Tài liệu miễn phí Tài Liệu Phổ Thông

Download Tài liệu học tập miễn phí Tài Liệu Phổ Thông:Trung học phổ thông, Ôn thi ĐH-CĐ, Đề thi - Kiểm tra, Sáng kiến kinh nghiệm, Tiểu học, Mầm non - Mẫu giáo, Giáo án điện tử, Trung học cơ sở, Bài giảng điện tử, Bài văn mẫu, Vật lý, Bài tập SGK, Khoa học xã hội, Tiếng Anh phổ thông

TCNCYH 25 (5) - 2003 Kh.o s¸t bÖnh nh©n ung th− thÓ biÖt ho¸ sau phÉu thuËt C¾T Bá tuyÕn gi¸p B»NG X¹ H×NH VíI I-131 Phan Sü An1, TrÇn §×nh Hµ1, NguyÔn Quèc B.o2 vµ cs 1 Bé m«n Y häc h¹t nh©n Tr−êng §¹i häc Y Hµ Néi vµ Khoa Y häc h¹t nh©n BÖnh viÖn B¹ch

TCNCYH 25 (5) - 2003 Kh.o s¸t bÖnh nh©n ung th− thÓ biÖt ho¸ sau phÉu thuËt C¾T Bá tuyÕn gi¸p B»NG X¹ H×NH VíI I-131 Phan Sü An1, TrÇn §×nh Hµ1, NguyÔn Quèc B.o2 vµ cs 1 Bé m«n Y häc h¹t nh©n Tr−êng §¹i häc Y Hµ Néi vµ Khoa Y häc h¹t nh©n BÖnh viÖn B¹ch Mai 2 Khoa PhÉu thuËt ®Çu mÆt cæ, BV K Hµ Néi C¸c t¸c gi. ®· thùc hiÖn x¹ h×nh víi I-131 trªn m¸y Scanner MB 8100 cho 34 bÖnh nh©n ung th− tuyÕn gi¸p biÖt ho¸ ch−a cã di c¨n xa sau phÉu thuËt c¾t bá tuyÕn...

8/30/2018 3:42:43 AM +00:00

TCNCYH 26 (6) - 2003 B−íc ®Çu nghiªn cøu test kÝch thÝch víi Metacholin trong chÈn ®o¸n sím c¬n Hen phÕ qu.n NguyÔn ThÞ V©n §¹i häc Y Hµ Néi Mét sè lín bÖnh nh©n trong nghiªn cøu nµy (81%) cã gi.m ®i mét c¸ch cã ý nghÜa l−u l−îng còng nh− thÓ tÝch cña ph

TCNCYH 26 (6) - 2003 B−íc ®Çu nghiªn cøu test kÝch thÝch víi Metacholin trong chÈn ®o¸n sím c¬n Hen phÕ qu.n NguyÔn ThÞ V©n §¹i häc Y Hµ Néi Mét sè lín bÖnh nh©n trong nghiªn cøu nµy (81%) cã gi.m ®i mét c¸ch cã ý nghÜa l−u l−îng còng nh− thÓ tÝch cña phæi trong ®ã l−u l−îng gi.m nhiÒu h¬n khi chóng t«i tiÕn hµnh test kÝch thÝch phÕ qu.n kh«ng ®Æc hiÖu víi Metacholin. §©y lµ mét ph−¬ng ph¸p ®−îc sö dông phæ biÕn trªn thÕ giíi trong viÖc chÈn ®o¸n hiÖn t−îng t¨ng tÝnh ph.n øng phÕ...

