Tài liệu miễn phí Toán học

Download Tài liệu học tập miễn phí Toán học

Mathematical modelling from the cognitive point of view, the transition from implicit model to explicit model

Thecognitive aspect of mathematical modeling competencehas been of interest in the mathematics education community. From the cognitive point of view, the individual's behavior and problem-solving abilities have a strong connection with the inner cognitive activities. We will present BorromeoFerri’s diagram of cognitive mathematical modeling, including the transformation from an implicit model to an explicit model. We then describe one group of 10th graders work on building a bridge crossing Huong River project to simulate students' mathematical modeling process to illustrate how the model is used.

7/8/2020 9:19:57 PM +00:00

Improving expression ability of diferent language forms for elementary students through mathematics problem-solving instruction

Developing language for students is an important task of teaching. Mathematics language has its own characteristics and advantages, which play an important role in mathematics learning. Morover, the development of mathematics language competence will contribute to the language development of students. This paper aims to discuss some language forms used in teaching mathematics in elementary schools and propose some measures for developing language expression ability for students through mathematics problem solving instructions.

7/8/2020 9:19:51 PM +00:00

Experiences of improving mathematical communication competence for Vietnamese secondary school through theme “solving problem by setting up system of equations”

This paper aims to discuss our experiences of promoting mathematical communication competence for students at secondary school in Vietnam. In this research, we applied the qualitative research that consists of the designed experiment and the participant’s observation method. From result experiment, we show out detail about Vietnamese students not only skills solving productivity problem but also mathematical communication competence. Besides, we offer solutions to enhance students’ effective learning activity.

7/8/2020 9:19:45 PM +00:00

Research on solving mathematics problems of secondary school students

Objective of the research: research on the process of solving mathematical problems and ability level in solving mathematical problems. Research methods: theoretical research, the author relies on relevant domestic and foreign research documents to analyze and give personal opinions; Practical research: deliver learning cards with practical and math problems to 9th grade students. Research results: The author proposes 6 steps for solving mathematical problems, then the author studies, tests and gives 8 specific stages in the process of solving mathematical problems of students. At each stage the author shows its characteristic manifestations. This research is the initial basis for ability to detect and solve problems for students in teaching Maths at Secondary schools.

7/8/2020 9:19:39 PM +00:00

A note on stable solutions of a sub-elliptic system with singular nonlinearity

In this paper, we study a system of the form ( ∆λu = v ∆λv = −u −p in R N , where p > 1 and ∆λ is a sub-elliptic operator. We obtain a Liouville type theorem for the class of stable positive solutions of the system.

7/8/2020 9:19:32 PM +00:00

Periodic solutions to a class of differential variational inequalities in banach spaces

In this work, we consider a model formulated by a dynamical system and an elliptic variational inequality. We prove the solvability of initial value and periodic problems. Finally, an illustrative example is given to show the applicability of our results.

7/8/2020 9:19:26 PM +00:00

Đi tìm nghiệm bài toán tối ưu nửa đại số dạng tổng quát

PGS.TS Phạm Tiến Sơn (Trường Đại học Đà Lạt) đã được trao Giải thưởng chính Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020 với công trình Generic properties for semialgebraic programs (Các tính chất tổng quát của quy hoạch nửa đại số), đăng trên Tạp chí SIAM Journal on Optimization, tập 27, số 3, trang 2061- 2084, năm 2017 (đồng tác giả là GS Gue Myung Lee, Đại học Quốc gia Pukyong, Hàn Quốc). Công trình này nghiên cứu một vấn đề cơ bản của toán học và ứng dụng của nó, đó là bài toán tối ưu nửa đại số.

7/8/2020 8:32:30 PM +00:00

Tấn công Lim-lee vào các giao thức DH-KE trên GF(p)

Bài báo trình bày tấn công theo phương pháp của Lim-Lee lên các giao thức DH-KE trên GF(p) như là: tấn công giao thức HARN, giao thức PHAN, Giao thức Liu-Li. Bài báo cũng đưa ra điều kiện đủ để chống lại tấn công Lim-Lee.

7/8/2020 8:22:28 PM +00:00

A guide to construction and analysis

Ebook “Bayesian networks and influence diagrams – A guide to construction and analysis” present content: introduction; networks; probabilities; probabilistic networks; solving probabilistic networks; eliciting the model; data-driven modeling...

7/8/2020 2:22:14 PM +00:00

Fundamentals bayesian inference and Bayesian data analysis

Ebook “Bayesian data analysis” (Second edition) present the content: fundamentals bayesian inference; single-parametar models; introduction to multiparameter models; fundamentals of Bayesian data analysis; model checking an improvement...

