Tài liệu miễn phí Xã hội học

Download Tài liệu học tập miễn phí Xã hội học

Phân tầng xã hội và công bằng xã hội ở nông thôn Việt Nam hiện nay

Phân tầng xã hội là một khái niệm xã hội học xuất hiện ở nước ta chưa lâu, trong những năm đổi mới. Người ta chú ý đến phân tầng xã hội vì bên cạnh những mặt tích cực mang lại, nó còn có tiềm năng gây ra các căng thẳng và biến đổi xã hội. Ở Việt Nam, phân tầng xã hội đã ảnh hưởng đến những mặt nào của đời sống, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, và biện pháp giải quyết ra sao là những vấn đề bức xúc cần có lời giải.

5/20/2020 6:14:20 AM +00:00

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn Những vấn đề về chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng cộng sản

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn Những vấn đề về chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng cộng sản để giúp các bạn sinh để nắm kiến thức chuẩn bị cho các kì thi sắp đến.

5/20/2020 4:51:34 AM +00:00

Luận về đồng tính từ những góc nhìn lý thuyết

Bài viết của chúng tôi xuất phát từ các lý thuyết đó để bước đầu xem xét và đánh giá đồng tính luyến ái không chỉ như một biểu hiện tâm – sinh lý đặc biệt mà còn như một phương diện nhân học, xã hội học - chính trị.

5/20/2020 4:07:00 AM +00:00

Phát triển bền vững vùng kinh tế Tây Nguyên dưới giác độ tổ chức xã hội tộc người

Bài viết khẳng định phát triển bền vững vùng kinh tế Tây Nguyên dưới giác độ tổ chức xã hội tộc người không chỉ nhằm mục đích kinh tế mà còn nhằm thực hiện các mục tiêu nhân văn của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

5/20/2020 4:05:06 AM +00:00

Các nhân tố ảnh hưởng đến biến động dân số tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2000-2017

Bài viết sử dụng các phương pháp nghiên cứu đặc trưng của khoa học địa lí (phương pháp phân tích tổng hợp, so sánh, khảo sát thực tế...) để tổng hợp, phân tích, đánh giá các nhân tố và mức độ ảnh hưởng của chúng đến biến động dân số tỉnh Đồng Nai, thể hiện qua các chỉ số về sự gia tăng, quy mô, cơ cấu và phân bố dân số.

5/20/2020 4:04:59 AM +00:00

Biểu tượng núi trong tâm thức văn hóa của cư dân An Giang

Từ góc nhìn địa lí – văn hóa, núi cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ảnh hưởng, tác động, góp phần định hình những nét văn hóa đặc sắc mà dấu ấn của chúng đến nay vẫn còn in đậm trong kho tàng huyền thoại dân gian, trong các di tích đình chùa miếu mạo, các tập tục nghi lễ, tín ngưỡng... ở An Giang.

5/20/2020 4:04:40 AM +00:00

Nỗi sợ nhìn từ loại hình văn hóa giới (trường hợp nỗi sợ ở nam giới)

Sợ là dạng cảm xúc phổ quát của con người. Tuy vậy, tùy vào những điều kiện vùng miền, địa vị xã hội, lứa tuổi… khác nhau mà nỗi sợ sẽ có biểu hiện khác nhau; trong đó, sự khác biệt giới tính sẽ mang lại cho nam giới và nữ giới những nỗi sợ riêng biệt.

5/20/2020 4:04:21 AM +00:00

Giải pháp cải thiện sinh kế của hộ nông dân nghèo huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

Bài viết phân tích các nguồn vốn sinh kế và vận dụng nghiên cứu trường hợp huyện Đình Lập, Lạng Sơn. Kết quả xử lý số liệu nghiên cứu định lượng, thông qua khảo sát điều tra 100 hộ bằng bảng hỏi soạn sẵn và các nguồn tài liệu thống kê kinh tế - xã hội hằng năm đã được sử dụng để đánh giá về thực trạng và vai trò các nguồn vốn sinh kế của các hộ gia đình ở huyện Đình Lập.

