Tài liệu miễn phí Tài Liệu Phổ Thông

Download Tài liệu học tập miễn phí Tài Liệu Phổ Thông:Trung học phổ thông, Ôn thi ĐH-CĐ, Đề thi - Kiểm tra, Sáng kiến kinh nghiệm, Tiểu học, Mầm non - Mẫu giáo, Giáo án điện tử, Trung học cơ sở, Bài giảng điện tử, Bài văn mẫu, Vật lý, Bài tập SGK, Khoa học xã hội, Tiếng Anh phổ thông

Phi hồ ngoại truyện_84

Tham khảo tài liệu 'phi hồ ngoại truyện_84', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:14:13 AM +00:00

easier english basic dictionary second edition_part4

email email 109 empty emphasis on his age. She banged the table for emphasis as she spoke. 2. how loud your voice is when you pronounce a word or phrase Everyone noticed the emphasis he put on the word ‘peace’. (NOTE: The plural is emphases.) email / i mel/, e-mail / i mel/ noun 1. a system of sending messages from one computer to another, using telephone lines You can contact me by phone or email if you want. I’ll give you my email address. 2. a message sent by email I had two emails from him this morning. í verb to send a message to someone...

8/30/2018 12:10:18 AM +00:00

goik35

Tham khảo tài liệu 'goik35', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:06:18 AM +00:00

Cô đơn vào đời

Lời giới thiệu Mới đầu tôi viết cuốn sách này vì muốn tưởng nhớ về một mối tình. Nhưng sau hai tháng, tôi chợt nhận ra rằng hoài niệm về một tình yêu đã qua là một việc hết sức nực cười. Tình đã hết như người đã chết. Có nhớ nhung, cũng chẳng làm được gì. Chi bằng bắt đầu lại một khởi đầu mới. Và thế là tôi lại tiếp tục viết. Viết rồi lại dừng, dừng rồi lại viết, cứ liên tục như thế đến khi sắp hoàn thành cuốn sách này, tôi mới phát hiện ra rằng...

8/30/2018 12:06:18 AM +00:00

tham khảo KTQT

- Nhung tu tuong co ban cua CN trong thuong. - LT loi the tuyet doi, LT so sanh, CP co hoi, LT chuan ve TMQT, MH H-O - KN, PL thue quan. 4 TH tac dong cua thue, ty le bao ho thuc su? - KN, tac dong cua han ngach toi QG nho, lon. - So sanh thue quan

8/30/2018 12:01:42 AM +00:00

Đề cương ôn tập liên thông CĐ-ĐH ngành công nghệ may

Tài liệu hướng dẫn ôn tập thi chuyên ngành công nghệ may

8/30/2018 12:01:32 AM +00:00

PHẦN MỞ ĐẦU Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp là một chủ trương

PHẦN MỞ ĐẦU Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho dân cư nông thôn tạo tiền đề để giải quyết hàng loạt các vấn đề chính trị - xã hội của đất nước, đưa nông thôn nước ta tiến lên văn minh hiện đại. Đại hội Đảng lần thứ VIII đã xác định phải đặc biệt coi trọng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn Trong những năm...

8/30/2018 12:01:21 AM +00:00

Ôn tập kiểm tra học kì I: Toán 11

Giáo trình hướng dẫn ôn tập toán 11

8/30/2018 12:01:18 AM +00:00

Hoùa phaân tích CHÖÔNG 1. ÑAÏI CÖÔNG VEÀ HOÙA PHAÂN TÍCH I. NOÄI DUNG VAØ YEÂU

Hoùa phaân tích CHÖÔNG 1. ÑAÏI CÖÔNG VEÀ HOÙA PHAÂN TÍCH I. NOÄI DUNG VAØ YEÂU CAÀU CUÛA HOÙA PHAÂN TÍCH Hoùa hoïc phaân tích, hieåu theo nghóa roäng, khoâng nhöõng chæ laø khoa hoïc veà caùc phöông phaùp phaân tích ñònh tính vaø ñònh löôïng caùc chaát maø coøn laø khoa hoïc veà caùc phöông phaùp kieåm tra nhöõng quaù trình hoùa lyù vaø kyõ thuaät hoùa hoïc. Phaân tích ñònh tính (PTÑT) nhaèm xaùc ñònh söï hieän dieän cuûa caùc caáu töû (ion, nguyeân toá hay nhoùm nguyeân toá) trong maãu phaân tích vaø ñoàng thôøi ñaùnh giaù sô boä...

