Tài liệu miễn phí Toán học

Download Tài liệu học tập miễn phí Toán học

Đề cương chi tiết học phần Xác suất thống kê (Probability and Statistics) bậc đại học

Đề cương chi tiết học phần Xác suất thống kê (Probability and Statistics) bậc đại học cung cấp các thông tin như thời gian, điều kiện tiên quyết, kiến thức, mô tả tóm tắt nội dung, các kỹ năng và yêu cầu mà sinh cần đạt được.

12/29/2020 8:37:01 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Toán rời rạc (Discrete mathematics)

Đề cương chi tiết học phần Toán rời rạc (Discrete mathematics) là tư liệu tham khảo hữu giúp giảng viên nắm được phân bố chương trình giảng dạy từ đó xây dựng tiết học hiệu quả hơn và sinh viên trong quá trình chủ động học tập môn Toán rời rạc.

12/29/2020 8:36:55 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Giải tích (Mathematical analysis) bậc đại học

Đề cương chi tiết học phần Giải tích (Mathematical analysis) bậc đại học trang bị cho sinh viên kỹ năng cơ bản về hàm một biến, hàm nhiều biến thực; vận dụng kiến thức và kỹ năng vào giải quyết một số bài toán thực tế.

12/29/2020 8:36:05 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Đại số tuyến tính (Linear Algebra) bậc đại học

Nhằm rèn luyện cho sinh viên khả năng về giải hệ trình tuyến tính nhiều biến số, sự hiểu biết về các không gian thực nhiều chiều và phép biến đổi tuyến tính trên những ma trận vuông. Mời các bạn cùng tham khảo Đề cương chi tiết học phần Đại số tuyến tính (Linear Algebra) bậc đại học để nắm chi tiết các thông tin tổng quát của môn học.

12/29/2020 8:35:28 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Xác suất thống kê (Probability and Statistics)

Mời các bạn cùng tham khảo Đề cương chi tiết học phần Xác suất thống kê (Probability and Statistics) để nắm chi tiết thời gian, tóm tắt nội dung, thang điểm, các thang điểm để có phương pháp học tập chủ động và hiệu quả.

12/29/2020 8:33:05 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị (Discrete mathematics and Graph theory)

Để nắm chi tiết nội dung, thời gian, các yêu cầu, thang điểm của học phần Pháp luật về lĩnh vực xã hội và có phương pháp chủ động trong học tập, mời các bạn cùng tham khảo Đề cương chi tiết học phần Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị (Discrete mathematics and Graph theory). Mời các bạn cùng tham khảo!

12/29/2020 8:32:59 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Giải tích (Mathematical analysis)

Đề cương chi tiết học phần Giải tích (Mathematical analysis) thông tin về tổng quát về học phần Công tác xã hội với người hoạt động mại dâm như thời gian, phân bố chương trình, tóm tắt nội dung, các yêu cầu, kỹ năng học tập.

12/29/2020 8:31:09 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Đại số tuyến tính (Linear Algebra)

Đề cương chi tiết học phần Đại số tuyến tính (Linear Algebra) mục tiêu của môn học nhằm rèn luyện cho sinh viên khả năng về giải hệ trình tuyến tính nhiều biến số, sự hiểu biết về các không gian thực nhiều chiều và phép biến đổi tuyến tính trên những ma trận vuông. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương để nắm chi tiết phân phối chương trình học, có sự chuẩn bị chu đáo hơn để học tập hiệu quả hơn.

12/29/2020 8:31:02 PM +00:00

Bài giảng Lý thuyết thống kê - Bài 5: Phân tích hồi quy tương quan

Bài giảng Lý thuyết thống kê - Bài 5: Phân tích hồi quy tương quan giới thiệu phương pháp phân tích hồi quy – tương quan, là phương pháp phân tích mối liên hệ, tác động qua lại giữa hiện tượng kinh tế xã hội. Trong đó, bài học giới thiệu nhiệm vụ phương pháp phân tích hồi quy tương quan, đưa ra một số mô hình hồi quy và cách xác định các tham số trong mô hình.

12/29/2020 8:22:41 PM +00:00

Bài tập trắc nghiệm Tổng và hiệu hai vectơ

Tài liệu cung cấp 45 bài tập trắc nghiệm Tổng và hiệu hai vectơ bao gồm tính tổng các vectơ chứng minh đẳng thức vectơ; xác định điểm thỏa mãn đẳng thức vectơ; tính độ dài vectơ. Mời các bạn cùng tham khảo!

