Tài liệu miễn phí Kỹ năng viết tiếng Anh

Download Tài liệu học tập miễn phí Kỹ năng viết tiếng Anh

What do you think of the opinionpolls?

Tham khảo tài liệu 'what do you think of the opinionpolls?', ngoại ngữ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:05:07 PM +00:00

What I dislike most in people

Tham khảo tài liệu 'what i dislike most in people', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:05:07 PM +00:00

What I have gained from University

Tham khảo tài liệu 'what i have gained from university', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:05:07 PM +00:00

What opportunities have you had at school

Tham khảo tài liệu 'what opportunities have you had at school', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:05:07 PM +00:00

Why is agriculture important in the worldof today?

Tham khảo tài liệu 'why is agriculture important in the worldof today?', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:05:07 PM +00:00

Why people go to college?

Tham khảo tài liệu 'why people go to college?', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:05:07 PM +00:00

Why people work?

Tham khảo tài liệu 'why people work?', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:05:07 PM +00:00

Why we are taxed

Tham khảo tài liệu 'why we are taxed', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:05:07 PM +00:00

Women between career and family

Tham khảo tài liệu 'women between career and family', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:05:07 PM +00:00

Women should be restricted to work

Tham khảo tài liệu 'women should be restricted to work', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:05:07 PM +00:00

ENGLISH TO THE MAX

1.200 câu hỏi thực hành để Tối đa hóa điện tiếng Anh của bạn chuẩn bị cho bạn thành công bằng cách cung cấp năng lượng lên bằng lời nói của bạn đọc, viết, và kỹ năng tư duy phê phán thông qua Anh ngữ chuyên sâu và thực hành. Mastering các bài tập trong cuốn sách này sẽ giúp bạn thành công trên nhiều cấp độ trong ngôn ngữ của bạn các lớp học nghệ thuật, đánh giá và lối vào kỳ thi, trong các trường đại học theo định hướng dữ liệu đa phương tiện và môi trường làm việc mà...

8/29/2018 10:04:40 PM +00:00

The way I spend the first few days after examination

Tham khảo tài liệu 'the way i spend the first few days after examination', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:01:17 PM +00:00

The year

Tham khảo tài liệu 'the year', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:01:17 PM +00:00

Things you like and dislike about school

Tham khảo tài liệu 'things you like and dislike about school', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:01:17 PM +00:00

What changes your country withinyears

Tham khảo tài liệu 'what changes your country withinyears', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:01:17 PM +00:00

What difficulties are you facing in choosinga career?

Tham khảo tài liệu 'what difficulties are you facing in choosinga career?', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:01:17 PM +00:00

What is your favorite time of year?

Tham khảo tài liệu 'what is your favorite time of year?', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:01:17 PM +00:00

What will I do with my first salary

Tham khảo tài liệu 'what will i do with my first salary', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:01:17 PM +00:00

When I am kidnapped...

Tham khảo tài liệu 'when i am kidnapped...', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:01:17 PM +00:00

Who are you?

Tham khảo tài liệu 'who are you?', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:01:17 PM +00:00

Work helps us escape from three evils

Tham khảo tài liệu 'work helps us escape from three evils', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:01:17 PM +00:00

Write down your thoughts and feelings about yourpast

Tham khảo tài liệu 'write down your thoughts and feelings about yourpast', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:01:17 PM +00:00

A bad habit

Tham khảo tài liệu 'a bad habit', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:01:16 PM +00:00

A burglary I witnessed

Tham khảo tài liệu 'a burglary i witnessed', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:01:16 PM +00:00

A cruiseIt was a sunny day

Tham khảo tài liệu 'a cruiseit was a sunny day', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:01:16 PM +00:00

A day I spent in strange surroundings

Tham khảo tài liệu 'a day i spent in strange surroundings', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:01:16 PM +00:00

A fire accident I have witnessed

Tham khảo tài liệu 'a fire accident i have witnessed', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:01:16 PM +00:00

A freak accident

Tham khảo tài liệu 'a freak accident', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:01:16 PM +00:00

A frightening experience

Tham khảo tài liệu 'a frightening experience', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:01:16 PM +00:00

A mad dogA mad dog

Tham khảo tài liệu 'a mad doga mad dog', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:01:16 PM +00:00