8/30/2018 3:42:43 AM +00:00

TCNCYH phô b.n 32 (6) - 2004 Nghiªn cøu t¸c dông h¹ ®−êng huyÕt cña Thæ phôc linh (Smilax Glabra Roxb) trªn sóc vËt thùc nghiÖm §µo V¨n Phan1, NguyÔn Ngäc Xu©n2, NguyÔn Duy ThuÇn3 2 Bé m«n D−îc lý §HYHN, Bé m«n D−îc lý §¹i häc Khoa häc tù nhiªn 3 ViÖn D

TCNCYH phô b.n 32 (6) - 2004 Nghiªn cøu t¸c dông h¹ ®−êng huyÕt cña Thæ phôc linh (Smilax Glabra Roxb) trªn sóc vËt thùc nghiÖm §µo V¨n Phan1, NguyÔn Ngäc Xu©n2, NguyÔn Duy ThuÇn3 2 Bé m«n D−îc lý §HYHN, Bé m«n D−îc lý §¹i häc Khoa häc tù nhiªn 3 ViÖn D−îc liÖu Trung −¬ng 1 DÞch chiÕt ethanol 900 tõ th©n rÔ thæ phôc linh (1mg bét t−¬ng ®−¬ng 25g d−îc liÖu kh«) cã t¸c dông h¹ glucose huyÕt (HGH) trªn chuét nh¾t b×nh th−êng. T¸c dông HGH phô thuéc vµo liÒu l−îng: liÒu 100mg, 200mg/kg tiªm mµng bông (tmb) møc HGH lÇn...

8/30/2018 3:42:43 AM +00:00

TCNCYH 33 (1) - 2005 Nghiªn cøu biÕn ®æi chøc n¨ng t©m thu thÊt tr¸i b»ng siªu ©m doppler tim trong xö trÝ sèc nhiÔm khuÈn §ç Do∙n Lîi1, Ng« Minh Biªn2 (1) Bé m«n Tim m¹ch – Tr−êng §¹i häc Y Hµ Néi (2) Khoa ®iÒu trÞ tÝch cùc – BÖnh viÖn B¹ch Mai Môc tiªu:

TCNCYH 33 (1) - 2005 Nghiªn cøu biÕn ®æi chøc n¨ng t©m thu thÊt tr¸i b»ng siªu ©m doppler tim trong xö trÝ sèc nhiÔm khuÈn §ç Do∙n Lîi1, Ng« Minh Biªn2 (1) Bé m«n Tim m¹ch – Tr−êng §¹i häc Y Hµ Néi (2) Khoa ®iÒu trÞ tÝch cùc – BÖnh viÖn B¹ch Mai Môc tiªu: §¸nh gi¸ rèi lo¹n chøc n¨ng t©m thu thÊt tr¸i vµ biÕn ®æi cña nã trong qu¸ tr×nh ®iÒu trÞ sèc nhiÔm khuÈn. §èi t−îng: nhãm bÖnh nh©n sèc nhiÔm khuÈn cã ®ñ tiªu chuÈn nghiªn cøu so s¸nh víi nhãm chøng lµ ng−êi...

8/30/2018 3:42:43 AM +00:00

TCNCYH 21 (1) - 2003 .nh h−ëng cña can thiÖp truyÒn th«ng gi¸o dôc søc kháe ®Õn KiÕn thøc, th¸i ®é, thùc hµnh cña d©n vÒ vÖ sinh m«i tr−êng/3 c«ng tr×nh vÖ sinh t¹i x∙ T©n trµo huyÖn thanh miÖn tØnh h.i d−¬ng NguyÔn V¨n HiÕn1, Ng« Toµn §Þnh2, NguyÔn Duy

TCNCYH 21 (1) - 2003 .nh h−ëng cña can thiÖp truyÒn th«ng gi¸o dôc søc kháe ®Õn KiÕn thøc, th¸i ®é, thùc hµnh cña d©n vÒ vÖ sinh m«i tr−êng/3 c«ng tr×nh vÖ sinh t¹i x∙ T©n trµo huyÖn thanh miÖn tØnh h.i d−¬ng NguyÔn V¨n HiÕn1, Ng« Toµn §Þnh2, NguyÔn Duy LuËt1 1 Khoa Y tÕ C«ng céng, §¹i häc Y Hµ Néi, 2 Vô Tæ chøc C¸n bé, Bé Y tÕ §Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu. b−íc ®Çu ®¹t ®−îc cña m« h×nh can thiÖp TruyÒn th«ng-Gi¸o dôc søc kháe mµ néi dung gi¸o dôc søc khoÎ −u tiªn lµ vÖ...

