Tài liệu miễn phí Đơn từ

Download Tài liệu học tập miễn phí Đơn từ

Mẫu đơn xin nhập học cao học

Tài liệu tham khảo Mẫu đơn xin nhập học cao học

8/29/2018 8:03:09 PM +00:00

Đơn xin hồi hương (dùng cho người VN định cư ơ NN)

Tài liệu tham khảo chuyên về biểu mẫu, văn bản, các hợp đồng, thủ tục hành chính.

8/29/2018 8:03:08 PM +00:00

Đơn xin nhập Quốc tịch Việt Nam (dùng cho gia đình)

Tham khảo tài liệu 'đơn xin nhập quốc tịch việt nam (dùng cho gia đình)', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 8:03:08 PM +00:00

Đơn xác nhận vay vốn chương trình học sinh sinh viên

Tài liệu tham khảo Đơn xác nhận vay vốn chương trình học sinh sinh viên

8/29/2018 7:50:01 PM +00:00

đơn xin chấm phúc khảo bài thi

tài liệu tham khảo về biểu mẫu, đơn từ, mẫu đơn hành chính, mẫu đơn đề nghị

8/29/2018 7:49:26 PM +00:00

Đơn xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn (dùng cho công dân VN kết hôn với người NN)

Tài liệu tham khảo về biểu mẫu, đơn từ hành chính.

8/29/2018 7:46:04 PM +00:00

Đơn xin cấp giấy phép lao động (của người lao động)

Tham khảo tài liệu 'đơn xin cấp giấy phép lao động (của người lao động)', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 7:46:04 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ CUNG CẤP DỊCH VỤ SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Tài liệu tham khảo mẫu đơn đăng ký cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử

8/29/2018 7:45:51 PM +00:00

Mẫu đơn xin xác nhận học tập

Tài liệu tham khảo chuyên về biểu mẫu - Mẫu đơn xin xác nhận học tập

8/29/2018 7:42:24 PM +00:00

Mẫu Đơn đề nghị mua hóa đơn

Tài liệu tham khảo Mẫu Đơn đề nghị mua hóa đơn (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)

8/29/2018 7:38:33 PM +00:00

Mẫu đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn giảm học phí

Tài liệu tham khảo Mẫu đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn giảm học phí (Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập)

8/29/2018 7:34:46 PM +00:00

Mẫu đơn đăng ký cung cấp dịch vụ tư vấn

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thông tư số 180/2010/TT-BTC về hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế ; Mẫu số: 01/T-VAN

8/29/2018 7:29:51 PM +00:00

Mẫu đơn đề nghị miễn, giảm học phí (Dùng cho cha mẹ trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông)

Tài liệu tham khảo đơn đề nghị miễn, giảm học phí (dùng cho cha mẹ trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông)(Kèm theo Thông tư liên tịch số 29 /2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

8/29/2018 7:29:51 PM +00:00

Mẫu đơn đề nghị cấp bù học phí (dùng cho cha mẹ trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông ngoài công lập)

Tài liệu tham khảo đơn đề nghị cấp bù học phí (dùng cho cha mẹ trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông ngoài công lập)(Kèm theo Thông tư liên tịch số 29 /2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

8/29/2018 7:29:51 PM +00:00

Mẫu đơn đăng ký dự thi nâng ngạch

Tài liệu tham khảo Mẫu đơn đăng ký dự thi nâng ngạch (Ban hành kèm theo Thông tư số 34 /2010/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

8/29/2018 7:29:51 PM +00:00

Mẫu đơn đề nghị xác nhận sinh con tại ...

CỘNG HÒA XÃ HỘi CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN SINH CON TẠI ........ Kính gửi: Ủy ban nhân dân (1) .............................. Tôi tên là:

8/29/2018 7:29:38 PM +00:00

Mẫu đơn yêu cầu đăng ký việc cử giám hộ đương nhiên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ VIỆC CỬ GIÁM HỘ ĐƯƠNG NHIÊN Mẫu TP/HT-1999-Đ.1 Kính gửi: Ủy ban nhân

8/29/2018 7:29:38 PM +00:00

Mẫu đơn xin chấm dứt giám hộ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN CHẤM DỨT GIÁM HỘ Mẫu TP/HT-1999-Đ.5 Kính gửi: Ủy ban nhân dân .................................................. Ông Chúng tôi (Tôi)

8/29/2018 7:29:38 PM +00:00

Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy tờ về hộ tich ( không phải giấy khai sinh )

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY TỜ VỀ HỘ TỊCH (KHÔNG PHẢI GIẤY KHAI SINH) Mẫu số: Kính gửi: Uỷ ban nhân dân

8/29/2018 7:29:38 PM +00:00

Mẫu đơn xin đăng ký lại việc tử

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC TỬ Mẫu TP/HT-1999-C.5 Kính gửi: Ủy ban nhân dân .................................................... Tôi là (Họ và

8/29/2018 7:29:38 PM +00:00

Mẫu đơn đề nghị trích lục giấy chứng tử

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị trích lục giấy chứng tử', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 7:29:38 PM +00:00

Mẫu đơn đề nghị xác nhận tình trạng hôn nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Mẫu số: ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN Kính gửi : Ủy ban nhân dân phường (xã, thị trấn).............................

8/29/2018 7:29:38 PM +00:00

Mẫu tờ khai đăng ký khai sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI SINH (1) Kính gửi: Ủy ban nhân dân ........................................................ Họ và tên

8/29/2018 7:29:38 PM +00:00

Mẫu đơn đăng ký khai tử

CỘNG HÒA XÃ HỘi CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu số: ĐƠN ĐĂNG KÝ KHAI TỬ (Trường hợp chết ngoài cơ sở y tê) Kính gửi: Ủy ban nhân dân phường (xã, thị trấn)

8/29/2018 7:29:38 PM +00:00

Mẫu đơn xác nhận kinh doanh nhỏ

Mời các bạn cùng tham khảo Mẫu đơn xác nhận kinh doanh nhỏ sau đây để biết cách trình bày những nội dung chính được đề cập trong một lá đơn xin xác nhận. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên làm các công việc hành chính cũng như các bạn quan tâm tới việc viết một lá đơn Xin xác nhận.

8/29/2018 7:29:38 PM +00:00

ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HAN MỘT THÀNH VIÊN

Tài liệu tham khảo về biểu mẫu, văn bản, các loại đơn từ - ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HAN MỘT THÀNH VIÊN

8/29/2018 7:29:38 PM +00:00

ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY HỢP DANH

Tài liệu tham khảo về biểu mẫu, văn bản, các loại đơn từ - ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY HỢP DANH

8/29/2018 7:29:38 PM +00:00

ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Tài liệu tham khảo về biểu mẫu, văn bản, các loại đơn từ - ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

8/29/2018 7:29:38 PM +00:00

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN, NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN, NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

8/29/2018 7:20:27 PM +00:00

Mẫu hóa đơn Phiếu thu

Tài liệu tham khảo về Mẫu hóa đơn Phiếu thu. Mẫu số 01 – TT (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC). Mời các bạn cùng tham khảo.

8/29/2018 7:09:07 PM +00:00