5/20/2020 3:40:44 AM +00:00

Dự báo xu hướng phân bố lao động ở khu vực nông thôn tỉnh An Giang giai đoạn 2019-2025

Bài viết sử dụng các phương trình dự báo việc làm trong các ngành kinh tế theo phương pháp hồi quy OLS để dự báo số lượng lao động có việc làm theo giới tính, nhóm tuổi, ngành, nghề, trình độ chuyên môn kỹ thuật, hình thức sở hữu, vị thế công việc; từ đó tìm ra xu hướng việc làm và phân bố lao động ở khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2019-2025.

5/20/2020 2:32:23 AM +00:00

Một số phát hiện mới về di sản ở Tây Nguyên, Việt Nam

Ở Phú Thiện, các hiện vật thu được bao gồm: Công cụ ghè một hoặc hai mặt, công cụ chặt thô có rìa lưỡi ngang, công cụ nạo rìa lưỡi dọc, công cụ mũi nhọn, công cụ mảnh tước,... đặc trưng cho kỹ thuật và loại hình công cụ thời đại Đá cũ.

5/20/2020 2:32:11 AM +00:00

Một số giải pháp nâng cao vị thế của phụ nữ Việt Nam trong xã hội đương đại

Nghiên cứu về sự chưa tương xứng giữa vai trò và vị thế của phụ nữ Việt Nam trong xã hội đương đại để tìm các giải pháp “kích cầu” sự tham gia quản lý, lãnh đạo của giới nữ trong mọi mặt của đời sống xã hội nhằm nâng tầm vị thế của phụ nữ Việt là đề tài còn ít được quan tâm, nghiên cứu.

5/20/2020 2:29:03 AM +00:00

Xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số ở các huyện miền núi Nghệ An trong giai đoạn hiện nay

Bài viết trên cơ sở làm rõ vị trí, vai trò và những vấn đề đặt ra hiện nay trong xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số (DTTS) ở các huyện miền núi tỉnh Nghệ An đã đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ người DTTS ở các huyện miền núi Nghệ An.

5/20/2020 2:25:17 AM +00:00

Khái quát về thực trạng luật tục Bahnar ở tỉnh Gia Lai

Hiện nay, trước sự tác động của nhiều yếu tố, luật tục Bahnar đã có nhiều biến đổi. Việc tìm hiểu về của luật tục đối với nhận thức, thái độ và việc áp dụng nó trong thực tiễn phần nào góp phần cung cấp thêm cứ liệu để nghiên cứu thực trạng luật tục trong bối cảnh mới hiện nay ở Gia Lai.

5/19/2020 8:04:32 PM +00:00

Constraints faced by NGOs in empowering rural women

The present investigation was undertaken in Bhagalpur district of Bihar State to examine constraints faced by NGOs in empowering the rural women. It has been endeavoured to find out what and how the NGOs go through in their drive towards empowering the rural women. Empowerment of women has been conceptualized as creating in the rural women the capacity and ability to be economically productive and socially capable so as to fit and suit in the society fully as well as compete favourably with men in different aspects of life. A multi-stage random sampling technique was used in selecting 10 NGOs from Bhagalpur district of Bihar State.

5/19/2020 7:06:39 PM +00:00

Đô thị hóa và những ảnh hưởng của nó ở Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh từ 1860 đến 2008

Đô thị hóa là nhân tố quan trọng của mọi quốc gia trong quá trình phát triển kinh tế, thương mại. Quá trình đô thị hóa ở Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh có những nét đặc trưng riêng gồm nhiều yếu tố phức hợp về kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa.

5/19/2020 6:32:53 PM +00:00

The role of gender in household decision-making in rural areas

The research results show that there are differences in decision-making in production management, income-generating production activities, and in developing household economic resources in terms of gender. The highest importance factors affecting this issue include gender and educational background.

5/4/2020 11:28:45 PM +00:00

Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo - thực tiễn và xu thế phát triển

Làn sóng cách mạng công nghiệp 4.0 ngày càng mạnh mẽ tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (DNKNST). Bên cạnh thuận lợi là số vốn đầu tư của hoạt động khởi nghiệp không lớn nhưng lợi nhuận thu về của doanh nghiệp lại tương đối cao thì các doanh nghiệp cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn và rào cản pháp lý lớn. Trong phạm vi bài viết này, tác giả tập trung phân tích thực tiễn và xu thế phát triển của DNKNST thời đại 4.0.

