Tài liệu miễn phí Tài Liệu Phổ Thông

Download Tài liệu học tập miễn phí Tài Liệu Phổ Thông:Trung học phổ thông, Ôn thi ĐH-CĐ, Đề thi - Kiểm tra, Sáng kiến kinh nghiệm, Tiểu học, Mầm non - Mẫu giáo, Giáo án điện tử, Trung học cơ sở, Bài giảng điện tử, Bài văn mẫu, Vật lý, Bài tập SGK, Khoa học xã hội, Tiếng Anh phổ thông

Giáo án Lịch Sử lớp 10: CÁC NƯỚC ĐẾ QUỐC ANH, PHÁP, ĐỨC, MĨ VÀ SỰ BÀNH TRƯỚNG THUỘC ĐỊA (tiết 2)

B. ĐỨC VÀ MĨ CUỐI THẾ KỈ XI X ĐẦU THẾ KỈ XX 1. Kiểm tra bài cũ Câu hỏi1: Tình hình kinh tế, chính trị nổi bật của Anh và Pháp cuối thế kỉ XI X đầu thế kỉ XX? Nêu đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Anh và Pháp. Câu hỏi 2: Nguyên nhân dẫn đến việc hình thành các đặc điểm của đế quốc Anh và Pháp? 2. Dẫn dắt vào bài mới Tiết học trước chúng ta đã tìm hiêu Anh, Pháp chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa đó là hai nước...

8/29/2018 10:30:20 PM +00:00

Giáo án Lịch Sử lớp 10: CÁC NƯỚC ĐẾ QUỐC ANH, PHÁP, ĐỨC, MĨ VÀ SỰ BÀNH TRƯỚNG THUỘC ĐỊA

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau khi học xong bài học, yêu cầu học sinh cần: 1. Kiến thức -Nắm được những nét khái quát về tình hình kinh tế, chính trị của các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ hồi cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX; những nét chung và đặc điểm riêng. - Hiểu được đây là thời kì các nước đế quốc đẩy mạnh việc xâm lược thuộc địa, phân chia lại thị trường thế giới làm cho mâu thuẫn giữa các đế quốc với đế quốc và giữa đế quốc với thuộc địa...

8/29/2018 10:30:20 PM +00:00

Giáo án Lịch Sử lớp 10: CÁC QUỐC GIA ẤN VÀ VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG ẤN ĐỘ

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Về kiến thức Qua bài học giúp học sinh nhận thức được: - Ấn Độ là quốc gia có nền văn minh lâu đời, phát triển cao, cùng với Trung Quốc có ảnh hưởng sâu rộng ở châu á và trên thế giới. - Thời Gúp – ta định hình văn hoá truyền thống Ấn Độ - Nội dung của văn hoá truyền thống. 2. Về tư tưởng tình cảm - Văn hóa ấn Độ có ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam, tạo nên mối quan hệ kinh tế và văn hoá mật...

8/29/2018 10:30:20 PM +00:00

Giáo án Lịch Sử lớp 10: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY HY LẠP VÀ RÔ MA

I . MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau khi học song bài học yêu cầu học sinh cần nắm được những vấn đề sau: 1.Về kiến thức - Điều kiện tự nhiên của vùng Địa Trung Hải với sự phát triển của thủ công nghiệp và thương nghiệp đường biển và với chế độ chiếm nô. -Từ cơ sở kinh tế - xã hội đã dẫn đến việc hình thành thể chế Nhà nước dân chủ - cộng hoà. 2. Về tư tưởng Giáo dục cho học sinh thấy được mâu thuẫn giai cấp và đấu tranh giai cấp mà...

8/29/2018 10:30:20 PM +00:00

Giáo án Lịch Sử lớp 10: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau khi học xong bài HS cần nắm được: 1. Về kiến thức - Những nét đại cương về ba nhà Cổ đại trên đất nước Việt Nam (Sự hình thành, cơ cấu tổ chức Nhà nước, đời sống văn hoá, xã hội). 2. Về tư tưởng, tình cảm - Bồi dưỡng tinh thần lao động sáng tạo, ý thức về cội nguồn dân tộc, lòng yêu quê hương đất nước và ý thức giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc. 3. Về kỹ năng - Quan sát, so sánh các hình ảnh để...

