Tài liệu miễn phí Tài Liệu Phổ Thông

Download Tài liệu học tập miễn phí Tài Liệu Phổ Thông:Trung học phổ thông, Ôn thi ĐH-CĐ, Đề thi - Kiểm tra, Sáng kiến kinh nghiệm, Tiểu học, Mầm non - Mẫu giáo, Giáo án điện tử, Trung học cơ sở, Bài giảng điện tử, Bài văn mẫu, Vật lý, Bài tập SGK, Khoa học xã hội, Tiếng Anh phổ thông

Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp trong các trường hợp đặc biệt

Tham khảo tài liệu 'đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp trong các trường hợp đặc biệt', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:14:57 AM +00:00

Cấp lại Hồ sơ giấy phép lái xe bị mất

Tham khảo tài liệu 'cấp lại hồ sơ giấy phép lái xe bị mất', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:14:57 AM +00:00

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:14:57 AM +00:00

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất

Tham khảo tài liệu 'cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:14:57 AM +00:00

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng di chuyển đến

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng di chuyển đến', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:14:57 AM +00:00

Sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân do cùng một Sở Giao thông vận tải quản lý

Tham khảo tài liệu 'sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân do cùng một sở giao thông vận tải quản lý', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:14:57 AM +00:00

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:14:57 AM +00:00

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:14:57 AM +00:00

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

Tham khảo tài liệu 'đổi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:14:57 AM +00:00

Xoá sổ đăng ký xe máy chuyên dùng

Tham khảo tài liệu 'xoá sổ đăng ký xe máy chuyên dùng', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:14:57 AM +00:00

Cấp giấy chứng nhận đăng ký,biển số xe máy chuyên dùng không đủ hồ sơ gốc

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận đăng ký,biển số xe máy chuyên dùng không đủ hồ sơ gốc', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:14:57 AM +00:00

Cấp, đổi phù hiệu, biển hiệu

Tham khảo tài liệu 'cấp, đổi phù hiệu, biển hiệu', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:14:57 AM +00:00

Thủ tục cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào (đối với phương tiện thương mại)

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp giấy phép liên vận việt - lào (đối với phương tiện thương mại)', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:14:57 AM +00:00

Thủ tục cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào (đối với phương tiện phi thương mại)

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp giấy phép liên vận việt - lào (đối với phương tiện phi thương mại)', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:14:57 AM +00:00

Cấp giấy chứng nhận thẩm định hồ sơ thiết kế cải tạo xe cơ giới

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận thẩm định hồ sơ thiết kế cải tạo xe cơ giới', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:14:57 AM +00:00

Cấp Sổ kiểm định, Giấy chứng nhận và Tem kiểm định chất lượng an toàn

Tham khảo tài liệu 'cấp sổ kiểm định, giấy chứng nhận và tem kiểm định chất lượng an toàn', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:14:57 AM +00:00

Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới đối với xe cơ giới kiểm tra định kỳ đã có Sổ kiểm định, xe cơ giới chuyển vùng hoặc sang tên chuyển chủ, xe cơ giới có Giấy chứng nhận, Tem kiểm định bị mất, hư hỏng, rách nát

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận, tem kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới đối với xe cơ giới kiểm tra định kỳ đã có sổ kiểm định, xe cơ giới chuyển vùng hoặc sang tên chuyển chủ, xe cơ giới có giấy chứng nhận, tem kiểm định bị mất, hư hỏng, rách nát', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:14:57 AM +00:00

Cấp lại Sổ kiểm định đối với xe cơ giới bị mất, bị hỏng Sổ kiểm định (rách, mất trang, sửa chữa, nhàu nát, hoặc có hư hỏng khác)

Tham khảo tài liệu 'cấp lại sổ kiểm định đối với xe cơ giới bị mất, bị hỏng sổ kiểm định (rách, mất trang, sửa chữa, nhàu nát, hoặc có hư hỏng khác)', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:14:57 AM +00:00

Thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung nội dung Sổ kiểm định cho xe cơ giới đang hoạt động ở xa địa phương nơi đăng ký biển số

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung nội dung sổ kiểm định cho xe cơ giới đang hoạt động ở xa địa phương nơi đăng ký biển số', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:14:57 AM +00:00

Chuyển Hồ sơ phương tiện đi nơi khác (chuyển vùng)

Tham khảo tài liệu 'chuyển hồ sơ phương tiện đi nơi khác (chuyển vùng)', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:14:57 AM +00:00

Cấp Sổ kiểm định, Giấy chứng nhận, Tem kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng, thiết bị nâng

Tham khảo tài liệu 'cấp sổ kiểm định, giấy chứng nhận, tem kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng, thiết bị nâng', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:14:57 AM +00:00

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu

Tham khảo tài liệu 'chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:14:57 AM +00:00

Chương 3C++ và lập trình hướng đối tượngTrong chương này trình bầy các

Ch­¬ng 3 Kh¸i niÖm vÒ líp Nh­ ®· nãi ë trªn, líp lµ kh¸i niÖm trung t©m cña lËp tr×nh h­íng ®èi t­îng, nã lµ sù më réng cña c¸c kh¸i niÖm cÊu tróc (struct) cña C vµ b¶n ghi (record) cña PASCAL. Ngoµi c¸c thµnh phÇn d÷ liÖu (nh­ cÊu tróc), líp cßn chøa c¸c thµnh phÇn hµm , cßn gäi lµ ph­¬ng thøc (method) hay hµm thµnh viªn (member function). Còng gièng nh­ cÊu tróc, líp cã thÓ xem nh­ mét kiÓu d÷ liÖu. V× vËy líp cßn gäi lµ kiÓu ®èi t­îng vµ líp ®­îc dïng ®Ó khai b¸o...