7/8/2020 2:21:57 PM +00:00

Theory and methods of Bayes linear statistics

Ebook “Bayes linear statistics theory and methods” present content: the bayes linear approach; expectation; the observed adjustment; partial bayes linear analysis...

7/8/2020 2:21:50 PM +00:00

Data analysis of empirical bayes methods

Ebook Bayes and empirical bayes methods for data analysis” present the content: approaches for statistical inference; the bayes approach; the empirical bayes approach; performance of bayes procedures....

7/8/2020 2:21:40 PM +00:00

Bài giảng Lý thuyết thống kê - CĐ Công nghiệp và xây dựng

Bài giảng Lý thuyết thống kê là tài liệu giảng dạy cho chuyên ngành hạch toán kế toán của trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng đồng thời giáo trình là tài liệu tốt cho các bạn đọc quan tâm khác. Bài giảng Lý thuyết thống kê là phần kiến thức cơ bản nhằm trang bị cho người đọc những khái niệm, đối tượng vai trò chức năng cũng như phương pháp thống kê cơ bản. Giáo trình là nền tảng cần có để tiếp tục học các chuyên ngành như thống kê doanh nghiệp, kế toán tài chính,...

7/8/2020 2:03:30 PM +00:00

Overview of Legendre-Fenchel duality

Legendre-Fenchel duality plays a helpful role in convex optimization. Herein, we introduce some overview of Legendre-Fenchel duality, with an eye toward later applications in nonlinear elasticity. The basic tool here is functional analysis.

7/8/2020 12:58:39 PM +00:00

Nonlinear elasticity with geometric linearity

We study some properties involving the strain energy for a nonlinear elasticity problem with geometric linearity in onedimensional and strain-limiting settings.

7/8/2020 12:58:33 PM +00:00

Sử dụng lưới tựa đều giải gần đúng phương trình song điều hòa với điều kiện biên Dirichlet trong nửa dải

Bài viết trình bày việc tìm nghiệm gần đúng của bài toán song điều hòa với điều kiện biên Dirichlet trong nửa dải. Sử dụng lưới tính toán tựa đều để tính chủ yếu các giá trị gần biên hữu hạn đồng thời có thể xử lý điều kiện biên tại vô cùng.

7/8/2020 12:22:09 PM +00:00

Xây dựng trình thực thi cho phương pháp sai phân lùi dạng khối liên tục

Bài viết này trình bày cách xây dựng trình thực thi cho phương pháp này bằng cách sử dụng phương pháp lặp Newton cho khối. Một chương trình bằng Ngôn ngữ Matlab được đưa ra để mô tả thuật toán và trình thực thi với số bước k cụ thể.

7/8/2020 12:21:57 PM +00:00

Khai thác mối quan hệ liên môn Toán - Tin trong dạy học giải bài tập về các hệ thức liên hệ giữa các đại lượng của cấp số cộng

Khai thác mối quan hệ liên môn thực chất là tìm cách kết hợp hai hay một số môn học trong quá trình dạy học để tạo ra sự kết nối kiến thức, kĩ năng giữa các môn học nhằm giải quyết vấn đề. Trên cơ sở xem xét sự tương đồng về kiến thức và kĩ năng ở cả hai môn Toán, Tin học khi giải bài tập về cấp số cộng trong chương trình lớp 11, tác giả bài viết đề xuất cách thức khai thác mối quan hệ liên môn Toán - Tin để giải bài tập về các hệ thức liên hệ giữa các đại lượng của cấp số cộng.

7/8/2020 12:21:39 PM +00:00

Mối quan hệ giữa nguyên lý cực trị với bổ đề Farkas trong không gian banach vô hạn chiều

Trong bài viết trước (Nguyễn Văn Mạnh-2016) đã giới thiệu khái niệm nón pháp tuyến không lồi và ba nguyên lý cực trị trong Giải tích biến phân, tìm hiểu mối quan hệ của các nguyên lý cực trị và Bổ đề Farkas. Bằng việc sử dụng tính chất đặc biệt của không gian Asplund là mọi hệ cực trị luôn thỏa mãn nguyên lý cực trị chính xác cùng với việc đưa ra các Mệnh đề 3.1-3.2 và các Định lý 3.1-3.2,

7/8/2020 12:20:44 PM +00:00

Nghiên cứu cải tiến một số độ đo trong lý thuyết tập thô cho bảng quyết định không đầy đủ

Trong bài viết này, tác giả cải tiến một số độ đo nhằm nâng cao hiệu năng trong lý thuyết tập thô cho bảng quyết định không đầy đủ và chứng minh tính đúng đắn của các độ đo đề xuất.

