Tài liệu miễn phí Xã hội học

Download Tài liệu học tập miễn phí Xã hội học

Các yếu tố kinh hóa trong quan hệ dòng họ của người tày tại xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Mối quan hệ Tày - Việt được thiết lập từ sớm trong lịch sử và ngày càng trở nên khăng khít thông qua việc cư trú xen kẽ, trao đổi, buôn bán, giao lưu văn hóa, quan hệ hôn nhân,… Quá trình đó đã tác động và làm biến đổi quan hệ dòng họ người Tày tại xã Quang Lang theo xu hướng Kinh hóa. Từ tổ chức dòng họ, thực hành tín ngưỡng, sinh hoạt văn hóa, tương trợ trong các nghi lễ vòng đời ở đây đều có sự ảnh hưởng, tiếp biến văn hóa của người Kinh.

10/21/2021 1:51:51 AM +00:00

Các nghiên cứu về mạng xã hội trên thế giới và ở Việt Nam

Bài viết này nhằm phân tích các công trình nghiên cứu của các tác giả trên thế giới về mạng xã hội theo các hướng: (i) Quan niệm bạn bè trên MXH; (ii) Nhu cầu và lợi ích khi sử dụng MXH; (iii) Bản sắc cá nhân thế hiện trên MXH; (iv) Sự tự công khai và bảo mật thông tin trên MXH; (v) Những rủi ro và hành vi nguy cơ từ MXH và (vi) Sự phụ thuộc mạng xã hội và nghiện MXH.

10/21/2021 1:51:10 AM +00:00

Chính sách tài năng trẻ Việt Nam trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0

Công tác tài năng trẻ những năm gần đây được triển khai trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều chuyển biến lớn về kinh tế - xã hội. Sự phát triển mạnh mẽ của đất nước, sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, vai trò tập hợp, đồng hành, phát huy của Đoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh niên do Đoàn làm nòng cốt đã góp phần hình thành lớp thanh niên, trí thức trẻ tài năng trên mọi lĩnh vực, với ý chí và khát vọng xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

10/21/2021 1:50:30 AM +00:00

Giới tính và sự khác biệt trong tiền lương của người lao động tại thành thị và nông thôn Việt Nam

Bài viết áp dụng phương pháp phân rã Oaxaca dựa trên bộ số liệu khảo sát tình hình cư trú năm 2015 của Worldbank nhằm xác định sự khác biệt tiền lương giữa lao động nam và nữ tại thành thị và nông thôn ở 5 tỉnh thành của Việt Nam gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương và Đắk Nông. Kết quả cho thấy có sự chênh lệch tiền lương về giới tính, cụ thể tiền lương của lao động nam cao hơn nhiều so với lao động nữ khi xét ở thành thị lần nông thôn.

10/20/2021 4:59:55 PM +00:00

Giá trị bền vững về hình thái kinh tế - xã hội của C.Mác trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ 4 - vận dụng ở Việt Nam hiện nay

Nội dung bài viết trình bày những thành tựu to lớn về khoa học và công nghệ, tác động trực tiếp đến mọi mặt của đời sống con người, lực lượng sản xuất trở thành nhân tố trực tiếp bên cạnh việc khẳng định năng lực nhận thức, trình độ chinh phục thiên nhiên của con người. của con người, điều này có thể khẳng định thêm rằng những giá trị tư tưởng của Marx trong lý thuyết của ông vẫn còn nguyên giá trị. Việc nghiên cứu di sản lý luận của C.Mác dựa trên quan điểm lịch sử, là bài học kinh nghiệm cần thiết cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay.

10/20/2021 4:55:59 PM +00:00

Đánh giá tác động của khái niệm pháp lý và chính sách liên quan lên khu vực doanh nghiệp xã hội

Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu khám phá những thay đổi của khu vực doanh nghiệp xã hội 5 năm kể từ khi có quy định về doanh nghiệp xã hội trong Luật Doanh nghiệp 2014. Nghiên cứu sử dụng phương pháp so sánh trước-sau, nghiên cứu định tỉnh kết hợp với phản tích hồi quy. Kết quả nghiên cứu khẳng định khái niệm pháp lý có tác động tích cực đến sự phát triển của khu vực doanh nghiệp xã hội về quy mô, kết quả tài chính và giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường địa phương. Bài báo đưa ra một số khuyến nghị giúp phát triển khu vực doanh nghiệp xã hội phục vụ chiến lược phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam trong thời gian tới.