12/29/2020 6:05:22 PM +00:00

First record of hipposideros Khaokhouayensis (Chiroptera: Hipposideridae) from Vietnam

This note presents the first record for Hipposideros-Khaokhouayensis in Vietnam. The species is a medium-sized leaf-nosed bat, and differs externally from all other hipposiderids previously known in the country by the shape of its internarial septum, characteristics of skull and teeth.

12/29/2020 5:56:33 PM +00:00

Using lectin from artocarpus heterophyllus in Vietnam for studying on iga1 from healthy, basedow and pneumonia human serum

The lectin from Artocarpus heterophyl lus can interact with IgA1 from human serum. Therefore, we have used the furity lectin from Artocarpus heterophyl lus to research IgA1 from healthy, basedow and pneumonia human serum.

12/29/2020 5:56:21 PM +00:00

Comparison of amino acid composition, nutritional value of sesame seed proteins in some local and imported sesame cultivars in Vietnam

The analysis of amino acid composition in sesame seeds and ratios among essential amino acids in protein of sesame seeds is the basis to select high quality sesame cultivars that are farmed and used in our country.

12/29/2020 5:56:15 PM +00:00

Polyaniline montmorillonite nanocomposites for adsorption purposes

Nanocomposites based on polyaniline (PANI) and montmorillonite (MMT) were prepared by in-situ polymerization of aniline monomers using FeCl3 as oxidant in the presence of MMT. X-ray diffraction patterns (XRD) showed that the obtained materials were in the nanostructures.

12/29/2020 5:56:02 PM +00:00

Laplace transformation approach, saddle point approximation method for calculation of number and density of vibrational states

In the paper the calculation of density of molecular vibrational states has been performed by the Laplace transformation approach, i.e reduced to the evaluation of inverse Laplace transform of partition function by the aid of saddle point approximation method.

12/29/2020 5:55:35 PM +00:00

Spectral characterization of some hydrazones derived from isoeugenoxyacetic acid

Eight hydrazones were synthesized from isoeugenoxyacetic acid via a three-step procedure (esterification, conversion to hydrazide, condensation with aromatic aldehydes and p-methylacetophenone). The IR, 1H NMR and 13C NMR spectra of the hydrazones were analyzed. 1H NMR and 13C NMR signals were assigned on the basis of spin-spin splitting patterns and cross peaks on HSQC, HMBC spectra.

12/29/2020 5:55:11 PM +00:00

Building an elliptic curve cryptography to encode and decode Vietnamese texts

This article presents building an Elliptic curve cryptography and using it to encode and decode Vietnamese text. Here we have illustrated the prime number p = 151 in the future, which will use a large prime number. We consider an elliptic curve with a total score of 172 points. Encode and decode with standard Vietnamese text and combine with the special characters in ASCII code.

12/29/2020 5:55:05 PM +00:00

Numerical result for variational inequality problems with equality constraint

In this paper we present some numerical result for illustrating a theoretical results obtained in our investigation in the field of variational inequality problems with constraint in the form of operator equation involving monotone operator.

12/29/2020 5:54:52 PM +00:00

Longest cycles and restgraph in maximalnonhamitonian graphs

A graph is called a maximalnonhamiltonian graph if it is nonhamiltonian and will be hamiltonian by adding any new edge. This paper presents a conjecture that if C is a longest cycle in a maximalnonhamiltonian graph G then G−C is a complete graph and shows that the conjecture is true for some classes of graphs.

12/29/2020 5:54:46 PM +00:00

Spectral properties of the operator pencils generated by second order elliptic boundary-value problems depending on parameter in an angle

In this paper we consider spectral properties of the operator pencils generated by boundary-value problems for second order elliptic equation depending parameter in a plane angle. We receive explicit formula for the eigenvalues and the eigenvectors of the operator pencil, the multiplicity of the eigenvalues, and the differentiability of the eigenvalues and the eigenvectors with respect to the parameter.

12/29/2020 5:54:40 PM +00:00

Cauchy-Neumann problem for Schrodinger equation regularity of weak solution of Cauchy-Newmann problem for Schrodinger equation in infinite nonsmooth cylinders

The main goal of this paper is to obtain the regularity of weak solution of Cauchy-Neumann problem for classical Schrodinger equation in infinite cylinders with the bases containing conical points.