8/30/2018 3:42:43 AM +00:00

TCNCYH 34 (2) - 2005 X¸c ®Þnh c¸c yÕu tè nguy c¬ cña rèi lo¹n chøc n¨ng thËn trong tuÇn hoµn ngoµi c¬ thÓ NguyÔn Quèc KÝnh Khoa G©y mª Håi søc - BÖnh viÖn ViÖt-§øc Môc tiªu: Nghiªn cøu nµy nh»m x¸c ®Þnh c¸c yÕu tè nguy c¬ rèi lo¹n chøc n¨ng thËn (RLCNT)

TCNCYH 34 (2) - 2005 X¸c ®Þnh c¸c yÕu tè nguy c¬ cña rèi lo¹n chøc n¨ng thËn trong tuÇn hoµn ngoµi c¬ thÓ NguyÔn Quèc KÝnh Khoa G©y mª Håi søc - BÖnh viÖn ViÖt-§øc Môc tiªu: Nghiªn cøu nµy nh»m x¸c ®Þnh c¸c yÕu tè nguy c¬ rèi lo¹n chøc n¨ng thËn (RLCNT) trong giai ®o¹n THNCT ë c¸c bÖnh nh©n mæ tim më. §èi t−îng vµ ph−¬ng ph¸p: Nghiªn cøu bÖnh - chøng, gåm c¸c bÖnh nh©n ®−îc mæ tim më d−íi THNCT. RLCNT khi ®é thanh th.i creatinin < 60 ml/phót. 8 yÕu tè nguy c¬ lµ RLCNT...

8/30/2018 3:42:43 AM +00:00

TCNCYH 22 (2) - 2003 §¸nh gi¸ møc ®é ®éc lËp trong sinh ho¹t hµng ngµy ë bÖnh nh©n liÖt nöa ng−êi sau tai biÕn m¹ch m¸u n∙o t¹i céng ®ång Cao Minh Ch©u Bé m«n PHCN - §¹i häc Y Hµ Néi Trong nghiªn cøu nµy t¸c gi. vµ céng sù ®· ®¸nh gi¸ chøc n¨ng vËn ®éng,

TCNCYH 22 (2) - 2003 §¸nh gi¸ møc ®é ®éc lËp trong sinh ho¹t hµng ngµy ë bÖnh nh©n liÖt nöa ng−êi sau tai biÕn m¹ch m¸u n∙o t¹i céng ®ång Cao Minh Ch©u Bé m«n PHCN - §¹i häc Y Hµ Néi Trong nghiªn cøu nµy t¸c gi. vµ céng sù ®· ®¸nh gi¸ chøc n¨ng vËn ®éng, chñ yÕu tËp trung chøc n¨ng sinh ho¹t hµng ngµy, cña nh÷ng ng−êi sau tai biÕn m¹ch m¸u n·o t¹i céng ®ång. T¸c gi. ®· ®¸nh gi¸ 269 ng−êi bÞ tai biÕn m¹ch m¸u n·o ®ang sèng t¹i 5 tØnh Th¸i B×nh, Nam §Þnh,...

8/30/2018 3:42:43 AM +00:00

BAI TAP QUAN HE SONG SONG ON THI DAI HOC

BÀI 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG Vấn đề 1 : TÌM GIAO TUYẾN CỦA HAI MẶT PHẲNG α VÀ β : Muốn tìm giao tuyến của hai mặt phẳng α và β ta đi tìm hai điểm chung I ; J của α và β α

8/30/2018 3:27:54 AM +00:00

Vị ng h V đắn tình yêuĐây là c truyện về 1 cặp đ câu đôi..... Chàng l 1 ma cà rồng chính hãng,nàn là 1 công chúa ngư sói.2 ng là h ng g ười gười rất rất...yêu nhau.Như số phậ thật trêu ngươi,2 lo ma- sói đang đấu nhau giàn u ưng ận u oài i u nh quyền th