10/20/2021 4:55:08 PM +00:00

Chính sách hỗ trợ dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật ở Việt Nam Kết quả thực hiện và giải pháp hoàn thiện

Bài viết tập trung phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện chính sách hỗ trợ dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật ở Việt Nam. Chính sách được phân tích trong giai đoạn 2016­2019. Quá trình thực hiện các chính sách này đã góp phần quan trọng vào việc tạo cơ hội học nghề và việc làm cho người khuyết tật, nâng cao chất lượng đời sống của họ và gia đình. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy những hạn chế, bất cập từ việc hoạch định đến tổ chức thực thi chính sách này.

10/20/2021 4:53:28 PM +00:00

Nhà ở cổ truyền người Việt tại Đồng Nai và mối quan hệ với nhà ở cổ truyền người Việt tại miền Trung

Trong giới hạn bài viết, tác giả chỉ đề cập đến đặc điểm cơ bản nhất của cấu trúc và trang trí nhà ở cổ truyền, đó là kết cấu bộ khung nhà, kiểu vì kèo cơ bản – yếu tố quan trọng nhất để chứng minh cho mối quan hệ giữa ngôi nhà cổ truyền của hai miền này.

10/20/2021 4:14:40 AM +00:00

Nhìn lại quan hệ Việt Nam - Australia: Thành tựu và triển vọng

Sau năm thập kỷ được thiết lập, mối quan hệ Việt Nam - Australia đã nhanh chóng có những bước phát triển đáng kể. Từ những gói viện trợ nhân đạo đầu tiên vào những năm 1973-1979, trải qua thời kỳ băng giá trong giai đoạn 1979-1989, kinh tế - thương mại là lĩnh vực khởi sắc đầu tiên trong quan hệ giữa Việt Nam và Australia. Bước vào thế kỷ XXI, quan hệ giữa Việt Nam – Australia tiếp tục có những thành tựu mới.

10/20/2021 4:14:17 AM +00:00

Humanitarian crisis within humanitarian places: A case study of the Somali refugees in Kenya

This article focuses on the conceptualization of B. S. Chimni about the link of ideology of humanitarianism to the erosion of refugee protection, and particularly the policy of containment in practices of hosting states.

10/20/2021 4:08:54 AM +00:00

Vốn xã hội tác động đến thu nhập của nông hộ vùng Đồng Tháp Mười tỉnh Long An

Nghiên cứu này nhằm phân tích liệu vốn xã hội có phải là một yếu tố quan trọng góp phần vào thu nhập của nông hộ cao hơn hay không. Khác với các nghiên cứu trước đây, nghiên cứu này sử dụng cả lý thuyết kinh tế học và lý thuyết xã hội học để xem xét những yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của nông hộ.

10/20/2021 4:07:39 AM +00:00

Các giải pháp nâng cao kết quả xây dựng nông thôn mới khu vực miền núi phía Bắc giai đoạn 2021-2025

Bài viết đã đưa ra các giải pháp tập trung vào nâng cao kết quả thực hiện tiêu chí Tổ chức sản xuất/Thu nhập và Môi trường-an toàn thực phẩm, là những tiêu chí có tính quyết định cho thành công trong thực hiện NTM ở khu vực này trong giai đoạn tiếp theo (2021-2025).

