Tài liệu miễn phí Xã hội học

Download Tài liệu học tập miễn phí Xã hội học

Bài giảng Quản trị Công tác xã hội: Chương 3 - Hoàng Thị Kim Oanh

Bài giảng Quản trị Công tác xã hội - Chương 3: Ra quyết định của nhà quản trị công tác xã hội giúp người học hiểu và giải thích được khái niệm ra quyết định trong quản trị và quản trị công tác xã hội; tiến trình ra quyết định của nhà quản trị công tác xã hội; những kỹ năng cần có của nhà quản trị trong việc ra quyết định hiệu quả.

3/19/2021 1:50:58 AM +00:00

Bài giảng Quản trị Công tác xã hội: Chương 2 - Hoàng Thị Kim Oanh

Bài giảng Quản trị Công tác xã hội - Chương 2: Công tác hoạch định trong công tác xã hội thông qua bài học này người học nắm được khái niệm, vai trò của công tác hoạch định; nội dung các bước của tiến trình hoạch định đối với nhân viên, cơ sở xã hội; thực hiện được việc hoạch định ở cấp độ nhân viên.

3/19/2021 1:50:51 AM +00:00

Bài giảng Quản trị Công tác xã hội: Chương 1 - Hoàng Thị Kim Oanh

Bài giảng Quản trị Công tác xã hội - Chương 1: Khái quát về quản trị công tác xã hội được biên soạn nhằm cung cấp đến người học các kiến thức về sự cần thiết của công tác quản trị ở các cơ sở xã hội; khái niệm quản trị công tác xã hội; các khái niệm liên quan; cơ sở khoa học của quản trị công tác xã hội.

3/19/2021 1:50:45 AM +00:00

Bị bắt nạt trực tuyến và các yếu tố liên quan ở học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh

Bắt nạt trực tuyến (BNTT) đã xuất hiện và nhanh chóng trở thành một hiện tượng sức khỏe của thế kỉ XXI. Hiện nay, học sinh bị BNTT ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, nghiên cứu về bị BNTT còn hạn chế và chưa có nghiên cứu nào tiến hành tại TP. Hồ Chí Minh. Bài viết trình bày xác định tỉ lệ bị BNTT và các yếu tố liên quan ở học sinh trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) tại TP. Hồ Chí Minh.

3/19/2021 1:30:41 AM +00:00

Giải pháp hoàn thiện chính sách trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Mục tiêu của bài viết này là phân tích thực trạng tiếp cận, kỳ vọng về trợ giúp xã hội (TGXH) của nhóm người khuyết tật đang được hưởng chính sách TGXH trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả cắt ngang, phân tích dựa trên dữ liệu khảo sát xã hội học để làm rõ những đặc điểm của nhóm người khuyết tật.

3/19/2021 12:56:25 AM +00:00

Giải pháp cho vấn đề tăng dân số trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Hiện nay Đảng và nhà nước Việt Nam đã xác định rõ vai trò và tầm ảnh hưởng của công tác dân số trong tình hình mới của đời sống xã hội, do đó trong thời gian qua công tác dân số được coi là một trong những bộ phận quan trọng của chiến lược phát triển toàn diện đất nước. Bài viết sẽ chỉ ra một số vấn đề “nóng” về việc tăng dân số, từ đó làm rõ hơn thực trạng và đưa ra các giải pháp thiết thực cho Tỉnh Nghệ An trong giai đoạn tới.

3/19/2021 12:47:03 AM +00:00

Khi nào thì dữ liệu hành chính đủ tốt để thay thế thông tin thống kê? Chỉ tiêu chất lượng dựa trên so sánh tổng điều tra

Thống kê Bồ Đào Nha đang xem xét việc sử dụng dữ liệu hành chính trong Tổng điều tra năm 2021. Để đối mặt với thách thức này, chất lượng của dữ liệu hành chính có sẵn được đo lường bằng cách so sánh dữ liệu hành chính với dữ liệu vi mô tổng điều tra. Mục đích là để đánh giá rủi ro của việc thay thế một phần thông tin thu thập của tổng điều tra bằng thông tin thu được từ các nguồn hành chính.