8/29/2018 10:30:20 PM +00:00

Giáo án Lịch Sử lớp 10: CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Ở CHÂU ÂU

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau khi học xong bài học, yêu cầu học sinh cần: 1. Kiến thức - Nắm được các mốc thời gian và thành tựu chủ yếu của cuộc Cách mạng công nghiệp ở các nước Anh, Pháp, Đức. - Nắm được hệ quả của Cách mạng công nghiệp về kinh tế, xã hội và ý nghĩa của nó đối với sự phát triển của Chủ nghĩa tư bản. - Hiểu được tác dụng của cuộc Cách mạng công nghiệp đối với việc xây dựng đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại...

8/29/2018 10:30:20 PM +00:00

Giáo án Lịch Sử lớp 10: CÁCH MẠNG HÀ LAN VÀ CÁCH MẠNG ANH

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau khi học xong bài học yêu cầu HS cần: 1. Kiến thức -Giúp học sinh hiểu rằng, cuộc đấu tranh của nhân dân Hà Lan lật đổ vương triều Tây Ban Nha từ giữa thế kỉ XVI là một cuộc cách mạng tư sản đầu tiên của thời kì lịch sử cận đại thế giới. -Nhận thấy rằng Cách mạng tư sản Anh ( thế kỉ XVIII) là sự tiếp tục cuộc tấn công vào chế độ phong kiến châu Âu, mở đường cho lực lượng sản xuất tư bản phát triển. 2. Tư...

8/29/2018 10:30:20 PM +00:00

Giáo án Lịch Sử lớp 10: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau khi học xong bài học yêu cầu HS cần: 1.Kiến thức Hiểu rằng, cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII là một cuộc cách mạng tư sản điển hình nhất thời kì lịch sử thế giới cận đại. Nó đã lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho CNTB phát triển ở Pháp, góp phần vào thắng lợi của chủ nghĩa tư bản trên phạm vi thế giới. 2. Tư tưởng, tình cảm Quần chúng nhân dân, động lực chủ yếu thúc đẩy sự nghiệp cách mạng Pháp đạt đến...

8/29/2018 10:30:20 PM +00:00

Giáo án Lịch Sử lớp 10: CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau khi học xong bài học yêu cầu HS cần: 1. Kiến thức -Giúp học sinh hiểu rằng, cuộc chiến tranh giành độc lập của nhân dân 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ cuối thế kỉ XVIII là một cuộc cách mạng tư sản . -Nắm được việc ra đời một nước tư sản đầu tiên ngoài châu Âu là sự tiếp tục cuộc tấn công vào chế độ phong kiến mở đường cho lực lượng sản xuất tư bản phát triển, là sự khẳng định quyết tâm vươn lên nắn quyền thống...

8/29/2018 10:30:20 PM +00:00

Giáo án Lịch Sử lớp 10: CHỦ NGHĨA TƯ BẢN CHUYỂN SANG GIAI ĐIẠN ĐẾ QUỐC CHỦ NGHĨA

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau khi học xong bài học yêu cầu HS cần: 1.Kiến thức --Nắm và hiểu được những thành tựu chủ yếu về khoa học kĩ thuật cuối thế kỉ XIX -đầu thế kỉ XX, nó đã thúc đẩy sự phát triển vượt bậc của lực lượng sản xuất xã hội. -Nắm được khoảng những năm cuối thế kỉ XIX, chủ nghĩa tư bản dần chuyển sang giai đoạn phát triển cao hơn- giai đoạn đế quốc chủ nghĩa mà đặc trưng cơ bản nhất là sự ra đời của các tổ chức độc quyền...

8/29/2018 10:30:20 PM +00:00

Giáo án Lịch Sử lớp 10: CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau khi học xong bài học yêu cầu HS cần: 1. Về kiến thức Giúp học sinh nắm và hiểu được: - Trải qua 5 thế kỷ độc lập, mặc dù đôi lúc còn có nhiều biến động, khó khăn nhân dân ta vẫn xây dựng cho mình nền kinh tế nền kinh tế đa dạng và hoàn thiện. - Nền kinh tế Việt Nam thời phong kiến chủ yếu là nông nghiệp, tuy có nhiều mâu thuẫn trong vấn đề ruộng đất, nhưng những yếu tố cần thiết để phát triển nông nghiệp...

8/29/2018 10:30:20 PM +00:00

Giáo án Lịch Sử lớp 10: HOÀN THÀNH CÁCH MẠNG TƯ SẢN Ở CHÂU ÂU VÀ MỸ GIỮA THẾ KỶ XIX

I Mục tiêu bài học Sau khi học xong bài học yêu cầu học sinh cần: 1. Kiến thức Nắm được nguyên nhân, diễn biến, kết quả của cuộc đấu tranh thống nhất Đức, Italia và nội chiến ở Mĩ. Giải thích được tại sao cuộc đấu tranh thống nhất Đức, Italia và nội chiến ở Mĩ lại là cuộc Cách mạng tư sản. Vẽ lược đồ quá trình thống nhất Italia, đức. 2. Tư tưởng, tình cảm. Nhận thức đúng về vai trò của quần chúng nhân dân trong cuộc đấu tranh chống các thế lực phong kiến, bảo...

