Tài liệu miễn phí Kỹ năng viết tiếng Anh

Download Tài liệu học tập miễn phí Kỹ năng viết tiếng Anh

People are never satisfied

Essay là một phần trong môn viết ở Tiếng Anh.Nó được áp dụng cho các loại bài thi như Ielts hay Toefl và hầu hết thí sinh đều bị mắc ở phần này. Trước khi nghĩ tới chuyện viết, ta phải đặt ra một tinh thần phấn chấn trước khi viết(Có thể Whoosh!)và xác định được mình sẽ viết cái gì. Chúng ta có thể tóm tắt đề bài bằng sơ đồ tư duy phác nhanh

8/29/2018 10:05:07 PM +00:00

People can learn better by themselves

phần thân bài cái phần này quan trọng lắm đó nha!Là trọng tâm của cả cái bài làm của mình.Trong phần này,dựa theo nhánh chính trong sơ đồ tư duy của bạn hay phần mở bài.Hãy nói kĩ hơn,phân tích sâu sắc hơn,và đặc biệt, hãy nói những điều từ trái tim mình.Mình nghĩ gì thì viết nấy.Đó là một bài văn trong sáng và rất dễ được điểm cao.Hãy kể những gì mình đã chuẩn bị đã suy nghĩ!Hãy viết thật nuột nà...

8/29/2018 10:05:07 PM +00:00

People hired for entire life

Phần mở bài bạn fải biết cách nói tóm tắt về chủ đề chính mà mình sẽ viết, ko cần fải dài dòng, khoảng độ 6 câu là đủ. Trong những câu đầu thì ko cần đề cập ngay chủ đề, chỉ cần dẫn dắt đên chủ đề là được. Khoang 2, 3 câu cuối cùng của fần mở bài thì mới nói đến chủ đề.

8/29/2018 10:05:07 PM +00:00

Physical education is important

Tham khảo tài liệu 'physical education is important', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:05:07 PM +00:00

Private tuition – is it necessary?

Tham khảo tài liệu 'private tuition – is it necessary?', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:05:07 PM +00:00

Qualities of a good teacher

Tham khảo tài liệu 'qualities of a good teacher', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:05:07 PM +00:00

Reducing traffic accidents

Tham khảo tài liệu 'reducing traffic accidents', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:05:07 PM +00:00

School leavers should get some working experience

Tham khảo tài liệu 'school leavers should get some working experience', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:05:07 PM +00:00

Should all errors made by foreign language

Tham khảo tài liệu 'should all errors made by foreign language', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:05:07 PM +00:00

Storm caughtIt does not happen to everybody

Tham khảo tài liệu 'storm caughtit does not happen to everybody', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:05:07 PM +00:00

Student and jobIn some countries

Tham khảo tài liệu 'student and jobin some countries', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:05:07 PM +00:00

Talk about crimes in society

Tham khảo tài liệu 'talk about crimes in society', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:05:07 PM +00:00

Television, its use and abuseTelevision

Tham khảo tài liệu 'television, its use and abusetelevision', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:05:07 PM +00:00

The advantages and disadvantages in teaching

Tham khảo tài liệu 'the advantages and disadvantages in teaching', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:05:07 PM +00:00

The advantages anddisadvantages of a good memory

Tham khảo tài liệu 'the advantages anddisadvantages of a good memory', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:05:07 PM +00:00

The Advantages and Disadvantages of Attending

Tham khảo tài liệu 'the advantages and disadvantages of attending', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:05:07 PM +00:00

The advantages and disadvantages of co-education

Tham khảo tài liệu 'the advantages and disadvantages of co-education', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:05:07 PM +00:00

The advantages and disadvantagesof the cinema

Tham khảo tài liệu 'the advantages and disadvantagesof the cinema', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:05:07 PM +00:00

The benefits of working for a living

Tham khảo tài liệu 'the benefits of working for a living', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:05:07 PM +00:00

The clothes we wear

Tham khảo tài liệu 'the clothes we wear', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:05:07 PM +00:00

The duties of a citizen

Tham khảo tài liệu 'the duties of a citizen', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:05:07 PM +00:00

The goal of teachers

Tham khảo tài liệu 'the goal of teachers', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:05:07 PM +00:00

The ills of modern cities

Tham khảo tài liệu 'the ills of modern cities', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:05:07 PM +00:00

The laser: The Solution to ManyProblems

Tham khảo tài liệu 'the laser: the solution to manyproblems', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:05:07 PM +00:00

The problems faced by old people in our society

Tham khảo tài liệu 'the problems faced by old people in our society', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:05:07 PM +00:00

“The twentieth century is an age of greed” Do youagree?

Tham khảo tài liệu '“the twentieth century is an age of greed” do youagree?', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:05:07 PM +00:00

The unselfish devotion of a housewife

Tham khảo tài liệu 'the unselfish devotion of a housewife', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:05:07 PM +00:00

The use of forestsThe use of forests

Tham khảo tài liệu 'the use of foreststhe use of forests', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:05:07 PM +00:00

What are the possible causes of child abuse?

Tham khảo tài liệu 'what are the possible causes of child abuse?', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:05:07 PM +00:00

What career would you like to choose after leavingschool

Tham khảo tài liệu 'what career would you like to choose after leavingschool', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:05:07 PM +00:00