Tài liệu miễn phí Đơn từ

Download Tài liệu học tập miễn phí Đơn từ

Mẫu 2009-26C HD HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP CĂN HỘ CHUNG CƯ

Điều 1.Nghĩa vụ được bảo đảm 1. Bên thế chấp đồng ý thế chấp căn hộ chung cư thuộc quyền sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện toàn bộ nghĩa vụ dân sự của Bên vay vốn (là Ông/bà: ……………,CMTND số:…………..hoặc Công ty………., Giấy CNDKKD số: …………….) đối với MSB, bao gồm nhưng không giới hạn là: Tiền vay (nợ gốc), lãi vay, lãi quá hạn, chi phí xử lý Tài sản, các khoản chi phí khác và tiền bồi thường thiệt hại theo (các) Hợp đồng tín dụng ký với MSB kể từ ngày các bên ký Hợp đồng này....

8/29/2018 8:07:17 PM +00:00

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

1. Bên thế chấp đồng ý thế chấp công trình xây dựng thuộc quyền sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện toàn bộ nghĩa vụ dân sự của mình đối với MSB, bao gồm nhưng không giới hạn là: Tiền vay (nợ gốc), lãi vay, lãi quá hạn, chi phí xử lý Tài sản, các khoản chi phí khác và tiền bồi thường thiệt hại, theo các hợp đồng tín dụng ký với MSB kể từ ngày các bên ký hợp đồng này.

8/29/2018 8:07:17 PM +00:00

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HÌNH THÀNH TỪ VỐN VAY

1. Bên thế chấp đồng ý thế chấp công trình xây dựng được hình thành từ vốn vay MSB thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của mình để bảo đảm thực hiện toàn bộ nghĩa vụ dân sự của mình đối với MSB, bao gồm nhưng không giới hạn là:

8/29/2018 8:07:17 PM +00:00

ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT

Tài liệu tham khảo đơn xin thuê đất

8/29/2018 8:07:17 PM +00:00

ĐƠN XIN THUÊ LẠI ĐẤT

Tài liệu tham khảo về biểu mẫu, các loại đơn từ, chứng từ mẫu.

8/29/2018 8:07:17 PM +00:00

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THU THẬP CHỨNG CỨ

Tham khảo tài liệu 'đơn đề nghị thu thập chứng cứ', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 8:07:17 PM +00:00

ĐƠN KHIẾU NẠI (HOẶC TỐ CÁO)

Tham khảo tài liệu 'đơn khiếu nại (hoặc tố cáo)', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 8:07:17 PM +00:00

ĐƠN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT (dành cho tổ chức trong nước)

Tham khảo tài liệu 'đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (dành cho tổ chức trong nước)', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 8:07:17 PM +00:00

ĐƠN XIN HOÃN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ

Tham khảo tài liệu 'đơn xin hoãn chấp hành hình phạt tù', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 8:07:17 PM +00:00

ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT (dành cho hộ gia đình, cá nhân)

Tham khảo tài liệu 'đơn xin thuê đất (dành cho hộ gia đình, cá nhân)', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 8:07:17 PM +00:00

ĐƠN YÊU CẦU CẤP BẢN SAO ĐƠN CÓ CHỨNG NHẬN CỦA TRUNG TÂM ĐĂNG KÝ

Tham khảo tài liệu 'đơn yêu cầu cấp bản sao đơn có chứng nhận của trung tâm đăng ký', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 8:07:17 PM +00:00

ĐƠN YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

Tham khảo tài liệu 'đơn yêu cầu cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 8:07:17 PM +00:00

ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG

Tham khảo tài liệu 'đơn yêu cầu đăng ký hợp đồng', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 8:07:17 PM +00:00

ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN (Dùng cho cá nhân)

Tham khảo tài liệu 'đơn yêu cầu đăng ký khách hàng thường xuyên (dùng cho cá nhân)', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 8:07:17 PM +00:00

ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN (Dùng cho tổ chức)

Tham khảo tài liệu 'đơn yêu cầu đăng ký khách hàng thường xuyên (dùng cho tổ chức)', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 8:07:17 PM +00:00

ĐƠN YÊU CẦU XOÁ ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP, BẢO LÃNH BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Tham khảo tài liệu 'đơn yêu cầu xoá đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 8:07:17 PM +00:00

ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐÃ ĐĂNG KÝ

Tham khảo tài liệu 'đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 8:07:17 PM +00:00

ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG HỢP ĐỒNG ĐÃ ĐĂNG KÝ

Tham khảo tài liệu 'đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung hợp đồng đã đăng ký', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 8:07:17 PM +00:00

ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

Tham khảo tài liệu 'đơn yêu cầu đăng ký thay đổi thông tin về khách hàng thường xuyên', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 8:07:17 PM +00:00

ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN

Tham khảo tài liệu 'đơn yêu cầu thi hành án', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 8:07:17 PM +00:00

DonyeucautrieutapNhanchung_24122009_154251

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc ®¬n ®Ò nghÞ (v/v yªu cÇu triÖu tËp ngêi lµm chøng, ngêi liªn quan) KÝnh göi: Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn Thanh Tr× T«i lµ : Chu Anh TiÕn NghÒ

8/29/2018 8:07:17 PM +00:00

ĐƠN YÊU CẦU XÓA ĐĂNG KÝ

Tham khảo tài liệu 'đơn yêu cầu xóa đăng ký', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 8:07:17 PM +00:00

ĐƠN YÊU CẦU XÓA ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG

Tham khảo tài liệu 'đơn yêu cầu xóa đăng ký hợp đồng', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 8:07:17 PM +00:00

ĐƠN YÊU CẦU XỬ LÝ HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tham khảo tài liệu 'đơn yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 8:07:17 PM +00:00

Văn bản nhượng quyền hưởng di sản

Đây là Văn bản nhượng quyền hưởng di sản gửi đến các bạn độc giả tham khảo.

8/29/2018 8:07:16 PM +00:00

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP Ô TÔ Quyển số: 02 TP/CC-SCC/HĐGD

Điều 1.Nghĩa vụ được bảo đảm 1. Bên thế chấp đồng ý thế chấp ô tô thuộc quyền sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện toàn bộ nghĩa vụ dân sự của Bên vay vốn đối với MSB, bao gồm nhưng không giới hạn là: Tiền vay (nợ gốc), lãi vay, lãi quá hạn, chi phí xử lý Tài sản, các khoản chi phí khác và tiền bồi thường thiệt hại theo (các) Hợp đồng tín dụng ký với MSB kể từ ngày các bên ký Hợp đồng này...

8/29/2018 8:07:16 PM +00:00

Mẫu 2009-38B HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP Ô TÔ CỦA BÊN THỨ 3 (2 bên kí)

2. Nghĩa vụ được bảo đảm đối với các Hợp đồng tín dụng theo thoả thuận tại khoản 1 của Điều này bao gồm cả các nghĩa vụ quy định tại các Phụ lục trong trường hợp Hợp đồng tín dụng được gia hạn, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ hoặc có sự sửa đổi, bổ sung làm thay đổi nghĩa vụ được bảo đảm.

8/29/2018 8:07:16 PM +00:00

Mẫu 2009-38C HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP Ô TÔ CỦA BÊN THỨ 3 (3 BÊN KÍ)

Tham khảo tài liệu 'mẫu 2009-38c hợp đồng thế chấp ô tô của bên thứ 3 (3 bên kí)', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 8:07:16 PM +00:00

Mẫu đơn đề nghị chấm lại bài cao học

Tài liệu tham khảo Mẫu đơn đề nghị chấm lại bài cao học

8/29/2018 8:03:10 PM +00:00

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học

Tài liệu tham khảo về Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học

8/29/2018 8:03:09 PM +00:00