8/29/2018 10:30:20 PM +00:00

Giáo án Lịch Sử lớp 10: LÊNIN VÀ PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NGA ĐẦU THẾ KỶ XX

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau khi học xong bài học yêu cầu HS cần: 1. Kiến thức - Nắm vững những hoạt động của Lênin trong cuộc đấu tranh chống lại chủ nghĩa cơ hội, qua đó hiểu được nhờ những hoạt động đó của Lênin, Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga ra đời đã triệt để đấu tranh vì quyền lợi của giai cấp công nhân lao động. - Nắm được tình hình Nga trước Cách mạng; diễn biến của Cách mạng, tính chất và ý nghĩa của Cách mạng Nga 1905 - 1907. 2. Tư...

8/29/2018 10:30:20 PM +00:00

Giáo án Lịch Sử lớp 10: MÁC - ĂNG GHEN SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau khi học xong bài học yêu cầu HS cần: 1. Kiến thức. - Nắm vững công lao của Mác - Ăng ghen những nhà sáng lập ra chủ nghĩa xã hội khoa học đối với sự nghiệp Cách mạng của giai cấp công nhân. -Hiểu được sự ra đời của tổ chức Đồng minh những người Cộng sản, những luận điểm quan trọng của Tuyên ngôn độc lập của Đảng cộng sản và ý nghĩa của văn kiện này. 2. Tư tưởng, tình cảm. Giáo dục cho HS lòng tin vào chủ nghĩa Mác...

8/29/2018 10:30:20 PM +00:00

Giáo án Lịch Sử lớp 10: NHỮNG BIẾN ĐỔI CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TRONG CÁC THẾ KỈ XVI - XVIII

I.MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau khi học xong bài học yêu cầu HS cần: 1. Về kiến thức Giúp học sinh nắm và hiểu: Sự sụp đổ của triều đình nhà Lê đã dấn đến sự phát triển của các thế lực phong kiến. Nhà Mạc ra đời và tồn tại hơn nửa thế kỉ đã góp phần ổn định xã hội trong một thời gian. Chiến tranh phong kiến diễn ra trong bối cảnh xã hội Việt Nam thế kỉ XVI - XVIII đã dẫn đến sự chia cắt đất nước. Tuy ở mỗi miền (Đàng Trong, Đàng...

8/29/2018 10:30:20 PM +00:00

Giáo án Lịch Sử lớp 10: NHỮNG CUỘC CHIẾN ĐẤU CHỐNG NGOẠI XÂM Ở CÁC THẾ KỶ X - XV

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau khi học xong bài học yêu cầu HS cần: 1. Về kiến thức - Gần 6 thế kỷ đầu thời kỳ đôc lập, nhân dân Việt Nam phải liên tiếp tổ chức những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc. - Với tinh thần dũng cảm, truyền thống yêu nước ngày càng sâu đậm, nhân dân ta đã chủ động sáng tạo, vượt qua mọi thách thức khó khăn đánh lại các cuộc xâm lược. - Trong sự nghiệp chống ngoai xâm vĩ đại đó, không chỉ nổi lên những...

8/29/2018 10:30:20 PM +00:00

Giáo án Lịch Sử lớp 10: QUÁ TRÌNH DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC

I- MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau khi học xong bài học yêu câu HS cần: 1. Kiến thức Giúp học sinh nhớ và hiểu - Nước Việt Nam có lịch sử giữ nước lâu đời, trải qua nhiều biến động thăng trầm. - trong quá trình tồn tại, phát triển nhân dân ta đã từng bước hợp nhất, đoan kết xây dựng một quốc gia thống nhất, có tổ chức nhà nước hoàn chỉnh, có nền kinh tê đa dạng ổn định, có nền văn hoá tươi đẹp giàu bản sắc riêng đặt nền nền móng vững chắc cho sự...

8/29/2018 10:30:20 PM +00:00

Giáo án Lịch Sử lớp 10: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Về kiến thứcc Sau khi học xong bài học yêu cầu học sinh cần: - Nắm được quá trình xây dựng và hoàn chỉnh nhà nước phong kiến Việt Nam diễn ra trong một thời gian lâu dài trên một lãnh thổ thống nhất. - Hiểu được Nhà nước phong kiến Việt Nam được tổ chức theo chế độ quân chủ trung ương lập quyền, có pháp luật, quân đội và có chính sách đối nội đối ngoại đầy đủ tự chủ và độc lập. - Thấy được trên bước đường phát triển, mặc...

