Tài liệu miễn phí Kỹ năng viết tiếng Anh

Download Tài liệu học tập miễn phí Kỹ năng viết tiếng Anh

Practice Makes Perfect - Exploring Writing

Practice Makes Perfect - Exploring Writing: Exploring Writing is a valuable book to improve your writing ability. Can be used for all students, students and teachers. There are topics, homework help guide you to practice writing the best English

8/29/2018 10:46:27 PM +00:00

Cách viết và trình bày hiệu quả thư giao dịch bằng tiếng Anh

Mặc dù có thể đã được đào tạo tiếng anh một cách bài bản trong trường lớp và phải sử dụng ngoại ngữ này trong công việc hàng ngày nhưng không phải tất cả “dân văn phòng” đều có thể viết và trình bày hiệu quả một bức thư giao dịch bằng tiếng Anh.

8/29/2018 10:42:18 PM +00:00

Bài luận tiếng anh 1

Tham khảo tài liệu 'bài luận tiếng anh 1', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:38:11 PM +00:00

Bài luận tiếng anh 2

Tham khảo tài liệu 'bài luận tiếng anh 2', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:38:11 PM +00:00

Bài luận tiếng anh 3

Tham khảo tài liệu 'bài luận tiếng anh 3', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:38:11 PM +00:00

Bài viết tiếng anh

Tham khảo tài liệu 'bài viết tiếng anh', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả(memo, messages, emails, letters, reports, contracts, enquiries, announcements, orders, complaints...) là hình thức trao đổi thông tin đặc biệt cần thiết từ việc tổ chức quản

8/29/2018 10:38:11 PM +00:00

WRITING FOR THE REAL WORD - PART 1

Tài liệu hướng dẫn các bạn học sinh, sinh viên rèn luyện kỹ năng viết tiếng anh để chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng.

8/29/2018 10:38:05 PM +00:00

WRITING FOR THE REAL WORD - PART 2

Tham khảo tài liệu 'writing for the real word - part 2', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:38:05 PM +00:00

WRITING FOR THE REAL WORD - PART 3

Tham khảo tài liệu 'writing for the real word - part 3', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:38:05 PM +00:00

WRITING FOR THE REAL WORD - PART 4

Tham khảo tài liệu 'writing for the real word - part 4', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:38:05 PM +00:00

WRITING FOR THE REAL WORD - PART 5

Tham khảo tài liệu 'writing for the real word - part 5', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:38:05 PM +00:00

WRITING FOR THE REAL WORD - PART 6

Tham khảo tài liệu 'writing for the real word - part 6', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:38:05 PM +00:00

WRITING FOR THE REAL WORD - PART 7

Tham khảo tài liệu 'writing for the real word - part 7', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:38:05 PM +00:00

WRITING FOR THE REAL WORD - PART 8

Tham khảo tài liệu 'writing for the real word - part 8', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:38:05 PM +00:00

WRITING FOR THE REAL WORD - PART 9

Tham khảo tài liệu 'writing for the real word - part 9', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:38:05 PM +00:00

WRITING FOR THE REAL WORD - PART 10

Tham khảo tài liệu 'writing for the real word - part 10', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:38:05 PM +00:00

WRITING FOR THE REAL WORD - PART 11

Tham khảo tài liệu 'writing for the real word - part 11', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:38:05 PM +00:00

Writing your doctoral dissertation - part 5

Tham khảo tài liệu 'writing your doctoral dissertation - part 5', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:37:58 PM +00:00

Writing your doctoral dissertation - part 6

Tham khảo tài liệu 'writing your doctoral dissertation - part 6', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:37:58 PM +00:00

Writing your doctoral dissertation - part 7

Tham khảo tài liệu 'writing your doctoral dissertation - part 7', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:37:58 PM +00:00

Writing your doctoral dissertation - part 8

Tham khảo tài liệu 'writing your doctoral dissertation - part 8', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:37:58 PM +00:00

Writing your doctoral dissertation - part 9

Tham khảo tài liệu 'writing your doctoral dissertation - part 9', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:37:58 PM +00:00

Writing your doctoral dissertation - part 10

Tham khảo tài liệu 'writing your doctoral dissertation - part 10', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:37:58 PM +00:00

Writing your doctoral dissertation - part 11

Tham khảo tài liệu 'writing your doctoral dissertation - part 11', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:37:58 PM +00:00

Writing your doctoral dissertation - part 12

Tham khảo tài liệu 'writing your doctoral dissertation - part 12', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:37:58 PM +00:00

Writing your doctoral dissertation - part 13

Tham khảo tài liệu 'writing your doctoral dissertation - part 13', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:37:58 PM +00:00

Writing your doctoral dissertation - part 14

Tham khảo tài liệu 'writing your doctoral dissertation - part 14', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:37:58 PM +00:00

Writing your doctoral dissertation - part 15

Tham khảo tài liệu 'writing your doctoral dissertation - part 15', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:37:58 PM +00:00

Writing your doctoral dissertation - part 16

Tham khảo tài liệu 'writing your doctoral dissertation - part 16', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:37:58 PM +00:00

Writing your doctoral dissertation - part 17

Tham khảo tài liệu 'writing your doctoral dissertation - part 17', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:37:58 PM +00:00