Tài liệu miễn phí Tài Liệu Phổ Thông

Download Tài liệu học tập miễn phí Tài Liệu Phổ Thông:Trung học phổ thông, Ôn thi ĐH-CĐ, Đề thi - Kiểm tra, Sáng kiến kinh nghiệm, Tiểu học, Mầm non - Mẫu giáo, Giáo án điện tử, Trung học cơ sở, Bài giảng điện tử, Bài văn mẫu, Vật lý, Bài tập SGK, Khoa học xã hội, Tiếng Anh phổ thông

Chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách chạy khảo sát trên tuyến đường thủy nội địa

Tham khảo tài liệu 'chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách chạy khảo sát trên tuyến đường thủy nội địa', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:14:57 AM +00:00

Chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách vận tải thử trên tuyến đường thủy nội địa

Tham khảo tài liệu 'chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách vận tải thử trên tuyến đường thủy nội địa', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:14:57 AM +00:00

Chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách hoạt động chính thức trên tuyến đường thủy nội địa

Tham khảo tài liệu 'chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách hoạt động chính thức trên tuyến đường thủy nội địa', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:14:57 AM +00:00

Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô (Đối với Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng và xe du lịch)

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng và xe du lịch)', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:14:57 AM +00:00

Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô (Đối với hộ kinh doanh)

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô (đối với hộ kinh doanh)', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:14:57 AM +00:00

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện thuỷ nội địa chưa khai thác

Tham khảo tài liệu 'đăng ký lần đầu đối với phương tiện thuỷ nội địa chưa khai thác', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:14:57 AM +00:00

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện thủy nội địa đang khai thác

Tham khảo tài liệu 'đăng ký lần đầu đối với phương tiện thủy nội địa đang khai thác', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:14:57 AM +00:00

Đăng ký lại phương tiện, trường hợp phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuật

Tham khảo tài liệu 'đăng ký lại phương tiện, trường hợp phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuật', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:14:57 AM +00:00

Đăng ký lại phương tiện, trường hợp chuyển quyền sở hữu nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

Tham khảo tài liệu 'đăng ký lại phương tiện, trường hợp chuyển quyền sở hữu nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:14:57 AM +00:00

Đăng ký lại phương tiện, trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện và thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

Tham khảo tài liệu 'đăng ký lại phương tiện, trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện và thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:14:57 AM +00:00

Đăng ký lại phương tiện, trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc chuyển nơi đăng ký hộ khẩu

Tham khảo tài liệu 'đăng ký lại phương tiện, trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc chuyển nơi đăng ký hộ khẩu', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:14:57 AM +00:00

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

Tham khảo tài liệu 'cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:14:57 AM +00:00

Cấp Giấy chứng nhận xoá đăng ký phương tiện thuỷ nội địa

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận xoá đăng ký phương tiện thuỷ nội địa', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:14:57 AM +00:00

Chấp thuận xây dựng cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương và vùng nước cảng biển thuộc phạm vi địa giới hành chính của địa phương

Tham khảo tài liệu 'chấp thuận xây dựng cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương và vùng nước cảng biển thuộc phạm vi địa giới hành chính của địa phương', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:14:57 AM +00:00

Công bố cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương và vùng nước cảng biển thuộc phạm vi địa giới hành chính của địa phương

Tham khảo tài liệu 'công bố cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương và vùng nước cảng biển thuộc phạm vi địa giới hành chính của địa phương', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:14:57 AM +00:00

Công bố lại cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương và vùng nước cảng biển thuộc phạm vi địa giới hành chính của địa phương do xây dựng mở rộng hoặc nâng cấp để nâng cao nă

Tham khảo tài liệu 'công bố lại cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương và vùng nước cảng biển thuộc phạm vi địa giới hành chính của địa phương do xây dựng mở rộng hoặc nâng cấp để nâng cao năng lực thông qua cảng', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:14:57 AM +00:00

Chấp thuận mở bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương và vùng nước cảng biển thuộc phạm vi địa giới hành chính của địa phương

Tham khảo tài liệu 'chấp thuận mở bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương và vùng nước cảng biển thuộc phạm vi địa giới hành chính của địa phương', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:14:57 AM +00:00

Cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương và vùng nước cảng biển thuộc phạm vi địa giới hành chính của địa phương

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương và vùng nước cảng biển thuộc phạm vi địa giới hành chính của địa phương', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:14:57 AM +00:00

Cấp mới, đổi, cấp lại, chuyển đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn

Tham khảo tài liệu 'cấp mới, đổi, cấp lại, chuyển đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:14:57 AM +00:00

Chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông đối với trường hợp thi công trong phạm vi hành lang bảo vệ luồng đường thuỷ nội địa quốc gia; đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa quốc gia; đường thuỷ nội địa chuyên dùng đi qua hai tỉnh, thành phố trở lên; đường thuỷ nội địa chuy

Tham khảo tài liệu 'chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông đối với trường hợp thi công trong phạm vi hành lang bảo vệ luồng đường thuỷ nội địa quốc gia; đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa quốc gia; đường thuỷ nội địa chuyên dùng đi qua hai tỉnh, thành phố trở lên; đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối đường thuỷ nội địa quốc gia với đường thuỷ nội địa địa phương và thời gian thi công không quá 15 ngày', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm vi

8/30/2018 12:14:57 AM +00:00

Thoả thuận khi lập dự án đối với công trình thuộc dự án nhóm B, C có liên quan đến giao thông đường thuỷ trên đường thuỷ nội địa địa phương; đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương

Tham khảo tài liệu 'thoả thuận khi lập dự án đối với công trình thuộc dự án nhóm b, c có liên quan đến giao thông đường thuỷ trên đường thuỷ nội địa địa phương; đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:14:57 AM +00:00

Chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông đối với trường hợp thi công công trình trên đường thuỷ nội địa địa phương, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương

Tham khảo tài liệu 'chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông đối với trường hợp thi công công trình trên đường thuỷ nội địa địa phương, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:14:57 AM +00:00

Cấp Sổ kiểm tra kỹ thuật, Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa, Sổ kiểm tra kỹ thuật phương tiện thủy nội địa

Tham khảo tài liệu 'cấp sổ kiểm tra kỹ thuật, giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa, sổ kiểm tra kỹ thuật phương tiện thủy nội địa', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:14:57 AM +00:00

Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho người nước ngoài

Tham khảo tài liệu 'đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho người nước ngoài', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:14:57 AM +00:00

Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho người Việt Nam

Tham khảo tài liệu 'đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho người việt nam', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:14:57 AM +00:00

Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam

Tham khảo tài liệu 'đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào việt nam', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:14:57 AM +00:00

Đổi Giấy phép lái xe mô tô do ngành Công an cấp trước ngày 31/7/1995 bị hỏng

Tham khảo tài liệu 'đổi giấy phép lái xe mô tô do ngành công an cấp trước ngày 31/7/1995 bị hỏng', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:14:57 AM +00:00

Đổi Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp sau ngày 31/7/1995

Tham khảo tài liệu 'đổi giấy phép lái xe do ngành công an cấp sau ngày 31/7/1995', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:14:57 AM +00:00

Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp cho quân nhân

Tham khảo tài liệu 'đổi giấy phép lái xe quân sự do bộ quốc phòng cấp cho quân nhân', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:14:57 AM +00:00

Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp

Tham khảo tài liệu 'đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:14:57 AM +00:00