8/29/2018 10:30:20 PM +00:00

Giáo án Lịch Sử lớp 10: QUỐC TẾ THỨ HAI

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau khi học xong bài học yêu cầu học sinh cần: 1. Kiến thức - Nắm được sự phát triển của phong trào công nhân cuối thế kỷ XIX. - Nắm và hiểu được hoàn cảnh ra đời của Quốc tế thứ 2 và những đóng góp cả tổ chức này đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đặc biệt dưới sự lãnh đạo của Ăng ghen. - Hiểu được cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội trong quốc tế thứ hai phản ánh cuộc đáu tranh giữa 2 luồng...

8/29/2018 10:30:20 PM +00:00

Giáo án Lịch Sử lớp 10: QUỐC TẾ THỨ NHẤT VÀ CÔNG XÃ PA RI 1871

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau khi đọc xong bài học, yêu cầu học sinh cần: 1. Kiến thức - Nắm được hoàn cảnh ra đời và những hoạt động của Quốc tế thứ nhất. Qua đó nhận thấy sự ra đời của Quốc tế thứ nhất là kết quả tất yếu của sự phát triển của phong trào công nhân Quốc tế và những đóng góp tích cực C Mác và Ăng ghen. - Nắm được sự thành lập của công xã Pari và những thành tích to lớn của Công xã. - Hiểu được ý nghĩa và những...

8/29/2018 10:30:20 PM +00:00

Giáo án Lịch Sử lớp 10: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC VƯƠNG QUỐC ĐÔNG NAM Á

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau khi học xong bài học yêu cầu HS cần nắm được: 1. Kiến thức -Những nét chính về điều kiện hình thành và sự ra đời của các vương quốc cổ ở Đông Nam Á. -Sự ra đời và phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á. 2. Tư tưởng Giúp học sinh biết quá trình hình thành và phát triển không ngừng của các dân tộc trong khu vực, qua đó giáo dục các em tình đoàn kết và trân trọng những giá trị lịch sử. 3.Kĩ năng Thông...

8/29/2018 10:30:20 PM +00:00

Giáo án Lịch Sử lớp 10: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO CÔNG NHÂN

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC. Sau khi học xong bài học yêu cầu HS cần: 1. Kiến thức. - Nắm được sự ra đời và tình cảnh của giai cấp công nhân công nghiệp, qua đó giúp các em hiếu được cùng với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản, giai cấp vô sản lớn mạnh dần. Do đối lập về quyền lợi, mâu thuẫn giữa tư sản và vô sản đã nảy sinh và càn gay gắt, dẫn đến cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản chống lại giai cấp tư sản dưới nhiều hình thức khác...

8/29/2018 10:30:20 PM +00:00

Giáo án Lịch Sử lớp 10: SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ VÀ NỀN VĂN HOÁ ĐA DẠNG CỦA ẤN ĐỘ

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau khi học xong bài học yêu cầu học sinh cần: 1. Kiến thức - Nắm được sự phát triển của lịch sử và văn hoá triền thống của Ấn Độ. - Sự hình thành và phát triển, chính sách về chính trị, kinh tế, tôn giáo và sự phát triển của kiến trúc của các vương triều Hồi giáo Đê-li và vương triều Mô -gôn. 2. Tư tưởng, tình cảm - Giáo dục cho học sinh biết được sự phát triển đa dang của văn hoá Ấn Độ, qua đó giáo dục các...

8/29/2018 10:30:20 PM +00:00

Giáo án Lịch Sử lớp 10: SỰ XUẤT HIỆN CỦA LOÀI NGƯỜI VÀ BẦY NGƯỜI NGUYÊN THUỶ

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức Học sinh cần hiểu những mốc và bước tiến trên chặng đường dài, phấn đấu qua hàng triệu năm của loài người nhằm cải thiện đời sống và cải biến bản thân con người. 2. Tư tưởng. tình cảm Giáo dục lòng yêu lao động vì lao động không những nâng cao đời sống của con người mà còn hoàn thiện bản thân con người. 3. Kỹ năng Rèn kỹ năng sử dụng sách giáo khoa - kỹ năng phân tích, đánh giá và tổng hợp về đặc điểm tiến hoá của...