5/4/2020 10:56:29 PM +00:00

Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên trường đại học kinh tế & quản trị kinh doanh Thái Nguyên

Nghiên cứu được thực hiện tại trường đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên (TUEBA) thông qua kết quả khảo sát 250 sinh viên. Phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phương pháp phân tích hồi quy được sử dụng để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên.

5/4/2020 10:55:55 PM +00:00

Tác động của môi trường khởi nghiệp tới dự định khởi nghiệp của sinh viên

Nghiên cứu này kiểm định tác động của một số nhân tố cảm nhận về môi trường khởi nghiệp tới dự định khởi nghiệp của sinh viên đại học chính quy tại Việt Nam. Trên mẫu nghiên cứu gồm 640 sinh viên ở 11 trường đại học gồm cả khối kỹ thuật và khối kinh tế- quản trị kinh doanh trên địa bàn Hà Nội, kết quả khảo sát cho thấy môi trường khuyến khích khởi nghiệp ở trường đại học, nhìn nhận của xã hội về doanh nhân và cảm nhận về những khó khăn của môi trường khởi nghiệp có ảnh hưởng đến dự định khởi nghiệp của sinh viên.

5/4/2020 10:55:46 PM +00:00

Phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại thành phố Cồ Chí Minh và bài học cho thành phố Hải Phòng

Nghiên cứu kinh nghiệm của thành phố Hồ Chí Minh là rất hữu ích trong đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển khởi nghiệp sáng tạo ở thành Phố Hải Phòng trong những năm tới.

5/4/2020 10:55:22 PM +00:00

Đô thị thông minh: Đô thị thích ứng với biến đổi môi trường

Bài viết lấy bối cảnh biến đổi khí hậu và toàn cầu hóa là thách thức chính cho phát triển đô thị, đề cập đến vấn đề đô thị thích ứng và cách tiếp cận mới trong phát triển đô thị thông minh. Thay đổi cách tiếp cận, thay đổi quan điểm về các chính sách đô thị có thể gián tiếp hỗ trợ đô thị thích ứng tốt hơn trong tương lai, góp phần khẳng định vị thế của một đô thị thông minh trong khu vực.

5/4/2020 10:53:30 PM +00:00

Công nghệ thông tin và truyền thông hỗ trợ đắc lực cho việc quản lý đô thị thông minh nhằm giải quyết những vấn đề phát sinh từ đô thị hóa

Bài viết này trình bày sơ lược xu thế phát triển của đô thị hóa, thách thức do đô thị hóa đặt ra và những công cụ quản lý mới có được nhờ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Một vài khuyến nghị sẽ được đề xuất với mục đích tận dụng các điều kiện thuận lợi đồng thời khắc phục những khó khăn ở Việt Nam nhằm mục đích kiến tạo các hệ thống thông tin (HTTT) để quản lý đô thị phù hợp và hữu ích trong giai đoạn đô thị hóa gia tăng song song với tốc độ phát triển cuồng nhiệt của công nghệ hiện nay.

5/4/2020 10:53:23 PM +00:00

Sự cần thiết của việc phát triển nhà ở xã hội cho thuê ở việt nam

Việc khuyến khích phát triển nhà ở xã hội cho thuê với giá phù hợp là biện pháp quan trọng nhằm góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho các tầng lớp dân cư tại các đô thị Việt Nam, đồng thời thúc đẩy sự phát triển đồng bộ của thị trường bất động sản, qua đó đảm bảo sự phát triển kinh tế xã hội hài hoà và thúc đẩy quá trình đô thị hoá tại Việt Nam. Để làm được điều này đòi hỏi một hệ thống chính sách kết hợp nhiều công cụ thể chế, tài chính khác nhau nhằm mang lại hiệu quả và mục tiêu hướng tới.