3/19/2021 12:46:20 AM +00:00

Nhu cầu hòa nhập xã hội của người khuyết tật

Bài viết này tìm hiểu thực trạng nhu cầu hòa nhập xã hội của người khuyết tật, những yếu tố dẫn đến nhu cầu hòa nhập xã hội của người khuyết tật. Từ đó đề xuất ra một số giải pháp giúp người khuyết tật dễ dàng hòa nhập xã hội hơn.

3/18/2021 8:25:06 PM +00:00

Tác động của di cư lao động đến gia đình ở nông thôn Việt Nam hiện nay

Bài viết tập trung nghiên cứu tác động của di cư lao động đến gia đình ở nông thôn Việt Nam hiện nay, đồng thời đưa ra một số giải pháp để phát huy yếu tố tích cực và giảm thiểu các tác động tiêu cực trong giai đoạn hiện nay và tạo nên sự phát triển bền vững của gia đình ở vùng nông thôn Việt Nam trong tương lai.

3/18/2021 7:19:53 PM +00:00

Nâng cao nhận thức cộng đồng về nghề công tác xã hội trong bối cảnh hội nhập hiện nay

Công tác xã hội (CTXH) có vai trò quan trọng đối với sự phát triển bình đẳng và tiến bộ của mỗi quốc gia. Đặc biệt, nghề CTXH góp phần giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến đời sống từng cá nhân, từng nhóm nhỏ và cộng đồng những người yếu thế.

3/18/2021 7:19:22 PM +00:00

Tầm quan trọng của công tác xã hội học đường tại các trường học

Hiện nay, trong các trường học có nhiều vấn nạn xảy ra như bạo lực học đường, học sinh bỏ học, lạm dụng tình dục... Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giáo dục. Chính vì vậy, công tác xã hội học đường là rất cần thiết. Bài viết tập trung đi vào tìm hiểu tầm quan trọng của công tác xã hội học đường đồng thời nêu rõ vai trò của nhân viên công tác xã hội trong các trường học.

3/18/2021 7:17:52 PM +00:00

Tác động của di cư lao động đến các hộ gia đình ở nông thôn Thanh Hóa thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Di cư giữ một vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông thôn ở nước ta. Cùng với nhịp độ tăng trưởng và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, các hoạt động kinh tế, sự phát triển không đồng đều giữa các vùng miền đã thúc đẩy quá trình di cư lao động (DCLĐ), cơ cấu lại dân số giữa các khu vực, quốc gia.

3/18/2021 7:16:51 PM +00:00

Mô hình lý thuyết: Tổ chức hoạt động văn hóa cộng đồng ở các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa

Khu vực miền núi Thanh Hóa gồm 11 huyện, là địa bàn sinh sống chủ yếu của các dân tộc thiểu số. So với đồng bằng, đô thị, duyên hải, miền núi là khu vực khó khăn nhất. Nhưng xét riêng lĩnh vực văn hóa lại là khu vực còn bảo tồn, lưu giữ nhiều giá trị đặc sắc. Tuy nhiên, việc tổ chức, quản lý các hoạt động văn hóa cộng đồng lại đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức.

3/18/2021 7:15:29 PM +00:00

Một số ảnh hưởng của thiết chế làng xã và con người Việt Nam truyền thống đối với quản lý xã hội ở nước ta hiện nay

Bài viết tập trung phân tích mặt trái của văn hóa, con người Việt Nam truyền thống cũng như sự ảnh hưởng của thiết chế làng xã trong việc quản lý, tổ chức hành chính xã hội hiện nay. Những nhân tố này tạo nên sự bất cập trong công tác quản lý xã hội cũng như làm nảy sinh những tiêu cực ảnh hưởng chung đến sự phát triển của đất nước.