8/29/2018 11:56:49 PM +00:00

Một số đề ôn tập thi HKII năm học 2008 – 2009 ĐỀ THI THỬ SỐ 1

Tham khảo tài liệu 'một số đề ôn tập thi hkii năm học 2008 – 2009 đề thi thử số 1', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 11:56:47 PM +00:00

CHỦ ĐỀ 0 . GIỚI HAN - LIÊN TỤC

Tham khảo tài liệu 'chủ đề 0 . giới han - liên tục', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 11:56:47 PM +00:00

CHỦ ĐỀ 6. KSHS VÀ CÁC BÀI TOÁN CÓ LIÊN QUAN

Tham khảo tài liệu 'chủ đề 6. kshs và các bài toán có liên quan', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 11:56:47 PM +00:00

CHỦ ĐỀ 2. PT TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

Tham khảo tài liệu 'chủ đề 2. pt tiếp tuyến của đồ thị hàm số', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 11:56:47 PM +00:00

CHỦ ĐỀ 5. GTLN - NN CỦA HÀM SỐ

Tham khảo tài liệu 'chủ đề 5. gtln - nn của hàm số', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 11:56:47 PM +00:00

CHỦ ĐỀ 6’. KSHS VÀ CÁC BÀI TOÁN CÓ LIÊN QUAN (Dành cho HS học theo CT nâng cao)

Tham khảo tài liệu 'chủ đề 6’. kshs và các bài toán có liên quan (dành cho hs học theo ct nâng cao)', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 11:56:47 PM +00:00

CHỦ ĐỀ 7. PT, BPT & HPT MŨ - LOGARIT

Tham khảo tài liệu 'chủ đề 7. pt, bpt & hpt mũ - logarit', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 11:56:47 PM +00:00

CHỦ ĐỀ 8. NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN

Tham khảo tài liệu 'chủ đề 8. nguyên hàm - tích phân', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 11:56:47 PM +00:00

CHỦ ĐỀ 9 . SỐ PHỨC

Tham khảo tài liệu 'chủ đề 9 . số phức', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 11:56:47 PM +00:00

CHỦ ĐỀ 10. DIỆN TÍCH - THỂ TÍCH

Bài 2. Cho hình vuông ABCD cạnh AB = 2. Từ trung điểm H của cạnh AB dựng nửa đường thẳng Hx vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Trên Hx lấy điểm S sao cho SA = SB = AB. Nối S với A, B, C, D. a.Tính diện tích mặt bên SCD và thể tích của khối chóp S.ABCD. b.Tính diện tích mặt cầu đi qua bốn điểm S, A, H, D.

8/29/2018 11:56:47 PM +00:00

CHỦ ĐỀ 11. PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Bài 1. Trong Oxyz, cho 4 điểm A(1;0;0), B(0;1;0), C(0;0;1), D(-2;1;-1). 1/ Tìm tọa độ và độ dài của các vectơ sau: AB, BC, CD, CD, u  2 AB  3CD  4 DA . 2/ Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA. Tìm tọa độ của M, N, P, Q. 3/ Chứng minh A, B, C là 3 đỉnh của một tam giác. Tìm tọa độ trọng G tâm của ∆ABC. 4/ Tìm tọa độ điểm E sao cho tứ giác ABCE là hình bình hành. Tính diện tích của...

8/29/2018 11:56:47 PM +00:00

CHỦ ĐỀ 12. MỘT SỐ BÀI TOÁN HÌNH HỌC KHÔNG GIAN GIẢI BẰNG PP TOẠ ĐỘ

Bài 1. Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a. Gọi I là tâm của ABCD. 1/ Tính D(AB,IA’). 2/ Tính góc giữa AA’ và (A’BD). Bài 2. Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh bằng 1, gọi M là trung điểm của AB, N là tâm hình vuông ADD’A’. 1/ Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp của các tứ diện CD’MN và A’BC’D. 2/ Hai mặt cầu trên cắt nhau theo giao tuyến là đường tròn. Tính bán kính đương tròn này. 3/ Tính diện tích của thiết diện tạo bởi mp(CMN) và hình lập phương....