Vị ng h V đắn tình yêu Đây là c truyện về 1 cặp đ câu đôi..... Chàng l 1 ma cà rồng chính hãng,nàn là 1 công chúa ngư sói.2 ng là h ng g ười gười rất rất...yêu nhau.Như số phậ thật trêu ngươi,2 lo ma- sói đang đấu nhau giàn u ưng ận u oài i u nh quyền th hống trị th giới.Nhiệm vụ của họ là phải giết đối p hế i phương............Vì họ l là con chá của giòn giõi hoà tộc......... áu ng àng Họ sẽ ra sao??????????????? a ? Đón xem m......... ố Tại...

8/30/2018 3:24:13 AM +00:00

Đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầyTác giả: I_Love_U_29984 Thể loại: tình cảm Rating: ko Tình trạng: đã hoàn thành “Đủ nắng hoa sẽ nở… Đủ gió chong chóng sẽ quay… Đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy!” Nó chững lại. Có điều gì vừa níu chân nó. − Sao vậy N

Đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy Tác giả: I_Love_U_29984 Thể loại: tình cảm Rating: ko Tình trạng: đã hoàn thành “Đủ nắng hoa sẽ nở… Đủ gió chong chóng sẽ quay… Đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy!” Nó chững lại. Có điều gì vừa níu chân nó. − Sao vậy Nguyên? Nhanh lên chứ! Nó dáo dác tìm kiếm ánh mắt mà nó vừa chạm phải giữa biển người đang ùa ra khỏi cổng trường. Có một ánh mắt vừa nhìn nó, vừa ngược lối với nó. Dòng người cứ như một cơn lũ cuốn nó ra...

8/30/2018 3:24:13 AM +00:00

Sailor_Moon_Tap19

Tham khảo tài liệu 'sailor_moon_tap19', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 3:24:01 AM +00:00

Sailor_Moon_Tap20

Tham khảo tài liệu 'sailor_moon_tap20', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 3:24:01 AM +00:00

Sailor_Moon_Tap21

Tham khảo tài liệu 'sailor_moon_tap21', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 3:24:01 AM +00:00

Sailor_Moon_Tap22

Tham khảo tài liệu 'sailor_moon_tap22', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 3:24:01 AM +00:00

Gởi đến chàng trai mùa thu trong tim tôiTên tác giả: Zin tựkỉ :ʹd  Tên truyện:   Tự truyện của tôi về Anh ‐ chàng trai mùa thu đã đi qua đời tôi ♥   ______________________   Anh và tôi ‐ chúng tôi không cùng chung một cách suy nghĩ , không cùng cách  sốn