10/20/2021 3:58:53 AM +00:00

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp Thai Baan: Trường hợp nghiên cứu tại xã Đà Vị, huyện Na Hang, Tuyên Quang

Phương pháp nghiên cứu Thai Baan giúp phát hiện những tri thức bản địa về môi trường sống, do chính người dân lý giải phương thức mình tiếp cận với thiên nhiên. Bài viết này trình bày kết quả áp dụng phương pháp Thai Baan trong nghiên cứu tại xã Đà Vị, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Bài viết cũng thảo luận về các thách thức trong quá trình áp dụng phương pháp nghiên cứu này. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:25:44 AM +00:00

Lồng ghép tri thức bản địa vào bảo tồn và quản lý bền vững tài nguyên rừng cộng đồng thông qua trao quyền cho người dân: Nghiên cứu trường hợp tại các cộng đồng dân tộc Vân Kiều và Ma Coong, tỉnh Quảng Bình

Bài viết bàn về các tri thức bản địa trong quản lý bảo tồn tài nguyên ít được quan tâm trong quá trình ra quyết định; các kinh nghiệm quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên rừng cũng bị hạn chế và thay đổi bởi ảnh hưởng của nhiều yếu tố. Áp dụng các phương thức quản lý rừng dựa trên cơ sở bảo tồn và trao quyền cho người dân đang là hướng đi có thể đáp ứng được vấn đề đặt ra. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:18:05 AM +00:00

Khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của một số dân tộc thiểu số ở Miền núi Đông Bắc

Bài viết nêu lên khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của dân tộc thiểu số ở miền núi Đông Bắc qua nghiên cứu điểm các dân tộc Tày, Dao, H’Mông ở Lạng Sơn và Hà Giang. Kết quả cho thấy, hoạt động thích ứng của dân tộc thiểu số vùng núi Đông Bắc thể hiện qua: các biện pháp kỹ thuật canh tác như ruộng bậc thang, canh tác nương rẫy; qua sử dụng các giống cây trồng vật nuôi bản địa; qua kinh nghiệm trồng xen canh gối vụ; đặc biệt là những kiến thức về thời vụ gieo trồng và dự báo thời tiết, khí hậu bất lợi, đã giúp cho các cộng đồng dân tộc thiểu số giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:14:29 AM +00:00

Học theo Bác, ngành ngân hàng Khánh Hòa triển khai chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa

Bài viết đưa ra một số nội dung để học theo Bác, ngành ngân hàng Khánh Hòa triển khai chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:13:23 AM +00:00

Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ vừa “hồng” vừa “chuyên”

Bài viết bàn về việc xây dựng công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ được cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm túc, đúng tiêu chuẩn, quy định, quy trình, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:13:16 AM +00:00

Học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lực lượng vũ trang tỉnh Khánh Hòa

Bài viết đưa ra một số giải pháp để làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho mọi quân nhân trong đơn vị về học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương của Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:13:10 AM +00:00

Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh về gần dân, sát dân, hiểu dân, lắng nghe nhân dân

Bài viết bàn về việc phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Các chi bộ trực thuộc và các tổ chức đã hướng dẫn cho các cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức đăng ký những nội dung học tập và làm theo Bác, đồng thời tập trung vào những việc còn tồn tại, hạn chế về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:13:03 AM +00:00

Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh về gần dân, sát dân, học dân, hiểu dân, lắng nghe Nhân dân

Bài viết bàn về việc thực hiện tốt quy chế dân chủ trong việc xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng của địa phương đều được đưa ra dân để bàn bạc, thảo luận, góp ý và đi đến thống nhất chung, nếu gặp phải khó khăn, trở ngại tham khảo thêm ý kiến của các cụ lớn tuổi, những cụ trưởng tộc hay những người có uy tín. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:12:57 AM +00:00

Hậu giới từ tiếng Nhật trong sự tình chuyển động

Bài viết bàn về giới từ tiếng Nhật thường không dùng độc lập mà kết hợp với các từ ngữ khác tạo thành cụm giới từ làm thành phần phụ trong câu, hoặc là làm trạng ngữ, bổ ngữ, hoặc là làm định ngữ. Tuy nhiên, tùy vào mô hình cú pháp, giới từ với những vị trí khác nhau thì sắc thái nghĩa cũng như chức năng ngữ pháp cũng khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:11:25 AM +00:00

Gần dân, sát dân, học dân, hiểu dân, lắng nghe Nhân dân để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị

Bài viết đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện việc phân công cho từng Đảng ủy viên phụ trách từng chi bộ, hàng tháng trong sinh hoạt của Đảng ủy, từng Đảng ủy viên phải báo cáo tình hình và kết quả của mình với Đảng ủy và đề xuất với Đảng ủy hướng giải quyết những vấn đề còn tồn tại trong Nhân dân. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:09:23 AM +00:00

Giải pháp sử dụng hợp lý nguồn lao động nông thôn tại các địa bàn nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời kỳ hội nhập

Bài viết tập trung vào việc tổng hợp, phân tích và đánh giá các vấn đề liên quan đến hiện trạng sử dụng nguồn lao động tại địa bàn nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời kì hội nhập. Lao động nông thôn là nguồn lực lớn cho phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương nói chung, Thừa Thiên Huế nói riêng.