8/29/2018 10:30:20 PM +00:00

Giáo án Lịch Sử lớp 10: TÂY ÂU THỜI HẬU KÌ TRUNG ĐẠI

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau khi học xong bài học yêu cầu HS cần: 1. Kiến thức -Nắm được nguyên nhân, và các cuộc phát kiến địa lí. -Hiểu biết được khái niệm thế nào là tích luỹ vốn ban đầu? giải thích được tại sao chủ nghĩa tư bản lại nảy sinh ở châu Âu, nắm được những biểu hiện sự nảy sinh chủ nghĩa tư bản ở châu Âu. -Nắm được nguyên nhân, thành tựu của văn hoá phục hưng, cải cách tôn giáo và chiến tranh nông dân. 2. Tư tưởng, tình cảm Giúp các...

8/29/2018 10:30:20 PM +00:00

Giáo án Lịch Sử lớp 10: THỜI BẮC THUỘC VÀ CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC

. MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau khi học xong bài học yều cầu HS cần: 1. Về kiến thức Giúp HS nắm được những nội dung cơ bản chính sách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc ở nước ta và những chuyển biến kinh tế, văn hoá, xã hội nước ta trong thời Bắc thuộc. 2. Về tư tưởng, tình cảm - Giáo dục tinh thần đấu tranh bền bỉ chống đồng hoá giành độc lập dân tộc của nhân dân ta. 3. Về kỹ năng - Bồi dưỡng kỹ năng liên hệ giữa nguyên nhân...

8/29/2018 10:30:20 PM +00:00

Giáo án Lịch Sử lớp 10: THỜI KÌ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN Ở TÂY ÂU

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau khi học xong bài học yêu cầu học sinh cần : 1.Kiến thức -Hiểu được nguyên nhân và quá trình dẫn đến sự ra đời của các quốc gia phong kiến ở Tây Âu. -Nắm được các giai cấp và địa vị xã hội của từng giai cấp trong xã hội; hiểu được thế nào là lãnh địa và đời sống kinh tế, chính trị trong lãnh địa. -Nắm được nguyên nhân, hoạt động và vai trò của các thành thị trung đại 2.Về tư tưởng, tình cảm Giáo dục cho học sinh...

8/29/2018 10:30:20 PM +00:00

Giáo án Lịch Sử lớp 10: TÌNH HÌNH KINH TẾ Ở CÁC THẾ KỈ XVI - XVIII

I- MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau khi học xong bài học yêu cầu HS cần: 1. Kiến thức Giúp HS nắm và hiểu được: Đất nước có nhiều biến động, xong tình hình kinh tế có nhiều biểu hiện phát triển. Lãnh thổ Đàng trong mở rộng, tạo nên một vựa thóc lớn, góp phần quan trọng ổn định tình hình xã hội. Kinh tế hàng hoá do nhiều nguyên nhân chủ yếu là nguyên nhân khách quan phát triển mạnh mẽ, tạo điều kiện cho sự hình thành và phồn vinh của một số đô thị. Từ nửa...

8/29/2018 10:30:20 PM +00:00

Giáo án Lịch Sử lớp 10: TÌNH HÌNH VĂN HOÁ Ở CÁC THẾ KỶ XVI - XVIII

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Về kiến thức - Ở thế kỷ XVI - XVIII Văn hoá Việt Nam có những điểm mới, phản ánh thực trạng của xã hội đương thời. - Trong lúc Nho giáo suy thoái thì Phật giáo, Đạo giáo có điều kiện mở rộng mặc dù không được như thời Lý - Trần. Bên cạnh đó xuất hiện 1 tôn giáo mới: Thiên chúa giáo (đạo Kitô). - Văn hoá - nghệ thuật chính thống sa sút, mất đi những nét tích cực của thế kỷ mới, trong lúc đó hình thành phát...

8/29/2018 10:30:20 PM +00:00

Giáo án Lịch Sử lớp 10: TÌNH HÌNH XÃ HỘI Ở NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX VÀ CUỘC ĐẤU TRANH CỦA NHÂN DÂN

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau khi học xong bài học yêu cầu HS cần: 1. Về kiến thức - Giúp HS hiểu đầu thế kỷ XIX tình hình chính trị xã hội Việt Nam dần dần trở lại ổn định, nhưng mâu thuẫn giai cấp vẫn không dịu đi. - Mặc dù nhà Nguyễn có một số cố gắng nhằm giải quyết những khó khăn của nhân dân nhưng sự phân chia giai cấp ngày càng cách biệt, bộ máy quan lại sa đoạ, mất mùa đói kém thường xuyên xảy ra. - Cuộc đấu tranh của nhân dân...

8/29/2018 10:30:20 PM +00:00