5/4/2020 10:52:45 PM +00:00

Sự cần thiết và mục tiêu của việc phát triển nhà ở xã hội cho thuê ở Việt Nam

Việc khuyến khích phát triển nhà ở xã hội cho thuê với giá phù hợp là biện pháp quan trọng nhằm góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho các tầng lớp dân cư tại các đô thị Việt Nam, đồng thời thúc đẩy sự phát triển đồng bộ của thị trường bất động sản, qua đó đảm bảo sự phát triển kinh tế xã hội hài hoà và thúc đẩy quá trình đô thị hoá tại Việt Nam. Để làm được điều này đòi hỏi một hệ thống chính sách kết hợp nhiều công cụ thể chế, tài chính khác nhau nhằm mang lại hiệu quả và mục tiêu hướng tới.

5/4/2020 10:52:38 PM +00:00

Kinh nghiệm xây dựng đô thị thông minh của Singapore và bài học cho Việt Nam

Singapore là quốc gia nhỏ bé ở Đông Nam Á nhưng lại rất nổi tiếng bởi hạ tầng đô thị đồng bộ và hiện đại. Là một trong những quốc gia đi tiên phong xây dựng thành phố thông minh trên thế giới, hiện đất nước này sở hữu mạng lưới giao thông thông minh, dịch vụ công tiên tiến, mang lại những trải nghiệm vô cùng hiệu quả và tiện lợi cho người dân.

5/4/2020 10:52:31 PM +00:00

Nghiên cứu thực trạng quy hoạch cây xanh đô thị thành phố Thanh Hóa và đề xuất giải pháp phát triển hợp lý

Trong những năm trở lại đây, thành phố Thanh Hóa đang có những thay đổi về mặt cảnh quan đô thị. Đặc biệt là hệ thống cây xanh đô thị có sự đa dạng về chủng loại, tuy nhiên chưa được quy hoạch một cách hợp lý và không có loại cây đặc trưng. Vì vậy, nghiên cứu bước đầu đã đưa ra một số giải pháp về quy hoạch cây đặc trưng cho thành phố Thanh Hóa.

5/4/2020 10:52:23 PM +00:00

Xây dựng thành phố Thanh Hoá thành đô thị thông minh trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0

Bài này trình bày các tác động của công nghiệp 4.0 đối với phát đô thị thông minh ở Việt Nam nói chung và phát triển tỉnh Thanh Hoá trong những năm qua và đề xuất các giải pháp để phát triển thành phố Thanh Hoá thành đô thị thông minh trong kỷ nguyên cách mạng 4.0 này.

5/4/2020 10:52:16 PM +00:00

Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Nghiên cứu này thực hiện nhằm phân tích hoạt động đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh xét đến khía cạnh quy mô vốn đâu tư và kết quả đầu tư. Nghiên cứu phân tích những mặt đạt được, những mặt hạn chế của đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

5/4/2020 10:52:07 PM +00:00

Nghiên cứu, đào tạo về quản lý đô thị trong bối cảnh phát triển và đô thị hóa tại Việt Nam

Bài viết đề cập tới thực trạng chất lượng nguồn nhân lực đô thị và dự báo nhu cầu nhân lực trình độ cao cho công tác nghiên cứu và quản lý đô thị ở Việt Nam trong bối cảnh phát triển và đô thị hóa. Bài viết nêu lên tính cấp thiết của việc triển khai nghiên cứu, đào tạo chuyên sâu về Quản lý phát triển đô thị theo hướng liên ngành và tích hợp. Bên cạnh đó, bài viết cũng gợi mở một số nội dung cần nghiên cứu, đào tạo chuyên sâu về Quản lý phát triển đô thị.

5/4/2020 10:51:59 PM +00:00

Phát triển đô thị thông minh tại Đà Nẵng

Vai trò của sự phát triển đô thị Đà Nẵng có vị trí quan trọng. Về quan điểm phát triển đô thị, thành phố Đà Nẵng tiếp tục phát huy tối đa mối quan hệ liên kết vùng; phát triển khu đô thị trung tâm thành khu đô thị nén để tái thiết khu vực đô thị cũ; quy hoạch đô thị biển thành “khu đô thị biển”; xây dựng đô thị theo mô hình thành phố thông minh, tiện ích cao để phát triển, khai thác nền tảng công nghệ thông tin, công nghệ cao.

5/4/2020 10:51:51 PM +00:00