình ước tính sinh khối cây rừng và lâm phần tển bề mặt đất và dưới mặt đất với biến số độc lập đầu vào của mô hình là đơ giản để có thể áp dụng dữ liệu cung cấp bởi cộng đồng.

5/20/2021 4:21:35 PM +00:00

Dự báo áp lực sử dụng đất rừng của cộng đồng dân cư và giải pháp hài hòa với chức năng rừng phòng hộ Krông Năng, Tây Nguyên

Bài viết tiến hành nghiên cứu dư báo áp lực lên đất rừng phòng hộ và đề xuất giải pháp về chính sách và kỹ thuật canh tác đề hài hòa nhu cầu sử dụng đất rừng.

5/20/2021 4:21:04 PM +00:00

Dự đoán năng suất và hiệu quả kinh tế của cây tếch (Tectona grandis L.F.) trong làm giàu rừng khộp suy thoái

Bài viết nghiên cứu nhằm chỉ ra năng suất, cản lượng và hiệu quả kinh tế cây tếch trong làm giàu rừng khộp suy thoái. Để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

5/20/2021 4:20:56 PM +00:00

Dự án bảo tồn loài - sinh cảnh thủy tùng (Glyptostrobus Pensilis) tại tỉnh Đăk Lăk giai đoạn 5 năm: 2011–2015

Bài viết thiết lập được một hệ thống quản lý, giám sát và bảo tồn lâu dài loài và sinh cảnh quần thể Thủy tùng trên địa bàn của tỉnh Đak Lak để duy trì và hướng đến phát triển quần thể cây Thủy tùng bền vững phục vụ nghiên cứu khoa học và đời sống.

5/20/2021 4:20:25 PM +00:00

Thực trạng và định hướng quản lý rừng cộng đồng ở Tây Nguyên

Mục tiêu của nghiên cứu trường hợp điển hình này là: đánh giá quá trình, hiệu quả của một số mô hình quản lý rừng cộng đồng đại diện để làm cơ sở cho việc đề xuất định hướng và khuyến nghị chính sách, kỹ thuật cho quản lý rừng cộng đồng; và cung cấp các bài học kinh nghiệm về quản lý rừng cộng đồng để khuyến nghị cho tỉnh Đắk Lắk và các địa phương khác ở Tây Nguyên, làm cơ sở cho xây dựng hướng dẫn quản lý rừng cộng đồng chung cho vùng Tây Nguyên.

5/20/2021 4:20:09 PM +00:00

Báo cáo kết quả điều tra phân bố, sinh thái của một số loài thực vật thân gỗ quý hiếm phục vụ công tác bảo tồn nguồn gen tại tỉnh Đăk Lăk

Chương trình thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu là cung cấp cơ sở dữ liệu, bản đồ về phân bố loài, quần thể, sinh thái của các loài thực vật thân gỗ quý hiếm của tỉnh Đăk Lăk làm cơ sở cho việc quản lý bảo tồn bền vững.

5/20/2021 4:19:44 PM +00:00