8/29/2018 11:56:47 PM +00:00

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KHỐI 12 HỌC KỲ II Trường THPT Gia Hội

Tham khảo tài liệu 'đáp án môn toán khối 12 học kỳ ii trường thpt gia hội', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 11:56:47 PM +00:00

6 style trang điểm đẹp nhất mùa thu đông tới

Mỗi một phong cách mang đến cho bạn trải nghiệm khác lạ và đều khiến bạn trở nên đẹp hơn, quyến rũ hơn. Xu hướng trang phục thay đổi theo mùa kéo theo một loạt các style trang điểm cũng được biến hóa để phù hợp hơn với trang phục và giúp các bạn gái vẫn giữ được nét tươi trẻ, quyến rũ.

8/29/2018 11:56:30 PM +00:00

8 kiểu tóc làm vừa lòng mọi trang phục

Không chỉ rất trẻ trung, sành điệu, các kiểu tóc này còn giúp bạn dễ phối đồ cho trang phục. Tóc mái lệch Xu hướng để tóc như Zoe Saldana hiện đang rất hot trong mùa thu năm nay.

8/29/2018 11:56:30 PM +00:00

10 loại nước hoa dành cho nữ hè thu 2011

Thêm tươi mát cho những ngày nắng hè hay nồng nàn quyến rũ hơn trong những cơn gió heo may, đó là điều mà các NTK nước hoa muốn mang lại cho nữ giới trong khoảnh khắc giao mùa này.

8/29/2018 11:56:30 PM +00:00

12 kiểu tóc Bob sành điệu nhất mùa thu đông

F5 cho mái tóc luôn là cách thông minh và hiệu quả nhất để bạn sở hữu một hình ảnh mới. Khi đồng loạt các hãng thời trang lớn nhỏ trên thế giới đều tung ra những BST, các thiết kế mẫu trang phục và phụ kiện đón chào mùa thời trang thu đông đang tới thì những nhà tạo mẫu tóc cũng sốt ruột không kém để trình làng những kiểu tóc nào sẽ lên ngôi.

8/29/2018 11:56:30 PM +00:00

15 bộ váy dạ hội đẹp nhất Miss Universe

Những bộ váy dạ hội dù cầu kỳ hay đơn giản nhưng phù hợp với vóc dáng và tạo được sự tự tin cho người mặc thì cũng sẽ mang lại rất nhiều điều bất ngờ thú vị. Dưới đây là những thiết kế lộng lẫy, từng giúp các mỹ nhân Hoa hậu Hoàn vũ tỏa sáng trên sàn diễn Miss Universe trong một thập kỷ qua.

8/29/2018 11:56:30 PM +00:00

15 thói quen tốt giúp

Có rất nhiều nguyên nhân gây sưng, đau vú cho các bạn nữ: dậy thì, sinh lý, bệnh tật hay mặc áo lót không phù hợp. Để núi đôi không còn khó chịu phải làm gì?

8/29/2018 11:56:30 PM +00:00

Bạn đã biết cách chăm sóc làn da nhạy cảm?

Một làn da quá nhạy cảm đôi khi mang lại nhiều phiền toái cho bạn. Không những thế làn da nhạy cảm còn cần một chế độ chăm sóc đặc biệt nữa. Nếu bạn sở hữu một làn da nhạy cảm thì chắc chắn bạn đã gặp nhiều phiền.

8/29/2018 11:56:30 PM +00:00

Bạn làm gì với 1 chiếc áo vest trắng?

Chỉ một chiếc áo vest trắng thôi nhưng có thể mang lại cho bạn vô vàn phong cách nếu bạn biết sáng tạo trong cách mix đồ đó. Khi các gam màu cổ điển, đơn sắc đang dần lấy lại vị thế của mình thay vì xu hướng color-block tràn ngập suốt cả mùa hè thì việc bạn bắt đầu chuẩn bị cho tủ đồ cho thời điểm giao mùa là điều rất quan trọng.

8/29/2018 11:56:30 PM +00:00