Gởi đến chàng trai mùa thu trong tim tôi Tên tác giả: Zin tựkỉ :ʹd  Tên truyện:   Tự truyện của tôi về Anh ‐ chàng trai mùa thu đã đi qua đời tôi ♥   ______________________   Anh và tôi ‐ chúng tôi không cùng chung một cách suy nghĩ , không cùng cách  sống nên việc chúng tôi yêu nhau đã làm cho nhiều người bất ngờ . Tôi ương  bướng và trẻ con , trong mắt tôi mọi thứ đơn giản , không cần phải hoàn hảo và  quá tuyệt đối . Anh thì khác , anh thích sự chính chắn , anh dễ bị lôi cuốn bởi  những gì mới mẻ .Cuộc sống của tôi và Anh là những mảnh ghép của đau thương  lẫn cả hạnh phúc . Anh hơn tôi 7 tưổi , còn tôi chỉ là cô học sinh trung học . Qúa  khứ của tôi và Anh , là những lần yêu hết mình , là những lần đã bị bỏ rơi , những  sự mất mác trong tâm hồn . Chúng tôi tìm thấy ở nhau sự đồng cảm và sự khao  khát được chở che .  Tôi nhớ rõ hôm ấy , chúng tôi tình cờ gặp nhau trong một buổi offline và Anh chủ  động đưa tôi về . Nhìn vẻ ngoài của Anh , ít ai ngờ đằng sau đó là những vết  thương không thể lành , vết thương về mối tình đầu nhiều thăng trầm của Anh ,  về những yêu thương phút chốc tan biến vì sự ra đi của cô gái Anh yêu . Đến khi  yêu nhau , Anh đã cho tôi biết Anh bị cuốn hút bởi những nụ cười nhếch của tôi  nhưng tính cách thì như học sinh cấp 1 , bởi những cái nhìn về khoảng không vô  tận trước mặt từ đôi mắt lúc nào cũng tựa như đang khóc . Anh cảm thấy tôi  mong manh nên Anh muốn chở che .   Mỗi tuần , chúng tôi gặp nhau một lần vào tối thứ 7 . Khi thì cafe , khi thì trà sữa  hay đơn giản chỉ là tôi ngồi sau xe ôm Anh , Anh đưa tôi đi qua những con phố  đầy những ánh đèn và cảm nhận vẻ đẹp cùa thành phố về đêm vì Anh biết tôi rất  thích nhìn dòng người tấp nập hoà lẫn vào nhau vội vã . Chuỗi ngày bình yên của  tôi cà Anh cứ thế trôi . Đến khi gia đình tôi biết chuyện , gia đình không chấp  nhận tôi quen Anh vì họ cho rằng chúng tôi không hợp . Tôi suy sụp thật sự , lúc  đó chỉ có mình Anh bên cạnh . Anh luôn nói tôi phải cố gắng để sau này chứng  minh cho gia đình thấy tôi và Anh thật sự hạnh phúc . Tôi biết , Anh chưa bao giờ  bị như vậy . Anh kiêu ngạo với những nụ cười như tia nắng , thứ gì Anh muốn  Anh sẽ có , mọi người xung quanh ngưỡng mộ Anh , không ai có thể cản bước  .Anh . Nhưng lần này , Anh đã phải nhún nhường vì yêu tôi . Tôi cố gắng để khoả  lấp những khoảng cách giữa hai đứa . Tôi làm mọi cách để Anh không thấy chán  để chúng tôi còn có thể yêu nhau .  Xung quanh Anh luôn có những vệ tinh bao vây , họ chỉ mong một lần Anh nói  thích họ , hay đơn giản là rủ họ đi đây đi đó . Tôi mờ nhạt hơn nhiều so với họ , tôi  chỉ biết cùng Anh đợi chờ từng ngày trôi qua nhưng không hề hay biết Anh dã  thay đổi . Anh bắt dầu mệt mỏi , tôi và Anh im lặng nhiều hơn . Tôi dần muốn  buông xuôi , tôi cảm nhận được đã có người khiến Anh say mê , và cô gái đó ‐ tôi  biết . Tôi đã sẵn sàng cho một lời chia tay được nói ra , chỉ là sớm hay muộn nữa  thôi . Và như tôi đoán , Anh đã nói lời chia tay .   Chúng tôi chia tay nhau trong im lặng , vài 

8/30/2018 3:24:00 AM +00:00

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dùng cho hệ Đại học, Cao đẳng chính quy)

Mời các bạn tham khảo tài liệu Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dùng cho hệ Đại học, Cao đẳng chính quy) sau đây để biết được cách thức đặt câu hỏi cũng như phương án trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trong môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn đang học và đang ôn thi cho môn học này.

