Tài liệu miễn phí Đơn từ

Download Tài liệu học tập miễn phí Đơn từ

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC THEO CHẾ ĐỘ CỬ TUYỂN

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đăng ký học theo chế độ cử tuyển', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 9:01:17 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN VĂN BẰNG DO CƠ SỞ GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI CẤP

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 9:01:17 PM +00:00

Mẫu đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sỹ

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định 20 /2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh

8/29/2018 9:01:17 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ DI CHUYỂN HÀI CỐT LIỆT SỸ

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sỹ', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 9:01:17 PM +00:00

MẪU ĐƠN XIN DI CHUYỂN HỒ SƠ

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn xin di chuyển hồ sơ', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 9:01:17 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI BẰNG TỔ QUỐC GHI CÔNG

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị cấp lại bằng tổ quốc ghi công', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 9:01:17 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ TIẾP NHẬN VÀO CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 9:01:17 PM +00:00

MẪU ĐƠN YÊU CẦU TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành tư pháp tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định 17/2011/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Mẫu số 02-TP-TGPL

8/29/2018 9:01:09 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành tư pháp tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định 17/2011/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Mẫu TP-TGPL-3A

8/29/2018 9:01:09 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THAM GIA TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành tư pháp tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định 17/2011/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Mẫu TP-TGPL-3B

8/29/2018 9:01:09 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ LÀM CỘNG TÁC VIÊN

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành tư pháp tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định 17/2011/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Mẫu số 01-TP-TGPL-QCCTV

8/29/2018 9:01:09 PM +00:00

MẪU ĐƠN XIN THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành tư pháp tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định 17/2011/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Mẫu TP/QT-2010- ĐXTQT.1

8/29/2018 9:01:09 PM +00:00

MẪU ĐƠN XIN THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM (Dùng cho người giám hộ làm Đơn xin cho người được giám hộ)

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành tư pháp tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định 17/2011/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Mẫu TP/QT-2010- ĐXTQT.2

8/29/2018 9:01:09 PM +00:00

MẪU ĐƠN YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP (Dùng cho trường hợp uỷ quyền)

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành tư pháp tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định 17/2011/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Mẫu số 02/TP-LLTP

8/29/2018 9:01:09 PM +00:00

MẪU ĐƠN YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 9:01:09 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của tổ chức hành nghề luật nước ngoài

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành tư pháp tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định 17/2011/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Mẫu: TP-LS-12

8/29/2018 9:01:09 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ BỔ NHIỆM CÔNG CHỨNG VIÊN

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành tư pháp tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định 17/2011/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Mẫu TP-CC-01

8/29/2018 9:01:09 PM +00:00

Trình bày mẫu đơn xin việc bằng Tiếng Anh

Bất luận là nhà tuyển dụng có yêu cầu hay không, thì đi kèm với một loạt các văn bằng, chứng chỉ, rất nên thêm vào một thư xin việc bằng tiếng Anh. Xin giới thiệu một mẫu thư tham khảo, nhằm giúp bạn viết một bức thư có nội dung, văn phong và trình bày tốt. Mong rằng tài liệu này sẽ hữu ích cho bạn và góp phần nhỏ mang lại cho bạn một công việc tốt.

8/29/2018 8:26:55 PM +00:00

Mẫu đơn đề nghị xác nhận về thời gian, địa bàn phục vụ trong quân đội có hưởng phụ cấp khu vực

Tài liệu tham khảo Mẫu đơn đề nghị xác nhận về thời gian, địa bàn phục vụ trong quân đội có hưởng phụ cấp khu vực

8/29/2018 8:21:56 PM +00:00

Một số mẫu đơn xin nghỉ việc

Tôi rất lấy làm tiếc vì sẽ không còn làm việc tại BBB trong thời gian sắp tới. Tôi rất hài lòng và lấy làm vinh dự lớn được làm việc tại đây trong thời gian qua. Trong quá trình làm việc tại đây, công ty đã cho tôi có được may mắn làm việc với những đồng nghiệp chân thành cùng với một môi trường làm việc tốt.

8/29/2018 8:21:36 PM +00:00

Đơn xin xét tuyển vào trường Cao đẳng điện lực miền trung

Mẫu đơn xét tuyển vào vào trường Cao đẳng điện lực tại Quảng Nam cho các bạn tham khảo

8/29/2018 8:11:55 PM +00:00

Mẫu hợp đồng thế chấp công trình xây dựng hình thành từ vốn vay

Điều 1.Nghĩa vụ được bảo đảm 1. Bên thế chấp đồng ý thế chấp công trình xây dựng được hình thành từ vốn vay thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của mình để bảo đảm thực hiện toàn bộ nghĩa vụ dân sự của mình đối với Bên Nhận thế chấp, bao gồm nhưng không giới hạn là:

8/29/2018 8:07:17 PM +00:00

Các mẫu phụ lục hợp đồng thông dụng

Để biết một bản phụ lục hợp đồng có nội dung và hình thức trình bày ra sao, mời các bạn tham khảo biểu mẫu "Các mẫu phụ lục hợp đồng thông dụng" mà chúng tôi vừa cập nhật. Đây là những mẫu phụ lục có nội dung đầy đủ, rõ ràng, đúng quy cách. Thông qua những mẫu này, các bạn sẽ biết cách soạn thảo một bản phụ lục hợp đồng đúng chuẩn, phù hợp với yêu cầu và tính chất công việc. Tin rằng với những biểu mẫu này, công việc của bạn sẽ tiến hành được nhanh chóng và thuận lợi hơn. Mời các bạn tham khảo.

8/29/2018 8:07:17 PM +00:00

ĐƠN XIN KHAI NHẬN THỪA KẾ

Tài liệu tham khảo mẫu đơn xin khai nhận thừa kế

8/29/2018 8:07:17 PM +00:00

VĂN BẢN KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ

VĂN BẢN KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ Quyển số: 03 TP/CC-SCC/HĐGD.

8/29/2018 8:07:17 PM +00:00

BIÊN BẢN GHI NHỚ

Bên A là một Chi nhánh Ngân hàng được thành lập và hoạt động hợp pháp, có nhu cầu được tư vấn pháp luật cho các hoạt động kinh doanh của mình nhằm đảm bảo an toàn pháp lý cao nhất, cũng như có nhu cầu được ký kết và thực hiện các giao dịch liên quan đến lĩnh vực công chứng nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật;

8/29/2018 8:07:17 PM +00:00

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MỜI NGƯỜI LÀM CHỨNG

Đây là đơn đề nghị mời người làm chứng gửi đến các bạn độc giả tham khảo.

8/29/2018 8:07:17 PM +00:00

PHIẾU YÊU CẦU CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN

Đây là phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản gửi đến các bạn độc giả tham khảo.

8/29/2018 8:07:17 PM +00:00

PHIẾU KIỂM SOÁT HỒ SƠ CÔNG CHỨNG

Đây là phiếu kiểm soát hồ sơ công chứng gửi đến các bạn độc giả tham khảo.

8/29/2018 8:07:17 PM +00:00

PHIẾU CHUYỂN

Đây là mẫu phiếu chuyển gửi đến các bạn độc giả tham khảo.

8/29/2018 8:07:17 PM +00:00