3/18/2021 7:14:51 PM +00:00

Tìm hiểu phân công lao động trong các hộ gia đình ngư dân xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

Với mục tiêu tập trung làm rõ phân công lao động theo giới trong các hộ gia đình ngư dân huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa hiện nay, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng từ dữ liệu điều tra của đề tài: “Phân công lao động trong các hộ gia đình ngư dân ven biển Thanh Hóa - nghiên cứu trường hợp tại xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa ” năm 2016.

3/18/2021 7:09:45 PM +00:00

Giảm nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Bài viết trình bày việc đánh giá thực trạng giảm nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long chủ yếu trong giai đoạn 2017-2018. Từ đó, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm giảm nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

3/18/2021 5:23:12 PM +00:00

Hợp tác kinh tế giữa tỉnh Khammouane (Lào) và tỉnh Quảng Bình (Việt Nam) trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI: Thực trạng và vấn đề đặt ra

Hợp tác kinh tế giữa tỉnh Khammouane (Lào) và tỉnh Quảng Bình (Việt Nam) trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI đã có những bước phát triển nhất định, nhất là trong hợp tác thương mại. Cùng với các hoạt động hợp tác đầu tư và du lịch, hoạt động giao thương, buôn bán giữa hai tỉnh luôn được đẩy mạnh, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, củng cố mối quan hệ bền chặt giữa hai tỉnh, hai quốc gia.

3/18/2021 5:15:31 PM +00:00

Chức năng xã hội hoá của gia đình và quan hệ của nó với những môi trường xã hội hoá khác

Xã hội hoá là một chức năng quan trọng của gia đình, có ý nghĩa vô cùng to lớn, đóng vai trò thiết yếu đối với cuộc sống của một cá nhân. Đó là môi trường đầu tiên của quá trình xã hội hoá cá nhân, môi trường quan trọng nhất, hình thành nên nhân cách cho một con người mới sinh ra, dẫn dắt anh ta hoà nhập vào xã hội.

3/18/2021 1:31:05 PM +00:00

Nhận diện một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hôn nhân

Cuộc sống luôn luôn biến đổi, vì vậy, để duy trì một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc là điều không dễ dàng. Các chiều cạnh của chất lượng hôn nhân suy giảm do tác động ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố: đó là sự khác biệt về giới, việc lựa chọn bạn đời không phù hợp, do con cái, vấn đề tình dục, kinh tế hay độ dài của hôn nhân... Xác định rõ hơn về vấn đề này và những biện pháp khắc phục giúp cho chất lượng hôn nhân được đảm bảo là nội dung mà bài viết đề cập.

3/18/2021 1:30:59 PM +00:00

Văn hóa sinh kế huyện đảo Lý Sơn những năm gần đây - hiện trạng những vấn đề liên quan và xu hướng

Tìm hiểu văn hóa sinh kế nói riêng và văn hóa biển đảo nói chung của các thế hệ cư dân/ngư dân tại các đảo, quần đảo của Việt Nam đã và đang được đặt ra như những nhiệm vụ mang tính cấp thiết đối với khoa học chuyên ngành và khoa học liên ngành (thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và khoa học công nghệ) ở Việt Nam những năm gần đây.

3/18/2021 1:26:26 PM +00:00

Người cao tuổi ở Việt Nam trong bối cảnh biến đổi cấu trúc gia đình

Trên cơ sở phân tích mô hình cấu trúc gia đình xưa và nay, bài viết nhấn mạnh tính khách quan của sự biến đổi và xã hội cần thiết có chiến lược thích ứng đối phó để đảm bảo cuộc sống người cao tuổi.

3/18/2021 1:26:20 PM +00:00

Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số trong xây dựng nông thôn mới

Mục tiêu xây dựng nông thôn mới mà Đảng và Nhà nước ta đề ra thực chất là xây dựng các làng, xã, ấp, bản có cuộc sống no đủ, văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh. Vì vậy, đi đôi với nâng cao đời sống kinh tế - xã hội, việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống có ý nghĩa rất quan trọng.