12/29/2020 5:54:34 PM +00:00

Giáo trình Biến đổi Fourier và Laplace

Giáo trình Biến đổi Fourier, Laplace được biên soạn cung cấp đến người học kiến thức về tín hiệu và hệ thống; biến đổi Fourier; biến đổi Fourier rời rạc; biến đổi Laplace; biến đổi Laplace rời rạc. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

12/29/2020 5:54:12 PM +00:00

Bài giảng Đại số tuyến tính - Chương 2: Ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính

Bài giảng Đại số tuyến tính - Chương 2: Ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính được biên soạn trình bày khái niệm ma trận, các phép toán trên ma trận, các phép biến đổi sơ cấp trên ma trận.

12/29/2020 3:49:47 PM +00:00

Congo red dye removal from aqueous solutions by ZnO nanoparticles: Kinetic study

In the recent decates, wastewater treatment has attracted the attention of scientists due to health and environmental issues that pollutants can cause. One of the leading sources of water pollutions is without doubt industrial activities. Every day, huge amounts of industrial wastewater are discharged into water body, and this severely affects not only the health of all living forms but also the quality of the whole ecosystem.

12/29/2020 3:46:15 PM +00:00

Điều kiện để vành nửa hoàn chỉnh là vành chuỗi tổng quát

Bài viết đưa ra ví dụ phân biệt hai lớp vành vừa nêu trên và làm tường minh kết quả về lớp vành nửa hoàn chỉnh là lớp vành tổng quát của lớp vành chuỗi trong các tài liệu. Hơn nữa, chúng tôi còn làm rõ một số điều kiện để vành nửa hoàn chỉnh là vành chuỗi tổng quát phải (hoặc trái).

12/29/2020 3:12:43 PM +00:00

Hàm ngẫu nhiên B-spline và ứng dụng vào dự báo

Bài viết đưa ra khái niệm hàm ngẫu nhiên B-spline ứng với mẫu thực nghiệm của đại lượng ngẫu nhiên hai chiều (X,Y) và chứng tỏ hàm ngẫu nhiên này phản ảnh tốt mối quan hệ giữa X và Y trong trường hợp hệ số tương quan R(X,Y) bé, để chứng tỏ điều này chúng tôi đã nêu và chứng minh định lí.

12/29/2020 3:12:37 PM +00:00

Bài giảng Toán cho các nhà kinh tế 1: Bài 6 - ThS. Vũ Quỳnh Anh

Bài giảng Toán cho các nhà kinh tế 1 - Bài 6: Hệ phương trình cramer và các ứng dụng trong phân tích kinh tế được biên soạn với mục tiêu giúp người học nắm được hệ phương trình Cramer; Phương pháp ma trận; quy tắc Cramer; ứng dụng trong phân tích kinh tế.

12/29/2020 2:59:07 PM +00:00

Bài giảng Toán cho các nhà kinh tế 1: Bài 5 - ThS. Vũ Quỳnh Anh

Bài giảng Toán cho các nhà kinh tế 1 - Bài 5: Phép nhân ma trận và ma trận nghịch đảo giúp sinh viên nắm được cách nhân hai ma trận, các tính chất của phép nhân; định nghĩa và các tính chất của ma trận phụ hợp, nghịch đảo; ma trận phụ hợp, ma trận nghịch đảo của một ma trận vuông; ma trận nghịch đảo trong việc giải phương trình ma trận.

12/29/2020 2:59:00 PM +00:00

Bài giảng Toán cho các nhà kinh tế 1: Bài 4 - ThS. Vũ Quỳnh Anh

Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Toán cho các nhà kinh tế 1 - Bài 4: Định thức để nắm chi tiết nội dung kiến thức về khái niệm định thức và kí hiệu; tính các định thức cấp 1, cấp 2 và cấp 3; các tính chất cơ bản của định thức; các phương pháp tính định thức.

12/29/2020 2:58:53 PM +00:00

Bài giảng Toán cho các nhà kinh tế 1: Bài 3 - ThS. Vũ Quỳnh Anh

Bài giảng Toán cho các nhà kinh tế 1 - Bài 3: Các khái niệm cơ bản và các phép toán tuyến tính đối với ma trận được biên soạn nhằm thông tin đến các bạn kiến thức bao gồm các khái niệm cơ bản về ma trận; các dạng ma trận; các phép toán tuyến tính đối với ma trận; các phép biến đổi ma trận.

12/29/2020 2:58:47 PM +00:00