8/30/2018 12:14:50 AM +00:00

Chương 4C++ và lập trình hướng đối tượngTrong chương này trình bầy các

Ch­¬ng 4 Hµm t¹o, hµm huû vµ c¸c vÊn ®Ò liªn quan Ch­¬ng nµy tr×nh bÇy mét sè vÊn ®Ò cã tÝnh chuyªn s©u h¬n vÒ líp nh­: + Hµm t¹o (constructor) + Hµm huû (destructor) + To¸n tö g¸n vµ hµm t¹o sao chÐp + Mèi liªn quan gi÷a hµm t¹o vµ ®èi t­îng thµnh phÇn + C¸c thµnh phÇn tÜnh + Líp b¹n, hµm b¹n + §èi t­îng h»ng + Ph­¬ng thøc inline § 1. Hµm t¹o (constructor) 1.1. C«ng dông Hµm t¹o còng lµ mét ph­¬ng thøc cña líp (nh­ng kh¸ ®Æc biÖt) dïng ®Ó t¹o dùng mét ®èi t­îng...

8/30/2018 12:14:50 AM +00:00

Chương 5C++ và lập trình hướng đối tượngTrong chương này trình bầy các

ch­¬ng 5 DÉn xuÊt vµ thõa kÕ Cã 2 kh¸i niÖm rÊt quan träng ®· lµm nªn toµn bé thÕ m¹nh cña ph­¬ng ph¸p lËp tr×nh h­íng ®èi t­îng ®ã lµ tÝnh kÕ thõa (inheritance) vµ tÝnh t­¬ng øng béi (polymorphism). TÝnh kÕ thõa cho phÐp c¸c líp ®­îc x©y dùng trªn c¸c líp ®· cã. Trong ch­¬ng nµy sÏ nãi vÒ sù thõa kÕ cña c¸c líp. § 1. Sù dÉn xuÊt vµ tÝnh thõa kÕ 1.1. Líp c¬ së vµ líp dÉn xuÊt Mét líp ®­îc x©y dùng thõa kÕ mét líp kh¸c gäi lµ líp dÉn xuÊt. Líp dïng...

8/30/2018 12:14:50 AM +00:00

Ảnh minh họa Giải tỏa stress với thực phẩm - Để xua đi tâm trạng căng thẳng

Ảnh minh họa Giải tỏa stress với thực phẩm - Để xua đi tâm trạng căng thẳng do áp lực công việc hoặc từ những bận rộn thường ngày, không gì dễ dàng mà lại ngon miệng hơn một vốc hạnh nhân béo giòn. Đồ ngọt hoặc thức ăn nhanh có thể làm dịu đi cảm giác bồn chồn và bức bối do quá căng thẳng, nhưng hiệu quả của chúng chỉ duy trì được vài giờ, đó là chưa kể ăn nhiều quá có thể “tan tành” chế độ ăn kiêng của bạn. Tuy nhiên, có một số loại thực phẩm...

8/30/2018 12:14:27 AM +00:00

Ảnh minh họa Đường hiểu đúng và sai - Cũng như muối, đường là một loại gia

Ảnh minh họa Đường hiểu đúng và sai - Cũng như muối, đường là một loại gia vị quen thuộc trong cuộc sống. Thế nhưng không phải ai cũng có sự hiểu biết đúng đắn về loại gia vị ngọt ngào này… Đường là một hợp chất ở dạng tinh thể, vị giác của con người cảm nhận được nó là vị ngọt. Đường được tiêu hóa và hấp thụ vào máu, sau đó đi vào trong tế bào. Năng lượng cho não Đường glucose là nguồn nguyên liệu chính cung cấp năng lượng cho não hoạt động. Mỗi ngày,...

8/30/2018 12:14:27 AM +00:00

Nước ép củ cải đường rất tốt cho bệnh thiếu máu. (Ảnh minh họa) Thực

Nước ép củ cải đường rất tốt cho bệnh thiếu máu. (Ảnh minh họa) Thực phẩm chữa bệnh thiếu máu - Thiếu máu là một căn bệnh có liên quan đến tình trạng cơ thể có lượng tế bào máu đỏ hoặc huyết sắc tố (là thành phần chính của hồng huyết cầu, làm cho máu có màu đỏ) ít hơn so với mức bình thường. Những người mắc bệnh thiếu máu sẽ có ít năng lượng để đáp ứng cho các hoạt động thông thường hàng ngày trong cuộc sống do suy giảm lượng ô-xy cung cấp cho các tế bào....

8/30/2018 12:14:27 AM +00:00

Phi hồ ngoại truyện_79

Tham khảo tài liệu 'phi hồ ngoại truyện_79', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:14:13 AM +00:00

Phi hồ ngoại truyện_083

Tham khảo tài liệu 'phi hồ ngoại truyện_083', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:14:13 AM +00:00