10/19/2021 9:46:40 PM +00:00

Đào tạo nghề cho các lao động ở nông thôn trong thời kì hội nhập

Mục tiêu của bài viết là nêu lên thực trạng của lao động nông thôn trong bối cảnh hiện tại để từ đó đưa ra một số giải pháp đào tạo nghề cho lực lượng lao động ở nông thôn sao cho phù hợp với thời kì hội nhập sâu rộng như hiện nay của nền kinh tế.

10/19/2021 9:46:13 PM +00:00

Hợp tác dầu khí Việt Nga

Đề tài này nêu lên Việt Nam và Nga là hai đất nước có bề dày lịch sử về quan hệ hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực và có độ tin cậy cũng như tôn trọng lẫn nhau rất cao. Mối quan hệ ngoại giao của chúng ta đã có gần 70 năm tuổi đời nhưng vẫn luôn bền chặt và liên tục được củng cố qua những cuộc trao đổi đoàn diễn ra thường xuyên, tạo động lực phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện một cách hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/19/2021 5:09:51 PM +00:00

Một số đặc điểm của người Chăm ở Việt Nam hiện nay qua kết quả điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019

Bài viết này, qua phân tích các dữ liệu khảo sát từ hai cuộc điều tra quy mô do Tổng cục thống kê thực hiện năm 2019, nhằm cung cấp những thông tin bao quát, khách quan và cập nhật về đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của người Chăm ở Việt Nam hiện nay.

10/19/2021 10:59:47 AM +00:00

Thực trạng năng lực giao tiếp của trẻ khiếm thính tại trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật Đồng Tháp

Đề tài này đánh giá năng lực giao tiếp, vai trò của các tổ chức xã hội trong giáo dục, phát triển kỹ năng gia tiếp của trẻ khiếm thính tại trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Đồng Tháp, hướng tới nghiên cứu thử nghiệm công tác xã nhóm vào việc phát triển năng lực giao tiếp cho trẻ khiếm thính. Mời các bạn cùng tham khảo

10/18/2021 8:35:32 PM +00:00

Giáo dục văn hóa ứng xử cho sinh viên trường Đại học Đồng Tháp

Bài viết góp phần làm rõ khái niệm và tầm quan trọng của giáo dục văn hóa ứng xử cho sinh viên. Từ việc phân tích thực trạng ứng xử của sinh viên, tìm ra nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nâng cao văn hóa ứng xử cho sinh viên trường Đại học Đồng Tháp hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo

10/18/2021 8:32:55 PM +00:00

Mô hình công tác xã hội trong bệnh viện tại Trung tâm công tác xã hội tỉnh Vĩnh Long

Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu về thực trạng triển khai hoạt động công tác xã hội trong bệnh viện tại Trung tâm công tác xã hội tỉnh Vĩnh Long năm 2016 - 2017, như là một nghiên cứu trường hợp cho bước đầu vận dụng công tác xã hội chuyên nghiệp vào trong bệnh viện tại trung tâm. Mời các bạn cùng tham khảo

10/18/2021 8:32:30 PM +00:00

Hiệu quả hoạt động của nhân viên công tác xã hội tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Đồng Tháp

Nội dung bài viết “ Hiệu quả hoạt động của nhân viên công tác xã hội tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Tỉnh Đồng Tháp” làm rõ hơn nữa tính hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ của nhân viên xã hội tại đây, từ đó đưa ra các giải pháp góp phần cải thiện chất lượng chăm sóc trẻ em tại các cơ sở này. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/18/2021 8:30:04 PM +00:00