7/8/2020 12:17:45 PM +00:00

Điều kiện cần hữu hiệu cho nghiệm hữu hiệu Henig địa phương của bài toán cân bằng vectơ có ràng buộc qua đạo hàm Studniarski

Bài toán cân bằng vectơ được Blum - Oettli đưa ra năm 1994. Lớp các bài toán cân bằng vectơ bao gồm nhiều lớp bài toán quan trọng như: bài toán bất đẳng thức biến phân vectơ, bài toán tối ưu vectơ, bài toán điểm bất động, bài toán bù vectơ, bài toán cân bằng Nash vectơ.

7/8/2020 12:16:31 PM +00:00

Complex dynamics and control of a novel physical model using nonlocal fractional differential operator with singular kernel

Fractional calculus (FC) is widely used in many interdisciplinary branches of science due to its effectiveness in describing and investigating complicated phenomena. In this work, nonlinear dynamics for a new physical model using nonlocal fractional differential operator with singular kernel is introduced. New Routh-Hurwitz stability conditions are derived for the fractional case as the order lies in [0,2). The new and basic Routh-Hurwitz conditions are applied to the commensurate case. The local stability of the incommensurate orders is also discussed. A sufficient condition is used to prove that the solution of the proposed system exists and is unique in a specific region. Conditions for the approximating periodic solution in this model via Hopf bifurcation theory are discussed. Chaotic dynamics are found in the commensurate system for a wide range of fractional orders. The Lyapunov exponents and Lyapunov spectrum of the model are provided. Suppressing chaos in this system is also achieved via two different methods.

6/18/2020 5:45:14 PM +00:00

Tổng hợp bài tập Giải tích 2

Tài liệu tổng hợp các bài tập Giải tích 2 bao gồm các nội dung: hàm nhiều biến số; tích phân bội; tích phân đường và tích phân mặt; phương trình vi phân.

6/18/2020 5:28:03 PM +00:00

Ngân hàng đề thi môn Đại số

Ngân hàng đề thi môn Đại số là tư liệu tham khảo hữu ích cho các bạn sinh viên chuyên ngành Toán, với hơn 30 câu hỏi giúp các bạn cũng cố kiến thức, hỗ trợ học tập và nghiên cứu.

6/18/2020 3:05:06 PM +00:00

Giáo trình Đại số - Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

Giáo trình Đại số bao gồm 7 chương với các nội dung: Lôgich toán học, lý thuyết tập hợp, ánh xạ và các cấu trúc đại số; không gian véc tơ; ma trận; định thức; hệ phương trình tuyến tính; ánh xạ tuyến tính; không gian véc tơ Euclide và dạng toàn phương.

6/18/2020 3:04:49 PM +00:00

Đáp án ngân hàng đề thi học phần Giải tích 1

Tài liệu thông tin đến các bạn với hơn 40 câu hỏi, đáp án, hướng dẫn giải đề thi học phần Giải tích 1. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Toán, hỗ trợ công tác học tập và nghiên cứu.

6/18/2020 3:04:42 PM +00:00

Bài giảng Giải tích 1 – Chương 5: Lý thuyết chuỗi

Bài giảng Giải tích 1 – Chương 5: Lý thuyết chuỗi trình bày các khái niệm chung, chuỗi số dương, chuỗi đan dấu, chuỗi có dấu bất kỳ. Để nắm chắc kiến thức mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

6/18/2020 3:04:36 PM +00:00

Bài giảng Giải tích 1 – Chương 2: Hàm số một biến số

Bài giảng Giải tích 1 – Chương 2: Hàm số một biến số trình bày định nghĩa hàm số; các hàm số thông dụng; giới hạn hàm số; tổng hữu hạn của các vô cùng bé; tích của hai vô cùng bé; tính chất và quy tắc của vô cùng lớn.

6/18/2020 3:04:29 PM +00:00

Bài giảng Giải tích 1 – Trần Thị Khiếu

Bài giảng Giải tích 1 – Trần Thị Khiếu thông tin đến các bạn các nội dung: giới hạn của dãy số; hàm số hàm số một biến; phép tính vi phân hàm một biến số; tích phân xác định; lý thuyết chuỗi. Để nắm chi tiết nội dung kiến thức mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

6/18/2020 3:04:23 PM +00:00

Giáo trình Bài giảng giải tích hàm một biến số

Giáo trình Bài giảng giải tích hàm một biến số bao gồm 5 chương với các nội dung số phức và giới hạn của dãy số; phép tính vi phân của hàm một biến số; phép tính tích phân; chuỗi số và chuỗi hàm. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để hỗ trợ quá trình học tập và nghiên cứu môn Giải tích hàm một biến số.

6/18/2020 3:04:16 PM +00:00