3/18/2021 1:22:03 PM +00:00

Một số vấn đề văn hóa, xã hội của cộng đồng cư dân sau tái định cư ở Hà Nội

Sự di dời dân cư tới các điểm cư trú mới trong các dự án thu hồi đất đai ở Hà Nội đặt ra vấn đề về tổ chức lại đời sống văn hóa xã hội cho nhóm dân cư này tại nơi ở mới. Thực tế là, liên kết xã hội ở các chung cư tái định cư khá yếu, điều này làm giảm sút các hoạt động chung của cộng đồng.

3/18/2021 1:21:48 PM +00:00

Một số biến đổi văn hóa ở vùng đồng bằng sông Hồng trong quá trình xây dựng nông thôn mới

Đồng bằng sông Hồng là cái nôi của nền văn hóa, văn minh lúa nước. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, vùng đất này đã bồi tụ những trầm tích văn hóa độc đáo, phong phú, góp phần tạo nên bản sắc, truyền thống văn hóa dân tộc.

3/18/2021 1:20:14 PM +00:00

Khác biệt lối sống giữa các thế hệ trong gia đình: Sự đa dạng văn hóa trong bối cảnh hiện nay

Vận dụng lý thuyết tương đối văn hóa (đặc thù lịch sử) do nhà nhân học Mỹ Franz Boas khởi xướng, bài viết không đánh giá hơn kém trong lối sống của các thế hệ mà lý giải sự khác biệt lối sống gắn với bối cảnh mà các thế hệ sống. Khác biệt lối sống giữa các thế hệ cho thấy sự đa dạng văn hóa trong bối cảnh xã hội hiện nay.

3/18/2021 1:15:45 PM +00:00

Thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ về xóa đói giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số ở nước ta

Nước ta với 3/4 diện tích lãnh thổ là đồi núi, nơi cư trú của hàng triệu đồng bào dân tộc thiểu số, mục tiêu xóa đói giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc thiểu số, từng bước nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa và xóa bỏ dần tình trạng phát triển chênh lệch giữa miền núi và đồng bằng là một trong những mục tiêu quan trọng và cấp bách của ðảng và Nhà nước ta.

3/18/2021 8:06:51 AM +00:00

Sự khác biệt giữa vai trò và vị trí của người phụ nữ trong các hộ gia đình làm nghề cá

Bài viết tiến hành nghiên cứu nhằm giúp phụ nữ tự đánh giá đúng vai trò của mình, hiểu được vấn đề bình đẳng giới, nhằm đưa vị trí của người phụ nữ miền biển lên ngang tầm với vai trò của họ mà không làm mất đi thiên chức của người phụ nữ.

3/18/2021 8:04:57 AM +00:00

Một vài đặc điểm dân số nước ta từ thập kỷ 90 đến nay

Trong bài viết này, tác giả phân tích một số đặc điểm của dân số Việt Nam từ thập niên 90 đến nay. Đó là quy mô dân số, mức sinh, mức tử vong, cơ cấu tuổi - giới tính, phân bố dân cư và đô thị hóa. Những nghiên cứu này góp phần thực hiện tốt hơn chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.

3/18/2021 7:57:38 AM +00:00

10 đột phá khoa học thế giới năm 2020

Năm 2020 đánh dấu một năm với nhiều biến động khó lường của đại dịch COVID-19, tuy vậy nền khoa học thế giới vẫn ghi nhận nhiều thành tựu vượt bậc. Tạp chí Scienticfic American đã bình chọn 10 tiến bộ khoa học có tiềm năng cách mạng hóa ngành công nghiệp, chăm sóc sức khỏe, xã hội và môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết các đột phá khoa học này.

3/18/2021 7:47:19 AM +00:00

Một vài ý kiến về việc nâng cao hiệu quả công tác xã hội đối với trẻ em lứa tuổi mầm non

Bài viết cung cấp những lý thuyết cơ bản về công tác xã hội đối với đối tượng là trẻ em mầm non, các yếu tố ảnh hưởng và qua đó đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác xã hội đối với trẻ em mầm non.

3/18/2021 1:43:18 AM +00:00