8/30/2018 3:23:58 AM +00:00

Món quà bất ngờMột cậu bạn lạ mặt với chiếc ba lô màu cam chói tợn giữa nắng chiều đang cười lớn và đập hai tay cổ vũ cho tôi ở ngoài sân. Ngoái cổ thích thú, có vẻ như tôi là sinh vật kì lạ mà cậu mới khám phá ra được. Những ngày này, sân kí túc xá huyê

Món quà bất ngờ Một cậu bạn lạ mặt với chiếc ba lô màu cam chói tợn giữa nắng chiều đang cười lớn và đập hai tay cổ vũ cho tôi ở ngoài sân. Ngoái cổ thích thú, có vẻ như tôi là sinh vật kì lạ mà cậu mới khám phá ra được. Những ngày này, sân kí túc xá huyên ná o ồn ào. Chỉ trừ khu vực kiểm tra bóng rổ cạnh canteen 1. Cả lớp đang nín thở đợi kẻ đầu tiên báo danh khai tử. Vâng, chẳng ở đâu xa, chính tôi đây, Tùng Anh, phải...

8/30/2018 3:20:31 AM +00:00

Nhớ dáng cha ngồi

Mỗi sẩm tối, khi mẹ lạch cạch dọn bát đũa rồi bưng mâm ra vại nước ngồi rửa thì cha đứng dậy đi uống nước. Xong rồi vẫn quần cụt, mình trần cha kéo đòn ngồi góc sân nhìn ra. Cha nhìn gì? Ngoài đó là cánh đồng, xa xa là làng xóm tre pheo... Cha gầy teo tóp, da đen nhăn nheo, lẳng khẳng chân tay, sống lưng gồ lên một đường kéo dài trông rõ từng đốt.

8/30/2018 3:20:20 AM +00:00

Thám Tử Nhí - Tập 01

Tham khảo tài liệu 'thám tử nhí - tập 01', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 3:16:46 AM +00:00

Thám Tử Nhí - Tập 02

Tham khảo tài liệu 'thám tử nhí - tập 02', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 3:16:46 AM +00:00

Thám Tử Nhí - Tập 03

Tham khảo tài liệu 'thám tử nhí - tập 03', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 3:16:46 AM +00:00

Thám Tử Nhí - Tập 04

Tham khảo tài liệu 'thám tử nhí - tập 04', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 3:16:46 AM +00:00

Thám Tử Nhí - Tập 05

Tham khảo tài liệu 'thám tử nhí - tập 05', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 3:16:46 AM +00:00

Thám Tử Nhí - Tập 06

Tham khảo tài liệu 'thám tử nhí - tập 06', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 3:16:46 AM +00:00

Thám Tử Nhí - Tập 07

Tham khảo tài liệu 'thám tử nhí - tập 07', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 3:16:46 AM +00:00

Thám Tử Nhí - Tập 08

Tham khảo tài liệu 'thám tử nhí - tập 08', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 3:16:46 AM +00:00

Thám Tử Nhí - Tập 09

Tham khảo tài liệu 'thám tử nhí - tập 09', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 3:16:46 AM +00:00

Thám Tử Nhí - Tập 10

Tham khảo tài liệu 'thám tử nhí - tập 10', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 3:16:46 AM +00:00

Bài thu hoạch môn Tin học ứng dụng trong quản lý đất đai(Microstation)

Bài thu hoạch môn Tin học ứng dụng trong quản lý đất đai Tạo file design..Mở chương trình Microstation, xuất hiện hộp thoại

8/30/2018 3:12:20 AM +00:00

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7 điểm) 2x  4 . 1 x 1)Khảo sát và vẽ đồ thị  C  của hàm số trên. 2)Gọi (d) là đường thẳng qua A( 1; 1 ) và có hệ số góc k. Tìm k sao cho (d) cắt ( C ) tại hai điểm M, N và MN  3 10 . Câu I (2 điểm) Cho hàm số y 

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7 điểm) 2x  4 . 1 x 1)Khảo sát và vẽ đồ thị  C  của hàm số trên. 2)Gọi (d) là đường thẳng qua A( 1; 1 ) và có hệ số góc k. Tìm k sao cho (d) cắt ( C ) tại hai điểm M, N và MN  3 10 . Câu I (2 điểm) Cho hàm số y  Câu II (2 điểm) :  x  y  x 2  y 2  12  1. Giải hệ phương trình:   y x 2 ...

8/30/2018 3:12:13 AM +00:00